Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 juni 2021

 

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane

den 1 juni 2021

En överblick över Läget för Jorden och Mänskligheten

 

Älskade mästare, låt oss ge er en kort överblick gällande det ”nuvarande läget för mänskligheten och Jorden” utifrån vårt perspektiv.

Föreställ er att ni betraktar er planet med våra synförmågor, från en av de storslagna Ljusstäderna högt ovanför Jorden. Vi ser de största och de allra minsta fasta formerna och strukturerna, men vi kan se och känna vibrationsmönstren och färgerna som utstrålas från varje besjälat och obesjälat objekt på Jorden.

Vi observerar och övervakar ständigt de föränderliga mönstren inom Jorden, oceanerna, atmosfären och Jordens aurafält, såväl som aktiviteterna hos er sol och naturens Element. Vi ser de områden, både stora och små, som börjar utstråla de klarare, harmoniska färgerna och vibrationerna i de Arketypiska Planen i den Femte Dimensionens medvetande och den nya Gudomliga Blåkopian för Vattumannens Tidsålder.

Dessa är de platser som stadigt börjar förankra de skinande gåvorna av Kärlek/Ljus från de Himmelska Ljusstäderna och vilka slutligen kommer att bli framtidens Heliga Platser.

När ni tillsammans med era Själsfamiljer samlas med ett gemensamt syfte, för att på nytt bekräfta ert åtagande att uppfylla ert Gudomliga Uppdrag, så ser vi att en underbar Ljuspelare bildas och fyller upp er grupp-pyramid av Ljus, såväl som era personliga pyramider och sedan ansluter sig till den Ljusstad som ligger närmast er.

Om ni bara kunde se de magnifika geometriska mönstren av Ljus som börjar strömma fram in i era personliga pyramider av Ljus, i och med att ni aktiverar den sipprande processen av förankrande av den här magnifika gåvan inuti er själv, med den resterande delen som strömmar ner till Jordens kärna och sedan ut till ert Sol-Krafts-Centrum (både framtill och baktill). Denna förfinade infusion av energi skapar ett heligt fält runtomkring er, och det strålar stegvis ut i större och större koncentriska cirklar och sammanfaller slutligen med andra Ljus-Bärares kompatibla energi.

Mörkret och skuggområdena framhävs alltmer och blir mer uppenbara när Själens Lätthet börjar skapa allt större fickor av kontrasterande vibrationsmönster. Vi ser en malström av kaotisk, hatisk energi när denna skapar virvlar av död och förstörelse.

Precis som Adamantine-Partiklarna av Ljus, vilka aktiveras av er kärleksfulla intention, sänder ut vibrationsmönster av glädje, frid, överflöd och harmoniska samspel – så skapar och utstrålar mörkret, som blottas av den större portionen av Andligt Ljus, smärta, lidande, rädsla och förstörelse.

Ett stort drama spelas upp på Jorden under denna episka tid av förändring och ni måste komma ihåg att både de oskuldsfulla och de inte-så-oskuldsfulla gjorde en överenskommelse på en högre medvetandenivå, för att bli deltagare i den kaotiska evolutionsstriden och transformationen. Det är en del av er grundläggande mänskliga natur att motstå förändringar, samt att frukta det okända tills ni har kommit långt på väg till att bli Upp-Lysta Andliga/mänskliga Varelser som betraktar händelserna utifrån en högre utsiktsplats och en icke-dömande ståndpunkt.

För att underlätta ert lidande och er sorg över förlusten av era nära och kära, vänligen var medvetna om att de befinner sig vid strålande god hälsa och är mer levande än någonsin. De värmer sig i strålkastarljuset av kärlek och hängivenhet för sina Själsfamiljer och många underbara änglar och Ljusvarelser i de högre sfärerna. Deras död är inte förgäves. De kommer att återvända, om de så önskar, fullt bemäktigade för att hjälpa till med att skapa och åtnjuta framtidens nya frid, överflöd och enhetsmedvetande.

Med hjälp av de förhöjda förmågorna i ert sinne och hjärta, minns dem och sänd dem kärlek och sätt er sedan ner i stillhet när de utstrålar kärlek och glädje tillbaka till er. Ni kanske inte förmår se dem, men de har inte gått förlorade för er.

Det bästa och det värsta i varje land håller på föras upp till ljuset, för att samtliga invånare i världen ska kunna se villfarelserna, kortsiktigheten och bedrägeriet – eller visdomen, sanningen och integriteten hos sina ledare.

När ni, Ljusbärarna, blir tillräckligt fokuserade, proaktiva och visa, så kommer ni att kräva och insistera på ledare som tjänar samtliga människors högsta och bästa intressen. Ni kommer att bemäktiga ledare som inte fruktar att gå emot den allmänna opinionen för att göra drastiska, rättvisa och välbehövliga förändringar, ledare som är andligt inspirerade och hängivna jämställdhet, fred och överflöd för alla människor och inte enbart för ett fåtal utvalda.

Kom ihåg att när ni har fyllts upp med Andligt Ljus, så påverkar det allt och alla runtomkring er. I och med att er utstrålning ökar och expanderar, så kommer ni att dra till er allt fler likasinnade människor till er sfär av medvetenhet. Den andliga trumpeten för att väcka upp blir allt högljuddare och den ekar genom marken till de mest glesbefolkade platserna på Jorden, såväl till de mest tättbefolkade områdena.

Ljuset har inga favoriter; det fyller och välsignar alla och allt som förmår ta emot och som är i harmoni med dess transformerande, livgivande energier.

Ni måste också vara medvetna om att vissa kära Själar inte kommer att kunna stå i auran av ert Ljus, för det är alltför obekvämt. Om det så är avsiktligt eller inte, så försöker de rubba er ur Balans och återinrätta staus quo – eller bibehålla saker och ting som de var i det förflutna – oberoende hur kaotiskt eller otillfredsställande det än var.

Det är viktigare än någonsin att ni, i egenskap av omvandlarna och transformerarna av det förfinade Skaparljuset, förblir fokuserade och stadiga när ni strävar efter att införliva och utstråla alltmer av det förfinade Skaparljuset ut till världen.

Många runtomkring er kommer att undra och fråga er varför ni har förändrats så mycket och varför ni inte längre vill ta del i de gamla spelen av drama och lägre-frekventa nöjen. När ni rör er högre upp längs vägen till Själv-bemästrande kommer andras energier och gärningar att påverka er allt mindre. Som vi ofta har talat om för er, så måste ni först lära er genom exempel, via era intentioner och handlingar och slutligen via visdomsord som vid rätt tidpunkt erbjuds.

Men om de som finns runtomkring er inte är villiga att lära sig att agera och reagera på ett mer positivt, harmoniskt sätt via observation, eller att lyssna när ni erbjuder kärleksfulla förslag och moralisk stöttning, så är det viktigt att ni drar er tillbaka från det drama de skapar och återupptar hållningen hos en opartisk iakttagare.

Sökare av visdom och självtransformation tar lärdom utav sina egna handlingar och reaktioner, om de så är positiva eller negativa. Utifrån en Andlig ståndpunkt erbjuder negativa händelser en möjlighet att ta lärdom om vilken handlingsväg som framkallar de mest positiva resultaten. Ert Högre Själv testar er ständigt, om och om igen, tills ni avfärdar de saker som inte är i ert bästa intresse och autentiserar det som är er sanning.

När ni framskrider på evolutionens väg, så överskrider ni de astrologiska inflytanden som ni tog fram att få uppleva i denna livstid. Ni erbjuds även en gyllene möjlighet att aktivera, införliva och ta bruk av ett fullt mått av alla tre Guds-Strålars kvalitéer, egenskaper, dygder och aspekter, såväl som alla de fem högre Galaktiska Strålarnas underbara egenskaper hos detta Sub-Universums totalt tolv Gudsmedvetandets Strålar.

Hittills har mänskligheten begränsats till de Sju Strålarna av Sol-Medvetande. Ni kan kalla på någon Avatar, Uppstigen Mästare, Ärkeängel eller Himmelsk Varelse att Överlysa er och hjälpa er med att uppnå er högsta potential. I och med att ni balanserar och harmoniserar ert hela chakrasystem, så får ni mer vitalitet och ni kommer att utstråla alltmer av det livgivande elixiret ner i Jorden och till mänskligheten.

Ni blir ett mikrokosmos av Ljus i Ljusstäderna vilka ni strävar efter att skapa på Jorden. Vi måste även informera er om att tillika med dessa underbara gåvor följer ett stort ansvar:

Ni måste leva som ni lär och leva ut er vision för att alla ska se den och ni måste alltid dela med er av er kärlek/ert ljus.

Låt oss ge er några ytterligare riktlinjer för hur ni dagligen ska leva som en Själv-Mästare:

 • Ställ er ständigt i linje med er högsta sanning. Ha tillit till ert Högre Självs inspirerande knuffar, som vanligen är de första impulserna eller svaren som ni får på en fråga eller en situation.
 • Er respons på någon situation, positiv eller negativ, borde alltid projiceras inbäddad i kärleksfull energi.
 • Olycklighet och missnöje kommer alltid från att ni inte lever er sanning, på den nivå av medvetande ni för närvarande fungerar. Era livslärdomar presenteras alltid för er på er nuvarande nivå av förståelse.
 • När ni utvecklas i riktning mot Själv-bemästrande så blir era lärdomar och utmaningar mer subtila och är vanligen inte lika dramatiska eller långt ifrån ”mitt i prick”.
 • Uttryck eller projicera inte alltid era känslor gentemot andra. Tillåt er själv känna och ge uttryck för vilka emotioner ni upplever, men analysera och lös den inom ert eget heliga utrymme. Tala och dela med er bara för att förtydliga eller reda upp missförstånd och dela alltid era tankar genom ett filter av kärlek och medkänsla. Detta är hur en mästare gör.
 • Ni måste lära er att ta emot lika mycket kärlek och entusiasm som ni ger till andra.
 • Ju mer kärlek och respekt ni känner för er själv, desto mer kommer ni att utstråla kärlek och respekt till andra. Se hur kärlek strålar ut från ert Sol-Kraft-Centrum i formen av ett oändlighetstecken och känn att det magnetiserar kärleksfull energi tillbaka till er på flera underbara sätt.
 • Ni måste lära er att identifiera källan och hantera era egna negativa tankeformer. Ofta snappas era negativa känslor upp av dem som finns omkring er, i synnerhet om ni är en mycket empatisk person. Lär er att omge er med en sfär av Gyllene/Vitt Ljus inom vilket inget av en lägre vibration kan tränga in och störa ert lugn.
 • Samtliga på Jorden befinner sig i processen av att rensa upp urgamla minnen och tankeformer från det förflutna. Var en passiv iakttagare när dessa känslor grumlas upp inombords. Gör inget anspråk på dem; bara observera och säg till er själv: ”Det här är ilska som jag upplever”, eller rädsla, depression, skuld, eller någon annan försvagande emotion. Föreställ er ett bländande Ljusklot som sänker sig ner från ert Högre Själv och som brister ut i en miljon pyttesmå kristallina diamanter och sipprar ner genom er kropp, transformerar och balanserar alla energier inombords vilka befinner sig i disharmoni. Gör detta så ofta som det behövs.
 • Var en iakttagare av processen, så att ni inte sänder ut några negativa vibrationsmönster till ert aurafält, när ni lär er att ständigt stanna kvar inom ert ”Centrum för Kärlek och Kraft”.
 • Stäng av er Mentala Autopilot och bli befälhavaren för er resa och era upplevelser. Tona in er på er egen mentala radiostation och sträva efter tankar, vibrationsmönster och ljud som är upplyftande och ökar er kraft. Negativt, kritiskt tänkande består av lägre, störande frekvensmönster. Om ni inte gillar vad som pågår i er värld, lyft upp era tankar och förändra ert sinnelag, så att ni projicerar balanserade, upplyftande frekvensmönster i era tankar och avsikter.
 • Lär er att tänka med hela hjärnan, vilket innebär både er linjära, analytiska, utåt-fokuserade vänstra hjärnhalva, tillika med er intuitiva, kreativa, inåt-fokuserade högra hjärnhalva. Ta kontakt med er geni-potential, eller de Ljus-Paket som ligger förvarade inom er hjärna i membraner av Ljus, vilka är inriktade på högre-dimensionell intelligens eller det ”kosmiska lagret” för kunskap.

Älskade Ljusbärare, när ni integrerar alltmer av plasmat för förnyelse och blir harmoniska leverantörer för Ljus, förmår vi nu samverka med er och arbeta genom er för att skapa underbara nya saker och ting, och mirakler som ligger bortom era högsta förväntningar kommer att finnas i överflöd.

Vi omger er med Livets Ljus från vår Fader/Moder Guds och Högste Skaparens hjärtkärna. Jag finns ständigt i närheten för att vägleda och skydda er.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included: www.StarQuestMastery.com

 

 

https://tinyurl.com/5cujzj8x

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...