Älvornas Rike via Natalie Glasson, 20 oktober, 2017

Älvornas Rike

via Natalie Glasson

20 oktober, 2017

Den energi som nu stiger fram för att hälsa er, är det enade medvetandet hos Älvornas Rike. Vi ger er vår glädje, Skaparens oskuldsfullhet, skapelsens essens, den magiska kärleken samt Skapar-essensen. Vi gläder oss över att få vistas i er närvaro och vi önskar stå till er tjänst på ett unikt och uppväckande sätt. Låt vår energi vibrera runtomkring er varelse, ni kommer att lägga märke till den snabba och höga frekvensen som vi håller, vilken är äktad tillsammans med Gudinnan Moder Jords essens. Vi uppträder ofta som flerfärgade ljuslågor, ibland små, och ibland stora.

Älvornas Rike verkar som en bro av ljus mellan de höga vibrationerna inom de inre planen och Moder Jords underbara sanning, vi förkroppsligar bägge av dessa heliga energier. Sålunda förmår vi inom er varelse stötta ett förkroppsligande och ett balanserande av de inre planen samt skönheten hos allt som Moder Jord representerar. Vi önskar jorda er djupt in i Moder Jords magi och höja er vibration genom att utvidga er medvetenhet in till Skaparens sanning. En förening och enhet med hela Skaparens Universum kommer att uppstå inifrån er varelse, den har ständigt funnits närvarande, men den blomstrar till er uppmärksamhet och ert medvetna sinne för er att få uttrycka och uppleva inom ert liv. För att uppnå ett balanserande av energierna inom er varelse, arbetar vi, Älvornas Rike, tillsammans med er i att uttrycka vår healing, vägledning, visdom och kärlek för att skapa en inre frigörelse av allt som begränsar ert Själv-Förverkligande. Vi önskar att ni ska få existera som en själv-förverkligad varelse på Jorden.

Vad innebär det att Vara en Själv-Förverkligad Varelse?

Vi, Älvornas Rike, tror att när ni uppmärksammar Skaparens enhet och förenande inom era tankar, emotioner, er kropp, era gärningar och inom det sätt på vilket ni existerar inom den fysiska verkligheten, så är ni en själv-förverkligad varelse. Vi tror att mästerskap och uppstigande helt enkelt är andra benämningar för Själv-Förverkligande.

Kärlek, frid, vänlighet, upplysning och expansion är de egenskaper som förkroppsligas när ni uppmärksammar Skaparens förenande och enhet inom er varelse. Att följa en väg som uppmuntrar er till att förkroppsliga någon av dessa egenskaper, leder er till att få uppleva förenande och enhet tillsammans med Skaparen samt allting som är Skaparen. Väsentligen leder samtliga egenskaper som används för att beskriva Skaparen, till en upplevelse av ert sanna själv samt Skaparens universum.

Själv-Förverkligande är en medvetenhet och ett uppmärksammande gällande Skaparens skönhet inom er varelse. Med uppmärksammandet följer ett uttryck för, samt att stå till tjänst för att inom er verklighet få uppleva Skaparen fullt ut, såväl som att stötta dem som är redo att uppnå detsamma. Det handlar om att ni inom er varelse bekantar er med föreningen och enheten med Skaparen, uppmärksammar de många former och uttryck som denna energi utgör inom er varelse, hur detta vägleder och inspirerar er.

Er själv-förverkligade aspekt och medvetenhet existerar redan inom er varelse i egenskap av en fullt utvecklad del av er själv. Den är en Blåkopia som är skapad av er själ och den blir skyddad av er själ. Denna Blåkopia liknar en källa för energi och medvetande, den är ett vibrerande uttryck och ett förkroppsligande av er sanning samt Skaparens sanning. Er Blåkopia för ert Själv-Förverkligande är unik för er och påverkar de vägar ni följer på Jorden, när den helt och hållet har blivit aktiverad och förkroppsligad. Med fokus på att få tillgång till, sammansmälta med, samt förstå ert Själv-Förverkligandes Blåkopia, blir ert liv smidigare och lättare att navigera, för att ni då blir gudomligt vägledda.

Varför är inte Själv-Förverkligandets Blåkopia redan aktiverad?

Er Blåkopia för Själv-Förverkligandet finns redan närvarande och den är aktiverad inom er varelse, den framträder in i er hela varelse från själen, men den kanske inte blir förkroppsligad inom den fysiska kroppens celler, era emotioner och tankar. En orsak till att ni ännu kanske inte upplever ert fullständiga Själv-Förverkligande är att begränsande energier, tankar och känslor distraherar er från att se Skaparens sanning inom er varelse. Processen med att få tillgång till, samt uppleva ert Själv-Förverkligandes Blåkopia är i själva verket en resa om att förstå er själva; Skaparens essens inom er. Den påminner om att rensa bort lager av damm, för att avslöja det guld som ligger dolt därunder. Om ni inte är beredda att städa bort dammet eller de begränsande energier som ni håller fast vid, så kommer ni aldrig att ens bli medvetna om det underliggande guldet. När vi inom Älvornas Rike talar om att aktivera Blåkopian för ert Själv-Förverkligande, så önskar vi snabbt få igång er medvetenhet och fokusera er uppmärksamhet på att uppmärksamma Skaparens enhet som ständigt har funnits närvarande.

Er uppstigningsprocess är en utveckling gällande att uppenbara Skaparen inom er. Ni har säkerligen lagt märke till, när ni helar er, släpper taget om gammalt bagage, förlåter, får tillgång till minnen från ert nuvarande liv och tidigare livstider, att ni får större klarhet gällande vilka ni är, ni blir ljusare och klarare; ni transformeras. Detta är processen av Själv-Förverkligandet, den beskriver resan och resultatet.

Hur ni får tillgång till Blåkopian för ert Själv-Förverkligande

Föreställ er eller tänk över hur ert Själv-Förverkligande skulle se ut. Skulle det representeras av en färg, symbol eller en vision gällande er själv som upplyst? Vi, Älvornas Rike, inbjuder er till att skapa en bild i ert sinne eller en känsla, som för er representerar ert Själv-Förverkligandes Blåkopia.

Föreställ er sedan att en bild eller känsla som ni har skapat för att representera ert Själv-Förverkligandes Blåkopia finns inom er varelse. Ni kan placera Blåkopian i hjärtat, ovanför huvudet i själ-stjärn-chakrat eller i ett område inom er varelse eller kropp som känns lämplig.

Säg högt: ’Jag kallar fram Älvornas Rike, vänligen omge mig och duscha mig med ert ljus, er kärlek, ert medvetande och era välsignelser. Jag låter er energi strömma djupt in i hela min varelse. Jag tar med öppet hjärta emot ert gudomliga ingripande och er hjälp. Vänligen integrera er med min varelse och placera alla aspekter i min varelse i linje med mitt Själv-Förverkligandes Blåkopia. Vänligen harmonisera i synnerhet mitt sinne, mina emotioner och min fysiska kropp med mitt Själv-Förverkligandes Blåkopia.’

Ta så lång tid som ni känner att ni behöver, för att få uppleva denna process.

’Älvornas Rike, vänligen stötta mig i att få uppleva den energi, gudomliga inspiration och kärlek som finns inom Blåkopian för mitt Själv-Förverkligande. Låt mig få tillgång till essensen i mitt Själv-Förverkligandes Blåkopia, som är Skaparens förening och enhet. Hjälp mig att få uppleva Skaparens förening och enhet inom min varelse på en djupare nivå än någonsin tidigare, och att få känna dessa heliga egenskaper skapa underbara skiften och transformationer av uppvaknande inom min varelse. Älvornas Rike, vänligen arbeta med mig för att underlätta manifestationen i min avsikt nu. Tack så mycket.’

Stanna kvar i energierna så länge det känns nödvändigt.

Förkroppsligandet och balanserandet av de Inre Planen samt Moder Jord inom er Varelse

Säg högt: ’Jag inbjuder Älvornas Rike att omge min varelse, jag öppnar mig själv till att ta emot Älvornas Rike. Jag ber att Medvetandet inom Älvornas Rike ska bli syntetiserat med min varelse, så att jag ska få uppleva en inpräntning av Älvornas Rikes medvetande. Syftet med denna syntes är att in i min varelse inpränta den balans inom de inre planen samt hos Moder Jord, som Älvornas Rike kan uppleva. Sålunda blir mina egna energier helade, aktiverade och justerade, med harmoni, frid och balans med de inre planen och Moder Jord. Älvornas Rike, stötta mig i att förkroppsliga essensen och sanningen i de inre planen och Moder Jord. Låt detta skapa ett underbart skifte inom min varelse som tar min uppmärksamhet till Skaparens enhet inom mig. Älvornas Rike, vänligen åstadkom allt som behövs nu. Tack så mycket.’

Med skimrande välsignelser och kärlek,

Älvornas Rike.

 

 

The Fairy Kingdom via Natalie Glasson, October 20th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...