Sananda via John Smallman, 3 september

Sananda

Illusionens nedbrytning och sönderfall sker i en hög hastighet

via John Smallman

3 september, 2015

 

Mänsklighetens framåtskridande på vägen till uppvaknandet har under en mycket lång tid ökat i hastighet och närmar sig nu ögonblicket för fullbordande. Ni har nästan nått slutet på er resa och bara det är en anledning till firande, så låt inte nyhetsrapporteringarna i massmedia dra er tillbaka till illusionens jämmer och elände.

I det ögonblick då ni blev separerade, började ni omedelbart att gå längs med vägen till uppvaknandet, på vägen som ledde tillbaka till hågkomsten om vem ni var. Men separationen, trots att den var overklig, upplevdes som skrämmande och permanent. Följaktligen var ni till en början ytterst ovilliga att ens överväga möjligheten av en återkomst till ert naturliga tillstånd av Enhet med Gud. Ni trodde, för att använda en fras från ert mindre medkännande språkbruk, att ni ’helt och hållet hade sabbat allt’.

Att ha separerat er från Gud, er oändligt kärleksfulle Fader, som hade gett er allt och inte hållit tillbaka någonting, verkade vara som en extremt allvarlig förolämpning, vilket det naturligtvis också var, därför ansåg ni att det var ytterst oförlåtligt. Men, som ni så ofta har fått höra; en separation från Gud är omöjlig! Hursomhelst, för att ni har valt att uppleva det overkliga tillståndet, som i det ögonblicket för er blev ytterst verkligt, trodde ni att ni hade begått ett avskyvärt brott och för gott hade förolämpat Gud och att det brott som ni hade gjort er skyldiga till, att i själva verket vända er rygg mot Honom, aldrig skulle kunna förlåtas.

Ni hade absolut rätt, det kunde aldrig förlåtas! Men inte utav den anledningen som ni föreställde er. Det kunde aldrig förlåtas för det hade aldrig inträffat!

Till och med nu, när ni skenbart bor i en kärlekslös och materiell värld av konflikt och svek, har ingenting förändrats. Ni är fortfarande, och har alltid varit, Ett med Gud i det oändligt kärleksfulla förhållandet som Han upprättade med Er när han skapade Er.

Det finns ingen synd, det finns ingen ondska, det finns ingen värld, endast Gud finns. Det verkar vara som om ni är separerade på grund av de mardrömslika pågående upplevelserna som ni går igenom när ni fortsätter att upprätthålla och att tro på illusionen. Den övertygelsen har effektivt dragit en kåpa eller en slöja över er, gömmande Verkligheten från er, men endast för att ni tror att ni är separerade från Gud.

Medan ni tror att ni är separerade från Honom, så lever ni i rädsla, vilket innebär en avsaknad av Kärlek. Utan Kärlek sluter ni er till övertygelsen att ni hela tiden måste slåss för att överleva. De krig som ni har engagerat er i under eoner, tillika med det enorma antalet som har dödats, eller blivit allvarligt skadade – fysiskt, psykologiskt och andligt – fortsätter att övertyga er om att ni verkligen är separerade från er himmelske Fader. Det som ni tror vara verkligt är det som ni upplever som verkligt, så era övertygelser upprätthåller effektivt illusionen.

Det enda sätt, på vilket ni kan släppa taget om er övertygelse, är att öppna era hjärtan och tillåta den oändliga Kärleken, inom vilken Gud ständigt håller er, att komma in och lösa upp den, tillika med rädslan som är dess stadigaste grundval. Men ingenting är stadigt nog för att kunna motstå värmen, medkänslan, och den fullkomliga acceptans, med vilken Guds Kärlek för er omfamnar er, när ni öppnar era hjärtan och tillåter er själva att acceptera den. I den kärleksfulla omfamningen kommer allt som inte är i perfekt linje eller i harmoni med den, att upplösas för det är overkligt, en illusion.

Att hålla fast vid rädslan stänger era hjärtan för Kärleken, understöder illusionen och visar på er avsaknad av tillit till Guds eviga och oändliga Kärlek för er. Varje gång ni besöker er heliga inre helgedom – och varenda en av er har en helig inre helgedom – upprepa då er avsikt att öppna era hjärtan för att ta emot Guds Kärlek och att få Den att flöda genom er för att hela och väcka upp mänskligheten. Era tvivel och er skepticism kan mycket väl hindra er från att få uppleva alla tecken på eller känslor av att någonting sker, men vila i vetskapen om att för varje gång ni återigen upptar denna avsikt, så flödar vågor av Kärlek igenom er och ut i illusionens värld, och hjälper mänskligheten oerhört mycket på sin väg mot uppvaknandet.

Ni, ljusbärarna och ljusarbetarna, håller genom era kärleksfulla avsikter på att ta mänskligheten mot ett uppvaknande. En mycket stor mängd av upplyftande och inspirerande nyheter och information flödar runtom på planeten via det världsomspännande nätet och detta rapporteras inte av den ordinära massmedian, för ägarna till den vill att världens befolkning ska leva i rädsla.

De som önskar bibehålla makten över er, genom att kontrollera er och ”informationen” som de låter er få tillgång till genom sina hårt kontrollerade nyhetskanaler, matar på er rädsla och har som avsikt att övertyga er om att terrorism endast kan utplånas med militärstyrka, sålunda krävande en världsomspännande utökning av polis- och militärstyrkor, och vidare göra dem som befinner sig i maktpositionerna rikare, för dessa är befälhavarna av dessa styrkor.

De skulle också vilja få er att tro att invandringskrisen som fortsätter att sprida ut sig i Europa, samt massorna av olagliga immigranter – som de uttrycker sig – till USA över de södra gränserna, hotar ert uppehälle och era familjers säkerhet, liksom era nära och kära. Vad de inte talar om för er är att de har åstadkommit immigrationsproblematiken genom sina aktiviteter i dessa utarmade länder genom att hjälpa och uppmuntra bråkiga och vansinniga politiker att skapa krig mot sina egna invånare, så att dessa invånare, i allt ökande antal, söker skydd i delar av världen där politiskt och ekonomiskt stabila förhållanden fortfarande råder.

De uppenbara kriserna runtom på planeten, vilka skenbart är oberoende av varandra, är i verkligheten en del av en långsiktig plan att reducera planetens befolkning genom krig och tropiska sjukdomar i politiskt instabila länder, medan man samtidigt försöker skrämma invånarna i de stabilare länderna i världen att be sina regeringar att införa ytterligare rese-restriktioner.

De som kontrollerar världen och dess resurser enbart till sin egen fördel, försöker verkligen övertyga er om att de ser till era bästa intressen, medan de i hemlighet har för avsikt att frånta er så många av era friheter som de bara kan, under förevändningen att de skyddar er från terrorister och vågorna av illegala invandrare, genom att i mycket hög grad öka militärens och polisens omfattning och auktoritet, likaså samma sak gällande de underrättelsetjänster som direkt svarar enbart till dem.

Oroa er inte! Dessa planer kommer inte att lyckas. De som befinner sig i höga positioner, de som håller i maktens tyglar och som har gått med på denna plan för att förslava mänskligheten, kan inte ens lita på varandra. De är egoistiska storhetsvansinniga som kommer att förstöra sig själva. Många inom deras organisationer har sett ljuset och söker visselblåsare för vilka de kan avlasta sig själva med sina hemska hemligheter som de har tagit del i, för de har förstått att dessa korrupta regeringar håller på att kollapsa, och därför lämnar de ”det sjunkande skeppet” av smittande korruption, som i eoner effektivt har styrt världen.

Nu råder sluttiderna för en sådan massiv korruption. En Ny Tidsålder av samarbete i kärleksfull harmoni håller på att gry, som gudomligt har planerats alltsedan det ögonblick då er uppenbara men ytterst overkliga separation från Gud ägde rum.

De våldsamma och oaptitliga historierna om flertalet planetariska ”civilisationer” alltigenom åren är alla en del av illusionen – storslagna drömmar, eller hemska mardrömmar, beroende vilken sida av dessa pågående kamper ni valde att understödja – och de är fullständigt overkliga.

Ni har en förkortning av ordet ”rädsla” (eng. ”FEAR”: False Evidence Appearing Real, falsk bevisning som verkar vara äkta). Det är en mycket bra definition på det som illusionen handlar om. Den är ett falskt och overkligt livsvillkor, som skenbart har exiserat i eoner – minns att tiden är en del av illusionen och är därför overklig – och den kommer mycket snart att kollapsa tillbaka till intet, varifrån den uppenbarade sig för de långa eonerna sedan.

Gud är allt som finns. Det finns inget annat, och inget annat har någonsin funnits!

Däremot har era drömmar och mardrömmar som illusionen har sänkt er i, upplevts som skrämmande verkliga. Tiden för dessa skrämmande upplevelser håller på att upphöra.

Många förutsägelser har gjorts om sluttiderna under de eoner som illusionen har omsvept er, och ingen av dessa har inträffat, så många kommer otvivelaktigt att vara skeptiska gällande denna nya prognos. Minns att tiden är en stor del av illusionen och den är därför ett mycket otillförlitligt mätinstrument. Minns också att illusionen, ögonblicket för separationen från er Gudomliga Källa, enbart var tillfällig, den var över så snart den tagits emot, och att ert Sanna Jag alltid har befunnit sig i Guds närvaro, som ett med er Gudomliga Källa.

Drömmarna, mardrömmarna, själva Illusionen har upphört och ni kommer att vakna till den Kärleksfulla Närvaron som är Gud. Och naturligtvis är ord helt olämpliga verktyg med vilka man kan tala om och diskutera Verkligheten.

Ni är alla, i vartenda ögonblick, Ett med Gud. Ja, ni kan uppträda i många former och med många individuella drag, för potentialen som är skapelsen är gränslös och oändlig i sina möjligheter. Ni förblir däremot i varje ögonblick kvar inom Gud, som Ett med Honom, för Han är allt som existerar och var och en av er existerar som oskiljaktiga, betydelsefulla och eviga aspekter av Gud. Skapelsen är evig, en ständigt utvecklande Verklighet som är oföränderlig och som ändå erbjuder gränslösa möjligheter för framtida skapande. Den tillhandahåller oändlig trygghet och säkerhet i det att det enbart finns Kärlek, ett tillstånd i vilket det absolut inte finns någon möjlighet till konflikt av något som helst slag.

Många av er kan känna er frestade att gäspa här, beroende på er personliga erfarenhet av illusionen och er övertygelse om att vetenskapens logik och resonerande till slut kommer att avslöja alla hemligheter i universum som har studerats – och som redan har uppenbarat så mycket. Nya rön kommer sannolikt att utom alla tvivel bevisa att er existens är allt annat än en tillfällighet och en engångsföreteelse på måfå, som aldrig kommer att upprepas, för de statistiska oddsen står fullkomligt emot att det överhuvudtaget ens en gång har kunnat inträffa. Det tankesättet visar vackert på egots arrogans, dess övertygelse att det har rätt och att det har alla svar, tills det igen en gång kommer att avslöjas att det har misstagit sig.

Det är dags för er alla att göra er av med era egon, som vid oräkneliga tillfällen har lett er på villovägar. Även det är en aspekt av illusionen, en aspekt som har ett ofantligt behov av att ha rätt, och som, när det blir överbevisat att ha fel, vilket så många gånger har inträffat under årens lopp, hittar ännu en ”logisk” orsak för att bevisa att nej, det var inte fel, det hade endast tappat bort en viktig bit av bevismaterialet som det strax kommer att komma fram med!

Illusionens nedbrytning och sönderfall sker i en hög hastighet och när ni går inombords, till era inre helgedomar, och öppnar era hjärtan, så kommer ni att uppleva den intuitiva betydelsen, mycket känsligt men omisskännligt, att ja, illusionen håller på att kollapsa. Ni befinner er på Jorden för att hjälpa till i denna upplösning och det är därför ni dras till uppmuntrande budskap från de andliga rikena, i likhet med detta. Ni behöver få veta att ni inte fantiserar fram en ny värld på grund av era rädslor, utan att ni håller på att ta emot glimtar av den nya världen som inom kort kommer att uppenbara sig för er. I de andliga rikena jobbar vi övertid för att till ert medvetande föra fram sanningen om det som framför era ögon håller på att utveckla sig. Gnugga dem så att det sömniga dammet försvinner, och gläds över det som ni börjar få syn på.

Guds gudomliga plan vecklar ut sig precis som Han har för avsikt, och när det börjar bli ännu mer uppenbart kommer er förtjusning att intensifieras. Ni är inte ensamma, ni har aldrig varit ensamma och mycket snart kommer beviset på detta att lyfta upp er i extas.

Er kärleksfulle broder Jesus.

http://sananda.website/sananda -via-john-smallman-september-3/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...