Ärkeängeln Mikael via Ronna Hermann, 1:e mars 2018

Ärkeängeln Mikael via Ronna Hermann,
1:e mars 2018

 

Kära mästare, resan i densiteten har varit ett riktigt äventyr, som har sträckt sig över miljarder år, enligt ert sätt att se. Vi har förklarat att då ni rörde er djupare och djupare in i det stora tomrummet och mörkret i rymden, så hjälpte ni till med att fylla detta tomrum med Ljus, substans, struktur och former, bortom er vildaste fantasi. Och sedan, enligt den Gudomliga planen, sänkte ni ned ni er själva inom varje ny verklighet ni hade hjälpt till att forma, för att på så sätt kunna uppleva skapelsen i dess många olika magnifika former. Således började manifestationen av fast materia, av att en ren tanke förts fram ur minnet från Högsta Skaparen, och senare från Fader/Moder Guds sinne i varje universum, och så småningom via era egna tankar då ni rörde er längre och längre bort, från den rena Källan av allt skapande.

När ni fick individuell medvetenhet, och insåg att ni var en Gudomlig Gnista från Högsta Skaparen, ALLT SOM ÄR, visste ni att ni var utvalda för att resa ut i det stora omanifesterade tomrummet, som sändebud av Ljuset, för det fanns kodat djupt inom er odödliga själ, och i ert heliga hjärtas kärna. Ni, tillsammans med alla andra ”väckta Gnistor av medvetenhet” var avsedda att uppleva all underbar mångfald av skapelsen från Skaparen, vår Fader/Moder Gud, tillsammans med alla de stora Varelserna av Ljus, som stannade kvar i de eteriska rikena.

Vi berättar det här, eftersom vi vill att ni ska bli imponerade av hur uråldriga och komplexa ni är. Ni kom in i detta liv med en mängd kunskap och ett rikt, komplext ursprung som finns kodat i ert DNA, er cellstruktur, era mentala och emotionella kroppar och ert omfattande chakrasystems medvetenhet. Ni undrar ofta hur medlemmarna i en familj kan bli så olika, när de ses ur det smala perspektivet, eftersom de kommer från samma föräldrar och ursprung. Det ni fått från er jordiska familj i detta liv, är bara en mycket liten del av ert stora och ovärderliga arv.

Ni har separerat er medvetenhet, eller delat er själva miljontals gånger, för att uppleva den stora mångfalden av Skapelsen, och ni har också återförenas med många av de multipla aspekterna av er själva, fler gånger än ni kan räkna. Varje gång ni gjorde det, utökade ni minnesbanken med mer komplex information och unika upplevelser. Ju längre ni flyttade ifrån perfektionen av den Högsta Skaparen, och kom längre in i multidimensionalitet, desto tätare och mindre perfekta blev era skapelser, eftersom ni hade mindre ren Ljussubstans att arbeta med. Därför finns det ingen skuld och det bör heller inte finnas några känslor av skuld och misslyckande. Det var en erfarenhet för att lära; Men nu är det dags för er att återta ert eget bemästrande, och förmågan att skapa saker av skönhet och harmoni, i enlighet med den ursprungliga Gudomliga planen. Nu när ni är medvetna om att ni har kraften, av att kunna utnyttja ett obegränsat utbud av ren ursprunglig livssubstans, och Kärlek/Ljus av renhet och perfektion, vad väntar ni då på? Avvisandet av er Gudomliga födslorätt är att parodiera, och ert Högre Själv kommer inte att ge upp med knuffarna för att hjälpa er vakna, och hävda ert kungliga arv.

Vi har förklarat varför spektrumet av Ljus och skuggor skapades i detta universum, vilket var för att ni skulle kunna uppleva dualitet och polaritet. I de högre dimensionerna, de som ligger närmast vår Fader/Moder Gud och Stora Centralsolen, är dualitetens spektrum mycket smalt; det blev dock bredare och mer uttalat, eftersom varje dimension arbetades in tills den nådde den maximala dualiteten, som skulle upplevas. Ni är medvetna om, att det inte var ordinerat eller meningen att mänskligheten skulle sjunka så djupt in i dualitet och polaritet, vilket orsakat så mycket smärta och lidande. Tiden har kommit för att störningarna och våldsamheterna i det förflutna, ska föras tillbaka till harmoni, och det är vår största önskan att hjälpa er att gå igenom denna process, smidigt och lätt.

Vill ni vara snälla och lyssna på det vi vill säga: Ingen har dömt er, och ni har aldrig heller blivit det från någon Varelse i de osynliga eller högre rikena; NI HAR DÖMT ER SLÄLVA! Under de universella lagarna om orsak och verkan, lagras alla era tankar, avsikter och handlingar i ert auraområde och i ert chakrasystem, och ni utstrålar ett vibrationsmönstret som skapar ett oändligt mönster, och återvänder sedan till er med samma frekvenser och handlingar. Förr i tiden tog det ofta många livstider att skörda frukterna av positiva, kärleksfulla handlingar, eller för att uppleva straffen från negativa eller sårande handlingar. Därför var det oftast inte självklart att de ”rättfärdiga” verkligen belönades och att de ”orättfärdiga” fick tillbaka sitt. Återigen, det finns inga Varelser som delar ut belöningar eller straff. De universella lagarna finns där ständigt, och ert eget Högre Själv övervakar era framsteg eller bristen på dem, och rensar antingen vägen framåt och välsignar er med mirakel, stora som små, eller genom att placera ut fler hinder framför er, med förhoppning om att ni kommer att väckas och kliva in i spiralen av uppstigning.

Älskade ni, för många av er bär stora bördor från det förflutna, misstag som ni har gjort i detta liv, men även många från tidigare betingelser och begravda minnen från smärtsamma händelser, eller händelser från alla era tidigare liv. Att hålla fast vid dessa minnen, eller bära på ”bördor från orättvisor”, tjänar er inte längre. Det är dags att ni låter oss hjälpa er heala de smärtsamma minnena från det förflutna, precis som vi rensar bort störningen av den tre- och fyrdimensionella kollektiva medvetenhetens övertygelsemönster, och föra dessa dimensioner tillbaka till deras ursprungliga spektrum av dualitet.

Då ni sänkte ner er i de inskränkta, begränsande rikena av medvetenhet, placerades membran av Ljus runt flera av era DNA-strängar, vilket gjorde att endast två förblev tillgängliga och aktiva. Ett Membran av Ljus placerades också över ert minne, liksom runt Ljusstrålarna av visdom som finns lagrade i er högre hjärnans struktur. En slöja lades över ert minne så att ni, oftast, inte kan minnas era tidigare liv, eftersom det skulle bli en för stor börda att minnas alla tidigare misstag och brister. Det var en handling av nåd, för det har visat sig svårt nog för er att förlåta er själva för era fel och misstag i detta liv, än mindre alla era tidigare felsteg. Dessa begränsande membran av Ljus löses långsamt upp, då ni återvänder till balans och harmoni, på väg till spiralen av uppstigning och återförening. Ett membran av Ljus placerades på baksidan över portalen till ert Heliga Hjärtcenter, tills dess det var dags för er att börja er resa tillbaka till de högre dimensionerna, och Ljusets riken. Men, du och endast du, placerade membranet som skydd över den främre virveln till ert Heliga Hjärtcenter, eftersom ni så ofta blivit sårade, besvikna och desillusionerade. Sakta men säkert, med de metoder vi har gett er, har ni löst upp de begränsande membranen så att Kärleken/Ljuset kan flöda fritt till och från er, på det sätt som var tänkt. För att få tillgång till, och utstråla de ständigt ökande frekvenserna av Ljus, måste ni kunna integrera och genomsyra er varelse med dessa avancerade vibrationella mönster, och ni måste vara beredda att stråla ned dem in i Jordens kärna, och sedan sprida ut dem i hela världen, via det Heliga Hjärtcentrets portal, både från framsidan och baksidan.

Kom ihåg att vi berättade att när ni först kom till Jorden, var ni lysande kristallina Pelare av Ljus. Sakta, medan ni sjönk ner i densiteten, började ni bygga ”livets kors” som blev mer och mer otympligt, allt eftersom ert spektrum av Ljus och skuggor blev större. Nu, genom kärleken tar ni tillbaka dessa fragment ni skapat till balans och harmoni, eftersom ni söker och utnyttjar högre och högre frekvenser av Ljus. Ni är i processen för att bli ett kors av Ljus, kära ni, eftersom ert chakrasystem i ryggraden tänds upp, och ni utstrålar Kärlek/Ljus från ert Heliga Hjärtcenter, både framifrån och bakifrån.

Vi har upprepade gånger sagt till er att, ’heala det förflutna, skriva manuset för framtiden och sedan leva i ögonblicket,’ för detta ögonblick är den Stilla Punkten (Still Point) eller centrum för skapelsens kraft, så varför inte flytta in i mitten av spiralen, in i själva ögat av dualitet och polaritet, där allt är lugnt och fridfullt och fyllt med substansen av ren, rik, ursprunglig livskraft, som bara väntar på att formas till er vision om framtiden? Detta ögonblick, när ni flyttar in i det Heliga Hjärtcentret, kan ni uppleva den djupa kärleken och medkänslan från vår Fader/Moder Gud och den Högsta Skaparen, och förstå att ni är värdefulla söner/döttrar på ett viktigt uppdrag, och inget ni säger eller gör kan förminska den kärleken.

KOM IHÅG ATT ERA EMOTIONELLA, MENTALA OCH ETERISKA KROPPAR KAN HEALAS OCH TRANSFORMERAS TILLBAKA TILL HELHETEN VIA FÖRLÅTELSENS GÅVA.

Stå framför en spegel och blicka in i dina ögon, eller gå in i din Pyramid av Ljus och lägg dig på kristallbordet. Säg till dig själv: ”Jag förlåter mig själv för allt jag gjort, av tankar eller handlingar, från det förgångna, i nutid eller framtid, i den här eller i någon annan verklighet som inte har innehaft av frekvenserna av Helig Kärlek. Jag förlåter alla som jag känner har behandlat mig orättvist, i denna eller i någon annan livstid, och jag återvänder till dem insvept i en bubbla med kärlek mot alla negativa minnen, som påverkat energierna och de eventuella framtider vi skapat tillsammans. Jag ber änglarna om förlåtelse, för att de ska genomströmma alla aspekter av min varelse med frekvenser av Kärlek/Ljus, så att jag kan bli ”Själfokuserad och hjärtcentrerad” som en bärare av Ljus och en mästare i mig själv.

 

Andas djupt när ni flyttar in i det Heliga Hjärtcentret. Låt ren Kärlek/Ljus välla ner genom er via ert Högre Själv. Känn expansionen i ert Hjärtcenter, då detta Gudomliga elixir av Kärlek genomsyrar er på djupet i ert Varande. Helig Kärlek är det som befriar er från banden ni vävt runt er, som bundit, begränsat, snärja er till karmiska handlingar. När ni förnekar denna kärlek, då förnekar ni ert arv och er Gudomliga födslorätt. Gör denna övning så ofta som behövs, tills ni känner att ni har accepterat det faktum, att ni är värda förlåtelse.

Förlåtelse av Självet underlättar förlåtelsen av alla andra, och är ett viktigt steg i processen att öppna portalen till det Heliga Hjärtcentret, och ert hjärtas portal måste vara öppen för att framgångsrikt kunna ansluta till er Tvillingflamma. Ni måste göra en samstämmig insats för att återvända till harmoni och balans i er egen Varelse, för att bli redo för kontakten med er Gudomliga motsvarighet. Era smärtsamma, otillfredsställande jordiska relationer, är ett resultat från inre känslor av ovärdighet, skuld, rädsla för att misslyckas och avvisning. Striden mellan könen är verkligen en inre strid med Självet, eftersom ni projicerar era ”behov, önskemål och er lust” utåt till någon annan, i hopp om att de ska kunna leverera det som saknas inom er. Era relationer kommer säkert att återspegla de negativa energier ni behöver övervinna, liksom några av de positiva egenskaper ni önskade till er själva. Det kan antingen bli smärtsamt eller tillfredsställande, beroende på hur ni vill ”spela spelet med relationer.” Negativt baserade fysiska relationer, är rädslobaserade, rigida, självupptagna och begränsande. Heliga relationer är kärleksbaserade och Andligt inspirerade, och får varje part att samarbeta och uttrycka de positiva attributen för sina inneboende maskulina och feminina naturer. De fokuserar på helhet och enighet, men är ändå flexibla med friheten att uttrycka sig.

När ni höjer er medvetenhet och återvänder till harmoni inombords, utstrålar ni mer förfinade frekvensmönster, och då kommer ni att locka till er de som också utstrålar dem, och är bekväma med samma nivå av ljusspektrum. Processen av återförening innebär en återanslutning av många delar och nivåer från er själsfamilj, bestående av er jordiska familj, er sol, er galaktiska och universella familj och de många delarna av ”Självet”, inklusive er Gudomliga Tvillingflamma och sedan slutligen, helheten av er JAG ÄR Närvaro.

Kära ni, ska ni inte påbörja processen med förlåtelse NU, och göra en samlad insats för att öppna portalen ert Heliga Hjärtcenter, så att dessa underbara gåvor kan duschas ner över er? Kalla på oss och ge oss möjlighet att hjälpa er. Kom ihåg att vi bara är ett hjärtslag och en tanke bort. Vi omsluter er med helig, ovillkorlig kärlek.

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...