Ärkeängel Mikael via Celia Fenn, 15 oktober

ÄrkängelM

Ärkeängeln Mikael via Celia Fenn

Helig Förening – Balansen återkommer efter

Jordandet av den Heliga Maskulina Lyskraften

Det har varit en tumultartad tid den senaste månaden när Vågor Av Lyskraftigt Ljus har sköljt över er Älskade Planet Jorden, och integrerats i det Kristallina Nätet av den Nya Jordens Heliga Geometriska Strukturer.

Det är en stund av stor glädje då de Nya Frekvenserna av Ljus återansluter er till de Uråldriga Ljuskoderna av Gudomlig Gudskraft, eller Kreativ Intelligens.

Den mest spännande aspekten av detta för Oss i Änglasfärerna av Ljus har varit jordandet av det Gudomliga Heliga Maskulina i dess nya frekvenser. Detta grundande av det Gudomliga Heliga Maskulina har aktiverats och möjliggjorts genom de vackra och kärleksfulla energierna från det Gudomliga Feminina såsom de uttrycks i den Nya Jordens frekvens av den Femte Dimensionen.

Dessa vågor av Ljuskoder som initierades vid 8/8/8 i augusti kommer att nå sin kulmen i ett ögonblick av Helig Förening eller Heligt Bröllop den 11 november, eller 11/11/8. Vid denna tid kommer de Heliga Frekvenserna av Maskulint och Feminint i sin nya lyskraft att komma i Balans i Helig Förening och att uttrycka Helig Gudskraft i de Högre Dimensionernas energier.

Vad det betyder, Mina Kära, är att det flöde av energier som skapat kaos på Jorden rör sig in i en mer balanserad form, både med er själva och era Ljuskroppar, och också inom den Planetariska Kroppen. Detta ger resning åt en mer balanserad energi som skapar en Ny Jord där det råder Balans, Harmoni och Medkännande Kärlek. De gamla tredje-dimensionella energierna av dominans och kontroll kommer i ökande utsträckning att inte hitta någon plats att vara på den Nya Jorden, när de gamla energiformerna upplöses.

Tredje Dimensionens Jord till Femte Dimensionens Jord – Vilken är Skillnaden?

Kära Ni, många av er har frågat oss hur ni kan veta var ni befinner er i dessa energiflöden och hur ni ska veta att ni är i den Femte Dimensionen?

I den Tredje Dimensionen lever ni en dualistisk värld och denna dualism var grunden för maktstrukturer och obalanser som användes för att skapa kontroll. Till exempel finns det i dualiteten av maskulint och feminint en lång historia av obalans och kontroll.

Först fanns det ett Matriarkalt samhälle där det Feminina sågs som allsmäktigt, och kvinnor styrde sociala strukturer och makt. Detta ersattes av Patriarkala strukturer där det Maskulina blev dominant och tog kontrollen över samhället. I båda fallen blev det brist på balans och dominans av den ena över den andra.

Ingen av dessa former var balanserade, och som sådana speglade de varken flödet av Gudomligt Ljus eller Ljuskoderna från det Kosmiska Hjärtat.

På den Nya Jorden kommer dessa Gudomliga Gudskrafter att hållas i absolut balans i ett Femte Dimensionellt Samhälle. Ingen kommer att domineras av någon annan, och det kommer inte att finnas några sociala strukturer som tar makten från stora grupper av människor.

Den Femte Dimensionen är en Struktur av Förening, Harmoni, Enhet och Balans.

När ni vaknar upp till den Femte Dimensionens Verklighet börjar ni inse hur djupt ”obalanserat” ert samhälle blivit, och hur kaotiskt det känns när det gamla börjar falla undan och ni sakta går mot balans.

Det första tecknet på att denna process är på gång är då ni börjar tycka att världen har blivit tokig och ni kämpar för att behålla ert lugn. Älskade, det beror på att ert ”centrum” blir justerat och ni kommer till verklig inre balans efter åratals arbete. Det som föreföll så ”verkligt” därute i världen verkar nu bara vara en kaotisk röra. Och ni har svårt att se er ”plats” i det kaoset och den röran.

Det beror på att er plats är i det Högre Medvetandet av den Nya Jorden som nu är på väg att manifesteras. Ert arbete är att hålla er Inre Frid och att hålla de Högre Frekvenserna så att ni kan vara en ”manifesteringspunkt” för den Nya Jorden. Nya idéer och nya läror kommer att utkristalliseras och manifesteras runt er och flöda till varande genom er när ni är er Femte Dimensionella Kropp och Form.

Så, det sätt på vilket ni hanterar kaoset påminns er genom att ni är en Fyr eller Sändare av Inre Balans. Det betyder att uppnå inre Helig Förening så att Ljuskoderna av Femte Dimensionens Fred och Harmoni kan sändas ut till er omgivning genom er Ljuskropp. I vilken utsträckning ni väljer att göra det är upp till er, då var och en av er är en Ljusarbetare eller en Ljuskrigare som kommit till Jorden för att delta i denna process.

Den Gudomliga Maskulina Lyskraften: Vad den betyder för Planeten Jorden

Då de Heliga Gudomliga Maskulina Lysande frekvenserna jordas i den Nya Jorden, kan ni förvänta er en mycket ny och annorlunda typ av Maskulin energi som börjar resa sig.

Detta kommer att uttryckas av Män som är orienterade i linje med sin Gudomliga Heliga energi, och som väljer att interagera med kvinnor som är i den Gudomliga Feminina Gudinnans uttryck i Helig Förening. Men det kommer också att finnas en aspekt av kvinnor som vill uttrycka det Gudomliga Maskulina som en del av deras Inre Heliga Förening.

Det nya Gudomliga Maskulina är en energi baserad på Flödet av Ljus och Manifestation i Kärlek. Den är bäst representerad av ”Fågelmannen”. I ursprungskulturer var Fågelmannen en Shamanfigur som liknade en fågel och vars arbete gick ut på att ansluta bönerna och önskningarna hos sitt folk till det Gudomliga Hjärtat. I kristen tradition och teologi var Fågelmännen Änglarna som var budbärare och medlare mellan det Gudomliga och Mänskligheten.

Så, det står klart att när Fåglarnas Stammar återvänder till Mänskligt Medvetande och det Heliga Gudomliga Maskulina åter är förankrat i Jorden, då kommer det att finnas en direkt bro eller anslutning mellan mänskligheten och det Gudomliga Hjärtat. De som bär det Heliga Gudomliga Maskulina kommer att bli broarna mellan det Mänskliga Samhället och det Gudomliga Hjärtat.

Det är dessa människor som kommer att ta hand om sina Samhällen och sina kulturer. De kommer att tjäna Jorden för de vet hur värdefull den är och för att bibehålla den till kommande generationer.

De ärar alla levande varelser och respekterar alla former av relationer i kärlek och ljus. Deras fokus ligger på Kärlek, Stöd och Ansvarsfulla Sociala och Kollektiva aktiviteter. De är hedervärda och går fram i integritet och Sanning. De lyser från sina Hjärtan och Ljuskroppar och äras för vem och vad de är i sina Samhällen.

Fysiska ”Symptom” på Balansprocessen: Vad Ni kanske upplever

Kära Ni, missta er inte, detta är en kraftfull process. Den senaste Månförmörkelsen vid Höstdagjämningen i september hjälpte att föra dessa energier till Jorden. Och, när denna starka våg av primära Gud Koder sköljde över er och genom de Kristallina Näten, kunde ni ha känt er fysiskt, mentalt och känslomässigt överstimulerade, och sedan mycket trötta, på gränsen till utmattning.

Överstimuleringsfasen kan ha inkluderat massor av energi och ett överflöd på idéer och nya möjligheter. Faktiskt kan det ha varit så många nya idéer och möjligheter att ni varit osäkra på vilken ni skulle börja med eller hur ni skulle hinna med dem alla.

Denna fas kan ha följts av en mycket ”slät” period under vilken ni varit för trött för att bry er och bara velat vila. Det hade varit en god idé då era kroppar behöver vänja sig vid detta kraftfulla flöde av energi och ljus som är det nya Gudomliga Maskulina Heliga flödet av Energi.

När ni kommer i Balans finner ni det lättare att vara kvar i Frid och Harmoni och ändå vara passionerad angående livet. Ni kommer att känna djupa rörelser av Medkänsla och en önskan att arbeta med Jorden för era barns och kommande generationers skull. Ni kommer att känna er positiva och upplyfta då era böner och önskningar korsar bron av ljus till det Gudomliga Hjärtat!

Heligt Bröllop eller Helig Förening och Välsignelser från Gudomligt Medvetna Relationer

Den 11/11/8(11 november) kommer de nya energierna i balans vid 11/11 Stjärnport eller Portal. 11/11 är en stund av kraftfull initiering när Portalen av Diamantljus mellan Himlen och Jorden är helt öppen och Jorden kan stiga upp till Högre Frekvenser som ligger närmare det Gudomliga Hjärtat. Var och en av er kan också orientera era Heliga och Gudomliga Hjärtan med det Gudomliga Hjärtat i Kosmos.

Detta år, vid 11/11, kommer ni att uppleva den Kosmiska Välsignelsen av Helig Förening både i Galaktiska termer och på personlig nivå. På den Galaktiska nivån kommer Planeten att helt orienteras med de Två Primära krafterna av det Gudomliga Hjärtat som ni kallar Gudomligt Maskulint och Feminint. Detta hjälper att magnetisera Jorden mot Femte Dimensionens Förenings Medvetande.

På det personliga planet möjliggör det också för er alla att få tillgång till er Inre Kraft, Integritet och Känsla av Gemenskap. Era hjärtan kommer att öppnas för båda flödena av Guds Källas energi.

Och, i era relationer, kommer ni att finna kraften och balansen ni söker i Gudomligt Medvetandes Relationer. Detta är relationer där basen är Helig Förening och ett uttryck för Gudomlig Helig Kärlek. Detta är en stor Välsignelse från det Gudomliga Hjärtat och vi kommer att ha mer att säga i detta ämne de kommande månaderna.

Vi tillönskar er mycket Glädje och Kärlek då ni är inbjudna till den Heliga Föreningen av den 11/11.

Ärkeängeln Mikael

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

The Diamond Codes
If you would like to learn more about the incoming Light Codes and the Diamond Light Codes and how they relate to Conscious Evolution and the Light Body, you can explore the new book by Celia Fenn called “The Diamond Codes: Light Information for the New Reality“.

“Archangel Michael: Sacred Union ~ The Balance Returns after the Grounding of the Sacred Masculine Luminosity.” Channeled by Celia Fenn. October 14, 2015. At http://starchildglobal.com/channels-and-articles/

Du gillar kanske också...