Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 28 augusti

 

VI ERBJUDER ER EN STRÅLE AV KÄRLEK/LJUS

FRÅN VÅRA HJÄRTAN TILL ERA

Ärkeängeln Mikael

28 augusti 2015

Kanal: Ronna Herman

 

 

Kära mästare, att återvända till den smala vägen för medvetandets Uppstigning är början på överskridande motsatser där det inte finns något bra eller dåligt, rätt eller fel, bara harmoniska personliga val inom det accepterade spektrumet av dualitet. Som en berättigad, fungerande Själv- mästare, kommer ni bara att göra de högsta och bästa val till förmån för ALLA. Sakta, men säkert, håller de brister som ni har skapat, både i era inre och yttre världar på att korrigeras. Det har tagit mycket lång tid för Jorden och mänskligheten att nå nuvarande ofullkomlighet som nu är förhärskande. Nivån på de transformerande framsteg som har gjorts av er, de jordiska Ljuslegionerna, på så kort tid, är verkligen mirakulösa.

I själva verket stängs de flerdimensionella dörröppningarna från det förflutna, och dörröppningar i framtiden öppnas i en snabbare och snabbare takt då processen för Uppstigning accelererar. Rädslan för förändring har varit en viktig kontrollerande faktor i ert medvetande under en mycket lång tid. I början av er resa till densitet, sökte ni en stor variation av att uttrycka sig själv och av förändring, och ni gladdes över varje ny skapelse. Det har bara varit under era jordiska erfarenheter som ni har glömt att ni var medskapare, utrustade med ett fulla mått av kreativa förmågor, och att ni har en direkt koppling till skapelsens kraftkälla via Floden av Liv / Ljus.

När ni lär er att andas djupt och utan ansträngning, går ni ner i ert Heliga Hjärtcentra där Skaparen och Skapelsen är ett. Det är då ni börjar vakna och inse att ni upplever er verklighet genom en slöja av illusionen, att ni är drömmaren och drömmen likaså. Ni börjar att frigöra er från banden av massmedvetandets trosstruktur, och ni börjar att söka era egna högre sanningar. Vid den tidpunkten, börjar ni resan tillbaka till helheten då ni strävar efter att återskapa er till det SOL BARN till vår Fader / Moder Gud -en Varelse av Ljus- som är ert Gudomliga Arv. Skaparen är KÄLLAN TILL LIVETS ANDETAG. Andetaget är er Livlina till och från ALLT SOM ÄR. När ni andas in, får ni denna gåva som har sitt ursprung inifrån Skaparens Hjärtas Kärna. Med varje utandning, skickar ni denna gåva av Heligt Andetag tillbaka till sfärerna av den Oändliga Källan av Liv.

Då slöjan mellan er värld och vår gradvis upplöses, har vi strävat efter att ge er de verktyg och den kunskap ni behöver för att fungera och vara bekväma i en utökad verklighet som utvecklade Själsfyllda Mänskliga Varelser. Det är viktigt för er att förstå att vi har kapacitet att övervaka de stora tankeformer eller de vanligaste uppfattningarna hos massorna på det jordliga existensplanet, och genom våra högt utvecklade sinnen kan vi observera Ljusets ebb och flod och skuggorna i alla delar av världen.

Ni är nu medvetna om att det finns strömmar av Liv / Ljus, som flödar genom Omniversum, till varje Universum, Sub-universum, galax, solsystem, planet, och till alla levande Varelser. När ni börjar vakna – till att aktivt sträva efter att stärka anslutningen och be om vägledning och riktning – växer den personliga Ljuslinjen i briljans och styrka. Vi, från Ärkeängelssfären, utstrålar strömmar av brutet Skaparljus genom detta Sub-Universum. Dessa Levande strålar av Ljus utstrålar kvaliteter, egenskaper och krafter som vi förkroppsligar som representanter för vår Fader / Moder Gud, och det är vårt Gudomliga Uppdrag att göra dem tillgängliga för mänskligheten, Jorden och hela skapelsen. När ni fokuserar ert medvetande på någon av oss, ansluter ni automatiskt med en av våra miljontals Ljus strålar, och vi är omedelbart medvetna om er. Det är som att tona in en radiostation, eller koppla in i ett elektrisk energiuttag. Styrkan i Ljusströmmen och anslutningen beror på de frekvenser ni förkroppsligar eller harmonin och styrkan av er Energimässiga signatur och er Själs Sång.

Varje persons Själs-Jag strävar efter att inta sin rätta roll som chef för hans / hennes livs erfarenheter. Det finns en dragkamp som pågår mellan Själs-Jaget och den ego-önskande kroppen, för egot inte vill avstå från sin kontroll av de fyra lägre kroppssystemen: fysiska, mentala, emotionella och eteriska. Själen är odödlig och kan kallas personligheten hos ert Guds- Jag. Det minns vilka ni verkligen är och allt ni har upplevt under era många vistelser som en medveten Gnista av Gud. Den ego- önskande kroppen är en integrerad del av er fysiska personlighet och era fysiska, mentala och emotionella kroppar har kodats med de egenskaper, de svagheter, styrkor, utmaningar och möjligheter som ni valde att uppleva i denna viktiga livstid. Ni har alltid valt eller accepterat de Karmiska lektioner som ni skulle sträva efter att lösa i varje livstid. Fri vilja gäller också inom ”mellan livstiders Tillstånd av Varande.” Ni får råd och förslag; Ni har dock alltid tagit de slutliga besluten.

 

Ni måste sträva efter att höja er över de vardagliga stressiga situationerna så att ni kan förvandla stunder av disharmoni till timmar av lugn. Det är mycket viktigt att ni fokuserar på vad som är rätt i ert liv och i er personliga värld, och det är viktigt att ni börjar föreställa er själva som ni önskar att bli. Vi har betonat att man måste öva icke-dömande och det innefattar att inte döma sig Själv.

Kom ihåg att ni nu har tillgång till alla Skapar Partiklar av Ljus / Liv som ni kan ta ut från det Heliga Hjärtat, och glöm aldrig att dessa Admantinpartiklar av Skapelse endast kan aktiveras av er rena kärleksfulla avsikt. Dessutom påminner vi er om att när ni har integrerat vibrationsformeln av överflöd, och accepterat det som er sanning, blir det en del av er Själs Sång. Därefter kommer de frekvensmönster av överflöd stråla ut från de främre och bakre portaler av ert SolKraftsCenter i ett Evighets tecken, och därigenom skapa ett konstant flöde av överflöd i allt gott.

Vi talade för länge sedan om ”kraften av själviskhet” och detta chockade många av er, för det var i direkt motsats till vad ni hade lärt i tidigare åldrar. Vi ber er att överväga, hur kan ni bli eller ge det som ni inte har gjort anspråk på för er själva? Det tillkommer er att bli ett strålande lysande exempel för andra, och att dela er kärlek / ljus och visdom med Jorden, mänskligheten och Hela skapelsen. När ni fungerar i en harmonisk mellan eller övre Fjärde-Dimensionell miljö, och ni börjar nå den kraft, de gåvor och medvetenhet från Femte Dimensionen via era kristallina Pyramider av Ljus, får ni sedan tillgång till Ljusstäderna, som är stationerade strategiskt i de högre Dimensionerna runt jorden. På så sätt, börjar ni flödet av Admantinpartiklarna, elixiret av Kärlek/ Liv, till er personliga Femte Dimensionella Pyramid och den Eteriska kopia som ni lämnade där för så länge sedan.

Från den utgångspunkten, har ni ett lager av Skaparljus som flyter genom er vertikala Flod av Livslinje till ert fysiska kärl via KronChakrat, där tillgången kommer att lagras inom era Heliga Hjärtan. När ni väl ansluter med denna Gudomliga Källa av Kraft / Liv / Ljus, kommer er jordiska verklighet aldrig att bli densamma. Ni kan ta vad ni behöver, för utbudet är obegränsad. Se hur dessa glittrande Partiklar flödar genom kroppen i en ström av glödande Ljus, balanserar, omvandlar och stärker. Genom de tekniker vi har gett er, särskilt den Oändliga Andningen, kommer ni automatiskt att sända ut den välsignade gåvan av Skaparljus ut i världen.

När ni angett er avsikt, och ni har er ritual som en Bärare / transportör av Ljus fast förankrat i ert sinne, behöver ni inte längre fokusera på att skicka ut dessa transformerande Partiklar av Ljus, för ett Gudomlig schema kommer att finnas och det kommer automatiskt att följa de banor ni har valt. Ni kan tilldela en procentandel av era Admantinpartiklar till VärldsPyramiden eller VärldstjänstPyramiden, för upplyftandet av mänskligheten och Jorden, och ni kan också tillägna en del till de GruppPyramiderna där ni är en aktiv medlem. Dessutom, glöm inte att fylla på er Arbets Pyramid- era projekt och Tankefrön-med en riklig del av Skaparljus.

När ni är fyllda till bristningsgränsen med Kärlek / Ljus och Anden är chef för ert liv och upplevelser, behöver ni inte längre oroa er för att få er andel av kärlek, rikedom, respekt och så vidare, för valideringen av vilka och vad ni är kommer inifrån – det är då ni flyttar in i det osjälviska läget av en Själv-mästare. Ni vet att ni har tillgång till rikedom, krafter och talanger av er Gudomliga födslorätt och ni är inte beroende av någon eller något i den fysiska världen, för ni har blivit suveräna Varelser av Ljus.

Vi vill också klargöra viss förvirring om ”Fri Vilja.” När vi ber er att be ”Ske din vilja,” ber vi inte er om att ge upp er fria vilja. Vi strävar efter att hjälpa er att skapa det högsta och bästa val ni kan göra intelligent. Det är också klokt att ange, ”Jag ber om detta eller något högre, för mitt högsta goda och det största goda för alla” för ni kanske inte alltid vet, på grund av framtida förhållanden, vad högsta val kan vara. När ni kallar på ert Högre Jag varje dag då ni utvecklas, och ber att ni ska anpassas med Viljan av ert Gudomliga Jag för ert största bästa varje dag, ger ni ert Själs-Jag tillstånd att vägleda, inspirera och rikta er. Ni kommer att förstärka kopplingen mellan ert Högre Jag och Ljusvarelser så att de kan börja kommunicera med er via er intuition, och de kommer att hjälpa er att göra det perfekta valet varje ögonblick av dagen. Det kommer också att påskynda processen om ni anger, ”Jag placerar nu min ego-personlighet under kontroll av mitt Högre Jag, och hädanefter, genom våra förenade ansträngningar, skapar vi bara skönhet, harmoni och balans inom och omkring oss.” Detta gör att ert Högre Jag börjar rikta er mot ert högsta öde, och det kommer att påskynda övergångsprocessen via integrationen av era fysiska, mentala och emotionella kroppar med ert Andliga-Jag. Ni ombeds alla att göra några stora, viktiga beslut då ni förbereder er för ert kommande Femte-Dimensionella öde. Kom ihåg att ni alltid har kontrollen över de slutliga val ni gör.

Mina tappra, dessa transformerande år kan vara de mest spännande, uppfyllande åren av ert liv om ni bara kommer att börja utnyttja era Heliga Sinnen via era Heliga Hjärtan. Ni har i detta liv fört fram många underbara talanger och förmågor; men ni måste medvetet börja att komma åt och föra dessa gåvor till ert medvetande så att ni kan fullända dem och sedan dela med andra. Tillåt er själva att föreställa er den perfekta världen ni vill skapa, och följ sedan Andens knuffar då ni vidtar nödvändiga åtgärder för att manifestera era drömmar. Ni måste använda de gåvor som ni har välsignats med så att fler kan skänkas till er.

För många av er, finns det troligen de som är närvarande i ert liv, eller som kan komma in i ert liv, som kommer att försöka avskräcka er från er väg. Det kan också finnas familj eller vänner som ni kommer att lämna bakom er när ni kliver in på Vägen av upp-Lys-ning. När ni lär er de läxor som presenteras för er, och är redo att avancera mot ljuset, kan de fastna i illusionen av Tredje / Fjärde Dimensionen. Det kommer att vara deras val- så döm dem inte. Välsigna dem och ge dem möjlighet att följa sin egen inslagna väg, men tillåt dem inte att avskräcka er från er väg. Modiga hjärtan, de som ni är i Förtruppen, de som är modiga nog att kliva ut och bort från folktro och begränsat massmedvetande från den Lägre Dimensionella miljön.

Ert öde som Vägvisare är att bli ett lysande exempel för dem omkring er genom att projicera kärlek och harmoni. Om ni inte gör något mer än detta, kommer ni att ha fullgjort ert nuvarande jordiska Gudomliga Uppdrag. Se er själva omgivna i den Violetta Flammans omvandling, och projicera sedan ut denna strålande Flamma i världen. Se varje motgång som Frön av möjligheter. När ni går i genom varje lärdom och erhåller värdet av dess lärande, ska ni veta att ni aldrig kommer att få uppleva just den situation igen. Att modigt gå ut för att söka och leva er egen sanning är det första steget i att ta tillbaka er personliga makt. Återigen, påminner vi er, era Heliga Sinnen innehåller Minnets Frö Atomer av ert förflutna och framtiden, och det är er personliga källa till den Gudomliga viljan och kraften från vår himmelske Fader. Dessa Minnes Frö Atomer för framtiden måste odlas inom det Heliga Hjärtat och Admantinpartiklarna av Skaparljuset antändas av er kärlek, och genom er rena avsikt och handlingar manifesteras de i den formande världen. Överflöd av alla slag är en naturlig manifestation när ni är i harmonisk samklang med Anden och den Gudomliga Planen för den största nyttan för alla.

Kära ni, det var aldrig meningen att ni skulle resa ensamma. Vi väntar på att återförenas med er och erbjuda er hjälp under dessa accelererade tider av förändring. Vi har ofta bett er kalla på oss, för vi är bara en tanke bort. Vi ber er nu att föreställa er en ström av Ljus, en Livlina som flyter ut från ert hjärtcenter och ansluta er med oss. Ni kan skapa en anslutning med hur många av oss som ni vill och tillsammans kommer vi att omge Jorden med strömmar av Skaparljus. Ni är djupt älskade. JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from : RonnaStar@earthlink.net

 

Du gillar kanske också...