Ärkeängel Mikael via Ronna ,1 september 2019

Ärkeängel Mikael via Ronna

1 september 2019

SJÄLENS RESA

Älskade mästare, vi har sagt er att ”Ni är Skaparens Inandning”. Detta är tider utan motstycke, i vilka ni har potential att lösa alla tidigare karmiska problem, att komma i harmoni med er större Varelse, och att vara en väsentlig del av er Fader/Moder Guds plan för expansion av detta Sub-universum. Är ni redo, en gång för alla, att släppa alla de gamla restriktionerna, övertygelserna och begränsningarna som håller er kvar från att komma ur gungflyet av smärta, brist och lidande? Kommer ni att tillåta ert sinne och hjärta att öppna sig för den högre visdomen hos er Själ och Ande? Etern, eller högre vibrationella fält av medvetande, är fyllt av enorm potential som bara väntar på att bli knådat till era största drömmar och önskningar.

Återigen kommer vi att göra en återblick på några av våra lärdomar från det förflutna för att hjälpa er förstå den komplexa Själens Resa som varje mänsklig varelse är mitt i, om det så är på en inträdes-nivå av medvetenhet eller som en avancerad Själv-mästare på Vägen. Det kommer en tid när Själen har nått den yttersta punkten på dess upplevelse av separation, fragmentering av Själv och den sam-skapande processen i de lägre fysiska sfärerna. Själ-entiteten är då redo att börja processen med ”återförening och integration” för den nuvarande kosmiska rundan av Skapelse. Själs-Självet blir gradvis ingjutet med en Gudomlig missbelåtenhet som sakta filtreras in i medvetandet i det mänskliga sinnet. Förhoppningsvis sker det när den mänskliga entiteten börjar vända sig inåt, för att tämja ego-personligheten och återanknyta till Själen, den inneboende Översjälen/Högre Själv, såväl som med de multipla Facetterna av dess större Själv.

Mänskligheten befinner sig mitt i ett mass-uppvaknande. En omvandling i mass-proportion har börjat, vilket involverar en global, galaktisk och Sub-Universell återförening – början på en uppstigning mot ett förhöjt tillstånd av Skapar/Ande-ingjutet medvetande. På en kosmisk nivå sänder nu den Högste Skaparen ned strålningen av sig själv via de Stora Centrala Solarna, vilket filtreras ned till Jorden i stora utbrott av Kosmisk Vit Eld-essens av Livet, genom det Heliga Hjärtats Kärna hos vår Fader/Moder Gud, via Solen i detta solsystem.

Ert Högre Översjäls Själv kan beskrivas som en eterisk Vit Eld Minnes Frö-Atom av pulserande Livskrafts-energi, vilken består av många mindre Frö-Atomer som innehåller er Gudomliga Blåkopia för detta Sub-Universum. Den del av ert Själs-Själv som ni förkroppsligat (enligt er energetiska signatur) bor inom det Heliga Hjärtat, tillsammans med er mångfacetterade Diamant Kärna Guds-Cell.

Er Diamant Kärna Guds-cell innehåller de Tolv Strålarna av Guds-Medvetande för detta Sub-Universum: dygderna, kvaliteterna, aspekter och talanger som ni söker för att aktiveras ännu en gång, så att ni kan bli den kunniga samskapare ni utformades att vara på de materiella planen av medvetande. Själen kan vara bara en liten Gnista/Facett av Livet inom hjärtområdet hos dem som fortfarande är insnärjda av illusionen i de lägre Dimensionerna. Emellertid, då den blommar upp till dess fulla dynamiska kraft, expanderar den och blir ”Sol-Hjärt-Center”, vilket omfattar solar plexus, hjärtat, och thymus och strupområdet. Förut kallades den den Tre-Faldiga Flamman, och hjärtat har kallats Själens säte.

Själen kommunicerar med er via både er känslomässiga och mentala kropp: känslorna genom hjärt-centret, och med sinnet via tallkortkörteln, därigenom tändande Fröpaketen av Ljus-Visdom som lagras i de högre vibrationella delarna av hjärnan, kallade det ”Heliga Sinnet”. När anslutningen är komplett börjar den fysiska farkosten skörda belöningarna, som bättre hälsa och vitalitet såväl som djupare förbindelse med er Kroppselemental.

Vi säger er empatiskt att ni inte kan bli en förlorad Själ eller förlora er förbindelse med Skaparen. Ni kan bli vilsna och ni kan bli förminskade i Skaparens Ljus, men er Själ är odödlig och kan aldrig förloras eller förstöras. Ni räddar er själva från smärta, lidande och illusionen av att vara skild från Skaparen genom integration av er Själ, de multipla Facetterna av ert Högre Själv, och er personliga Guds-Stråle. Massmedvetandets trosstruktur från det förflutna blir sakta ersatt med Lättare, mer förfinade och frigörande tankeformer i den nya Gudomliga Planen. Det är viktigt att ni förstår att det finns många nivåer på uppstigningsspiralen – den tar aldrig slut – då Skapelsen ebbar, flödar och utvecklas.

På en kosmisk eller All-universell nivå, är ni Ande, en Facett eller en Vit Eld Minnes Frö-Atom av Gudomlig Essens som sänts fram från den Högste Skaparens hjärtcenter. På den nivån är ni fullt medvetna om vem ni är och om er förbindelse med Högste Skaparen; ni är medvetna om och känner till er ”JAG ÄR” identitet.

På Universella och Sub-Universella nivåer är ni Gudomliga sam-skapare, ännu en gång framskickade på en stor bruten Stråle av Ljus för att manifestera världar utan slut i vår Fader/Moder Guds namn. Ni är medvetna om den övergripande Gudomliga planen för detta Sub-universum och den roll ni ska spela i den; emellertid, ni kanske eller kanske inte minns ert ursprung eller er identitet på en kosmisk nivå.

Som ande, vilket vi kallar er ”Gudsstråle”, är ni en stor Varelse av Ljus som också skickade fram Facetter eller sub-strålar av er själva, lämnande ÖverSjälar eller delar av er Essens i olika dimensioner, galaxer, stjärnsystem och världar i hela detta Sub-Universum. I sin tur skickade alla dessa ÖverSjälar också fram Gnistor eller Själsfragment av deras Essens.

Det nuvarande ni, nu inkarnerad i en fysisk kropp på planeten Jorden, är en av de Själsgnistor som gick med på att resa in i ett okänt tomrum för att skapa diverse världar, att bebo dem, och sedan uppleva det ni hjälpte till att skapa, så att era unika upplevelser kan införlivas i det universella medvetandet och slutligen i det Kosmiska Sinnet.

När er fysiska farkost först skapades, sände den Eteriska Kroppen fram miljarder små Elementala Gnistor genom den kroppsliga formen. Dessa Elementala Gnistor var programmerade att överföra Adamantinpartiklarna av Ljus (ljusets gåva) till alla de olika delarna av kroppen: organen, blodströmmen, musklerna, vävnad och benstruktur (mycket som när Naturens Elementaler överför Adamantinpartiklarna av Solljus till alla i Naturriket, och alla Facetter av Skapelse som inte är besjälade med en Helig Fröatom av Skaparmedvetande).

Läromästarna från det förgångna gjorde ofta referenser till den Mänskliga Kroppens Elemental och den Eteriska Kroppen eller det Eteriska Nätet. De djupa, esoteriska lärorna från det förgångna var ofta skrivna så att bara de mest avancerade studenterna på Vägen kunde dechiffrera den sanna avsikten med lektionerna. Det är hög tid att dessa läror blir avslöjade, uppgraderade och förenklade så att alla seriösa Själar på Vägen till uppstigning kan förstå, och sedan integrera dem för att expandera deras medvetna medvetenhet. Att tillvinna sig den avancerade kunskapen och sedan integrera visdomen från de universella lärorna från de högre sfärerna är vitala delar av uppstigningsprocessen.

De uråldriga lärorna säger att era fysiska kroppar ursprungligen skapades från eteriskt material. Ni kom först till Jorden i er strålande kristallina form, och gradvis över många åldrar utvecklade ni er vackra fysiska kropp från Adam/Eva Kadmon Gudomliga Blåkopia för detta Sub-universum. Förvrängningarna började när ni sjönk in i tätheten i den lägre Fjärde och de högre undernivåerna i den Tredje Dimensionen. Ego-önskemåls kroppen tog gradvis kontroll över de mentala och känslomässiga kropparna och sedan, i varje livstid, blev mindre och mindre av er ÖverSjäls medvetande förkroppsligat i er Diamant Kärnas Guds-cell i ert Heliga Hjärta. Den processen blir nu omvänd.

Som tillägg till de fyra erkända elementen – eld, vatten, jord och luft – etern sägs vara det femte elementet, därav termen ”eterisk”. Den Eteriska Kroppen eller Eteriska Nätet, vilken är mycket finare i substans än den jordliga kroppen, refererar till den osynliga motsvarigheten till den fysiska kroppen. Den har blåkopian för era tre lägre-fysiska kroppar (fysisk, mental och känslomässig). Den kallas ibland ”minneskroppen”, för den upprätthåller och vitaliserar den materiella formen. Den är mottaglig för era tankar och känslor, både positiva och negativa. Sjukdom eller försvagning inträffar först i den Eteriska Kroppen och infiltrerar sedan gradvis den fysiska farkosten. Den Eteriska Kroppen upprätthåller och vitaliserar komponenterna i den fysiska kroppen, och den styr matsmältning och assimilationsprocesserna. Den reparerar också skador i den fysiska kroppen, orsakade av förslitning och slit i den Tredje -/Fjärde- Dimensionella tätheten.

Det fanns ett felsäkert program inkodat inom den Eteriska Kroppen så att när ni sjönk så djupt in i tätheten, och var nära självförstörelse, gick era Kropps Elementala Minnes Frö-Atomer in i ett halvslumrande tillstånd – de har legat kvar i det tillståndet i tusentals år. Precis som ni vaknar upp till er sanna natur och ert Gudomliga tillstånd av Varande, gör också ert Kropps Elementala medvetande. Det börjar gradvis svara på era positiva affirmationer och de högre frekvenser av Ljus som ni integrerar.

Det är mycket viktigt att ni förstår att det finns subatomiska mörka kristaller i hela kroppen hos alla som står i resonans med de lägre frekvensernas tankeformer. Dessa kristaller är packade med negativt avfallsmaterial och har återskapats i många livstider, varav några är nedärvda negativa mönster som ni tagit med till fysisk form för att helas.

Det undermedvetna sinnet – ert subjektiva sinne – är del av den Eteriska Kroppens medvetande, och det registrerar och lagrar allt ni upplever, vad ni ser, hör, tänker och känner känslomässigt. Det undermedvetna sinnet tar allting bokstavligt, det spelar ingen roll om ni upplevt en händelse eller bara föreställt er den livligt, det undermedvetna sinnet registrerar den som fakta. Det är därför som det är så viktigt att förändra negativa, försvagande, tidigare minnen till positiva minnen. Era tankar och avsikter står i resonans till specifika frekvenser, och genom att förändra de frekvensmönster ni projicerar genom användande av viljestyrka och medveten ansträngning, kommer ni gradvis att skapa det liv, den fysiska hälsa och de omständigheter ni önskar.

Ni kommer att bli medvetna om ert fysiska kroppsmedvetande då er Kropps Elemental vaknar upp, så att säga, och börjar arbeta harmoniskt med er för att gradvis rätta till alla de felskapelser ni skapat i er kroppsliga form på grund av felaktiga tankar. Över tid kommer ni gradvis att bli mer känsliga för er Kropp Elementals signaler. Er kropps celler är alla medvetna i en eller annan grad. Några är oharmoniska och skapar kaos och obehag inom er, medan andra resonerar i harmoni, därigenom vibrerande på en högre frekvens och förmedlande en känsla av balans och välmående. Man kan säga att ni varit på en svältkur av halv-spektrum Guds Ljus. Era triljoner kroppsceller måste på nytt lära sig hur de ska känna igen och använda Ljus som en viktig energikälla.

Verkligheten för sinnena eller den fysiska kroppens medvetande: När ni är i Andens flöde kommer ni att existera mycket lätt i er kropp, ofta utan smärta eller obehag. Ni kan uppleva några små kroppsliga känslor, utom i Sol-Krafts-centret och speciellt i det djupa Heliga Hjärtats område, där ni gradvis kommer att börja känna kärleksfull salighet och glädje då de lågar ut från vår Fader/Moder Gud. Mer och mer frekvent kommer ni att uppleva en stor känsla av välmående, harmoni och frid.

Modiga hjärtan, vi ber er studera vad vi avslöjat för er genom åren, och att eftersträva att få det universella schema vi skapat, stadigt etablerat i ert sinne så att ni ska kunna förstå och implementera nästa fas i de förunderliga kosmiska händelser vilka vecklas ut inför era ögon.

*ERT MÅL ÄR ATT INTEGRERA DEN HÖGRE MENTALA KROPPEN, VILKEN ÄR ERT UPPLYSTA HÖGRE SJÄLV FÖR DENNA OMGÅNG AV UTVECKLING.

*FÖR ATT ÅSTADKOMMA DETTA MÅSTE NI FÖRA EGO-ÖNSKEMÅLS KROPPEN I LINJE MED ER SJÄLS ÖNSKNINGAR.

*NI KAN ANVÄNDA STYRKA OCH GÖRA MOTSTÅND ELLER NI KAN GÅ IN I DEN OMVANDLANDE KRAFTEN I KÄRLEK.

*STRÄVA ATT GÅ IN I VILJESTYRKAN AV SJÄLV-MÄSTARSKAP, VILKET ÄR DEN KOMBINERADE VISDOMEN I ERT HELIGA HJÄRTA, HELIGA SINNE OCH ER ÖVERSJÄL/HÖGRE SJÄLV.

*ANDE UTAN MATERIA ÄR ORÖRLIGT. MATERIA UTAN ANDE ÄR LIVLÖST.

*NI GÅR FRÅN EN TIDSORIENTERAD, LINJÄR VÄRLD TILL EN TIDLÖS, FLYTANDE VERKLIGHET.

Mina modiga, vi vet att det kan finnas mycket smärta, obehag och rädsla då ni rör er genom dessa accelererade processer som orsakar de dramatiska förändringar som nu inträffar över hela er värld. Vet att tillsammans kommer vi att komma över alla motgångar. Vårt uppdrag är att öppna vägen för alla kära själar som uttrycker en önskan att återvända till harmoni. Vet att var och en av er gör skillnad. När ni tvivlar, behöver inspiration eller styrka, gå in i er personliga, eteriska pyramid av Ljus i den Femte Dimensionen, och vi kommer att ge er mod, lyfta upp er och inspirera er. När ni känner er ensamma eller oälskade, gå in i ert Heliga Hjärt-center, och vi väntar där för att fylla er med vår Fader/Moder Guds strålande kärlek. JAG ÄR Ärkeängeln Mikael.

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address are included.

www.StarQuestMastery.com.  The messages may be published in journals, magazines or public print with permission from: RonnaStar@earthlink.net

 

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...