Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 22 september, 2016

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

via Shanta Gabriel

22 september, 2016

Kära Ni,

Vid denna tidpunkt håller ni på att fullborda ett år av Själv-Mästerskap. Upptäckten av vilka ni är på ett djupare och mer utvidgat plan, har varit en uppenbarelse i ert medvetande. De uppvaknanden som har ägt rum inom er under detta år, är först nu på väg in till er medvetna uppmärksamhet.

Ni kanske betvivlar sanningen i denna tankegång, eftersom ni bara har lagt märke till ett obefintligt tillstånd av utvidgande, som känns som om ni hade blivit uppskjutna i tomma rymden eller så känner ni er som om ni satt fast. Men det som ni upplever, är en nivå av en Gudomlig Neutralitet som ni aldrig tidigare har fått bevittna.

Till och med de som har förlitat sig på sina emotionella lägen för att få inspiration och vägledning i sina liv, börjar lägga märke till den visdom som uppstår inifrån dem själva, i formen av ett nytt system av Balans, som inombords börjar öppna upp sig.

Ni som har tagit er en titt på era skapande gåvor, har känt av en längtan inifrån och fått se en glimt av de nya gåvor som håller på att träda fram. Den frihet som detta nya uttryck erbjuder, är bortom all jämförelse och liknar inget som ni någonsin har känt till i era liv fram tills nu.

Det finns nya sfärer av aktiverad och upplyst Sanning som träder fram, för att få näring och bli introducerade till de liv som längtar efter harmoni med er själs högsta mål. Det finns djupgående nya frekvenser och förbindelser för er inom denna gudomliga neutralitet, som erbjuds er. Upplyst visdom finns nu tillgänglig, som stiger fram ur ert sanna utvidgande till Guds-Källans Ljus-Energi, och nu har ni friheten att uttrycka den på ett sätt som ni aldrig förut har känt till.

När ni begrundar ert liv, blir kanske tecknen på detta inte tydliga. Ert sanna bevis finns inom den Balans och Harmoni som ni kan känna inombords. Den respekt och kärlek som ni börjar känna för vilka ni är, uppnår en ny nivå när ni börjar få tillgång till de gåvor, som handlar om hur er själ uttrycker sig på Jorden.

Det kanske inte är vad ni tänker er att få se, men om ni låter er själva ta en titt på ert liv från en annorlunda medvetandenivå, kommer ni att lägga märke till hur, i ert tillstånd av förnyad Balans, en oföreställbar Skönhet börjar vakna upp även i er värld. Förutsättningarna för ert nya uppvaknande till ett upplyst liv, har blivit igenkända av själva er själs närvaro – för första gången någonsin, aktiv och trygg i er fysiska kropp! Detta är en djupgående uppgift.

Ni förkroppsligar det som ni har önskat aktivera. Ni har fokuserat på era steg framåt, ni har längtat efter att få uttrycka er kreativitet i världen och har sökt bekräftelse på att er verklighet håller på att förändras. Nu börjar ni få se bevisen, kanske på blygsamma sätt, men sanna exempel på er förmåga att inte bara ha tillgång till de högre frekvenserna, utan att medvetet ta in dem i er fysiska kropp och helt förkroppsliga er själs gåvor. Allt finns inom den Gudomliga Neutraliteten i er själ, och fungerar aktivt i er fysiska kropp.

Bada i denna upplevelse av Gudomlig Neutralitet under denna dagjämnings portal och låt den utvidga sig genom ert energisystem, så att varje cell blir antänd med koderna av Balans. Det uppvaknande som så många törstar efter är här, inte med trumpeter och fanfarer, utan inom de stilla öppningar till Balans, som finns inom era andetag.

Enkelheten i detta utvidgande tillstånd är missvisande. Ni hade tänkt er att det skulle vara mer högljutt, mer explosivt till sin natur, kanske med fler visioner, färg och ljud. Och ändå innebär detta att vakna upp, denna medvetenhet om den Skönhet som vecklar ut sig inom er och i er omedelbara värld, tillsammans med den stillsamma uppkomsten av er själs gåvor.

Inom detta uppvaknande är ni helt enkelt de vilka ni är ämnade att vara. Uppenbarelsen är att ni har blivit er själs uttryck i världen och allting kommer till er från en gudomlig känsla av Balans. Ni blir helt enkelt den sammantagna varelsen av gudomlighet och människa, vilket sker naturligt när ni badar i Guds Ljus inom era andetag. Ert uppvaknandes fokus blir då denna känsla av utvidgad närvaro inom den ni lever, rör er och befinner er.

Gruppmedvetandets gåva var igång under denna Dagjämnings Portal för Möjligheter, på grund av att så många människor runtom i världen fokuserade på Balans. Detta ökade er förmåga att få en fullständig upplevelse av ett Förenat Fält av Kärlek, Neutralitet och Balans. Vi är i färd med att aktivera detta fält, som existerar inom en direkt gudomlig förening när det helt och hållet utvidgar ert mänskliga hölje, så att ert energisystem kan transformeras och ta emot Kraften inom den Gudomliga Kärleksfulla Intelligensen.

När ni fördjupar er i denna Gudomliga Intelligens, känns den så hel och balanserad att ni tror att ni inte befinner er i något förändrat tillstånd. Det förefaller så naturligt för er vilka ni är, att ni inte känner att ni upplever något särskilt. Denna upplevelse är ert tillstånd av Ren Balans och Gudomlig Neutralitet, som vi talar om.

Vi inom Änglarnas Dimensioner öppnar detta medvetandetillstånd för er, så att ni ska kunna fortsätta bli påfyllda med de högre Ljusfrekvenserna och låta denna energi utföra sitt arbete inom er. Ni befinner er här för att helt enkelt koppla av och ta emot, med öppet hjärta och sinne.

Vi utvidgar energifrekvenserna så att ni helt och hållet ska få uppleva Gudomligheten som jobbar inom er på Jorden. När ni når upplevelsen att helt och hållet ha fördjupat er i Gudomligt Medvetande, kan ni inte återvända dit ni kom ifrån. Ni har blivit transformerade inifrån och ut under denna tid, under Dagjämningen i september 2016.

Ärkeänglarna är med er och de vägleder uppvaknandeprocessen under den här tiden, till er egen ängla-form. Det bemäktigande av Ljuskroppen som vi erbjuder er, kan inkludera vingar som vidgar ut sig med Ljusmedvetandet, när det förankrar er nya kristallina DNA-struktur. Begränsa inte uppkomsten av det nya liv som håller på att vakna upp inom er. När ni tar in detta Ljus genom er fysiska kropp, känner kreativiteten inga gränser.

Det som står till buds och som nu arbetar genom er mänskliga kropp, är ett större stöd och ett starkare kreativt flöde än vad ni någonsin har känt till. Stilla era göromål i världen, fokusera på er andning och låt ert hjärtas intelligens tala, när ni harmoniserar mer er Själ. Denna Justering är er direkta förbindelse med det Gudomliga och som sådant tar det fram era gåvor till ert dagliga liv. Låt Livet flyga fritt genom er och var medvetna om att ni är djupt älskade.

Jag är Ärkeängel Gabriel, ni är välsignade och så är det.

 

Shanta Gabriel
for Archangel Gabriel
September 22, 2016
ShantaGabriel.com

 

“The Equinox Message from Archangel Gabriel,” Channeled by Shanta Gabriel, September 22, 2016, at http://www.ShantaGabriel.com

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...