”A Golden Age is Coming Part 2”

En Gyllene Tidsålder är på väg, vi har väntat i 13 000 år
Del 2 av 3 av Matz Jungå 2011 

En Gyllene Tidsålder är på väg– vi har väntat i 13 000 år- Del 11

Matz Jungå 2011

Endast ljus kvar

När vi närmar oss 2012 kommer allt som är av lägre vibration att svepas bort. Hat, avund, makt, rädsla kommer inte kunna manifesteras längre. Det onda är livets motsats: live – evil. Mörkret kan inte finnas i de högre dimensionerna/frekvenserna. Mörkret är bara avsaknad av ljus. Ljus och kärlek är verklighetens sanna natur. Mörker och rädsla är bara en avvikelse i en polariserad verklighet där det är möjligt att stänga ute ljuset. För att kunna nå dit måste egots makt försvinna. Vi måste tänka från våra hjärtan istället för med den vänstra hjärnhalvan. Den ljusnande framtid är i högsta grad vår. Detta har vi blivit lovade genom tusentals år och när vi senast beslutade oss för att reinkarnera och leva ett nytt liv under dessa sluttider på jorden.

Den Gyllene tidsåldern

Tiden som beskrivs som den ”Gyllene tidsåldern” är ett liv utan död, ett liv där vi har möjlighet att skapa vad vi vill på direkten, ett liv i harmoni med allt som är, ett liv utan motsättningar och krig, en samhörighet med andra väsen och djur, växter m.m. Ett liv där vi tjänar varandra och hjälper andra civilisationer. Att leva på en helt ny jord i jungfrulig skönhet. Att kunna resa var vi vill i universum. Ett nytt Paradis, ett nytt Eden.

Vi är på väg – tillbaka

”Det finns ingen återvändo till de gamla sätten och medan en del aspekter kanske överlever så tar ni ett enormt steg upp, och vi kommer hjälpa er att ta igen den tidsperiod under vilken ni har hållits tillbaka. Upplyftandet som ni kommer att uppleva kommer väl att balansera några eventuella svårigheter som ni går igenom, och många bland er har fortfarande inte förstått den enorma vikten av den tidsperiod ni nu är i. Vi har tidigare sagt att det är en unik tillfällighet, men lika viktigt är att en kollektiv upplyftning bara händer efter långa tidsintervall. Det är ett tillfälle som inte kommer åter för er på många tusentals år, så ta det med båda händer och oroa er inte för vad som är nödvändigt att göra för att uppnå det. Med stor kärlek för er alla, så planerade Gud sluttiderna för denna cykel, så att alla själar skulle ha en lika stor chans att lyftas upp. Det påtvingas inte någon och inte heller kommer ni att övertalas att göra så, men ni kommer i alla fall att få all uppmuntran. Många känner en längtan att åka hem då de vet att de lägre dimensionerna inte är deras verkliga hem. Sätt er sikte på Upplysningen eftersom det är er väg tillbaka mot därifrån ni kom.” 
Kanalisering av SaLuSa från Sirius via Mike Quinsey 28/3 2011

2011/2012 – magiska år

Vad händer nu och varför? 2011/2012 verkar vara magiska år som bl.a. beskrivs som slutet på tidräkningen enligt Mayakulturen. Flertalet ursprungskulturer beskriver just denna tid i sina skriftliga och muntliga traditioner, bl.a. hos flera indianska kulturer, förutom Maya, t.ex. Hopi-indianerna, tidiga Indiska Vedaböckerna, Afrikanska Zulukulturen, de traditionella religionerna via bibeln m.fl. Det finns alltså flera ursprungsbefolkningar som har profetior som beskriver ett skifte av tiden och ett skifte av världar precis vid den tid vi nu närmar oss. I stället för slut kan man välja att se det som en övergång till ett annat medvetande. I många traditioner beskrivs att vi tidigare levt med ett större medvetande i enhet, till skillnad från att leva i ”dualitet” som vi gör idag (jag/du, natt/dag, upp/ner o.s.v) och att vi för länge sedan föll ner i den 3:e dimensionen. Vi avslutar nu en 13 000 år lång cykel med möjlighet att uppnå en högre medvetandenivå. Det som beskrivs som den Gyllene tidsåldern. De profetior som numera är bäst bevarade av dessa ursprungskulturer, men kanske inte helt utforskade förrän helt nyligen är Mayakulturen och dess besatthet av just tid.

Mayakalendern – vår vägvisare i tiden

Mayakalendern är en matematiskt beskrivning av skapelsen/medvetandeutvecklingen i kosmos. Eller kort sagt evolution. Den beskriver energivågor som driver utvecklingen framåt. Kalendern finns beskriven i symbolisk form i de stora pyramiderna i Mesoamerika och med konkreta tidsangivelser inristade i tempel och på stenar. Mayakulturen var fascinerad av tiden och besatt stor astrologisk kunskap. Med precisa beskrivningar som vetenskapen först nu kan verifiera. Mayakalendern har studerats av flera men mest betydelsefulla för tolkningen är idag; John Major Jerkins, José Argüelles, den svenske forskaren Carl-Johan Calleman, som gjort banbrytande upptäckter och tolkningar i ämnet, samt Barbara Hand Clow som tillfört ytterligare dimensioner. I Sverige har Karin Forsberg på ett utmärkt sätt sammanfattat Mayakalendern med sin ”Mayakalendern – vår vägvisare i tiden”. Mayakalendern är ett uttryck för en kosmisk, men också gudomlig tidsplan.

Mayan Elders

Än idag lever Mayakulturen vidare och de räknar fortfarande dagar i kalendern. Deras ”äldre”, ledande talespersoner för många stammar, har inte uttalat sig om sin kalender och den period som närmar sig på över 500 år, tills för bara för några år sedan. De tycker att många tar deras uråldriga visdom och förvränger den. De kan inte säga exakt när ett s.k. skifte ska äga rum förutom att det kan äga rum inom ett tidsspann av 7 år, förr eller senare inom denna tid. De har dock väntat på tecken när detta tidsspann ska starta. Den profetian tillsammans med flera andra har nu startat (2007). Däribland havet som ska brinna (Mexikanska Golfen), floderna ska färgas röda (Aluminiumgruvan i Ungern) m.fl. Enligt Maya ska solen bli mörk och vara osynlig i 60 timmar (den 5:e solen) vid skiftet, innan en ny sol föds och den nya tiden börjar. Uppstigningen är en ny tidsepok i mänsklighetens evolution enligt Mayafolket. Det är en ny början för hela mänskligheten och en enorm expansion av medvetandet.

Navigera i nuet

”Trots allt – eller snarare just därför att – Mayakalendern bygger på gammal, ursprungsfolklig visdom så kan den samtidigt ge högaktuella förklaringar till de existentiella frågor som vi moderna människor bär på idag. Utifrån denna Heliga Kalender kan vi finna förklaringar till den tidsacceleration vi idag upplever, samtidigt som dess profetiska utformning också hjälper oss att skissera framtiden. När vi börjar få upp ögonen för vad dessa budskap handlar om kan vi återta styrförmågan i vår tillvaro, såväl enskilt som kollektivt. Mayakalendern är det sjökort vi behöver för att kunna navigera på Livets Hav i nutidens periodvis kraftiga vindar och vågor.” 
Karin Forsberg ur Mayakalendern – Vår vägvisare i tiden.

Cyklisk tid 

Mayakalendern består av ett 20-tal olika tidsindelningar som snurrar tillsammans som kugghjul. Alla kalendrar beskrivs i cykler och inte som linjär tid, som vår Gregorianska kalender. Haab-kalendern består t.ex. av 365 dagar och följer i stort solåret. Tun-året omfattar 360 dagar och beskriver det andliga året. Vilket överensstämmer med tidsuppgifter från andra kulturer i världen där 360 och inte 365 dagar är centrala.

Ett talande språk

Talen 9, 13, 18 och 20 är återkommande i Mayakalendern och beskriver räkningen bakåt till universums skapelse (Big Bang) och framåt. Kortfattat kan man beskriva denna tidsevolution utifrån 1 Tun vilket motsvarar 360 dagar (18 perioder om 20 dagar) som sedan multipliceras med 20 och ger längre tidsperioder med namn som Katun (20 Tun d.v.s. 7200 dygn), Baktun (20² Tun d.v.s. 144 000 dygn) o.s.v.

Den stora cykeln 

En viktig tidsindelning är den period om 13 Baktuner som kallas för ”Den stora cykeln”. En sådan cykel eller ”världsålder” motsvarar 13 x 144 000 dygn eller 5129 år. Fem sådana cykler är en viktig tidsera hos många ursprungsfolk i Amerika och motsvarar ca 26 000 år vilket även motsvarar en precessionscykel för jorden, d.v.s. den tid det tar för jordaxeln att skapa en hel cirkel.

Tzolkin

Den viktigaste räkningen för Mayakulturen är dock ”Tzolkin-rundan” vilken styr dagsenergiererna. Detta räknas också som universums rytm och pulserar med 13 rytmer om 20 dygn d.v.s. 260 dagar varpå en ny runda startar. Det är denna räkning ursprungsbefolkningen hållit koll på och räknat ända fram till våra dagar. 260 dagar motsvarar också ungefär en mänsklig graviditet. Man föds in i ett speciellt av 20 st. dagtecken i en puls av 13 toner/energier. D.v.s. en variation av 260 kombinationer.

Tidens slut

Maya började enligt forskning sin ”Långa Räkning” 11/8 år 3114 f.kr. Denna räkning framåt och bakåt når sitt ”slutdatum” (slutet på tiden, inte världen) den 28/10 2011 enl. C-J Calleman (vissa hävdar att slutdatumet är 21/12 2012). Den Långa Räkningen slutför då 7200 Tzolkinrundor, eller 13 Baktuner.

Tillväxtperioder

Själva Maya-kalendern beskrivs och fortskrider via 9 s.k. Undervärldar och 13 s.k. Himlar. Varje undervärld för evolutionen framåt genom 13 steg eller utvecklingsfaser (himlar). Dessa utvecklingsfaser beskrivs som ”dagar” och ”nätter” där varje undervärld består av 7 dagar och 6 nätter. Vi pratar inte här om vanliga dagar eller dygn då de kan omfatta miljarder år i de första undervärldarna. Dagarna kan också beskrivas utifrån ett tillväxtperspektiv via Sådd, Groning, Spirande, Bladbildning, Knoppning, Blomstring och till slut Fruktbildning. Mellan dessa s.k. 7 dagar ligger 6 nätter som är tider för återhämtning/vila och reflektion i utvecklingen.

Mer energi på kortare tid

En ny Undervärld påbörjas alltid i den 7:e dagen under föregående undervärld. Då sker samtidigt en frekvens/vibrations-höjning med 20 gånger så hög intensitet vilket gör att den nya undervärlden är 20 gånger snabbare än förgående (själva linjärtiden går inte snabbare utan en uppsnabbning av energi och utveckling, d.v.s. upplevd tid). Detta snabbar då på utvecklingen/evolutionen på motsvarande sätt. Samma utveckling sker genom hela universum. 

Kosmisk evolution

Undervärldarna skapas alltså utifrån 13 energipulser som för utvecklingen framåt. Man kan också säga att varje ny utvecklingsnivå (Undervärld) har tidsmässigt 20 gånger kortare varaktighet än den föregående men att lika mycket utveckling skapas. Detta kan ge förklaringen varför vi upplever att tiden går allt fortare. Vi ska hinna med så mycket mer under kortare tid. De flesta i vuxen ålder som nu lever (födda innan 1999) kommer att ha varit med under tre utvecklingsfaser, vilket aldrig tidigare har hänt/varit möjligt under en och samma livstid.

En upplyst värld

Alla undervärldar fortskrider, sedan ”Big Bang” för 16,4 miljarder år sedan, samtidigt och avslutas unisont den 28/10 2011. Enligt både C-J Calleman och Barbara Hand Clow, som båda arbetat och forskat ang. Mayakalendern, står de nio nivåerna/undervärldarna för nio olika utvecklingsnivåer för medvetande. Själva livet i universum utvecklas till ett högre medvetande. Undervärldarna kallas också ”delvärldar” som tillsammans skapar den färdiga ”hela” världen. När alla nio stegen (Undervärldarna) är ”klara” fullbordas medvetandeutvecklingen med möjlighet till en upplyst värld. Man ska kanske inte säga att allt slutar den 28/10 2011 (eller 2012) utan medför en övergång till en annan form av medvetande.

Femte världen

Förutom dessa Undervärldar är det flera av Mayakulturens cykler som avslutas samtidigt vid denna tid (2011/2012), ”Den stora cykeln” på 5129 år avslutas samtidigt som det även är den femte av liknande cykler som avslutas – slutet på den Femte Världen. Enligt Maya kommer vi vid denna sluttid få uppleva en tid (något eller några dygn) då allt står stilla varefter en ny sol ska uppstå och en ny tid börja.

Manligt – Kvinnligt – Enhet

Under de tidigare energiperioderna (eller undervärldarna) som beskrivs av Maya har mänskligheten pendlat/balanserat mellan manligt styrda perioder av makt och hierarkier och kvinnliga av intuitivitet och skapelse. Kvinnor har nu under en lång tid varit utsatta för manligt förtryck med ett stort tryck av manliga energier. Detta håller nu på att jämnas ut då balansen mellan manlig och kvinnlig energi fördelas och vi istället går in i en enhetlig och balanserad tid.

Utvecklingen går framåt

Om man utgår från Mayakalendern, istället för att se tillbaka utifrån den Gregorianska/linjära tiden, kan man urskilja ett regelbundet och återkommande mönster i utvecklingen. Under ”dagarna” sker betydelsefulla framsteg i utvecklingen, men under ”nätterna” planar utvecklingen ut. Ett exempel bland många är utvecklingen i den ”Planetära Undervärlden” där Telegrafen ”frösätts” under dag 1 (mitten av 1700-talet), för att under dag 7 (1990-talet och framåt) skapa internet, mobiltelefoni, avancerad kommunikation i den period som beskrivs som ”fruktbildning”. Däremellan har bl.a. Telefonen, Radion och Televisionen utvecklats under ”dagarna”.

9 Undervärldar

Mayakalendern beskriven som pyramid med sina 7 vita ”dagar” som för fram utvecklingen och 6 svarta ”nätter”. De är uppdelade i nio Undervärldar med skapelsens fullbordan efter 2011/2012. 16,4 miljarder år av kosmisk evolution mot fullbordans tider där människan (ev.) är det främsta slutresultatet (på jorden) med en möjlighet att uppnå enhetsmedvetande/flerdimensionellt medvetande d.v.s. bli en upplyst varelse.

Undervärld 1 – Cellulära Undervärlden

Evolution av cellulärt medvetande. 
Fysiskt universum, galaxer, stjärnor, 
planeter, kemiska element, högre celler. 
Inledande fenomen: Materia (Big Bang). 

Inleddes för 16,4 miljarder år sedan där varje dag/natt är ca 1,26 miljarder år. Varaktighet 16,4 miljarder år och avslutas 28/10 2011. Dag 1: Big Bang. Under Dag 2: Vår galax bildas, 13,5 miljarder år sedan. Skiftet Natt 4 och Dag 5: Vårt solsystem bildas, 5 miljarder år sedan. Under Dag 6: Första Prokaryota cellerna uppstår, 3,5 miljarder år sedan. Skiftet mellan Natt 6 och Dag 7: Första eukaryota cellerna uppstår, 750 miljoner år sedan.

Undervärld 2 – Däggdjurs-Undervärlden

Evolution av däggdjurs medvetande.
Multicellulärar organismer, sexuell polaritet, kontinental struktur, växter som kan nära högre liv, högre däggdjur. Inledande fenomen: Djur. Inleddes för 820 miljoner år sedan där varje dag/natt är ca 63,1 miljoner år. Varaktighet 820 miljoner år och avslutas 28/10 2011. Slutet av Dag 1/skiftet Natt 1: Uppstår flercelliga organismer, 757 miljoner år sedan. Under Dag 4: Ryggradsdjuren bildas, ca 440 miljoner år sedan. Under Dag 6: Tidigaste däggdjuren bildas, ca 180 miljoner år sedan. Under Natt 6: Dinosaurierna utrotas, ca 65 miljoner år sedan. Under dag 7: Högre däggdjuren bildas.

Undervärld 3 – Antropoida Undervärlden

Evolution av antropoid medvetande. 
< Lemurer, apor, australopitecer, med upprätt gång, användning av redskap, organisering i familjer. Inledande fenomen: Apor.
Inleddes för ca 41 miljoner år sedan där varje dag/natt är ca 3,15 miljoner år. Varaktighet 41 miljoner år och avslutas 28/10 2011. Under Dag 1: Första aporna, 50.35 miljoner år sedan. Under dag 4: Pro Consul (gemensam förfader till dagens apor och människan) utvecklas, 20 miljoner år sedan. Under Dag 7: Släktet Australopithecus utvecklas.

Undervärld 4 – Människoundervärlden

Evolution av humanoid medvetande. Människor (Homo) enkla redskap, enkel muntlig kommunikation, organisering i stammar. Inledande fenomen: Människor. Inleddes för 2 miljoner år sedan där varje dag/natt är ca 158 000 år. Varaktighet 2 miljoner år och avslutas 28/10 2011.
Under Dag 1: Homo Habilis (första i släktet Homo) uppstår. Börjar använda redskap. Under Dag 2: Homo Erectus uppstår från Habilis. Kontrollerar elden.
Under Dag 7: Homo Sapiens.

Undervärld 5 – Regionala Undervärlden

Evolution av mänskligt medvetande. Homo Sapiens med förmåga att tillverka komplexa redskap, talspråk, konst, tidig religion, organiserad i regionala kulturer. Inledande fenomen: Talat språk. 

Inleddes för ca 102 500 år sedan där varje dag/natt är ca 7890 år. Varaktighet 102 500 år och avslutas 28/10 2011. Under Dag 1: Talat språk, ca 100 000 år sedan. Under Dag 5: Cro Magnon, jaktredskap, grottmålningar, 35 000 år sedan. Under Dag 7: Fasta bosättningar, komplexa verktyg, språk, konst, religion.

Undervärld 6 – Nationella Undervärlden

Evolution av civiliserat medvetande. Skriftspråk, stora byggnadsverk, religioner, vetenskap, fina konstarter, organisering i nationer. Inledande fenomen: Skriftspråk. Inleddes för 5125 år sedan (den sista stora cykeln inleds) där varje dag/natt är ca 394 år. Varaktighet ca 5125 år och avslutas 28/10 2011. Under Dag 1: Första högkulturerna utvecklas, Sumererna börjar skriva med bildtecken. Under Dag 5: Historien dokumenteras i skrift, monumentala byggnadsverk. Under Dag 7: Regelrätta nationer.

Undervärld 7 – Planetära Undervärlden

Evolution av globalt medvetande. 
Materialism, industrialism, demokrati, republik, elektroteknologi, organiserad i planeter. Inledande fenomen: Industrialism. Inleddes 1755 och varje dag/natt är ca 19,7 år. Varaktighet 256 år och avslutas 28/10 2011. Under denna medvetandenivå uppstår materialism, industrialism, demokrati, republiker, vetenskap och elektroteknologi. Under Dag 7 (1992): Utveckling av kommunikations och IT-teknik.

Undervärld 8 – Galaktiska Undervärlden

Evolution av galaktiskt medvetande. Överskridande av livets materielle ramar, organisering i galaxer. Inledande fenomen: Interaktiv kommunikation? 
Inleddes 5/1 1999 och varje dag/natt är ca 360 dygn (1Tun). Varaktighet ca 13 år och avslutas 28/10 2011. Galaktiskt medvetande, universella egenskaper gynnas, intuition, andlighet. DNA-aktivering.

Undervärld 9 – Universella Undervärlden

Evolution av kosmiskt medvetande. Inga begränsande tankar, tidlöshet, inga organiserade ramar. Inledande fenomen: Telepati? 
Inleddes 9/3 2011 och varje dag/natt är ca 18 dygn (x 13). Varaktighet 234 dagar och avslutas 28/10 2011. (Enl. Tzolikin-rundan: Inleddes 11/2 2011, varje dag/natt är 20 dygn. Varaktighet 260 dagar och avslutas 28/10 2011).

Fullbordanstider – Ljuset väcker, öppnar och förenar

”Vår vandring genom de åtta medvetandenivåerna har varit lång och innehållsrik. Från det att cellen skapades i slutet av den Cellulära undervärlden tills fram idag, då vi i slutet av den Galaktiska undervärlden verkligen omfattar och förhåller oss till hela vår galax och även har börjat inleda vår expansion till ett kosmiskt medvetande. Jag hör inte till dem som tror att utvecklingen är färdig nu, när Mayakalenderns Stora Cykel snart slutar, utan det eviga spiralkretslopp som Martinus talar om känns mer rätt för mig. I min världsbild kommer därför Världsträdet att fortsätta pulsera och skicka ut sina evolutionsenergier och vi kommer att fortsätta utvecklas vidare. Enligt Martinuskosmologin är vi nu på väg från Djurriket till det riktiga Människoriket, vilket är synonymt med uppnåendet av ett kosmiskt medvetande, vilket är just vad mognaden under den kommande Universella nivån handlar om. Men vår utveckling stannar inte heller där, utan sedan fortsätter vi vår vandring genom Visdomsriket, den Gudomliga Världen och Salighetsriket, vari mineralmedvetandet överbrygger till Växtriket och sedan åter vidare in i Djurriket, men på en högre nivå.

Men jag tror att vi nu faktiskt i vår utveckling är på väg att nå en slags ”platå” – toppen av pyramiden – Vattumannens tidsålder, vilken pågår inom det fotonbälte som Barbara Hand Clow talar om. En tidsålder av Ljus, Enhet, Fred och Allkärlek. Ett slags skönt sommarlov under ett par tusen år, innan vi sedan återigen inträder i den galaktiska natten för fortsatt inhämtande av lärdomar som får oss att växa och utvecklas. Därför är det ändå en slags fullbordan det handlar om, fullbordan av en lång termin i Livets skola.”

Av Karin Forsberg / www.livsstrommen.se

9 mars – 28 oktober 2011 Den Universella Undervärlden – Början av en ny tid

”Tidsperioden kommer att ge oss en möjlighet att välja hur vi vill leva våra liv. En hög stark energifrekvens hjälper oss att förstå och inse vad som är viktigt i våra liv. Förmodligen känner du redan av denna frekvens. Energifrekvensen kommer att höjas stegvis fram till den 28:e oktober 2011. Det är Moder Jords egen frekvens som höjs, vi måste följa henne, eftersom vi vibrerar på samma frekvens som hon gör. Vi består av samma grundämnen som Jorden. När Moder Jord anpassar sin fysiska kropp kommer vi att märka detta i form av jordbävningar och vulkanutbrott. När vi anpassar våra kroppar, kommer vi att märka av det som smärtor, yrsel, illa-mående. Det kommer att gå över, balansera med kärlek och lugn så kommer det att släppa ganska snart. Energifrekvensen kommer att hjälpa Dig att öppna Ditt hjärta, Du måste lära Dig att lyssna till Ditt hjärta. Känn efter vad som är viktigt, släpp allt annat. Våga visa vem du är i detta. Vi är många idag som vill arbeta med kärlek som grund i våra liv. Nu har vi en möjlighet att utnyttja denna ökade frekvens till utveckling för oss och för våra kommande generationer. Vi har en möjlighet att välja hur vi vill leva våra liv. Vi kan finna vägen till att vara i vår högsta möjliga potential som människor på Jorden. Att leva som änglarna på Jorden. Integrera våra kroppar med våra själar. Att bli ett med gud och varandra. Att förstå och se detta som självklart. Jag tror helt fullt och fast på att vi är sammankopplade med varandras själar, och att vi själv har valt att komma till Jorden vid denna tidpunkt för att vara med om denna omvandling av oss och Moder Jord. Vi har valt det för att väcka varandra och för att stötta varandra. Vi möts igen, vi är de som vandrar mellan världarna.” 

Berit Mårtensson http://www.fredpajorden.se

Alternativ på annan plats

Första budskapet på kärleken väg. Just nu lever Ni i en tid som kommer att förändra sig till något som Ni själv kan och har möjlighet att påverka. Skiftet i tiden befinner Ni er i just nu. Under flera generationer har medvetandegraden ökat så att skiftet kan komma i en lugn takt. Många tusentals människor har en önskan om att leva i en bättre värld utan hat, oro, krig eller rädslor av något slag. Allt som ni idag ser som negativt byggs upp från en rädsla av något slag inom Er, denna rädsla förstärks ifall ni inte själv lär er att hantera den utifrån er egen kunskap. Skapa frid och kärlek inom dig, så speglar sig din värld på samma sätt. Ifall många tusen människor gör detta kan ni påverka tiden ni lever i så att skiftet i tiden går över till att visa den kärleksfulla värld ni redan lever i. Välj att se det som är kärleksfullt och ge mera uppmärksamhet till detta. Det innebär inte att ni ska blunda för det som fortfarande är negativt, men ni kan försöka hjälpa på den nivå som varje individ har möjlighet till. Ni kan alla säga ifrån till myndigheter att ni inte längre accepterar obalans mellan människors ekonomi, hälsa och välstånd. Jorden runt kan alla människor hjälpa varandra ifall ni får en möjlighet att göra detta. Det finns ärliga organisationer som kan hantera detta. Jorden ni lever på och av förser er alla med allt ni behöver, det finns alla möjligheter att rena hav, land och luft så att Moder Jords yta blir hel och ren igen. Ni har all teknik som behövs, det är enbart viljan från makthavare som håller obalansen igång. Öka behovet, så kommer möjligheterna. Skapa frid och kärlek inom Er så väljer resten av världen att visa sig på samma sätt. Det svåra för många är att våga visa för andra den kärlek och frid som finns inom dem. När rädslan släpper för att visa kärlek och frid, så strålar du som en sol och delar med dig av detta till resten av världen.

Nära slutet – nära början

Mycket som händer under den sista undervärlden, eller vågen, är som sagt förutspått att manifesteras via olika profetior (Maya, Hopi m.fl.). En av dessa är kometerna Honda och Elenin som kommer befinna sig mycket nära jorden under den 7:e dagen i oktober 2011. Enligt de flesta kanaliseringar ska denna komet inte innebära något hot utan mera ingå som en av signalerna till ”den nya tiden”. Carl Johan Calleman skriver bl.a. detta i en artikel:

”När det gäller kometer, som nu närmar sig jorden, anser jag således att vi bör vara öppna för möjligheten att även detta är frambringat av gudomlig intelligens och att det spelar en särskild roll och kommer att förbereda världen för kulmen på denna tid, den 28 oktober 2011.”

”Oberoende av detta, kan dessa kometer fortfarande spela betydande roller i scenariot av ”sluttid”. Således anser jag att synkroniciteten av Elenin med slutet av Maya kalendern är så övertygande att det förtjänar att bli undersökt hur dessa kometer kan ha samband med vissa antika profetior.”

”Dessa kometer anländer mot bakgrund av den globala politiska fördjupningen och det ekonomiska kaos inom institutionerna i världen, som inte är förenliga med den nionde vågen inkommande enhetsmedvetande. Detta ger vid handen en studie av hur denna komet är relaterade till sluttidens profetior från olika källor.”