Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 augusti 2022

 

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane

1 augusti 2022

Är Ni Redo att Ta Ställning?

Älskade mästare, er största inneboende önskan är att återvända till fullt Guds-Medvetande; emellertid finns det fortfarande mycket förvirring kring hur detta ska åstadkommas. Många av er är på god väg att återigen bli sam-skapande mästare av Ljus.

Mycket viktigt att komma ihåg: en väsentlig del av ert uppdrag på Jorden är att dela er visdom med andra, efter att ni integrerat och aktivt lever på varje ny nivå av upp-LYST medvetenhet. Det kollektiva medvetandet hos mänskligheten i den Tredje/Fjärde Dimensionella miljön vidmakthåller separation, begränsning och rädsla, såväl som en trångsynt verklighet, en rigid syn på saker.

Människor har ofta en självrättfärdig attityd mot övertygelser som är i konflikt med den allmänt accepterade trosstrukturen. För att ni ska förstå bättre, kommer vi att avkorta och rekapitulera några av de viktigare sanningarna vi givit er de senaste åren.

När ni tonar in på det Kosmiska Sinnet av er Översjäl/Högre Själv, börjar ni se världen och varje situation från en högre utsiktspunkt; från ett ”vi” perspektiv, istället för en ”jag” synpunkt, vilket är början på Enhetsmedvetande. Ni får gradvis tillgång till varuhuset av alla möjligheter inom detta Sub-Universum, vilket är innovativt och obegränsat.

All den Gudomliga Ljus-Substans av Skapelsen som ni kan integrera och använda, erbjuds er. Ni ges möjligheten att manifestera allt ni önskar er, från det minsta, enklaste saker till de mest komplexa och magnifika, så länge som er avsikt är för det största bästa för alla.

Många är förvirrade angående vad ni måste göra för att förbereda er för att återta denna dyrbara gåva av Kärlek/Ljus som med-skapare på jordens existensplan.

I uppvaknandeprocessen lär ni er att vända er inåt för att hitta svaren till den smärta, rädsla och det känslomässiga trauma ni upplevt i det förflutna, och i processen blir ni gradvis medvetna om vad som skänker er frid och varaktig glädje.

Genom en ny Själs-inspirerad medvetenhet blir ni en observatör, liksom en deltagare i era dagliga interaktioner med dem omkring er. Ni börjar tona in på er utomsinnliga iakttagelseförmåga, vilken är mycket större och kraftfullare än ni kan föreställa er, då ni lär er att uppmärksamma vilka tankeformer ni tillåter infiltrera ert medvetande.

Negativa, rädslobaserade tankar och känslor, projicerade eller mottagna genom solar plexus centret, skapar förvrängda vibrationer av kaos, en känsla av meningslöshet, och en brist på tro på er själva eller andra.

Först av allt måste ni sträva efter att till er addera kärlekens magiska elixir genom att acceptera att ni är värdiga kärlek, och sedan projicera vibrationen av ovillkorlig kärlek mot andra – och er värld kommer att börja förändras till det bättre. Det är viktigt att ni förstår: Ni projicerar eller utstrålar vibrationella mönster av en särskild frekvens, och ni magnetiserar på er själva de virationella frekvenser som matchar dem ni sänt ut.

Lyft och harmonisera de elektromagnetiska frekvensmönster ni projicerar, och ni kommer att förändra er personliga verklighet. Så enkelt är det.

Då ni börjar ta kontroll över ert liv och lär er att ni är Skapare av er verklighet, är ett av de viktigaste stegen att orientera er vilja med Viljan hos ert Gudomliga Själv i denna Sub-Universala upplevelse. Ni ger inte upp någonting, dock ger ni ert Högre Själv tillåtelse att spela en aktiv roll i ert liv.

Ni lär er snabbt att varaktig framgång baseras på heder, sanning, integritet och ren avsikt, vilka är universella lagar av högsta vibration. Martyrskap och själv-offrande läggs åt sidan då ni lär er att det är er födslorätt och er plikt att vara en aktiv, bemyndigad medskapare av glädje, frid, överflöd, skönhet och harmoni, vilka ska göras tillgängliga för och avnjutas av alla inom er personliga inflytelsesfär.

Ni kommer att se att när ni undersöker, ändrar eller för framåt era uppfattningar om ”Själv”, så börjar det automatiskt att påverka er relation eller attityd mot andra. Ni slutar tillåta era känslor att styra er genom att projicera era förväntningar på andra via tryck-drag interaktioner i solar plexus. Ni slutar också att ge bort er makt till andra i syfte att få godkännande eller kärlek.

Ni är nu fokuserade på och projicerar Kärlek/Ljus energi från ert Heliga Hjärta i Sol-Kraft-Centret. Och även om ni är medvetna om de tankeformer och energier andra projicerar på er, så tillåter ni inget mindre än frekvenserna av ovillkorlig kärlek att vistas i ert aurafält och Sol-Kraft-Center.

Då ni återaktiverar den eteriska Trefaldiga Flamman av Gudomlig Vilja, Gudomlig Kärlek och Gudomlig Visdom, vilken alltid funnits på plats över ert Sol-Kraft-Center som er Sköld av Gudomligt Beskydd, kommer ni återigen att bli försäkrade om att alla energier av negativ vibration kommer att transmuteras innan de tillåts inträda i ert kraftfält.

Er Gudomliga missbelåtenhet kommer att växa sig starkare, och det kommer att inspirera er att lära er så mycket ni kan om hur Universum fungerar och Skapelsens Gudomliga Lagar. Ni kommer att söka balans mellan er känslomässiga medvetenhet om Anden eller vår Fader/Moder Gud, och visdomen och en större förståelse för Skapelsens enormitet och under.

En av era största önskningar är att lära er vilken roll ni är bestämd att spela i detta stora pågående drama i mänsklighetens utveckling och uppstigning.

Genom er medvetna strävan balanserar ni gradvis ert chakrasystem, de sju större energi- och sinnescentrana i kroppen, vilka innehåller Skaparens sju dygder, attribut och förmågor för ert solsystem. Det är så de återigen kommer att verkligen rotera och i harmoni. Detta öppnar och förenar i sin tur de Sju Sigillen av Solärt Medvetande, vilket ger tillgång till det högre multidimensionella chakrasystemet och de fem högre Strålarna av Galaktiskt Medvetande.

Ni bereder vägen för en högre Själs-sammanslagning, varvid er Själs Själv ersätter ego-begärs- kroppen som dirigent för er livsupplevelse. Detta tillåter i sin tur integration av de multipla Facetterna av ert Högre Själv, och så småningom av er Gudomliga JAG ÄR Närvaro.

Mänskligheten har alltid varit ansluten till vår Fader/Moder Gud och Högste Skaparen; dock har dess energi blivit väldigt nerdragen genom de många dimensionerna och undernivå-stadierna av medvetande. Miraklet i dessa tider är att Jorden och mänskligheten badas i och välsignas av den största infusion av Gudomligt Ljus som någonsin upplevts sedan detta Sub-Universum och solsystem skapades.

Genom era många inkarnationer och de smärtsamma upplevelser ni genomlidit, har ni gradvis placerat skyddssköldar omkring ert hjärta och era känslor, och har ofta blivit rigida och oflexibla i ert tänkande. ”om man inte älskar för djupt eller avsiktligt, blir man inte sårad. Om man inte chansar, kliver ur sin bekvämlighetszon eller försöker med något nytt, kommer man inte att misslyckas”.

Detta är några av standardsynpunkterna hos dem som fastnat i den Tredje/Fjärde Dimensionella illusionen. Förändring är utmanande och hotfullt, och den får er att flytta in i det okända. Era nuvarande vanor och övertygelser är bekväma och trygga, även om de vidmakthåller en känsla av separation, smärta och sorg.

Ni kan inte integrera alla Facetter av ert Guds-Själv utan att förändra eller lösa upp de känslomässiga och mentala filter ni placerat både inom och runt er Essentiella Varelse. Ert aurafält och ofullkomligheterna i ert DNA, som ni ärvde genom börd, visar tydligt sköldarna, förvrängningarna och de skyddande lager ni vävt omkring er själva.

Vi har ofta talat om att släppa och hela de kärnfrågor som kommer upp djupt inifrån er: skulden, skammen, ovärdigheten, känslan av misslyckande och övergivenhet, vilket leder till depression, ilska, rädsla och hopplöshet. Då ni går uppför uppstigningstrappan, kommer dessa kärnfrågor inte längre att förnekas. De kommer att rulla och bubbla upp till ytan och kommer att få er uppmärksamhet på alla möjliga sätt, om det så är mentala, känslomässiga eller fysiska symptom.

Kära hjärtan, vi bönfaller er, förneka inte längre dessa känslor. Se dem som en gåva och en möjlighet att, en gång för alla, släppa allt känslomässigt trauma som håller er tjudrade i en värld av illusion och separation. Som observatör, låt känslorna stiga till ytan. Affirmera genom er avsikt att ni är redo att släppa dessa obemyndigande känslor.

Gå in i er personliga Pyramid av Ljus och Kraft i den Femte Dimensionen och ligg på kristallbordet. Se den Violetta Elden av Transmutation lysa upp omkring er, badande, renande, transformerande tankeformer och negativa energier till rent kristallint Ljus. Föreställ er sedan att denna transformerade energi rör sig i er kropp och fyller dessa vakanser med mer kristallin Ljussubstans.

På det sättet bygger ni sakta men säkert om er strålande farkost av Ljus, vilken måste förfinas med varje högre dimensionell nivå. Öva på Andetaget av Oändlighet och använd Alfa Mästarskaps teknik för att hjälpa er och snabba upp processen av transformation och bemyndigande. Detta är förunderliga verktyg, dock tjänar de inget till om ni inte drar fördel av gåvan.

Det har blivit regel eller nuvarande mode att vända sig till andra efter kunskap, eller efter det ni accepterar som er sanning. Detta kommer dock att snabbt förändras då fler och fler av er tonar in på er egen källa av visdom och högre sanningar, som nu finns tillgänglig för alla.

Ja, det är sant, det finns dem som lett er längs vägen som Vägvisare och pionjärer. Det är dessa som hängivit sig själva att osjälviskt tjäna mänskligheten. Trofast och flitigt har de gått den smala vägen av upplysning, ofta osäkra då de korsat okända marker. De har dömts, förlöjligats och blivit utfrysta, men har ståndaktigt fortsatt framåt.

Inspirerade av en brinnande önskan inombords har de gjort allt som var nödvändigt för att förbereda sig att bli budbärarna för den Nya Tidsåldern. De har varit behjälpliga i återetableringen av förbindelserna mellan mänskligheten och Ljusvarelserna som vistas i de Högre Sfärerna av skapelse.

Vi hedrar dem för deras osjälviska tjänst och hängivenhet; dock närmar sig tiden snabbt den punkt då ni alla kommer att ombes att tona in på frekvenserna av högre lärande och uttryck.

Det är också viktigt att ni återuppväcker er inneboende förmåga att kommunicera telepatiskt med oss, så att ni kan få direkt tillgång till den Kosmiska Visdom som finns lagrad i Floden av Liv/Ljus. Det är er födslorätt och en del av er pågående initiering till de mer upphöjda medvetandetillstånden.

Vi bönfaller er att allvarligt öka era ansträngningar att erhålla högre andligt medvetande, oavsett var ni befinner er på den skalan. Börja med att be om hjälp från era änglahjälpare och väktare i de högre sfärerna. Våga lägga fast era drömmar och visioner för framtiden genom att skriva ner dem i en dagbok eller på papper, så att ni har en tydlig, koncis plan framför er.

Orientera er vision med Gudomlig Vilja, och sök alltid bästa resultat. Värdera varje dag som en gåva från Skaparen, och lev varje ögonblick efter bästa förmåga. Försök alltid se det bästa hos er själva och andra. Var medvetna om de små gåvor och mirakel som händer omkring er varje dag. Känn solens värme på er hud, andas djupt in den friska rena luften, och fokusera på naturens skönhet, sommar som vinter.

Det finns alltid vackra saker som kan inspirera er, men ni måste leta efter dem. Som observatör, och utan dömande, granska vad ni kan förändra angående er själva eller vad ni kan göra bättre. Börja med de små vanor ni skulle vilja förändra, och allt eftersom ert förtroende växer kommer ni att gå framåt i visdom, disciplin och styrka, då ni fortsätter vidare mot större prestationer.

Vi ber er, dyrka inte oss eller se oss som varande över er. Vi är alla Facetter av Skaparen, precis som ni är. Vi vill att ni ska se oss som era bröder och systrar på Vägen, tjänande vår Fader/Moder Gud, precis som ni.

Då evolutionens spiral går runt är stor förändring oundviklig, och vi vet att ni är bestörta över vad som verkar bli mer och mer kaos, konflikt och våld i världen.

Återigen uppmuntrar vi er att fokusera på det som är rätt i er värld, och att addera er gåva av kärleksfull energi och ert Gudsljus till vårt, så vi kan skapa större och mer långtgående mirakel för det högsta bästa för Jorden och mänskligheten.

Negativitet, rädsla, girighet och kamp för att få makt över andra verkar öka med hopp och skutt, och vi säger er, modiga krigare för fred, detta är ingen tid att vara svaghjärtad. Ta på er andliga rustning, stå starka och anslutna till er Gudomliga Gnista, lagrad i ert heliga Hjärta. Vi har övervunnit mycket större utmaningar och hinder än dessa, och vi lovar er att tillsammans kommer vi att segra. Ni är omätligt älskade. JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

Transmitted through Ronna * Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...