Serapis Bey via Natalie Glasson, 7 april, 2017

Serapis Bey

via Natalie Glasson

7 april, 2017

Nästa uppstigningsfas: Ett förenat medvetande

 

Jag, Mästare Serapis Bey, upprätthåller nu Uppstigningsljuset för er. Jag gör det för att hjälpa er under nästa fas av er uppstigning. När er själsnärvaro är mer fullständigt förkroppsligad inom er varelse och kan förena sig med er personlighet, aktiveras en djup och genomgående utrensning. Renande och utrensande är vanligt förekommande inom er uppstigningsfas; varje ny uppenbarelse bjuder in er till att släppa taget om gamla energier, vanor eller perspektiv, för att kunna bereda rum för de nya insikter som ska förkroppsligas.

Att vara förkroppsligad = att fullständigt förmå inse och uppleva inom ens fysiska kropp och jordiska verklighet.

Den process för renande och utrensande som jag talar om är större, för den väcker upp en ny medvetenhetsfas, en förbindelse med Skaparen och en förening med allting. Det är en ny begynnelse av förenat medvetande som gryr inom er varelse och det är nästa steg inom er uppstigning.

Ett förenat medvetande = en upplevelse, känsla och vetskap om att vara förenad med Skaparen och allting som är Skaparen.

När vi får uppleva ett förenat medvetande, upplever vi en naturlig energi och förmåga som existerar inom oss; det är förmågan att existera utan separation av något slag. Vår naturliga existens ska energimässigt förenas med allting och alla, detta är när vi kan uppleva vår sanning, allt djupare känna Skaparens närvaro samt vara i Skaparens gudomliga flöde. Den jordiska verkligheten förefaller skapa det motsatta när den uppmuntrar till separation. Till och med vår fysiska kropps närvaro förefaller förstärka känslorna av separation. Men er fysiska kropp skapades för att stötta er i att få uppleva ert naturliga förenade medvetande, snarare än att förstärka upplevelserna av separationen från andra och Skaparen.

Den fysiska kroppen = ett fordon inom vilket er ljuskropp ska kunna existera på ett jordiskt plan. Ett av dess syften är att förstärka er inre verklighet.

Er fysiska kropp förstorar upp er inre verklighet till er yttre verklighet. Er inre verklighet består av era tankar, känslor, perspektiv, minnen, färdigheter, kränkningar samt hur ni känner er. Genom otaliga civilisationer har känslorna av separation från Skaparen och allting som är Skaparen, tilltagit, så mycket att separationen nu är en stark, kraftfull och energifylld känsla, en upplevelse och verklighet inom och utanpå många människor. Upplevelsen av separation har blivit aktiv och fått energi inombords. Eftersom ett av den fysiska kroppens syften är att förstärka den inre verkligheten, är även separation en av de huvudsakliga energier som varje persons fysiska kropp förstorar upp och projicerar till sin upplevelseverklighet. Därför förefaller det som om den fysiska kroppen skapar en upplevelse av separation, för i er kropp är ni separerade från alla andra, när den helt enkelt projicerar er inre verklighet till era perspektiv och er världsuppfattning.

En inre upplevelse av separation = en ovillighet att inombords se, förnimma eller acceptera sanningen/närvaron av Skaparen/det gudomliga självet/ett förenat medvetande.

Separationen bildas inombords när ni försummar eller ignorerar er naturliga förmåga att vara evigt förenade med Skaparen och ert ego tar på sig rollen att vägleda er. När ni existerar i harmoni och enhet med Skaparens förenade medvetande, har ni all visdom inom Skaparens universum tillgänglig för er att ta till er, så väl som att ni ständigt blir vägledda, stöttade och inspirerade att utvidga er, samt utforska er sanning. Separation är när ni försöker uppnå detsamma utan Skaparens stöd.

Uppstigningens aktuella nästa fas = ni rensar ut och renar ert kvarhållande vid de energier samt aktiverade vibrationer, emotioner och tankar som inom er skapar en närvaro av separation.

Därför upprätthåller jag Uppstigningsljuset för er, så att ni ska kunna hela, rensa och släppa taget om alla former, energier, tankar, emotioner, perspektiv samt skapelser av separation inom er, för att ni ska kunna återvända till ert förenade medvetande med Skaparen och allt som är Skaparen. Ert förenade medvetande har aldrig övergivit er, det har ständigt funnits närvarande, helt enkelt undangömd. När ni rensar ut allt som håller er fast vid separationen, sådant som kan ha uppstått under denna livstid eller i tidigare livstider, så kommer separationens energier att vika undan och skapa klarhet för er, så att ni kan få syn på er naturliga existens och sanning; ert förenade medvetande. När ni betraktar närvaron av ett förenat medvetande inombords, utvidgar sig alla aspekter i ert väsen, det blir som om ni vore förenade med och kunde förkroppsliga Skaparens hela universum. Ni får observera Skaparens samtliga aspekter och uttryck inom er. Det blir som om ni kunde ta kontakt med alla ljusvarelser inom Skaparens universum, dra till er alla energier, all visdom eller hjälp till ert väsen eller er verklighet och ni kan förnimma Skaparens ständiga närvaro som stöttar er samt fungerar genom er.

Att uppleva ett förenat medvetande betyder inte att ni måste kommunicera eller ha möten med andra fysiska varelser på Jorden. Det sätt på vilket ni kommunicerar med er yttre värld behöver i huvudsak inte förändras, fastän det kommer att göra det. Det är er inre upplevelse som är allra viktigast och den kommer automatiskt skapa underbara transformationer inom er yttre eller fysiska verklighet. Ett förenat medvetande är en inre upplevelse. För att beskriva ett förenat medvetande, skulle vi kunna säga att det är ett utvidgande av er varelse och energi, ett avancerat givande och tagande av Skaparens energier, att få uppleva Skaparens gudomliga flöde, att få syn på Skaparen inom er själva, att se Skaparen i andra samt att känna er som om ni var förenade med och hade ett samband med allting. I grund och botten är det att känna att ni är en del av skapelsen.

Få tillgång till Mästare Serapis Beys Uppstigningsljus.

När jag, Mästare Serapis Bey, upprätthåller Uppstigningsljuset för er, så finns det ovanför mitt huvud som en ring av gult, gyllene, vitt samt platina-ljus. Jag har inom mig och jag förankrar genom mig uppstigningens samtliga faser. Varje ny uppstigningsnivå och energi som ni omfattar, väcker upp och aktiverar inom er, har jag redan tidigare laddat ner och upprätthåller för er. Jag upprätthåller er nästa fas i uppstigningen för er, som en ljuskägla som ni kan använda er av, integrera och förkroppsliga, medan den stöttar er att väcka upp nya aspekter inom er och sålunda jämställs den med den energi som jag upprätthåller för er. Det ljus som jag för närvarande upprätthåller är en kombination av ett rensande och renande för att hela era kvarhållanden vid separationen, samt det förenade medvetandets mest ändamålsenliga vibrations-frekvens.

’Mästare Serapis Bey, jag kallar på dig att stötta mig att med lätthet kunna ta mig till min nästa uppstigningsfas, som är en större upplevelse av ett förenat medvetande samt ett helande av mina kvarhållanden vid separationen. Vänligen leverera nu till mig det Uppstigningsljus som du upprätthåller.’

Visualisera att jag, Serapis Bey, står framför dig, med en sfär av Uppstigningsljus ovanför mitt huvud. Jag sänker ner Uppstigningsljuset tills det ligger vid ditt hjärtchakra. Sänd energi från ditt hjärta för att förena dig med Uppstigningsljusets sfär. När du gör det utvidgas Uppstigningsljusets sfär tills du kan stiga in i den. Låt dig själv befinna dig inom Uppstigningsljusets sfär. Fokusera på att andas ljuset med färgerna gult, gyllene, vitt och platina in i ditt väsen. Du kan fokusera på energin som strömmar in i din kropp från alla håll, eller genom ditt hjärtchakra.

Upprepa tyst så länge du känner är lämpligt, medan du fokuserar på andningen: ’Jag rensar nu med glädje och jag helar mina kvarhållanden till separationen.’

Energin kommer att skifta inom dig, även om det är i liten mängd. När skiftet äger rum, kan du inombords känna en större enhetsnärvaro. Njut av denna känsla, att din energi utvidgar sig och låter dig uppleva en större kontakt med Skaparen och allting som är Skaparen. När processen är klar, ska jag jorda dig och dra mig tillbaka. Vänligen jorda dig, även du.

Var uppmärksamma

Denna nya uppstigningsfas kan för er pågå i ett antal veckor eller månader. Jag, Serapis Bey, uppmuntrar er att ofta få uppleva den meditationsövning som jag har delat med mig av och särskilt när ni känner er vägledda. Var uppmärksamma på att ni kan känna er nedstämda eller låga i vibration; ni kanske upplever negativa emotioner, tankar eller minnen från det förflutna eller tidigare liv som dyker upp. Var medvetna om att detta är en del av er utrensnings- och reningsprocess gällande era kvarhållanden vid separationen, det är en naturlig process. Tillåt er själva i dessa tider kalla på mig, Master Serapis Bey, för att ta ringen av Uppstigningsljus till er så att ni ska kunna vistas inom den, även fast det bara är för några minuter. Detta kommer att hjälpa till att låta de gamla energierna vika undan och en större klarhet gällande det förenade medvetandet gry inom er. Kom ihåg att ni får uppleva en ny begynnelse i er uppstigning, som stiger fram inombords och till och med kan kännas utmanande, den kommer att passera och ni får uppleva och bekräfta en större förbindelse med Skaparen.

Med ständigt stöd för er uppstigning.

Master Serapis Bey

 

Read More from Master Serapis Bey

 

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

Subscribe now to her newsletter to receive each free weekly message in your email box. Click Here

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...