Portia, Rättvisans Gudinna & Pallas Athena, Sanningens Gudinna via Adele Arini, 6 september, 2019

Portia, Rättvisans Gudinna & Pallas Athena, Sanningens Gudinna

via Adele Arini

6 september, 2019

”Rätt och Fel, Vem avgör?”

Hälsningar Kära Vänner!

I ljuset av det som har ägt rum, det som nu äger rum och det som snart kommer att ske i framtiden, så är det viktigt att detta meddelande blir tillgängligt för alla som är redo och villiga att vara en representant för Ljus/Kärlek. Alltfler dominobrickor har fallit i och med att uppstigningsprocessen fortsätter att intensifieras, inom många grupper, organisationer, industriella sektorer, nationer, religioner osv. Världen sådan som ni just nu känner den, kommer snart att vändas upp och ner och ut och in och som vi ofta har sagt, så behöver vi få våra ljusarbetare att göra sig redo. Redo att ta ledningen i de främsta leden och ständigt vara våra röster av Kärlek, Frid och Harmoni – att uppmuntra Enhet till och med inför många skenbart oförenliga olikheter/uttryck av mångfald.

Nyligen skrev Adele på sin Facebook-sida: ’Enhet innebär inte att leva med en röst, en förenad tro på något. Det innebär att leva fridfullt, harmoniskt, till och med tillsammans med andra vilkas övertygelser/åsikter är annorlunda än våra.’

Ni alla kanske redan är väl medvetna om ovanstående uttalande, djupt i era hjärtan. Nu är det dags för er, i egenskap av ledare för vår femte-dimensionella rörelse, att visa och att agera ut denna övertygelse, genom era egna, mycket lysande exempel. Det är dags att gå från ord till handling och vara denna slags person som alltid ’förenar alla’, snarare än en som tidvis ’matar Separationens energi/uppdelningar’ genom era dominerande uttryckta tankar, ord, känslor eller gärningar. Med andra ord, var alltid någon som inkluderar/omfamnar alla som är annorlunda, snarare än någon som avfärdar/exkluderar dem som är något annorlunda än ni. Annan hudfärg, olika övertygelser, olika kulturer/nationer/språk, olika yrken, annorlunda sexuell läggning, olika bakgrunder i utbildning osv – den långa listan fortsätter.

För alla er här vilka aldrig tidigare har hört talas om våra namn, så är vi i likhet med Kwan Yin, medlemmar i det Karmiska Rådet. Detta Råd ansvarar för att hjälpa alla förkroppsligade själar som för närvarande finns på Jorden, med att helt och hållet integreras med JAG ÄR-närvaron inom sig själva – genom att dela med oss av mycket information/kunskap med samtliga Uppstigande själar om hur man, naturligt, ständigt ska hålla sig till de Gudomliga Kosmiska Lagarna.

Vi är även kända såsom Lorderna för Karma; en grupp av åtta uppstigna mästare, som i uppdrag av Källan har fått ett heligt ansvarsområde, för att hjälpa varje själ att finna vägar och medel för att:

 • Utvecklas andligt
 • Balansera sina karmiska skulder
 • Bemästra, hantera eller kontrollera energi, samt
 • Uppfylla målet för allt liv: Uppstigningen

Samtliga själar måste ställas inför det Karmiska Rådet före och efter varje inkarnation på Jorden. Före förkroppsligandet får själarna ta emot sitt uppdrag för gällande livstid. Vid varje livs avslut sker en fullständig återblick över ens livs utförande inför det Karmiska Rådet. Den oerhörda rädslan för ’domedagen’, som fortfarande existerar inom mänsklighetens Kollektiva medvetande, är obefogad, olycklig och baserar sig på osanning. Det är viktigt för er alla att veta att Vi inte är varelser som står och väntar på att få utmäta bestraffningar för det onda, eller för alla som har felat. Evig fördömelse, m.a.o. helvetet, eller skärselden existerar inte.

Under processen av livsåterblicken, kommer ni att få se varenda scen i ert liv spelas upp, från perspektiven hos alla andra som upplever denna livsscen tillsammans med er, samt utifrån Vårt Högre Perspektiv. Hur varje obetänksam eller skadlig tanke, ord och gärning, kombinerade med era okontrollerade känslor, påverkade människorna och världen runtomkring er. Och hur varje tanke, ord och gärning av vänlighet/kärlek på ett underbart sätt spred vågor ut till Universum. Ifall ni har spelat rollen hos någon som (för det mesta) höll er till samtliga Kosmiska Lagar, så skulle ni troligtvis vid slutet av överblicksprocessen komma ut och se/känna er glad och nöjd med er livsprestation. Men om ni i ert senaste liv hade skapat stort lidande i andras liv, så kanske självaste återblicksprocessen på alla sätt och vis kan kännas helvetisk.

Du är naturligt en varelse av Gudomligt Ljus och Gudomlig Kärlek. Du är en individualiserad aspekt/gnista från Gud. Närhelst du har återvänt från ett äventyr i den fysiska kroppen, så kommer du automatiskt att återgå till din Sanna Natur av Ljus och Kärlek. Och sålunda, om du i din senaste inkarnation hade valt att spela en ’mörk roll’, så (likt många andra själar som hade valt detsamma) kommer du sannolikt att känna så mycket ånger, ilska och djup sorg; du klandrar dig själv för de ord/handlingar som du har sagt/gjort i denna inkarnation. Efter din livsöverblick sänder vi dig helt enkelt för att få utbildning och förberedelser för ditt nästa förkroppsligande.

Medlemmarna i det Karmiska Rådet har arbetat mycket länge och hårt tillsammans – i harmonisk samverkan med många tappra, modiga själar såsom ni själva, för att hålla flammorna av Rättvisa, Sanning och Frihet levande i vad som brukade vara en tuff, utmanande omgivning som var 3D-Jorden. Vi måste alltid säkerställa att vi uppnår den rätta energibalansen mellan det Gudomliga Feminina och det Gudomliga Maskulina; samt mellan Guds alla 7 Heliga Strålar (varje Stråle måste likvärdigt representeras av alla förkroppsligade själar, under någon given tidsperiod – vi kan inte ha fler själar vilkas ursprung kommer från den Blå Strålen och färre antal själar från de Gröna/Rosa/Violetta Strålarna osv.)

I det stora hela är det Karmiska Rådets viktigaste heliga uppgift att säkerställa att samtliga själar som är förkroppsligade på Jorden (samt själar som befinner sig i ett tillstånd av ’mitt-emellan-förkroppsligande’) har en likvärdig möjlighet att accelerera sin andliga utveckling genom att inkarnera på Jorden. Vi övervakar noggrant varje själs framsteg, mellan vad som blev planerat, vad som faktiskt hände under den fysiska inkarnationen och vad som ytterligare behöver göras för att ni ska kunna uppnå era egna andliga evolutionsmål. Du är och har alltid varit en energi-varelse; en Ljus-varelse som alltid befinner dig i ett ständigt tillstånd av expansion; och på nytt skapar dig själv på din färd tillbaka till Källan.

När er planet år 2012 framgångsrikt nådde fram till början av Uppstigningsfasen, var det väldigt mycket på grund av framgångarna hos många tidigare samarbetsprojekt mellan er och oss. Många av er drömde fortsättningsvis om, samt valde aktivt, att ta del i skapandet av en fridfull Jord där en vacker dag alla levande varelser kan leva i Kärlek, Enhet, Överflöd och Harmoni. Denna dröm hade alltsedan länge varit er målsättning och fokus, och era egna tidigare liv är ett levande bevis på er uthållighet, beslutsamhet och seghet i att förverkliga denna dröm.

Låt oss nu kort tala om de Kosmiska Lagarna. Vi har här flera gånger nämnt dessa Lagars existens, men med undantag av Adeles nuvarande gruppmedlemmar, kanske alla andra här inte ännu vet vilka Lagarna är och varför det är extremt viktigt för alla medlemmar i de högre-dimensionella civilisationerna att följa dessa Kosmiska Lagar.

De främsta Kosmiska Lagarna lyder som följer:

 • Lagen om Harmoni – inneboende i denna finns Lagen om Förlåtelse.

Denna lag är den allra viktigaste och den mest grundläggande lagen, på vilken samtliga andra Lagar vilar. Ni alla är energivarelser. Och energi befinner sig i ständig rörelse. Denna lag kräver att alla energier som lånas ut till samtliga förkroppsligade själar (dvs era fysiska, mentala, eteriska och emotionella kroppar är gjorda av Guds råa energier, formade till materia/form som bildar er själs nuvarande fysiska farkost) ständigt måste användas på ett harmoniskt sätt, med Allt som existerar.

Era sätt att vara måste ständigt befinna sig i ett konstant tillstånd av Harmoni för att ni ska kunna leva i enlighet med denna lag.

För att ge er ett exempel, låt oss säga att det finns en person som spelar rollen av en religiös ledare, en Guds tjänare, som tjänar många människor på en plats där regelbundna ritualer av bön/andakt hålls. När han leder en ceremoni kanske han står där framför publiken i ett fullständigt tillstånd av disharmoni, han fungerar utifrån sina arga tankar eller uttryck för några negativa känslor om: sig själv/människorna runtomkring sig/världen. I detta scenario har inte en enda elektron i hans energimässiga vibration bidragit till skapandet av en harmonisk omgivning. Och sålunda, under denna korta stund i tiden, har denna person (som var menad att vara en rollmodell för Frid, Kärlek & Harmoni) misslyckats med att följa Lagen om Harmoni.

För att ge er ett annat exempel, säg att det finns en ung kvinna (som precis har fött sin nyfödda baby) som sitter sin gungstol; lägger sin baby till sömns genom att mjukt sjunga en vaggsång. Alla hennes vibrationer strålar ut ren villkorslös kärlek för babyn, såväl som en känsla av under och tacksamhet för den livets gåva som har förlänats henne. Hon känner sig väldigt fridfull och harmonisk med den hon har blivit och när hennes känslor svämmar över ut till världen – och smälter samman med mänsklighetens kollektiva energier – så blir hon vår förebild för Kärlek och Frid.

Alla som för närvarande finns förkroppsligade på Jorden är våra representanter för Ljus, Kärlek och Harmoni. Detta är er Essens; er Sanna Natur. Att hålla sig till denna grundläggande lag kan enkelt göras genom att man just nu har en kraftfull avsikt att permanent släppa taget om behovet att: involveras i allt drama, eller skapa drama av alla slag – genom att leva som Ett med alla. Att respektera varandra och behandla varandra på det sätt som man själv vill bli behandlad.

 • Lagen om Karma, även kallad Cirkelns Lag.

När Lagen om Harmoni bryts, så kommer den förkroppsligade själen ögonblickligen att utsättas för Lagen om Karma. Ordet ’karma’ används alltid i en negativ bemärkelse. Det finns inget som är positiv karma. En person som ständigt har gjort positiva, underbara och kärleksfulla gärningar under hela sin livstid, sägs då ha skapat ’ackumulerad godhet’ – som är motpolen till karma.

Karmas Lag säger att alla energier i alla former (tex tankar, ord, känslor och handlingar) och som har sitt ursprung från er som ni sänder ut till Universum, kommer att färdas för att nå fram till sina tänkta destinationer. Och när de väl har gjort det, så kommer samma energier påbörja sina återresor tillbaka till er – ofta med ökad rörelsekraft genom att attrahera mer av detsamma (tankar, ord, känslor eller gärningar) med samma vibrationsfrekvens – och när de når fram till er, så får ni ta emot/uppleva det som ni ursprungligen sände ut, med exakt matematisk precision.

Kära Ni, vänligen kom ihåg att Lagen om Karma inte alls handlar om hämnd eller bestraffning. Det handlar om att skapa och bibehålla ett tillstånd av balans; ett tillstånd av harmoni – grunden på vilken hela det fysiska Universum existerar.

För att ni ska kunna återbetala de återstående karmiska skulder ni fortfarande kan ha, så måste ni först sluta upp med att skapa mer karma för er själva. Att hålla sig till Lagen om Harmoni börjar med insikten om att ni är ETT med Allt Som Varit, Allt Som Är och Allt Som Ska Komma. Ni är ett med Moder Jord. Vad ni gör för varandra, gör ni ytterst för er själva. Den fiende som kanske står framför er är inte er fiende. Han/Hon är bara en annan aspekt av er själv, och spelar en annorlunda roll. Han/Hon har troligen blivit ombedd av er (innan ni föddes) att spela rollen med låg vibration/den mörka rollen för er, med syftet för själstillväxt i bägge parter.

Det finns alltid bara EN av oss som rusar runt överallt i Universum. Alla är Gud; och uttrycker sig själva såsom Gud på myriader olika sätt. När ni på djupet har omfamnat denna Sanning – det är då som ni genomgående kommer att kunna behandla alla: människor, djur, träd, blommor, sjöar, floder, stenar och självaste Moder Jord, med så mycket kärlek. Ni vet att de är ni och att ni är de. Det förekommer aldrig någon separation. Separationens illusion har varit synnerligen kraftig, men nu år 2019 stämmer detta inte längre.

 • Lagen om ett nytt förkroppsligande (denna lag gäller mestadels när ni befinner er i ett tillstånd av mitt-emellan-förkroppsligande).

Eftersom den här lagen gäller när ni är tillbaka i er sanna form i egenskap av Ljus/Energi, så är ytterligare förklaringar rätt onödiga just nu, för att hålla det här meddelandet så kortfattat som möjligt.

 • Lagen om bevarande av Energi

Denna lag konstaterar att ni måste bevara er energi närhelst det är möjligt, för att säkerställa att alla energier av er förbrukas på ett konstruktivt sätt; för att stötta er själs uppdrag och syfte för varje inkarnation.

Kom ihåg att alla energier som utlånas/ges till er, måste lämnas tillbaka av er, till Universum/människorna/världen i lika proportioner. Och sålunda, ifall ni använder de energier som ni har fått på icke-konstruktiva sätt – såsom: genom tomt pladder/skvaller, genom att baktala någon, klaga på/beskylla världen för något som gått fel i ert liv osv. – så uppvisar ni beteenden som är oförenliga med denna lag.

(Varmt rekommenderad läsning om de Kosmiska Gudomliga Lagarna: ”Bridge to Freedom” av Werner Schroeder och ”21 Essential Lessons Volume 1” av Werner Schroeder)

Om ni undrar varför det är viktigt att hålla sig till de ovannämnda Kosmiska Lagarna, så är svaret mycket enkelt, Älskade Ni.

Olika planeter, olika dimensioner, olika Universum har ofta olika lagar, regelverk eller riktlinjer att följa. Fastän 3D-Jordens Kosmiska Lagar förblir desamma som till exempel de Kosmiska Lagarna på en Arkturisk planet i 5D, så är emellertid intensiteten och hastigheten i de naturligt inträffande konsekvenserna/återverkningarna fullständigt annorlunda när man inte följer dessa Lagar.

Kära Ni, förstå att när ni helt och hållet bor i en femte-dimensionell omgivning, så kommer allt som ni individuellt och kollektivt skapar via era tankar, ord, känslor och handlingar, att ögonblickligen manifesteras. Använd helt enkelt kraften i era fantasier för att visualisera livet i en omgivning där det inte förekommer någon glipa/fördröjning mellan era skapelser och era manifestationer. Att leva i en sådan omgivning kommer med all säkerhet att bli idealisk för er om ni (och alla andra på planeten) har bemästrat ert Livs-Mästerskap, genom att alltid ha allas högsta goda som basen i era ord, tankar och handlingar.

Med det mänskliga kollektivets medvetande sådant det just nu är, ifall planeten Jorden fullt ut fungerade inom den femte-dimensionella omgivningen som är UTAN TID (där allt som ni tänker omedelbart i nästa ögonblick blir manifesterat) så skulle antagligen kaos uppstå, eftersom de flesta människorna idag ännu inte har lärt sig hur de fullt ut ska hantera sina tankar, ord och emotioner, så att de alltid reflekterar sina Högre Själv. Den tidsperiod där ni just nu lever är i själva verket er träningsplats; er gyllene chans för att bemästra era vibrationer, dvs bemästra er själva. I en högre-dimensionell verklighet existerar inga som bryter mot dessa regler, för alla vet och förstår mycket väl på djupet vilka konsekvenserna för att man bryter mot reglerna blir, och hur det påverkar ALLTING inom denna omgivning/planet. Yngre medlemmar av högre-dimensionella civilisationer får i själva verket träning i detta redan från födelsen, att alltid naturligt hålla sig till de Kosmiska Lagarna på alla sätt av varande.

Med detta meddelande kommer vi – medlemmarna i det Karmiska Rådet – därför i Ljus och i Kärlek, ridande på vingarna av inget annat än den Högsta Sanningen, menad enbart för dem vilkas hjärtan är öppna och redo för en sådan Sanning. Adele kände att detta meddelande för många kan bli en potentiellt ’känslig’ fråga och vad hon kände var inget annat än kärnan, eller grunden, till det mänskliga kollektivets Separations-Medvetande.

Enkelt uttryckt så är er planet uppdelad på många olika sätt, eller i det tillstånd som den nu befinner sig i, på grund av mänsklighetens naturliga benägenhet för/tendens till att för det mesta samlas med likasinnade själar. Många gånger, vid flera tillfällen, som en ras, har ni alla gillat att utesluta dem som är en aning, eller mycket annorlunda än ni. När/om det finns någon inom er grupp (tex på jobbet) som går omkring med ett fysiskt, mentalt, emotionellt eller finansiellt handikapp av något slag, så är chanserna att en hel del människor på er arbetsplats medvetet eller undermedvetet undviker denna person och/eller inte känner sig intresserade av att bilda något slag av vänskap med denna kollega.

Ni kan enkelt observera att detta sker i andra dagliga aktiviteter. Till exempel, på en fest/samling där ni har närvarat, där människor med samma ålder, samma kön, samma ekonomiska/utbildnings-bakgrunder, samma språk/hudfärg tenderade att bilda sina egna klickar/grupper. Detta kan också inträffa i ert eget hem (tex så dras barn som är närmare varandra i åldrar vanligen till varandra och utesluter ofta de äldsta/yngsta till att få leka för sig själva).

För inom hjärtana och sinnena hos många själar som nu finns inkarnerade på Jorden, så existerar det ett behov av att ha rätt. Att aldrig ha fel. Att ha ’visshet’. Att bli accepterad eller uppmärksammad. Att tillhöra. Att vara älskad. Att ha godkännande från dem som står i auktoritet. Att anpassa sig till majoriteten och inte skapa vågor. Att vara betydelsefull och få stor uppmärksamhet. Att lysa klart och bli beundrad, respekterad och dyrkad av många.

Nu frågar du kanske oss/dig själv, är detta så fel? Är det fel att vilja bli något av dessa saker? Vårt svar är: Nej, Älskade Ni. Det är inte fel att vilja/behöva bekräftelse, kärlek eller godkännande från källor utanför er själva.

Men, om ditt mål är Själv-/Livs-Mästerskap, så är ditt medvetna/undermedvetna beteende att söka efter kärlek, respekt, beundran, acceptans, bekräftelse eller godkännande från källor utanför dig själv definitivt INTE vägen till mästerskap.

En mästare behöver inte någon annan person för att bekräfta den information som kommer från den inre vägledningen.

Med detta sagt, så kommer en mästare inte att framskrida med att skryta om sina egna bedrifter/förvärvade kunskap; inte heller fördöma andra för deras motstående övertygelser; inte heller trycka ner folk på sina platser genom att kanske kalla dem ignoranta/outbildade/andligt ouppvaknade. En andlig mästare skulle aldrig insistera att hans/hennes sätt är DET enda rätta. Och att alla andra har fel, för att hans/hennes vägledning har sagt så.

En mästare vet att alla som han/hon möter i livet befinner sig på olika stadier av andlig utveckling, och sålunda kommer deras uttryckta övertygelser/ord/gärningar alltid att vara en spegelbild av det förvärvade medvetandet hos själen inombords. Så som utanpå, så också inombords. Så varför skulle en mästare bli förolämpad av någon som uttrycker sig själv på ett sätt som är helt annorlunda än ens eget? En mästare tar inget personligt. Han/Hon känner inget behov av att ’få det sista ordet’. Han/Hon vet att det är fullständigt onödigt att ständigt ha rätt och att det till och med är okej att ha fel. Mästaren själv vet klokt nog att det finns att få oändligt lärande/utvidgande. Ingenting är fel i att ha fel. En mästare är också snabb att be om ursäkt eller göra upprättelser ifall hans/hennes ord/gärningar på ett ofördelaktigt sätt har skapat disharmoni på något vis.

Om du insisterar att du har rätt och någon annan har fel, så tjänar det endast till att förstärka Separations-Medvetandet; att skapa drama eller konflikt, vilket sedan oundvikligen leder dig längs med vägen till att bryta mot Lagen om Harmoni och/eller Lagen om Karma.

Detta betyder att närhelst en mästare möter motstånd/bakslag från någon vars förvärvade medvetande är mindre utvecklat än ens eget, så kommer han/hon alltid att svara på denna persons provocerande enbart med kärlek, tålamod, medkänsla och vänlighet. Man behöver aldrig bevisa att den ena har rätt och den andra har fel eller tvärtom, för ett sådant behov kommer bara att tjäna till att illustrera (eller föra upp i ljuset) en aspekt inom mästarens inre själv som fortfarande behöver healas/frisläppas.

Närhelst du känner ett behov av att vinna en dispyt, eller att försvara dina övertygelser/gärningar som gäller vadsomhelst under himlen, vänligen stanna upp och ställ dig själv följande frågor:

 • ’Gör jag detta för jag i själva verket söker efter bekräftelse, acceptans, kärlek från dessa människor; något som jag kan ha känt att jag behöver få, för att kunna undvika/minimera en förlust av något slag?’
 • ’Är det kanske hög tid för mig att sluta upp med att behöva denna bekräftelse, kärlek, detta godkännande från någon/människor utanför mig själv?’
 • ’Tjänar det överhuvudtaget bara mig själv att nu ta ställning, genom att göra mitt bästa för att vinna en dispyt (tex mitt behov av att ha rätt), eller tjänar det i själva verket det högsta goda hos alla andra som är involverade?’

Låt oss ge er ett exempel från det verkliga livet, som kommer från en händelse som involverade Adele.

Adele promenerade en kväll längs vägen på egen hand, hon var på väg hem någonstans ifrån. Hon var på väg att korsa en tom, mörk gata när en bil plötsligt dök upp till vänster bakom henne, den kom från huvudgatan vinkelrätt mot den tomma gatan som hon korsade och där hon hade hunnit ut till mitten. Bilens förare höll på att i hög fart svänga höger in på hennes gata och träffade nästan Adele från sidan. Adeles hjärta hoppade i chock och fastän hon fick ett adrenalinpåslag, så blev hon inte arg på bilföraren. Fram tills att bilföraren öppnade sitt fönster och sin mun. Hon förväntade sig helt en ursäkt eller några tecken på ånger från förarens sida. Men vad hon fick från honom var i stället arga ord – bilföraren skällde högljutt att han nästintill kört på henne på grund av hennes val av klädsel. Hon hade på sig svarta kläder, på kvällen, medan hon korsade den mörka gatan.

Hur tror ni att Adele kände sig? Hon blev nästan påkörd av en bil, plus förövaren trodde att han hade rätt och att hon hade fel. Adele kände att hon hade gjort allt rätt. Hon säkerställde att hon checkade gatan innan hon gick över den och hon gick där för sig själv när den där bilen plötsligt dök upp från ingenstans, med hög fart, och nästan körde på henne. Hon kände definitivt att hon hade rätt (dvs hade rätt att vara arg) och att han hade fel för att han körde vårdslöst. Hon kände till och med att hon ville säga till föraren att hela världen framledes borde förbjudas att någonsin igen ha på sig svarta kläder, för att hjälpa honom att bli en bättre bilförare. Adele kände sig mycket förolämpad och fastän hon var medveten i egenskap av någon på väg till Mästerskap & Uppstigning, så var hon tvungen att återgå till sitt tillstånd av harmoni genom att släppa taget och förlåta denne man; det tog henne ändå flera timmar innan hon helt och hållet lyckades förlåta honom.

I scenariot ovan, vem tror du hade rätt och vem hade fel, mellan Adele och Mr. Förare? Hade de båda rätt, eller båda fel? Om du satte dig in i Mr. Förares skor, skulle du ha känt dig ha rätt och hon fel genom att ha på sig svart klädsel? Eller hade du bett om ursäkt för att du nästan kört på henne?

Jag, Portia, i egenskap av Rättvisans Gudinna, ska besvara dessa frågor för er alla, utifrån vårt högre-dimensionella perspektiv. Mr. Förare hade fel i och med att han nästan körde på Adele (genom att inte vara en varsam bilförare) och genom att han bröt mot Lagen om Harmoni, när han gick vidare och beskyllde henne för sin egen vårdslöshet. Han hade i detta ögonblick skapat ett ’Karma av Svårighet’ för sig själv med sina tankar, ord, känslor och handlande gentemot Adele (i motsats till att skapa en ’Krona av Ljus’, när man skapar något förvärvat gott för självet), vilket han en vacker dag kommer att bli tvungen till att helt och hållet kompensera/återbetala för när den tiden kommer.

Ursprungligen hade Adele inte fel, men hur hon reagerade på hans efterföljande provocerande var definitivt inte hur en mästare borde uppträda. I sin chock sade hon kärlekslösa ord till denne man (inte till hans ansikte), när hon helt enkelt ilsket fortsatte korsa gatan och promenera iväg från hela situationen. Mannen visste kanske inte medvetet vilka ilskna ord/tankar hon hade om honom, men vi, medlemmarna i hennes andliga team, hade hört dem alla.

Adele som har en högst kärleksfull och tålmodig personlighet, säkerställer att hon omger sig enbart med vänner som är exakt som hon. Och därför är möten som dessa, med någon vars förvärvade medvetande är ett som inte är av Kärlek, Frid eller Enhet, rätt så sällsynta i Adeles värld. Hennes möte med honom var en test för att göra det möjligt för henne att själv få se hur mycket längre hon hade att gå innan hon framgångsrikt bemästrar sitt mästerskap. Innan hon blir sitt fullständiga förkroppsligande av sitt Högre Själv; efter att ha bemästrat testerna för ALL Kärlek, Frid, Harmoni, Medkänsla, Förlåtelse och ALLT Överflöd som vi har sänt till henne. Ja, i denna incident misslyckades hon med att behålla sin frid; hon misslyckades med att förbli kärleksfull gentemot sin ’fiende’ för ögonblicket. Hon lyckades även skapa karma på grund av sina arga, disharmoniska tankar och ord som hon riktade mot denne man.

Från våra högre-dimensionella perspektiv så hade både Adele och Mr. Förare fel. Eftersom bägge två hade misslyckats med att hålla sig till de Gudomliga Kosmiska Lagarna när de triggades av stressfaktorer som skenbart låg utanför deras kontroll.

Låt oss nu återgå till den huvudsakliga frågan som presenterades i rubriken på detta meddelande. ’Rätt och Fel – Vem avgör?’

Svaret är: Vi, Karmas Lorder, kommer att kunna ge klarhet till varje själ som gör en förfrågan, vad gäller vem som hade rätt och vem som hade fel i varje given situation, baserat på Guds Heliga, Gudomliga Universella Lagar. Vårt beslut baserar sig enbart på Ren Sanning; den Högst Vibrerande Sanningen som i sin Kärna har Kärlek, Harmoni, Frid, Enhet. Vi ger alla själar den ’slutliga domen’ baserad endast på Guds Sanning som ingen själ kan förneka, eftersom Sanningens Vibrationer alltid kommer att genljuda/eka med den själ som eftersöker svaren. Ytterst har det Karmiska Rådet sista ordet, den Gudagivna rättigheten att ’döma’ ifall du hade Rätt eller Fel, för varje enstaka scen i ditt liv. De standarder som vi upprätthåller är Guds standarder. De lagar, regler eller föreskrifter som vi upprätthåller är Gudomliga Kosmiska Lagar, vilka även gäller för oss.

De Kosmiska Lagarna är fullständigt annorlunda från människoskapade lagar, för det mesta 3D-konstruerade lagar. Vad som är acceptabelt för er medmänniska, kanske inte är acceptabelt från våra högre-dimensionella perspektiv. Adolf Hitler och många tyskar som levde under denna krigstid, kände att det var fullständigt acceptabelt att döda miljoner judar. De kände att de hade antagit ’rätt syfte’ eller ’rätt övertygelse’ om att judarna i själva verket var av en underlägsen ras och därför var det fullständigt berättigat att döda dem (denna övertygelse härstammade från deras förvärvade, lägre-dimensionella medvetande vid den tiden). Detta var ett perfekt exempel på hur ’Rätt’ och ’Fel’ kan bli fullständigt förvrängt, misstolkat eller missvisande för att passa någons syfte/den styrande auktoriteten under rådande tid.

Avslutningsvis, Älskade Ni, räcker det att säga att medan ni förblir i er fysiska kropp, så borde det inte uppstå något behov av att dechiffrera vem som har rätt och vem som har fel i någon situation. En vacker dag kanske ni får känslan av att ni blir offret i en incident, men utan er vetskap, vad som än kan hända er, så kan det vara orkestrerat för att hjälpa er att balansera/återbetala era Karmiska skulder. Så, återigen, vem som har rätt och vem som har fel kommer endast Vi, medlemmarna i det Karmiska Rådet, helt och hållet att veta och förstå.

Att behöva dechiffrera vem som hade rätt eller fel är inte vägen till Mästerskap. Det är definitivt inte Fridens väg, inte heller Harmonins väg tillsammans med era medmänniskor. Det är helt enkelt en tredje-dimensionell programmering som ni ständigt borde sträva efter att eliminera, en gång för alla, eftersom den inte längre står i linje med ert heliga mål av att fullständigt bli integrerade med ert Guds-Själv.

Som vi ofta har upprepat i tidigare kanaliserade meddelanden genom Adele, så är ert Hjärta den mest kraftfulla barometern för Guds egen i hög grad Gudomliga, Heliga Sanning. Följ alltid ert hjärtas vägledning, eftersom det agerar som er ständigt trogna kompass, den pekar alltid mot det sanna norr, mot Kärlek, Visdom, Harmoni och Enhet.

Under dagarna som kommer, Kära Ni, ber vi er att alltid använda hjärtat i alla interaktioner med världen runtomkring er, oberoende av allt. När ni gör det, så kommer ni enkelt kunna sortera ut Sanningen från Lögnerna. Bara när man alltid står i perfekt linje med den Högre Sanningen, kan man med lätthet komma på den Högre Lösningen/det Högre Svaret som löser vilket dilemma som helst som ni står inför – för allas högsta goda i sinnet. Inklusive alla som i hög grad har felat gentemot er/många andra.

Att förlåta och permanent släppa taget om ert Kollektiva förflutna är nyckeln till att manifestera den Nya Jorden.

Var de femte-dimensionella ledare som ni alltid var ägnade att vara, genom att ständigt förespråka Kärlek, Frid, Förlåtelse och Enhet, oberoende av vad som sker.

Nyckeln till en fridfull planet ligger i den fullständiga acceptansen av Allt Som Var, Allt Som Är och Allt Som Kommer, med KÄRLEK som den huvudsakliga healing-ingrediens/det sammanhållande ämne som måste finnas närvarande inom varenda uppstående konflikt/utmaning som mänskligheten snart kommer att stå inför.

Kalla på oss, Älskade Ni, närhelst ert Hjärta; er Sanna Barometer någonsin fallerar, går sönder eller skenbarligen tappas bort längs vägen. På er förfrågan ska vi mäktigt lysa med Flammorna för Visdom, Sanning, Kärlek, Rättvisa, Frihet och Medkänsla så att ni aldrig någonsin ska råka vilse igen.

För endast Sanningen kommer att befria er – för att ni ska kunna vara den Gud som ni alltid har varit, inombords.

Med all vår Kärlek & Hängivenhet.

Portia och Pallas Athena

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2019.

If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below.

Thank you and Namaste. 

www.raphaelshealingspace.com.au

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...