Maria via Pamela Kribbe, 6 juni 2020

Maria via Pamela Kribbe, 6 juni 2020

Pamela Kribbe kanaliserar Maria

Kära vänner, jag är Maria.

På Jorden var jag Moder till Jeshua, som ni alla känner till. Han var bäraren av Kristusenergin: den innovativa energin som rörde människors hjärtan, som kallade på dem för att vakna. Som hans mor stod jag honom nära, men som själ med min relation till honom, konfronterades jag också med min smärta och min rädsla på det djupaste plan. Jag var tvungen att släppa så mycket, för att kunna se honom som en oberoende själ med sin egen väg, och sakta lösgöra mina skyddande vingar runt honom.

Det har lärt mig mycket om att vara mor och människa, om att hålla fast och att släppa taget. I det livet för mer än två tusen år sedan, lärde jag mig så småningom att släppa taget. Det var den största uppoffring jag var tvungen att göra: att släppa min son, överge min beskyddarinstinkt och höra gråten från min egen själ, som också sökte befrielse och upplysning.

Att plantera frön från Kristusenergin var en samverkande insats, inte begränsad till en enda människa. Det var födelsen av något nytt och det föddes hos många. Jeshua var den mest visuella personifieringen av det, men det fanns många runt honom som hjälpte honom med det.

När ni upplever ett släktskapet med Kristusenergin eller med den tidens välkända människor, så uppstår det ofta från det faktum att ni varit och fortfarande är, djupt kopplade till denna energi av förnyelse – ett genombrott på hjärtnivå – som ägde rum i det kollektiva medvetandet vid den tiden. Men det var fortfarande väldigt nytt då, som en vattenstråle som sipprade in i det kollektiva medvetandet, där den också stötte på mycket motstånd och missförstånd.

Nu är saker annorlunda. Det finns nu en mycket vidare och djupare förmåga i det mänskliga medvetandet för att kunna absorbera Kristusenergin, och möjligheten att få den att blomstra.

Ni är delar av Kristusenergins födelse på Jorden – en energi i hjärtat, av anslutning, av medmänsklighet och medkänsla – och det är något vi gör tillsammans, något som förenar oss.

Ni är inte ensamma. Er själ har valt att vara här på Jorden under denna tid för att bidra, för att hjälpa till med förändring av medvetandet och att försöka få en anslutning med andra besläktade själar och med världen omkring er – och det är något som nu är möjligt.

I det förflutna – och så var det under många århundraden – ville ni leva ett andligt liv, så var ni vanligtvis tvungna att isolera er och leva ett religiöst liv i avskildhet, i kloster som det kallas. Känn energin i ett sådant kapell, på en sådan plats; för här uttalades det många böner.

Det fanns en andlig hängivenhet, vilken upplevdes djupt i det inre hos kvinnorna som kom dit för att be. Känn styrkan i denna hängivenhet, som var så stark att den fortfarande är påtaglig på platsen, som en energetisk kanal som förbinder Himmel och Jord.

Ni är delar av denna historia, eftersom många av er ägnade er åt det andliga under tidigare liv. Ni lockades till avskildhet, eftersom era önskningar, intentioner och vibrationer inte stämde överens med samhällets, med det dagliga.

Det kändes som om ni var tvungna att isolera er och inte delta i det världsliga livet, om ni ville ägna er åt inre tillväxt och medvetenhet. Det har gett er en tillgivenhet och förståelse, en fördjupning i ert inre liv, men det har också orsakat ensamhet och en känsla av främlingskap när det gäller livet här på Jorden, livet bland människor.

Många av er tar avstånd från det mänskliga samhället, för att ni inte känner er hemma i det, och det ställer till problem för er. Men ni är inte här på Jorden bara för er egen skull, inte bara för att få kontakt med er egen själ och uppleva er egen gudomlighet.

Det är också syftet med detta liv – i denna tid som är annorlunda – att dela det gudomliga i er själva med andra, er högsta inspirationskälla är; att föra fram det ni har av inre rikedom och visdom, så att strömmen av det levande vattnet för inspiration inom er, bär frukt.

Det är avsikten under denna era, anslutningen mellan det andliga och det jordiska. Men också för en anslutning mellan människor över hela världen, mellan olika kulturer och nationer, så att skillnaderna överbryggas med det människor har gemensamt, att likheterna återupptäcks.

Er själ kallar på er för att ta del i livet, från den ackumulerade kunskap och rikedom i ert hjärta som redan är så stor. Ni är inte nya här på Jorden; ni är gamla på själsnivå.

Många forntida religioner har en energi full av bördor, en energi av måsten, skyldigheter och regler. Så var aldrig budbärarnas ursprungliga energi, som Jeshuas och Buddhas.

De stora Profeterna och Siarna, hade direktanslutning med sina själar, med Källan, som alltid tog dem till ett tillstånd av enorm lycka, av glädje, av extas, eftersom själen är källan till ljus och glädje, och känner inga bördor.

Ni vet detta från att ha haft ögonblick av extas i ert liv, när ni kände er befriade från livets tyngd här. Men tyvärr har de forntida religionerna dämpat mycket av den glädjen, genom tanken om att mänskligheten till största delen är dålig, syndig, gått förlorad och bara kan få tillgång till det gudomliga genom att vara disciplinerad, följa regler och hålla tillbaka spontaniteten.

Denna inställning har varit ett misstag som fortfarande påverkar er, vilket får det andliga att bli för beblandat med de tunga energierna av rädsla, och av en dömande Gud.

Sann andlighet och överlämnande till själen, är inte alls betungande. Ett djupt överlämnande till själen ger glädje, inspiration, en varsam känsla av att släppa taget men också av säkerhet; känslan av att kunna lita på livet, med hjälp av en gudomlig hand som är barmhärtig, full av medkänsla. En hand som inte straffar er för misstagen, utan en som Hjälper er upp och uppmuntrar er – en kärleksfull Gud och Gudinna, allt i ett.

Det är den sanna källan från vilken ni kommer, från vilken er själ föddes full av glädje. Er själ är menad att stråla ut, att uttrycka sig själv och uppleva.

Så att ansluta till er själ ger er en känsla av vitalitet och glädje. Kom ihåg det och titta tillbaka på ert eget liv, på de stunder som har varit glädjefulla då ni levt från er själ; att helt enkelt överlämna sig och veta att något är bra, även om ni inte kan förstå orsaken till att känna så. Ni kände det djupt inom er själva, i er mage, i er kropp: ”Det här är vad jag vill och den jag är.”

Själens språk är inte svårt eller komplicerat i sig; det talar direkt till er. Det är en känsla av direkt vetande som korresponderar till era djupaste önskningar. Och det är just denna djupa känsla av inre anslutning med själen, som också ger er mod och uthållighet.

För om själen berör och kallar på er, och framkallar en önskan i ert hjärta att göra vissa saker, eller att göra mer, så ber den ofta också om det mod och den uthållighet som behövs, för att lyssna på ert hjärta när ni väljer sådant som kan strida mot vad andra människor förväntar sig, och gör val som strider mot det samhället anser vara rätt.

Själens val är ofta i motsats till de sedan länge etablerade energierna, om hur saker och ting ”ska vara”: reglerna, kraven och dogmerna. Så själen revolutionerar alltid förutom att vara glad och ljus; det rör upp saker och kan därför också få er att känna smärta och rädsla inombords.

Då är det viktigt att göra er själva stora, stå upp och säga: ”Det här är vad jag känner, det är det jag upplever som rätt för mig i djupet av mig själv”. Men att acceptera er egen storhet aktiverar samtidigt den största rädslan inom er som säger: ”Du kan inte göra det. Håll tillbaka. Förorsaka inte konflikt eller disharmoni, för då straffas eller utesluts du”. Hela detta komplex av negativa känslor, aktiveras också när ni börjar lyssna till hjärtats och själens röst.

Därför är det inte alltid lätt att välja själens väg. Egentligen är det aldrig lätt, eftersom ni inte bara lever med er själva, utan också i världen omkring er, en värld av dualitet. Det är en gammal värld – med all dess gamla rädsla, regelverk och krav – samtidigt med det nya som vill födas: Själens Sång, en unik melodi som inte alla förstår och uppfattas inte av alla som harmonisk.

Förstå att alla som någonsin valt att gå själens väg, måste stå ut med en viss ensamhet eller prövning, för att verkligen kunna tro på och anpassa sig till sig själva, och då kunna vara trogen mot rösten i hjärtat. Därför uttryckte jag tidigare, att det inte bara handlar om den inre upplevelsen av förbindelsen med källan och själen, det handlar också om att föra ut den inre upplevelsen i det öppna, och synliggöra er unika inspirationskälla: ert större själv som inte bestäms av omgivande influenser. Det handlar verkligen om att vara skapare av något nytt.

Er största fiende när ni gör detta, ert största motstånd, är rädsla.

Rädsla för att misslyckas, att bli ratad, att vara annorlunda. En rädsla som plågar er, som påverkar era tankar, gör er oroliga, skapar ett misstro mot livet och får er att förvänta er att saker kommer att gå fel.

Ni känner alla alltför väl till hela listan av rädslobaserat tänkande – det är det förflutna som talar. För att övervinna detta måste ni först erkänna det och verkligen förstå vad som händer i er själva när ni fastnat i den typen av tänkande: det rädda, hektiska tänkandet som blivit en andra natur för många av er.

Förstå hur ofta sådana tankar upprepar sig i ert huvud.

Känn naturen av det som oroar, det ängsliga tänkandet: det ni förväntar er ska kunna gå fel, misstron. Istället för att lyssna på innehållet i dessa röster, känn vibrationen i det, dess energi, vilken är som ett störande, brummande brus.

Oftast är ni inte medvetna om att det finns något bortom den typen av tänkande, något som är mycket mer sanningsenligt, mycket mer pålitligt, mycket mer förankrat i livet, och vad jag menar då är det som finns i ert hjärta. Och med det er intuition, och den kommer inte så mycket från era tankar, utan den känns; en känsla som inte är upphetsande och emotionell; en känsla som är ren och utan påverkan av tankar.

Jag ber er nu att avsätta ett ögonblick, för att öva på att släppa hur ert sinne gör för att hantera vissa problem, och bara låta ert liv vara så som det är naturligt.

Tankarna kan finnas där som ett bakgrundsbrus, men flytta bara ert medvetenhet, er uppmärksamhet, ner till magen och bli medveten om hur era ben och era fötter vilar på Jorden. Känn hur stor Jorden är! Inte bara fysiskt, med avseende på ytans area; känn hennes ande, hennes själ. Känn vad som livnär naturen runt er.

Er kropp bärs och livnärs av Jorden, från födelsen till döden.

Hennes visdom och intelligens bor på Jorden och i er kropp, men den är inte mental, inte från sinnet. Låt bara energin finnas där. Bli medveten om er kropp som ett intelligent kraftfält. Er kropp vill vara ett stöd för er och hjälpa er att ta emot och sprida er själs energi.

Ta nu kontakt med ert hjärta.

Känn inom er dess enorma tystnad: tystnaden i ert hjärta som är så mycket äldre än detta enda liv. Ert hjärta är lika stort som universum självt; det är kopplat till allt som finns. Kan ni föreställa er hur stort ert hjärta är? Ni är Gud inom er själva, ni befinner er inte utanför. Ni är delar av Gud, precis som att den minsta lilla cell i er kropp är en del av er. Känn respekt för er själva, för er egen själ: evighetens gnista inom er. Den gnistan är de ni är, som vill vara här, här och nu på Jorden. Det är den som vill ansluta till er kropp och med Jorden.

Er själ, gnistan, har anslutit sig till Jorden och vill uppleva glädje, men inte på ett impulsivt eller lättsinnigt sätt. Hon vill stråla ut er djupa glädje av ert ljus, dela er kärlek, ansluta med andra och läka gammal smärta, både i er själva och i andra.

Känn den längtan i er själ. Känn önskan och glädjen det ger er, av att inte längre behöva dölja er själva, att ni får låta ljuset skina ut från era ögon, och att ni kan göra det som är till fördel för er, vad det än är; för alla själar attraheras av olika yrken eller aktiviteter. Men ni kan vara säkra på att om ni följer själens röst, så finns det en väg för er, en plats på Jorden i denna värld.

Nu är ert ljus mer välkommet än någonsin; ni behöver inte längre dölja det.

Känn tystnaden i ert hjärta, så vidsträckt. Ert hjärta har sett så mycket, hört och upplevt så mycket. Känn djupet i ert hjärta och vet att hon är klokare och mer allomfattande än de rädda tankeprocesserna, som ofta är avgörande under ert dagliga liv.

Känn att det finns krafter inom er som överrider rädslan och förbinder er med en större visdom som inte kan lagras i sinnet. Sinnet kan emellertid hjälpa er att förvandla era själars önskningar i den materiella världen. För detta kan sinnet hjälpa er. Men källan till era val finns på ett djupare plan än sinnet, den finns inom er.

Anslut nu igen med er mage, med Jordens energi inom er och med ert hjärta, er Kosmiska källa – känn att de förenas.

När människor möts med avsikt att höra sina själars rop, så skapar själva den avsikten en speciell öppning. Själen vill vara av jordiskt kött och blod, för att manifestera sig själv här på Jorden, och en gemensam avsikt kan åstadkomma mycket. Känn sedan i detta ögonblick, den gemensamma avsikten om vad som är viktigt för er just nu i ert liv.

Känn det inte från ert huvud, utan från hjärtat och magen. Fråga bara er själva: ”Vad önskar jag? Vad är det jag verkligen vill göra?”

Och vad är det första som kommer i tankarna?

Det behöver inte vara något utanför er, till exempel ett visst jobb eller ett förhållande, eller ett problem som behöver lösas. Ni kan också helt enkelt önska få en känsla av hur saker och ting blir när de är förenade och harmoniska; till exempel fred, tillit eller sorglöshet. Välj ett enda ord eller ett koncept som passar det ni önskar, eller kom själva på något. Känn det ni önskar! Låt det verkligen genomsyra er, eftersom detta är själens språk – enkelt och direkt.

Genom er djupaste önskan talar själen till er. Inte genom att kommendera: ”Gör det eller gör det; du måste göra på det eller det sättet”.

Den strikta rösten som ni ibland förknippar med spiritualitet och religion, är inte själens röst eller språk. Själens språk är snarare som barnets spontanitet: ”Jag önskar att jag kunde göra det? Jag undrar om det är möjligt?” Att önska, undra, föreställa sig – som ni gjorde som barn och fortfarande kan göra – är närmare själens språk än andlighetens regler och lagar.

Till sist, låt ett barns ansikte visas för er; Det kan vara ert eget när ni var barn, eller vilket ansikte som helst.

Det är ett barns nakna ansikte som vågar föreställa sig utan gränser, som tillitsfullt vågar önska att livet kommer att ge det vad det önskar. Var öppen för de goda krafterna i livet: Guds, Moderns och Faderns skyddande och stödjande hand.

Omfamna barnet i er själva. Det är en direkt anslutning till er själ. Vet att ni inte är ensamma; ni är anslutna till allt. Ni är alltid omgiven med energier av glädje, inspiration och vänskap.

Tack så mycket för er närvaro här och för kärleken i era hjärtan.

© Pamela Kribbe

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...