Moder Maria via Pamela Kribbe den 6 juli, 2020

 

Moder Maria

”Faders-/Moders-energierna”

via Pamela Kribbe

den 6 juli, 2020

Kära vänner!

Jag är Maria. Jag är Jeshuas mor och jag representerar moderns arketyp i er tradition. I denna tradition har moderns energi blivit förvrängd och förnedrad och detta sår påverkar både män och kvinnor, pojkar och flickor. Moderskapet är skapande på ett mottagligt sätt. I egenskap av en mor får du ta emot barnet in till din livmoder och du blir en kanal för en ny själ på Jorden. Du blir fysiskt fäst vid barnet som kommer igenom dig; men lösgörandet påbörjas vid födelsen där du låter det nya barnet vara sitt unika själv när navelsträngen kapas.

En moders skapande inkluderar att släppa taget, fastän den djupaste sammansmältningen har ägt rum när barnet är en knopp i moderns livmoder, där det fysiskt blir omgiven och får näring. Fastän denna djupgående sammansmältning har ägt rum, så förekommer det oundvikligen ett frigörande i och med att barnet får fullborda sin väg i livet på sitt eget unika sätt. På det här viset bär moderskapet två ytterligheter med sig: å ena sidan att sammansvetsa och förena, och å andra sidan att släppa taget och ge näring till en annan persons unika egenskaper.

I er tradition har kvinnorna vanligen begränsats till sin roll som mamma. De har knappt kunnat utvecklas inom andra områden, eftersom det har funnits en alltför liten chans för detta att ske. De har knappt kunnat visa sin passion och inspiration, sin manliga energi. De har ensidigt knuffats in i moderns roll och därmed har de blivit överdrivet fästade vid sina barn. De har identifierats sig så starkt med sitt moderskap att det nästan har varit omöjligt för dem att släppa taget om sitt barn och sålunda att låta barnet följa sin egen unika väg. Kort sagt har detta lett till en kvävande moderlig roll som har undertryckt barnet.

Traditionsenligt har fadern varit frånvarande. Han har inte tillåtits spela en närande, ansvarsfull roll inom familjen. Hans roll har varit utanför familjen: det har förväntats att han ska arbeta och prestera ute i världen. Han har behövt vara en ”man”, vilket har inneburit att han varit tvungen till att trycka ner sin känsliga natur. På detta sätt föddes den frånvarande pappan och detta har i sin tur åter påverkat barnet. Familjeförhållandena har inte tillåtit barnet att frigöra sig självt och med faderns hjälp flytta bort från den strama familjestrukturen för att gå sin egen väg.

Hela familjestrukturen har i er tradition blivit förvriden, med resultatet att barnen – såsom ni och generationerna före er, era föräldrar – har ärvt en obalanserad bild av faderns och moderns energier, de manliga och kvinnliga energierna. Och förr eller senare, när ni befinner er i relationer med andra, så får denna förvrängning sina följder.

Ifall ni starkt identifierar er med fadersenergin – i synnerhet med den frånvarande pappan – så kommer ni att ha svårt att på djupet och emotionellt knyta an till någon annan; ni har inget gott exempel på hur denna relation fungerar. Hos dem som fruktar att få ett nära band och sammansmälta, bor även rädslan för den undertryckande modersenergin, den frånvarande faderns motsatta sida. Denna kombinerade effekt kan leda till ett upprepat mönster där man är rädd för att få ett nära band med någon utav rädslan att bli uppslukad av denna relation och också att vara oförmögen att färdas på sin egen väg inom denna relation; kort sagt, en rädsla för att på djupet bilda ett nära band med någon annan.

Om ni å andra sidan starkt identifierar er med modersenergin – om ni har en stark koppling med den tidigare modersenergin – så kastar ni in er i en relation och ni fruktar att förlora den andra personen. Ni fruktar att bli övergiven och därmed blir den andra ett fyrljus vid vilket ni klänger er fast. Hos kvinnor och män med separationsångest förekommer det ofta en far som var frånvarande, någon de letar efter i hela sitt liv. De letar efter en hamn av trygghet och självständighet som de saknar i sig själva. Om de träffar någon som förefaller representera denna fyr, så förlorar de lätt sig själva i sina känslor för denna person. Detta behov skapar ett mönster av ett överdrivet behov av att sammansmälta med någon annan; det gör anspråk på relationen, ett destruktivt anspråk som i slutändan leder till konflikt och svek.

Så ni kan se hur ni står i en tradition av förvrängningar som relaterar till både faders-och moders-energierna. Fastän dessa mönster kan förefalla något abstrakta, så spelas de i ert personliga liv upp på ett rätt konkret sätt.

Jag ber er nu att ta kontakt inombords med faderns ursprungliga energi, med den kosmiska fadersenergin. Denna ursprungliga energi hos fadern är en energi av beskydd, styrka, visdom och överblick. Framkalla denna energi, den finns tillgänglig för er. Oberoende av hur er biologiska far agerade i livet, så finns denna fadersenergi nu tillgänglig för er. Vad som behövs av er är att ni utvecklar denna energi i ert jordiska liv. Bli medvetna om fadersenergin, som ni behöver för att kunna vandra på er väg i livet på ett lugnt, effektivt sätt. Framför er ser ni kanske en bild av en fadersfigur. Be om en bild eller en känsla, eller en energi med vilken ni kan identifiera er; vilken bild som helst som kommer till er fungerar för er.

Fadern relaterar till gränser. Han särskiljer varhelst saker och ting borde differentieras. Han försvarar er mot en omåttlig sammansmältning, mot ett förenande med andra där ni alltför mycket kan förlora er själv och överlämna er själv. Fadersenergin hjälper er att omfamna er individualitet. Du är, i egenskap av dig själv, en unik person; du är inte som någon annan och denna individualitet är nödvändig. Den tillhör dig och vill att du tar tag i den, så att du respekterar din individualitet och på det sättet fattar du dina egna beslut och gör dina egna val, val som återspeglar dig. Fadern inom dig känner till detta och vägleder dig i detta; han bryr sig om dig.

Jag ber er nu att ta kontakt med modersenergin. Inte så mycket med energin hos er biologiska mamma, utan med den kosmiska modersenergin, som finns närvarande i universum och med vilken ni är förenade för att ni är en del av Skapelsen. Ni är födda från både moders- och fadersenergierna. Den sanna modersenergin är kärleksfull och stöttande, med stor ömhet, men det släpper taget om er. Den vill inte binda er eller inskränka er, utan låter er vara fria medan hon ständigt följer och stöttar er i allt ni gör.

Upplev, om ni kan, denna milda kärlek i hjärtat. Det är som om ni blev hållna av en hand av kärlek som ständigt är öppen; en öppen hand från vilken ni tillåts flyga iväg, en hand som alltid finns där för er, helt enkelt för att älska er, utan tvång, utan överdriven bindning. Försök, om ni kan, att känna den här modersenergin inom er, kanske i form av en bild av en kvinna eller en kvinnlig guide, eller annars via en färg eller en känsla. Låt er själva ta emot denna energi så att ni har vad ni behöver för att känna er trygga, säkra, accepterade; att känna er närda av universums kärlek.

Känn dig omgiven av de ursprungliga faders- och modersenergierna och inse att du befinner dig i en tradition där dessa energier har blivit förvrängda och sänkta. Men du är inte bara ett offer, du är också en skapare. Du kom hit för att föra in något nytt till Jorden, vilket bland annat innebär att du ska hjälpa till att återställa balansen mellan faders- och modersenergierna, för du är en själ som inkluderar bägge energierna. I den medvetandeprocess som nu äger rum på Jorden, så är det avsikten att du, i egenskap av en själ, väcker upp faderns och moderns ursprungliga energier, samt kärlekens kraft, av vilka samtliga finns inom dig.

Den här processen stöttar dig och hjälper dig uppfylla och manifestera din potential. Den förbinder din själ med Jorden och samtidigt hjälper den andra. Ju mer du för in de gamla, förvrängda energierna inom dig till balans och harmoni, desto mer ljus strålar du ut till andra. Det är denna inre process som är den allra viktigaste; detta är var den verkliga magin äger rum. Det som utåt påvisas, vilken roll din är i denna process, hur du lever, med vem och hur, allt det är sekundärt. Den verkliga frågan i detta liv, vilket är denna inre process, är en alkemisk process i vilken dina gamla, förvrängda energier transformeras till en ny verklighet.

Ni alla önskar ta ett steg framåt, vilket ligger i tidens anda, och vilket även var din intention i egenskap av en själ när du påbörjade denna resa, denna inkarnation. Känn hur du besitter krafter för att framkalla ett nytt medvetande i den här världen. Känn hur du själv är fröet för denna förnyelse. Ja, du bär på gamla energier inom dig: rädslor, ärr och smärta från detta liv och även från tidigare liv. Men förstå att det nu finns så mycket mer kraft inom dig så att det nya kan segra. På ett sätt, så blir du pånyttfödd.

Vad som händer i livet är att du till en början är mottagaren av en tradition. Du absorberar detta som barn, i din ungdom och till och med senare. På det sättet är du ett offer för det förflutna, för du befinner dig inte genast i en position att helt och hållet kunna bearbeta denna tradition, att genomskåda den och att ta upp den till ljuset i ditt medvetande. I nästan alla mänskliga liv kommer det att förekomma en kris som konfronterar er med val där ni utmanas och då livet blir smärtsamt. Men detta kan vara en konstruktiv process, för din själ vägleder dig igenom det. Din själ vill att du ska vara skapande; den vill arbeta med dig så att du befinner dig alltmer i balans och harmoni, så att du förenar Himlen med Jorden och på det sättet hjälper du till att forma fram en ny Jord.

Jag tackar er för er närvaro här och vid denna tid på Jorden. Ni gör skillnad. Jag hälsar till er.

https://tinyurl.com/y792hxsy

 

Översättning: Aslög

You may also like...