Ärkeängel Mikael via Michael Love, 21 oktober

ÄrkängelM

ÄÄ MIKAEL

21 oktober 2015

Kanal: Michael Love

 

I åratal har vetenskapen insett att vi har två aktiva fysiska DNA-strängar. Vi har också ytterligare tio energimässiga DNA-strängar som har varit vilande i Människan under många århundraden. Dessa vilande DNA strängar har upptäckts av forskare, som inte vetat funktionen av dessa strängar och har identifierat dem som ”skräp” DNA. Dessa tio tidigare vilande strängar står för massan av hjärnan som inte har varit tillgänglig.

Deoxiribonukleinsyra (DNA) är en nukleinsyra som innehåller alla de genetiska anvisningarna som används i utvecklingen och funktionen hos alla kända levande ting. DNAs huvudsakliga roll är långtidslagring av information. DNA jämförs ofta med en uppsättning av ritningar, eftersom de innehåller de instruktioner ni behöver för att bygga andra komponenter i celler. De DNA-segment som bär genetisk information kallas gener, men andra DNA-sekvenser har strukturella ändamål eller är inblandade i att reglera användningen av genetisk information.

Vårt DNA är därför vår personliga arkitektritning som togs fram av den Yttersta Källan och de 7 skaparna av världar och innehåller all vår mentala, fysiska, emotionella och spirituella information. All denna information kallas Akasha eller all data som omfattar universum!

Under nära en 1/2 miljoner år har mänskligheten bara kunnat få tillgång till en begränsad frekvens av verkligheten med hjälp av två inkopplade DNA-strängar. DNA är det holografiska och multidimensionella mediet för att sända och mottaga data från universum.

DNA är kopplat direkt till språk och en orsakar den andra att bete sig på ett passande sätt. Språk är den främsta metoden för programmering av DNA! En av den största uppenbarelse som någon kan nå är att förstå att de kan vara och bör vara den enda programmeraren av deras DNA. Eftersom DNA är ett sammankopplat neuralt nätverk i hela kosmos och tid och rymd inte har någon effekt på DNA, så när ni ändrar ert DNA så ändrar ni allt i hela universum! Det är viktigt att förstå att ljus är helt enkelt information eller data. För att vara mer exakt, gamma-foton ljus. Vad många kanske inte är medvetna om är att detta ”ljus” är vad vi talar om när vi säger språk, undervisning, ord, meddelanden, kod, ett program och vissa andra datakällor, såsom musik, geometri och konst. En bredare förklaring av vad detta ljus är, är att det är allt ni uppfattar eller förnimmer! Den enda variabeln i denna data är frekvensen eller strukturen på det. Komplexiteten och detaljnivån på en form eller mönster, desto mer ljus eller data innehåller den . Ni tar in ljuset i kroppen när ni känner eller uppfattar saken. När datan överförs till kroppens fordon lagras den i den kristallina strukturen av cellerna och primärt i kroppens benstruktur.

I uppstignings termer gäller att ju mer ni är medvetna om saker, desto högre är den interna frekvensen, vilket innebär att ni matchar de snabbare vibrerande, mer komplexa formerna av data från det vi kallar lättare densiteter eller högre världarna. I själva verket är dessa världar inte högre, de är snabbare vibrationer av här och nu! Inne i 3D Matrisen sattes ett konstgjort frekvens-staket på plats för att filtrera bort denna komplexa information så att vardagliga 3D människor inte skulle vara medvetna om någon annan verklighet än den som programmerats för dem. Denna verklighet var specifikt programmerad att inte främja kännande liv utan att dra all energi från medvetenheten med hjälp av bedrägeri, illusion, förvirring, trauma, kontroll, drama, kraft, slöseri, stöld, brist och mycket mer för lyckas med den mest storslagna plan som någonsin begåtts i något universum, att beröva livskraften från en hel planets ras av gudomliga varelser!

Som starka änglaväsen vi vill alltid ge goda nyheter när vi berättat vad som hände med er!

Den goda nyheten är denna: Det är början på en Ny Dag och många av oss har redan förhöjt vårt sätt att vara på till en nivå där vi varje dag ser mindre och mindre av det gamla paradigmet. Vi inser att vi är Suveräna Skapare och vi skapar och lever i en värld som vibrerar med skönhet, kärlek, fred, frihet och harmoni! Vi skapar och lever i en bättre värld där det inte finns någon lidande, inte bara för oss själva, utan vi är här på ett uppdrag att hålla ljus i våra kroppar för dem som inte kan göra det ännu. Vi kom för att säkerställa välbefinnandet hos alla varelser som vistas på jorden.

Dessa ljus-data som vi talar om är vad som utgör den verklighet ni uppfattar , så ni kan bara föreställa er vilken verklighet / värld som kunde upplevas över den låga vibrationella-hårda -mans dominanta-energis 3D nivå. Betyder det att ni inte kommer att fortsätta att existera i 3D-matrisen då ni stiger mot snabbare vibrerande mer lycksaliga verkligheter? Inte på något sätt!

Först och främst kan ni inte existera i fysisk form såvida ni inte är inne i ett hologram! Många ljusarbetare inser fortfarande inte att även den Nya Jorden fortfarande ligger i en holografisk matris, bara en mycket trevligare! De enda sättet att gå ur Matrix är att bli icke-fysiska men som vi förklarar nedan, detta är inte en del av er övergripande plan! Ni kom hit för att njuta av era 5 sinnen och den stora hemligheten är att ni helt enkelt är Gud i en kropp som upplever er själva på ett fysiskt sätt, inte bara i mänsklig kroppsform, men också i form av allt som finns i detta universum! Detta är vilka och vad ni verkligen är och detta vetande är den högsta uppnående som kan nås! Tillsammans med denna vetskap om er verkliga identitet börjar ni att upptäcka och börja använda den kraft ni har! Hur mycket makt tror ni att ni har? Ni kommer att veta helt när ni blir medvetna om allt! Detta är en bra utgångspunkt för att låta er veta att det finns en genväg i allt detta och det är att helt enkelt börja vara medvetna! ”Var som om det redan var så” och det blir på detta sätt.

Orden ” ATT VARA ’representerar det mest kraftfulla koncept som kan förverkligas. Bara var det ni redan är! Detta är vad att vara medveten betyder. Mästaren Jesus visste att han var Gud fullständigt och han visade det på alla sätt. Ni börjar just nu att inse vilka och vad ni verkligen är! Han sa själv , ”Ni kommer att göra större saker än vad jag gör” Detta är vad ni börjar göra nu och ni kommer att bli fullt medvetna om allt när ni är redo och när ni helt enkelt bestämmer er för det. Alla andra kommer att göra det när de är redo och beslutar det också. Kom ihåg att de är alla samma väsen som ni i olika kroppar, var och en med en distinkt personlighet och fri vilja!

Vilken fantastisk sak om ni kunde se det hela, ja?

3D har sitt syfte och i själva verket fortsätter ni att komma hit av flera anledningar. En är att ni inkarnerade om och om igen tills ni bröt den cykeln av utveckling och viktigast av allt, ni fortsätter att komma hit för att ni älskar det här? Verkligen? Vad vi menar är att ni älskar de roliga delarna. Skulle det inte vara ganska trevligt här, om det startades på ett bättre sätt att gemom att vara för-liv och att allt lidande inte slängdes i ert ansikte vid varje tur? När ni till fullo integrerar den 5: e nivå där vi är, kommer ni att se 3D med 5D ögon och alla de låga vibrations sakerna kommer inte att vara i er verklighet! Det ni ser är det som är! Det ni observerar blir er verklighet. Detta är kvantfysik 101. Den höga undervisningen säger: ”Se Skönhet!” Om ni gör detta kommer ni att se en vacker och magisk verklighet börja växa upp överallt omkring er på alla områden i livet!

Den ursprungliga människan hade 12 aktivt arbetande DNA-strängar och bibehåll full funktion av Människa som en Andlig Varelse. På grund av andra varelser, med en kontrollerande agenda att stjäla vår energi (livskraft) för sin vinning genom att sätta onaturliga förslutningar runt Gaia´s kristall-rutnät som fungerar som ett frekvens -staket mot vår förmåga att få tillgång till Universell data och på grund av vår besatthet av tänkandet med vänstra sidan av hjärnan och stängningen av våra hjärtcentra, blev dessa ”extra” DNA-strängarna frånkopplade, avstängda och används inte längre. Konsekvenserna av denna förlust är att vi lever i ett primitiv, barbariskt, andligt bristfälligt samhälle och våra intuitiva och helande förmågor har minskat enormt. Vi regredierade till ett stressigt överlevnadstillstånd som fortfarande är förhärskande i dagens 3D människor. Som sagt, detta har lett till att vi bara har tillgång till och använder en mycket liten del av våra hjärnors förmåga och vår självkänsla, vår känsla av frid, kärlek, glädje, frihet, överflöd och hälsa blev nästan obefintlig.

Den goda nyheten är att över linjär Jordlig tid, utifrån ren styrka, uppsåt och viljestyrka har vår art övervunnit allt som har gjorts för att hålla den nere och har utvecklats mot alla odds! Detta bör ge er en uppfattning om hur kraftfulla och fantastiska ni verkligen är för att kunna uppnå allt detta över eoner av förtryck.

Det är dags för er att vara medvetna om er sanna natur igen och att vara den höga varelse som ni redan är. Det är helt enkelt en fråga nu om avsikten att vara en varelse och att vara medveten om att ni redan är det! Detta att bara vara en varelse är ett fantastiskt sätt att åter-koda DNA som matar den verklighet som ni upplever.

Den mänskliga kroppen är det mest värdefulla vi någonsin kommer att äga. Det är ett mycket komplicerat biologiskt fordon med alla typer av kontroller och förmågor som vi bara precis lär oss hur de fungerar! Den lagrar och har en mängd information, visdom och kunskap om varje aspekt av oss själva, vår värld och alla av skapelsen. Kombinationer av intelligens är lagrade inom människan och en stor mängd data lagras i kroppen. Inuti våra kroppar finns formlerna som krävs för att replikera andra former av intelligens i hela universum.

Vid befruktningen, får vi från våra två olika blodslinjer (våra föräldrar) vissa matchade och parade recessiva gener. Dessa gener håller ljuskoder som ger oss den högsta möjligheten att få tillgång till och utveckla vår andliga förmåga och för att läka skadade och sårade aspekter av vår Själ.

Samtidigt håller dessa gener minnen som har skapat blockeringar för vår väg till enhet och initierade våra djupt rotade känslor av separation, separation från vårt sanna väsen och Första Källan. Detta minne av separation har tvingat oss att skapa upplevelser och situationer där vi får möjlighet att läka oss själva, vår värld och våra separationer. Vi har uppfattat saker i form av dualitet och avskildhet på grund av den smala bandbredden till att få tillgång till vårt DNA.

Att programmera ert egna DNA är att aktivera det och koppla in det på samma sätt som hjärnans nervbanor svarar på vissa stimuli och återleder sig själva att låta vissa nervceller stimuleras och orsaka vissa beteendemönster i en varelse och villkor på kroppen.

De super höga energier som kom i slutet av September 2015 från den Galaktiska Kärna som förankrades som 5D Matrix triggar vårt DNA varje timme, varje dag till att koppla tillbaka till de 12 chakraportarna. När en sträng återansluter fullt till dess motsvarande chakraportal blir det aktiverat, lyser bokstavligen upp som en fiberoptisk kabel och data börjar flöda från Källans Energi, ner genom kroppen och jordas till Kristallkärnan i jordens inre och slutför den Stora Universella Kretsen. Detta är ren Gudskraft som strömmar genom och arbetar fullt ut i kroppen!

Som en själ plockade och valde vi varsamt våra föräldrar och deras blodslinjer för att underlätta erfarenheter och situationer som gör att vi kan läka oss själva. Vi har därför handplockat våra egna DNA-strukturer och eventuella möjligheter att aktivera och väcka ytterligare DNA-strängar.

Energin i vår jord går genom stora vibrations skifte och till högre nivåer av medvetande. Då Gaia höjer sina vibrationer, ges vi som Människor många möjligheter att höja vår vibration. Denna förändring är kallad Uppstigning och det finns många människor runt om i världen som upplever förvirring och kaos i sina världar. Men i detta skenbara kaos och förvirring ligger stora möjligheter för oss att växa, expandera och utvecklas. Förstå att detta kaos är en naturlig effekt av stora mängder nya ljus-data som kommer in i systemet så snabbt och kraftfullt. Det kommer först in som eteriskt statiskt brus när det penetrerar Gaia´s nät och möter människokroppens magnetiska aura. Efter en kort tid och bara under sömnen, integreras data i kroppen och jonerna på atomnivå i kroppen börjar snurra snabbare och snabbare och orsakar superökande stamcellsförnyelse och ny tillväxt. Detta är den omvandling från en art till en högre version av sig själv, som vi ofta talar om . Detta är vår kvant evolution och detta är hur universum expanderar alla livsformer.

En av de mest spännande aspekterna av vår evolutionära processen är förnyelsen av vårt DNA. Strålar kodade kosmiskt ljus från Pleromiska kristallkärnan och har kommit in till vår jord för att stimulera förändring och ordna om våra Mänskliga kroppar. Då de ljuskodade trådarna absorberas i vårt varande, aktiveras vårt spridda DNA och omformas till nya spiraler eller DNA-strängar och ordnas i buntar. Ett av det bästa sättet att tänka på hur universum fungerar såväl som människokroppen är att tänka på det som ett ”levande datorsystem” eftersom det beter sig nästan identisk med datorn med det förbehållet att det är levande, intelligent och själfullt!

Då detta återsamlande och denna omordning fortskrider skapar vi ett mer utvecklat nervsystem som underlättar ny information och data att flytta in i vårt medvetande. Många av våra vilande hjärnceller håller på att vakna och vi håller på att kunna komma åt vår hela kropps potential. Ni förvandlas bokstavligen till supermänniskor som har obegränsade supernaturliga förmågor. Eftersom våra kroppar fylls med mer ljus så öppnas våra minnen och vi utvecklas då vårt DNA utvecklas till medvetna Multidimensionella Varelser.

Våra 12 DNA strängar aktiveras och ansluts till våra 12 Chakrapunkter, energiportar genom vilka vi får tillgång till vårt andliga arv. De 12 DNA strängarna fungerar som länkar genom de 12 chakrana till energibanan utanför våra kroppar. De 12 chakraportarna av kristall fungerar som energimässiga portaler i vår kropp som förbinder oss till vitala krafterna av existens och dessa galaktiska dörröppningar sträcker sig till oändlighetens ände! Det är genom öppning och aktivering av dessa energiportaler som vi kan börja att verkligen känna oss själva. Vi är så mycket mer än vad vi trodde och vad vi fick höra! Återigen, det var det gamla programmet och dess utfall var bara en besviket ”error” på alla nivåer och i alla situationer! Nu är vi fullt medvetna om att vi är de enda programmerare till våra biologiska kroppars fordon och man kan bevisa varje gång att då någon ”talar” till sitt DNA på ett sätt som är mer i linje med universum och till gagn för själen, gör kroppen exakt vad någon säger det att göra! Kom ihåg att detta ”prat med ert DNA” kan vara bokstavliga ord, men det är också en totalsumma av vibrationerna ni sänder ut. Denna kodning av ert DNA fungerar varje gång på ett exakt sätt som matchar er vibration oavsett ni är medvetna om processen eller inte.

Vi är här för att påminna er att komma tillbaka till förarsätet av det stora ljuskropps-skepp som förde er hit, gör de grundläggande reparationerna som behövs på fartyget, ladda systemet genom att ta tillbaka er personliga makt (er energi och livskraft ), omprogrammera datorn och kontrollerna av fartyget så att det kommer att flyga igen, och sätt segel för himlen! Detta är det stora uppstignings uppdraget ni är på! Dags att arbeta på er själva! Gör ert inre arbete dagligen! Rensa ut extra lastbagage som kan tynga ner fartyget och dumpa det överbord! Släpp det gamla genom att säga adjö och lämna det som inte vibrerar med er. Släpp era försvars sköldar, öppna era hjärtans gaspedal för att möjliggöra fullständigt universell kraft och flöde och gå i takyonhastighet!

Då alla 12 DNA-strängar bildas nu, kommer frågor som vi inte har behandlat och rensat fredligt i vår personliga historia, att skapa kaos. Känslor och minnen dyker upp och ger oss en möjlighet att uppleva strukturen av vår existens och avslöjar vilka vi är genom de händelser och uppfattningar som invecklat vävts in i oss. Man måste förvandla dessa lägre känslomässiga trauman till kärlek genom att vara närvarande med dem, uttrycka dem, förlåta andra och sig själva och släppa det för Guds skull, för att rensa chakra motorerna från energimässigt skräp som binder kroppens fartyget till jorden.

Uppgiften är att väcka, aktivera och förena alla 12 DNA-strängar och skapa en spinning av de 12. Denna spinning av de 12 DNA-strängarna och 12 chakra virvlarna kommer att dra till oss energier som kommer att blandas och förflyttas runt genom hela vårt väsen och aktivera och väcka många olika aspekter av oss själva. Detta kommer att utlösa nya versioner, förståelser och betydelser till alla händelser i våra liv och vår värld.

De stora Mästarna har ett talesätt som går så här: ”Det har funnits ett helt nytt universum ca 3 tum ovanför huvudet hela tiden, så höj er upp och se det”

Våra 12 chakran är samlingar av energi där händelser kan uppstå. De håller minne och identitet och var och en motsvarar en sträng av DNA. Dessa 12 energicentra måste nås inifrån där vi kan känna hur datan motsvarar och översätter våra erfarenheter inom ramen för våra sinnen.

Genom att öppna våra hjärtan och sinnen, kommer alla svar till de stora mysterierna att hittas inom oss. Vi ombeds att kliva ut ur våra nuvarande trossystem och skapa nya trossystem då sinnet är strukturerat för att utvecklas och forma våra erfarenheter utifrån vad vi befaller. Vårt sinne är inte vår herre; Vi är mästare i våra egna sinnen. Sinnet är bara ett verktyg som ska användas för att skapa verkligheten och ingenting mer.

Genom att medvetet arbeta med energivågorna och ljuset som förflyttas in till vår Jord, särskilt efter Tetraden 28-09-2015, har vi möjlighet att inse och förstå att omvandlingen av den här planeten är baserad på helandet och kraften i våra sinnen. Många uppfattar redan och anpassar sig till den nya okända atmosfär som vi är nu i!

Vid jordlig tid, när detta skrivs, har vi kommit fram till nivå 5 och nivå sex kommer månader efter, inte år, decennier eller eoner. Efter detta , blir de närmaste 6 dimensionerna exponentiellt synliga snabbare så spänn fast er när ni förbereder er för att accelerera på er stora resa i ert superlätta kroppsfartyg som kör det nya 5D-12D DNA operativsystemet!

Aktiveringen av hela 12 DNA-strängarna kommer att skapa en koppling mellan vår mänskliga genetiska kodning och dess intelligenta designer ger oss tillgång till all kunskap och visdom. Detta är medvetenhet och förståelse för vilka vi verkligen är. Vi är inte mindre än de högsta Skapargudarna i alla universum!

Den 12 strängade spiralversionen av människan definierar ordet ”mänsklig”, bättre vilket bokstavligen betyder ”Gud-Man” Vi inkluderar definitivt den heliga vackra ”Gudomliga Gud -Kvinnan” här liksom för att förbättra systemet en bit!

Vid aktivering av alla 12 DNA-strängarna skapar vi en gudomlig anpassning inom oss och låter oss försiktigt förflyttas till mycket högre vibrationsnivåer och ljusfrekvenser, hjälper vår uppstigningsprocess genom att ytterligare väcka vårt mänskliga medvetande där vi helt går samman med alla våra andra jag !

Gud vare med er – Stora Varelser av Ljus,

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Archangel Michael, Prime Pleiadian Ambassador to Earth for the EARTH ALLIANCE!

Du gillar kanske också...