Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 2 mars 2020

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 2 mars 2020

Bärare av den Violetta Flamman | Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane

Wisdom Teachings From Archangel Michael, March 1, 2020

Visdomsläror från Ärkeängel Mikael, 1 mars 2020

https://tinyurl.com/rk5ovsn

Älskade mästare, mänskligheten befinner sig i ett kosmiskt ögonblick av möjligheter. Transformation och Rening med den Violetta Flamman genom den älskade Ärkeängeln Zadkiel och Lady Ametist, ledd av St. Germain, som tillsammans med sin Tvillingflamma, Lady Portia, Gudinnan av Rättvisa, duschar Jorden och mänskligheten för att hjälpa till i dessa aldrig tidigare skådade evolution- och Uppstigningstider.

De renande vibrationsmönstren från den Violetta Flamman kommer att öka mycket kraftigt under de kommande åren, när fler och fler avancerade Själar lär sig att nyttja och projicera dess magiska, transformativa egenskaper. Den Sjunde Strålen av ceremoniell ordning, frihet, försoning, rening, ritual och struktur, kommer att vara Strålen som Överlyser de kommande 2000 åren, när Jorden spiraliserar in sig i en närmare bana till solen i detta solsystem.

Den Första Strålen av Gudomlig Vilja/ Kraft/ Syfte kommer att vara den näst viktigaste, aktiva Strålen för nästa 2000-års cykel. Den Violetta Flamman av den Sjunde Strålen  kommer att påskynda processen av transformation, genom att returnera disharmoniska vibrationsmönster till en neutral Ljussubstans, så att ni genom er kärleksfulla, medvetna intention, kan återvända till balans och harmoni i era fysiska, emotionella, mentala och eteriska kroppar.

När detta väl har uppnåtts, så kommer ni lättare att bli sanna medskapare av skönhet, överflöd, glädje och fredlig samlevnad på Jorden. Ni ska söka personlig Uppstigning; men, ni måste också hjälpa era bröder och systrar och Jorden att utvecklas och stiga upp.

Vid övergången till det Tjugonde Århundradet utfärdades en Gudomlig ordning, och Chohan (Lord/Mästare) av den Sjunde Strålen, St Germain, tilläts framföra mysterieläror från den Sjunde Strålen/ Violetta Flamman. Innan dess, precis som med de avancerade lärorna som vi nu ger till massorna, var kunskapen om den Violetta Flamman och dess Gudomliga alkemiska egenskaper, reserverade för de Uppstigna Mästarna och deras utvalda lärjungar.

Mycket Utvecklade Själar som kallas Chelas, rekryterades, och JAG ÄR-Lärorna förmedlades till kvalificerade lärare. Åkallning/ dekret lärdes ut till de elever som uttryckte intresse. Under flera år ökade antalet hängivna; men de kunde inte hänga med och intresset för det minskade gradvis, tills det helt bleknade bort från medvetandet hos alla, utom några få trofasta.

Det som tidigare kallades dekret, kallas nu affirmationer; men resultaten är mer dramatiska, för ni har fått lära er än mer avancerad Helig Visdom. När ni har förmågan att dra till er (magnetisera till er), Adamantinpartiklarna från Skaparens Medvetande, av vilka den Violetta Flamman är en komponent, har ni till ert förfogande hela Spektrumet av Ljusets komponenter för manifestation.

När ni för fram en kraftfull tankeform via affirmationer, och andas eller strålar ut den tanken i form, så magnetiserar ni till er och utstrålar de element som behövs för att manifestera tanken i form, dess materiella uttryck.

Den Violetta Flamman kommer också att påskynda vibrationsfrekvenserna för komponenterna i alla disharmoniska tankemönster, så att de kan lossas och renas av den Heliga Flamman. Tro, uthållighet och förlåtelse av er själva och andra, är en viktig del av den accelererade omvandlingsprocessen.

Ni kommer att utföra en bra tjänst om ni gör det till vana, att medvetet se denna välsignade energi som briserar under era fötter och runt er, och sedan strålas ut i en ständigt växande cirkel. Genom att göra det kommer ni att förena er med andra dedikerade själar, för att hjälpa till att lyfta mänsklighetens medvetande tillbaka till frekvenserna för kärlek/ ljus. När ni drar fram och utstrålar Skaparens Gudomliga Essens, så kommer ni att hjälpa till att sprida detta underbara transformerande ljus, som underlättar healingen av Jorden och mänskligheten.

Som aspiranter på Vägen, kommer större och större kosmiska sanningar att avslöjas för er. Ni bör emellertid vara medvetna om att de tidiga tillstånden för evig visdom, ständigt kommer att utvidgas för att införliva de unika reglerna, lagarna och sanningarna för nästa existensnivå, i en oändlig cykel av Uppstigning i medvetenhet.

Uppstigning utvidgar sinnet genom att gå från ett tillstånd av medvetenhet, till ett högre tillstånd av Varande. Vi strävar efter att hjälpa er att gradvis utöka er medvetenhet till att omfatta hela mänskligheten, Jorden, solsystemet och dess funktioner, galaxen och till och med bortom.

Ni drar långsamt tillbaka er uppmärksamhet och er energi från er gamla, dysfunktionella tre-/ fyrdimensionella verklighet; därför kommer den gradvis att försvinna och upphöra att existera, för ni ger den inte längre energi. Fokus kommer inte längre att vara på det lilla jaget.

Det slutliga målet är att bli en galaktiskt Varelse, för att så småningom uppnå ett Universellt medvetande.

En Mästare av Självet söker sin egen högsta sanning och lever sedan den sanningen efter bästa förmåga. En mästare strävar efter att se världen och dess stora drama från ett högre perspektiv, så att den större bilden framstår. Gradvis kommer tiden att bli formbar, för ni kommer att gå bortom den linjära tiden/ rymdens kontinuum.

Inom en inte alltför avlägsen framtid, kommer ert naturliga sätt att se att bli mer panoramiskt, och er perifera vision kommer att utvidgas till viss grad. Detta fenomen har redan kommit till några av ledarna på Vägen.

Det finns stor oro för att förödelsen runt om i världen accelererar. Vi medger att detta är sant, och det kommer att fortsätta under en tid nu när Jorden frigör de negativa mönstren och de åtstramande energierna. Er Moder Jord strävar efter att reparera skadan som har gjorts på planeten under eoner, genom mänsklighetens negativa tankar och handlingar. Mänskligheten är ansvarig för Jordens nuvarande tillstånd.

Det är upp till er alla, tillsammans med biståndet från de Högre Rikenas Varelser, att sträva efter att korrigera så mycket av skadan som möjligt. Ni förses med verktygen och den Heliga Flammans energi, som behövs för att utföra denna uppgift; dock måste ni integrera och rikta energin på lämpligt sätt. Er och Jordens Uppstigning är oskiljaktigt hopbundna, och vi är fast beslutna att hjälpa er på alla möjliga sätt.

Kära hjärtan, vi vet att det är smärtsamt att uppleva eller observera, eftersom stora befolkade områden förstörs och många liv går förlorade. Ju närmare händelsen inträffar, desto mer smärtsamma och oroande är de. Men om ni ska bli Världens Tjänare och bärare av den Heliga Elden för transformation – Adamantinpartiklarna av Skaparljus – så måste ni resa er över det som händer på er egen arena, i er stad och även ert land.

Ja, vi förstår att de kan kännas hemskt med den ödeläggelse som sker runt om i världen: skogsbränder, översvämningar, tornados, torka och den smärta och det lidande som orsakas av krigen som pågår i många områden runt om i världen.

För att bli Världstjänare, så måste ni fortsätta sträva efter att göra de nödvändiga transformerande förändringarna i era personliga liv, för att kunna återgå till tillståndet som Mästare av Självet för balans och harmoni inom er. Men för att bli Världstjänare så måste ni också ägna en del av er tid och energi till att förena er med er Själsgrupp, i den Femdimensionella Pyramiden av Världens Tjänare, där ni kommer att säga, ”jag ber mitt högsta goda om det mest fördelaktiga resultatet för hela mänskligheten, Jorden och hela Skapelsen. ”

Genom att göra det, så anpassar ni er vilja med Fader/ Moder Guds Gudomliga Vilja. Då kan ni använda den tid som verkar lämplig, för att andas in ljus och andas ut kärlek. Detta är den process som kommer att påskynda er förmåga att få tillgång till det fulla Metatroniska Ljuset i detta Universum, som innehåller Skaparens Adamantinpartiklar av Ljus, som nu görs tillgängliga för de som har tagit sig till vägen av Uppstigning.

En förklaring angående Världspyramiden och dess fördelar, tillsammans med en illustration, samt mer information om den Violetta Flamman och många affirmationer och övningar finns i:

Reference & Revelations * Ordlista och illustrationer www.StarQuestMastery.com. (RV). Om ni har följt vår undervisning en tid, är ni medvetna om att innan ni påbörjade er resa till detta Sub-Universum så fick ni ett Gudomligt Uppdrag. Det uppdraget inkluderade ett urval av uppgifter eller mindre uppdrag, och ni erbjöds också många andra möjligheter när er skicklighet att manifestatera ökade, och ni blev vana vid den stora mångfalden i form och uttryck.

De av er Stjärnfrön som svarade på stridsropet, togs från ett stjärnsystem i en galax som består av ren Ametistkristallin Energi från den Violetta Flamman, vilket i slutändan placerade er i en fysisk kropp på Jorden vid denna tidpunkt. Där från Tronen av Ametist, i det Himmelska Rummet av Ametist, accepterade Ärkeängel Zadkiel och Lady Ametist ert löfte om att bli Bärare av den Violetta Flamman.

En eteriskt Ametistfröatom, vilken innehåller vibrationsfrekvenserna för den Violetta Flamman, placerades i era Heliga Hjärtan. Den Violetta Flamman innehåller vibrationsmönstren för vår Moder Guds kärlek och medkänsla, liksom frekvenserna för förlåtelse och omvandling. Den innehåller också Adamantinpartiklar av Kärlek/ Ljus som erbjuds som en gåva, en Gudomlig utdelning; de måste emellertid aktiveras av frekvenserna hos ett kärleksfullt, medkännande hjärta.

När denna kraftfulla Fröatom aktiveras, kommer Facetten av er Kärnas Gudscellsdiamant, som bär vibrationsmönstren från den Violetta Flamman, att brisera in i ert Aurafält, och det kommer att förbättra aktiveringen av er uppstigande Ljuskropp. Behjälpligt i processen för Uppstigning är att förädla er Själs Sång, harmonisera ert eteriska Aurafält och att använda den Violetta Flamman.

Den Violetta Flamman tar bort disharmoniska vibrationsmönster så att ni snabbare kan expandera och växa i utstrålning. Som Bärare av den Violetta Flamman ska ni också aktivt skicka ut den till de ni vägleds att hjälpa, såväl som ut i världen.

Trofasta Varelser, tiden har kommit för att delge er mer av den komplexa utformningen av Universum, så att ni bättre förstår storslagenheten i ert hem bland stjärnorna. Nej, ni har inte en specifik hemmaplats, för ni är medborgare i Universum.

Ni, Stjärnfrön, har hjälpt till att skapa många underbara planeter och galaxer, och det är därför ni har fått en så viktig roll att spela i den framtida expansionen av detta Universum. Ni har ofta hört orden: ”Som ovan, så nedan,” och ”Mikrokosmos representerar Makrokosmos.”

Vi har tidigare talat om den nya Gyllene Galaxen som är under utformning; men vi har inte utarbetat Galaxerna för Strålarna och dess funktion i detta Sub-Universum. En Galax skapades specifikt för var och en av de tolv Strålarna för Gudsmedvetenheten; och även om frekvenserna och färgerna i de andra elva Strålarna, också är representerade i varje galaktisk struktur, så är färgerna och frekvenserna i varje galax dominanta för den stråle den representerar.

Sjunde Strålens galax består främst av Ametistkristaller, från det mörkaste lila till det ljusaste violetta. Det är hemmabasen för Ärkeängel Zadkiel och Lady Ametist, och från deras Troner av Ametist i det stora Himmelska Ametistrummet, skickar de ut sina kraftfulla Strålar av Brutet Skaparljus, till de många Stora Centrala Solar i hela detta Sub-Universum.

Dessa galaxer är chakrasystemet för detta Sub-Universum, och de innehåller en hög koncentration av de vibrationsfrekvenser som varje stråle representerar. Dessa galaxer kan kallas universella förråd för Gudomligt Skaparljus. När det är dags för en viss Stråle att ta en dominerande roll i en viss kvadrant av detta Sub-Universum, utstrålar vår Fader/ Moder Gud en större kvantitet av den Strålen, in i de Galaktiska Centren, så att Ärkeänglarna för den Strålen kan utstråla mer av Gudsmedvetenhetens attribut, kvaliteter och dygder, till de avsedda galaxerna, solsystemen, planeterna, till er och alla kännande Varelser.

Älskade ni, vi vet att några av de koncept som vi vidarebefordrar till er, kan vara väldigt förvirrande. Men när ni expanderar i medvetande och visdom, kommer ert Heliga Sinne att öppna springbrunnen till den kunskap ni har i reserv och gradvis kommer ni att minnas och förstå. Jag finns alltid med er.

~ Jag är Ärkeängel Mikael.

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...