Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 28 december 2018

Ärkeängel Mikael via Ronna Herman

28 december 2018

Förhöj er Styrka att Manifestera

Älskade Mästare, då ni åker vägen tillbaka till de högre dimensionella sfärerna av existens känd som Floden av Ljus/Liv, eller ibland, Regnbågsbron av Kosmiskt Medvetande, är de vibrationella mönstren inom och runt er i ett konstant tillstånd av förändring. Detta har resulterat i en alltid ökande expansion av medvetandet, varigenom filtren genom vilka ni betraktar er värld av verklighet, liksom trosstrukturen ni byggt runt er, gradvis ersätts av högre, mer bemyndigande sanningar. Den värld ni skapat, och de ni interagerar med, kommer alltid att spegla de uppfattningar och förväntningar ni accepterat som er sanning.

I en smärtsam eller försvagande situation finns det alltid förvrängda eller obalanserade övertygelser och påhäng som håller er fängslade i en falsk, illusorisk verklighet. De övertygelser som styr många av era handlingar och reaktioner på en daglig basis löses sakta upp, och ersätts av själv-bemyndigande koncept som ni gradvis accepterar som er nya version – vision – av verkligheten.

Ni håller på att expandera er medvetenhet om Själv, och ni utvecklar en mer fokuserad, grundlig medvetenhet om dem ni interagerar med, och också om sfärerna bortom er nuvarande förmåga att se. Ni har ofta hört frasen att ”allt är en illusion”. Det betyder inte att allt som skapats i den fysiska sfären av existens inte är fast, inte har en struktur, eller att det inte är verkligt. Inte heller betyder det att de högre sfärerna är illusoriska, utan gripbar struktur eller definition. Varje nivå av existens i detta Universum förefaller lika verklig för dem som vistas där som ert hem på Jorden är för er. Skaparen och Dess allomfattande påverkan är högst säkert verklig, precis som vi är.

Illusionen är er uppfattning av världen, en verklighet ni ser genom filter ni själva skapat: övertygelser, strukturer, tabun och begränsningar ni kodat inom ert undermedvetna sinne, och som ni accepterat som er sanning. Alla betraktar världen och dagliga skeenden genom en slöja av egna övertygelser och en modifierad nivå av medvetenhet. Det är orsaken till att många ser allting genom ett filter av negativitet, medan Upplysta Själar upplever livet genom ett filter av kärlek och icke-dömande.

I dessa tider av accelererad omvandling upplever ni stora förändringar både inom och utom. Membranen mellan de undermedvetna, de medvetna och de övermedvetna sinnena blir tunnare, och ger er därigenom tillgång till den subjektiva, själv-begränsande information ni måste släppa, och till de förvrängda koncept ni måste hela för att återkomma till balans inom er, då ni strävar mot att återta Själv-mästarskap. Er högra och vänstra hjärnhalva, liksom matrisen för ert undermedvetna, medvetna och övermedvetna håller på att slås samman och återvända till ett enat tillstånd av över- eller makromedvetande. På många sätt kan talesättet ”så som det var i begynnelsen kommer det åter att varda” tillämpas på den omvandlingsprocess mänskligheten nu upplever.

Alla observationer via de fysiska sinnena som gör intryck på er, liksom alla handlingar, interaktioner och reaktioner, sänds till och sparas automatiskt i minnescellen Fröatomer av det undermedvetna sinnet. Återigen, vi betonar att ert undermedvetna sinne är subjektivt. Det tar varje tanke eller upplevelse bokstavligt, och påverkas sedan av era individuella fördomar. Det undermedvetna sinnet kommer att fortsätta att svara på och spela upp gamla tankemönster och förhållanden gång på gång tills missuppfattningarna är lösta och omprogrammerade.

Er Tredje- och Fjärde-dimensionella värld är slumpartad och kaotisk, medan tid/rum kontinuumet i den högre Fjärde Dimensionen och bortom är mer flexibel och flytande. Då ni integrerar de vibrationella mönstren i de högre dimensionerna, kommer allt som inte är kompatibelt att stiga till ytan för att upplösas, vilket resulterar i högre visdom. De som utvecklat sin inre syn vet att tankar är gripbara saker. De är medvetna om att kvaliteten eller frekvensmönstret hos en tanke avgör dess färg, medan naturen hos en känsla avgör vilken form den tar. Ju mer fokuserad och detaljerad en tanke är, desto tydligare blir dess kontur.

Tankar på låg frekvens är mörka, grumliga och förvrängda medan tankat på högre oktaver, de som är ingjutna i kärlek, är mer ömtåliga och lysande. Ni måste acceptera det faktum att era tankar verkligen har substans och att de verkligen har en påverkan på er och världen omkring er.

Ni måste vara villiga att utforska förutfattade meningar om de komplexa traditionerna, strukturerna och gränserna i era liv, och ni måste släppa eller omvandla de övertygelser som håller er fast i självpåtagna, strukturella begränsningar. Att släppa vidhängande, föråldrade vanor och koncept är en pågående process och kräver konstant vaksamhet och uppgradering. Vi är medvetna om att ni byggt komfortzoner runt er vilka är svåra att bryta, även om de är obekväma och begränsande. Men det är precis vad ni måste göra, mina kära, om ni ska expandera ert medvetande och bli de mästare av samskapande ni är avsedda att vara.

Att släppa är befriande, och det ger er kraften att expandera ert medvetande och er värld. Ju högre era vibrationella mönster blir, desto mer flytande bli begränsningarna runt er. Bli inte fästa vid de livsstrukturer ni byggt omkring er. Ni måste inse att förändring är en viktig del av växande. Ni tar beslut och gör val varje dag, och som en blivande mästare, är det nödvändigt att ni alltid strävar mot de högsta valen. Gränserna i ert spektrum av dualitet kommer att bli snävare, och pendeln för val kommer att svänga mycket mindre till höger och vänster. Som ett resultat av det kommer er uppfattning och medvetna medvetenhet expandera och höjas exponentiellt. ”En mästare följer alltid den smala vägen uppåt” är en uråldrig sanning som fortfarande gäller. Ni måste alltid söka er högsta sanning och sedan leva efter den så gott ni kan.

Det är viktigt att ni är medvetna om att det finns en metodisk sekvens i den Kosmiska Cykeln av Skapelse, som definierar och betonar en stor variation av UTTRYCK FÖR GUD. Därför är det viktigt att ni lär er flöda med och anpassa er till förändringarna i tiden, att förkasta de restriktiva, begränsande övertygelserna i er Tredje- och Fjärde-Dimensionella verklighet då ni vinner visdom, söker högre sanningar och växer närmare ert ursprungliga ”Tillstånd av Gudomlighet”.

Vi är mitt uppe i en av de största omvandlingscykler som detta Universum någonsin upplevt; emellertid, det är viktigt att ni förstår att det varit många mindre cykler av förändring på Jorden, och ni har alla upplevt dessa omvandlande tider på ett eller annat sätt.

Det kommande Sjunde Rot Loppet (Seventh Root Race) kommer att vara hög-utvecklat och andligt anpassat, och kommer att vara påverkat av den SJUNDE STRÅLEN av transformation, rening, frihet och sonande. Alla och allting på Jorden kommer att påverkas av utstrålningen från den Sjunde Strålen, den Violetta Transmuterande Flamman. Många av de gamla, föråldrade lärorna förkastas då ni utvecklas i visdom och höjer era frekvensmönster. De kärleksbaserade och bemyndigande religiösa trosuppfattningarna kommer att bevaras, medan de rädslobaserade, kontrollerande koncepten sakta överges. Under övergången till åldern av upplysning, kommer de religioner att överleva som är villiga att expandera sin filosofi för att införliva de avslöjade, högre sanningarna från Skaparen.

Nya cykler av ”Varande” initieras genom villighet att förändras, och dessa uppgraderingar har utformats så att ni gradvis kan införliva dem lätt och ledigt. Emellertid, för dem som gör motstånd blir det genom kaos och konflikt. Mycket beror på er kapacitet att attrahera, svara och absorbera (eller avvisa), och sedan sända ut de mer raffinerade energierna kända som ”högre sanning”. Er Själ och ert Högre Själv kommer ihåg orsaken till att ni valde att uppleva och uttrycka smärtsamma situationer – inte som ett straff, utan för upplösning.

Det är mycket viktigt att ni strävar att stärka ert självbestämmande och er önskan till fullbordan. Ni måste utvecklas från ett ego själv-tjänande tillstånd till ett Själs-tjänande tillstånd. Er själ är den del av er som är ansluten till det Universella Hela. Ni vinner medkänsla på det hårda sättet genom smärta och lidande(ego-drivet), eller på det lätta sättet genom återföreningsprocessen med ert Högre Själv och Gudsstråle (Själs-inspirerad).

Ingenting kan undfly strålningen och den magnetiska påverkan från det raffinerade Skaparljuset – som kallas Adamantinpartiklar – som nu genomsyrar detta Universum, Sub-Universum, galax, solsystem, Jorden och mänskligheten. Chakran är som elektromagnetiska batterier i kroppen. Vibrationerna från elektromagnetiska frekvenser kommunicerar med många nivåer av medvetande. Ni måste vara i harmoni med och anpassad till de vibrationella frekvenserna för att kunna integrera dem. De högre frekvenserna av Ljus, tanke och ljud vibrerar genom ert blod, era celler, organ, ben, muskler och vävnad, berikande er känsla av välmående. De lägre frekvenserna i den Tredje-/ Fjärde-Dimensionella miljön begränsar flödet av livgivande energi, och ökar tätheten i era fyra underkroppssystem. Ert blod bär Minnes Fröatomer, genetiska koder för er jordliga härstamning, men viktigare, er kosmiska härstamning och ert Gudomliga arv.

Mina älskade Ljusbärare, vi ber er betrakta varje prövning och utmaning som en möjlighet att släppa föråldrade tankar och vibrationella mönster som inte längre tjänar ert högsta bästa. Vi bönfaller er att se på era livserfarenheter genom filtren i ert Heliga Hjärta/Sinne då ni drar fram Diamantstrålepartiklarna av Liv/Ljus, och ingjuter dem med er kärlek innan ni strålar ut dem till världen och mänskligheten. Vi är alla med i denna kosmiska dans av utveckling, och tillsammans ska vi segra. JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

RONNA / HELIG SKRIFT

Att meditera regelbundet över det Heliga Hjärtat, och medvetet aktivera de inkommande Adamantinpartiklarna av Skaparljus som ni integrerar, kommer att resultera i en större omvandling av ert liv då ni blir en samskapande Själv-Mästare av högsta rang.

I avslappnat tillstånd, börja Andetaget av Evighet (figuren 8). Med varje andetag, föreställ er att ert medvetande expanderar så att det införlivar alla solsystem…….. sedan galaxen……….. och sedan detta Sub-universum. Visualisera, likväl som ni uppfattar, det magnifika hos planeterna, stjärnsystemen, galaxerna, och känn inom ert Heliga Hjärta kraften och majestätet i rymdens väldighet…… det ”Stora Tomrummet” fyllt med den omanifesterade potentialen av Kärlek/Ljus (Skapelsens Adamantinpartiklar, drivna av Kärlek).

Föreställ nu er själva som centrumet, fokalpunkten i detta Sub-universum, då ”Flödet av Gudomligt Ljus” strålar mot er från alla riktningar. Se Ljusets prismor brytas till Regnbågens Färger, vilka innehåller alla Skapelsens dygder, kvaliteter, attribut och potential. Andas djupt då ni intar denna gåva av Kärlek/Liv, då ni börjar känna flödet till er och från er…… den aldrig upphörande tillförseln av Gudomlig Ljus-substans.

Andas in……..andas ut……..andas in……..andas ut……..då ni ser detta magiska elixir flöda fram från ert Heliga Hjärtas center i ett Oändlighets Tecken, från både de främre och bakre portalerna i ert hjärta. Var medvetna om, med er både som behållare och kanal på det materiella planet, att Skaparpartiklarna av ren Ljus-substans kommer att rinna till er och från er i en aldrig upphörande tillförsel. Dessa partiklar kommer att strömma ut till den materiella världen för att knådas till en obegränsad variation av fysiska manifestationer via era visualiseringar, sådda tankar och rena avsikter/vilja/handlingar!

AFFIRMATION; SÄG TILL ER SJÄLVA: JAG GÖR ÅTER ANSPRÅK PÅ MIN GUDOMLIGA FÖDSLORÄTT OCH MIN FÖRBINDELSE MED MITT HÖGRE SJÄLV OCH MIN SJÄLSFAMILJ. JAG BER OM ATT VARA I LINJE MED MÄSTARNA OCH LJUSVARELSERNA JAG SKA KOMMUNICERA MED, FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL OCH VIDAREBEFORDRA DEN KOSMISKA VISDOM OCH SANNING SOM JAG SKA INTEGRERA OCH DELA. HÄR OCH NU GÖR JAG ÅTERANSPRÅK PÅ MITT SJÄLV-MÄSTARSKAP OCH DE PASSANDE KVALITETERNA, GÅVORNA, DYGDERNA OCH ATTRIBUTEN I MITT GUDOMLIGA SJÄLV. JAG ÖNSKAR VARA ETT LEVANDE PERSONIFIERAT EXEMPEL PÅ KÄRLEK, HARMONI, ÖVERFLÖD OCH GLÄDJE. JAG ÄR GUDOMLIG KÄRLEK, JAG ÄR GUDOMLIGT LJUS, JAG ÄR GUDOMLIG VILJA, OCH JAG ÄR GUDOMLIG VISDOM I HANDLING.

SÅ SKA DET VARA! SÅ ÄR DET! JAG ÄR DET, JAG ÄR!

Sist, men enormt viktigt, bibehåll alltid en attityd av tacksamhet för allting, stort som litet. Ett konstant tillstånd av tacksägelse som kommer från det Heliga Hjärtat kommer att förstärka och förhöja er förmåga att samskapa i linje med den Gudomliga Planen för allas högsta bästa.

Hur kommer ni att använda denna gåva, som är en skatt utan jämförelse? Vilka är era största önskningar? Vad kommer att vara ert arv till världen och mänskligheten? Sikta mot stjärnorna, älskade vänner, för det finns inga gränser för vad ni kan manifestera och dela när era önskningar är i harmoni med Anden.

 

ÄRKEÄNGEL MIKAEL * RONNA VEZANE

BASIC INFINITY BREATH MEDITATION© **THE BREATH OF LIFE**

Ta ett djupt andetag och centrera ert medvetande i er Sols Kraft Centrum (thymus, hjärta och solar plexus), vilka vi nu kommer att referera till som ert SKC. Visualisera ert SKC fyllas med Skapelsens Gudomliga Ljuspartiklar. Då ni andas djupt, känn energin börja byggas upp och färdas uppför er rygg längs med ryggraden. Denna energi genomtränger medulla oblongata, där ryggraden och den lägsta delen av er hjärna går ihop. Den innehåller också nervcentra som styr andning och cirkulation, och den ansluter till Uppstignings-chakrat. Denna Ljusenergi rör sig genom Uppstignings-chakrat och går ut genom ert bakhuvud i en båge ungefär 15 cm ovanför ert huvud. Den sveper sedan ned framför ert ansikte och går in i SKC igen. Den fortsätter sin färd ned genom ryggraden och lämnar kroppen genom rotchakrat (bäckenbotten) i en båge. Energin flödar upp framför er kropp då den återigen återvänder till SKC i kroppen och tar åt sig mer energi, Ljus och kraft med varje andetag.

Fortsätt processen med djup rytmisk andning då ni visualiserar denna OÄNDLIGHETSSYMBOL fylld med Ljus som bågar sig högre och högre ovanför ert huvud och djupare in i Jorden, och återvänder till ert SKC med varje rytmisk andnings-cykel. Fortsätt processen så länge det känns bekvämt, vetande att då ni införlivar mer av dessa dyrbara Adamantinpartiklar, kommer den att magiskt accelerera processen med att rena och rensa er fysiska farkost från alla oförenliga energier, och fylla tomrummen med Skaparens Ljus-substans.

Ni kommer också att få tillgång till mer och mer av de förfinade tankeformerna av ny Skapelse, och förankrar dem i er fysiska farkost, och också djupt inom Jorden. Er älskade Jord kommer att gagnas stort från processen då ni delar dessa förunderliga gåvor av Skapelse med henne. Hon kommer i sin tur att stärka och harmonisera sin förbindelse med er, då ni tillsammans gör er Fader/Moders arbete med att skapa fred, harmoni och goda saker på er hemplanet.

Oändlig kärlek och ängla-välsingnelser, Ronna

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from: RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...