Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 30 april, 2019

Ärkeängel Mikael

via Ronna Vezane

30 april, 2019

”Jordens evolution från den Första till den Fjärde Dimensionen

Solsystemets evolutionssystem: Den Femte och mellersta Sjätte Dimensionen

Galaxens evolution: den Sjätte och mellersta Sjunde Dimensionen”

Älskade Mästare, Skapelsens Gudsstrålar för Fiskarnas Tidsålder, som omfattade de specifika aspekter, egenskaper, förmågor, utformningar och sammansättningar hos denna ERA, har i över 2000 år strålats ner till Jorden och mänskligheten. Dessa Skapar-Strålar befinner sig nu i processen av att dras tillbaka och stängas ner.

Detta är varför massorna, alla de som fortfarande sitter fast i illusionen och vibrationsfrekvenserna för de obalanserade Tredje och lägre Fjärde Dimensionerna, känner att de har råkat vilse. Ingenting fungerar så som det gjorde i det förflutna och det verkar inte finnas något hopp för framtiden. Gamla regelverk, riktlinjer, såväl som många väletablerade institutioner och religiösa organisationer är inte längre tillförlitliga och många hamnar på undantag.

En fragmentering av nästan alla rasrelaterade, kulturella, sociala och politiska gränser inom det Tredje-/Fjärde-Dimensionella paradigmet håller på att rasera eller ställas inför utmaningar. Mänsklighetens medvetande håller på att höjas och inget kan stoppa den framåtgående rörelsen. MÄNSKLIGHETEN HÅLLER PÅ VÄXER UPP och alla måste följa flödet hos det expanderande medvetandet eller gå i fällan av tröghet och kaos.

Lyckligtvis håller alltfler människor på att vakna upp till processen av att vända sig inombords för att kunna uppnå ett förhöjt tillstånd av Själv-medvetenhet, vilket ytterst leder till en längtan efter ett högre Själv-medvetande via energierna av ett Gudomligt missnöje. Varje kulturell grupp, varje ras och varje nation på Jorden strävar efter en riktning och efter att få följa en högre filosofisk väg.

Detta fenomen beror på det faktum att de Sju Strålarna för Gudsmedvetandet för er Jord, som omfattades av den Gudomliga Blåkopian för Fiskarnas Tidsålder, nästintill fullständigt har dragits tillbaka och ersätts med de mer högfrekventa, mer förfinade tolv Strålarna i det Galaktiska medvetandet för Vattumannens tidsålder.

I de begynnande stadierna av uppvaknandet, innan en större Själs-sammansmältning äger rum inom er person, så kan inget ingripande från de högre sfärerna förekomma, på grund av den fria viljans gåva, som ytterst blev en gåva med enorma och betungande konsekvenser.

Men när en person förvärvar en energisignatur som genljuder till de högre frekvenserna i den mellersta Fjärde Dimensionen och högre, är han/hon redo att affirmera: ”Låt det bli gjort. Jag ber om mitt högsta goda och det högsta resultatet för samtliga”. Därmed ställer man sin personliga vilja i linje med viljan hos sitt Högre Själv och den nya Gudomliga Blåkopian för Jorden.

Följden blir att en magisk väg av Ljus sträcks ut till denna Själ via hennes/hans personliga pelare av Kärlek/Ljus/Liv. Denna Väg av Ljus, som ofta kallas Livets Flod, leder till ett äkta Essens-Medvetande, med vilket varje människa som når den nödvändiga medvetandenivån börjar ta emot sin specifika portion av kodade kristallina Frö-Atomer för sin nya galaktiska eller Sub-Universella Gudomliga Blåkopia/Uppgift.

Dessa nya Frö-Atomer innehåller också den avancerade visdom, de förmågor och egenskaper som behövs för att man ska kunna kvalificera sig som en deltagare i den skapandeprocess som befinner sig på ett tidigt stadium av framtidens nya Gyllene Galax.

Evolutionsprocessen håller på att förändras – mänsklighetens kroppsliga struktur kommer gradvis att förfinas och uppgraderas. Vägledning och direktiv kommer att lämnas till alla som har tonat in sig till sitt Heliga Hjärta/Heliga Sinne och som har lämnat sin personliga vilja till Den Gudomliga Viljans disposition.

Hittills har massorna levt i en värld av beslöjad, illusorisk uppmärksamhet och det verkar som om man nu står inför en framtid som känns mycket likt ett skepp som utan roder har begett sig ut på ett stormigt hav. Det beror på att den Primära Livs-Krafts-Energi som under den föregående tidsåldern har funnits tillgänglig för hela mänskligheten inte längre är fylld med Guds-Frön av stor potential inifrån den Gudomliga Blåkopian för detta Sub-Universum.

Massorna kommer fortfarande att ta emot de vibrationsmönster som man behöver för att upprätthålla status quo. Och vi försäkrar er att vår Moder/Fader Guds kärleksfulla energi, samt Ljusvarelserna ständigt kommer att finnas tillgängliga för mänskligheten, men för att få tillgång till den nya Gudomliga Blåkopian som väntar varje Själ, så måste det finnas en intoning till åtminstone de mellersta Fjärde-Dimensionella Ljusfrekvenserna.

Vår Fader/Moder Guds högsta önskan är att få se samtliga Facetter av sitt ”Varande” återvända till Själv-bemästrande så att de ska kunna få åtnjuta den kärlek, glädje och det överflöd som är varje Själs Gudomliga Födslorätt. Det kommer alltid att finnas hjälp tillgänglig från de storslagna Ljusvarelserna och änglariket kommer alltid att besvara förfrågningar om eller rop på hjälp. Men det finns oföränderliga Universella Lagar som måste åtlydas och det måste vara varje persons val att välja vilken väg man vill följa: Ljusets Väg eller skuggornas väg.

Du, det Stjärn-Frö som har balanserat och harmoniserat vibrationsmönstren i dina fyra lägre kroppssystem så att din Själs-Sång resonerar till det Fjärde sub-planet i den Fjärde Dimensionen och högre, börjar nu få tillgång till STRÅLARNA AV DEN HÖGRE FREKVENSEN I FRAMTIDENS GYLLENE TIDSÅLDER.

Det finns en Gudomlig Blåkopia för detta Sub-Universum och varje person som är redo att ta på sig en skinande mantel i flera färger – ett förfinat aurafält av Ljus – visar på en beredskap för att ta emot den Nya Tidsålderns förmågor, egenskaper, talanger, färdigheter och aspekter. Dessa underbara gåvor finns programmerade inom Skapar-Ljusets Adamantine-Partiklar och de finns nu tillgängliga för alla er som har uppnått den nödvändiga nivån av Själv-Mästerskap.

Skapar-Ljusets Adamantine-Partiklar är fullständiga Facetter av Skapar-Medvetande som nu står redo att bli aktiverade, programmerade och manifesterade till nya obegränsade skapande åtaganden. Vid påbörjan av varje följande plan för ett nytt kreativt projekt, kodas Adamantine-Partiklarna med den Gudomliga Blåkopian för denna plan.

Dessa Blåkopia-Adamantine-Partiklar sänds fram inom storslagna Strålar av obegränsad potential av Fader/Moder Gud som fick ta emot en order från den Högste Skaparen inför det nya projekt som ska manifesteras i de materiella sfärerna. Den Gudomliga Faderns Tankefrön som sedan strålas fram från den Gudomliga Moderns kosmiska livmoder är kända som GENER AV ESSENS.

Inom din DNA-struktur har du gener från alla olika dimensioner som du någonsin har upplevt. Du, Stjärn-Fröet, befinner dig nu i ett tillstånd av förberedelse som kommer att påverka dina nuvarande fyra kroppsliga system till att ta emot dessa Gener av Essens, tillika med ditt nya Gudomliga Uppdrag.

Dessa kraftfulla Strålar av högre frekvens innehåller Cellerna för Skapar-Essensen för den Nya Tidsålderns Blåkopia och de ’STRÅLas’ ut alltigenom hela detta Sub-Universum via Elohims och Ärkeänglarnas Rikes storslagna skinande farkoster. Dessa vibrations-frekvenser stiger ner på varje undernivå i varje dimension. Om det inte var på det viset, så skulle samtliga materiella manifestationer, inklusive mänskligheten, brinna upp på grund av den Elektromagnetiska kraften/intensiteten i den Heliga Flammans Energi.

DEN HELIGA VITA KOSMISKA FLAMMAN, Adamantine-Partiklarna, vilka du magnetiserar till dig i egenskap av en uppvaknad Själv-Mästare, måste hela tiden cirkulera. Endast en liten andel – den som är lämplig för varje Själ att integrera vid sin pågående nivå av Upplysning – kan lagras inom den fysiska farkosten; balansen måste bli ’utSTRÅLad’ till den fysiska världen.

Den Högste Skaparen består av oändlig, odefinierbar Essens-Kraft, som är så överväldigande att ni inte ens kan föreställa er DESS omfattning. Denna underbara Essens-Kraft har reducerats inom varje dimensionell nivå i Skapelsen så att ni, Stjärn-Frönas sam-skapare, ska kunna göra anspråk på er portion av denna magnifika, potentiella kraft.

Varje Människa består av hundratals potentiella personlighetsdrag, vilka har lagrats inom den genetiska strukturen i hennes/hans fyra kroppssystem (fysiska, mentala, emotionella och eteriska). Det är upp till varje person att avgöra vilka personlighetsdrag hon/han ska utveckla och presentera för världen utanför.

Ju snabbare du neutraliserar eller harmoniserar dina negativa personlighetsdrag, desto snabbare kommer din gudspotential eller ditt Mästar-Själv att framträda. Först då kommer du att få tillgång till din fulla potential såsom en sam-skapande mästare på de fysiska existensplanen.

Er planet är nu direkt inpluggad i den Stora Centralsolens hjärt-kärna inom Vintergatans Galax. Skapar-Ljusets nya kosmiska vågor utgör ett storslaget skifte för de uppvaknade Själarna på planeten Jorden. Fastän dessa förfinade Strålar av högre frekvens inte riktas direkt ner till de lägre Fjärde- och Tredje-Sub-Dimensionella nivåerna, så filtreras Ljusets transformerande frekvenser gradvis och påverkar alla och allting på och inuti Jorden.

Forskare har tillkännagett att en mur-barriär av väte har upptäckts vid randen av solsystemet. Dessa är de Ljusmembraner som vi tidigare har berättat om. Vetenskap och andlighet validerar och sammansmälter ett flertal konceptuella läror och teorier från det förflutna, i och med att alltfler Människor får tillgång till resurserna i det Heliga Sinnet.

Som ett resultat av sin harmonisering med det Galaktiska Centret och justeringen med Galaxens Stora Centralsol, befinner sig Jorden i processen av att höja sina frekvensmönster – sin Själssång – så att den ska återgå till sitt tillstånd av att vara en Helig Planet. Detta Sub-Universum blir också uppgraderat i vibrationsfrekvenser som ett resultat av att bli bombarderat med Skapar-Ljusets Adamantine-Partiklar via vår universella Fader/Moder Gud.

Galaxen Vintergatan är också uppdelad i tolv områden, precis som Universum är uppdelat i Sub-Universella avsnitt och varje avsnitt inom Galaxen har en styrande Rådförsamling av De Tolv. Förhoppningsvis får ni en bättre förståelse för vikten av talen 12 och 144, för dessa tal gäller för flera av Skapelsens Facetter alltigenom detta Sub-Universum.

Era kodningar av medvetenhet anpassas ständigt av era positiva eller negativa tankar, avsikter och gärningar. Ni presenteras med tester gällande tolerans, välvillighet, ödmjukhet och tålamod och era kulturella åsikter utmanas ävenså. Varenda dag krymper Frö-tankarna, som omfattar de negativa frekvensmönstren i dessa aspekter och de försvinner när ni upphör med att mata dem med energi.

Vi har lärt ut till er att bli ”en levande meditation” varmed ni förmår fungera effektivt i er jordiska omgivning medan ni bibehåller ett balanserat Alfa-medvetandetillstånd. Nästa steg är att ge er ut för att leva i ett ständigt tillstånd av glädje och tacksamhet, varmed ni blir en ”levande bön”.

När ni blir mer kunniga i egenskap av sam-skapare på det jordiska planet, så måste ni ständigt följa era energimönster och sträva efter att uppgradera dem. Ni måste sträva efter bibehållen harmoni och förfinat gudomligt uttryck. Ni måste inombords befria den Heliga Flammans kraft, som för de flesta i tusentals år har legat slumrande. Ni borde sträva efter att rikta och fokusera er energi till de områden i ert liv som ni önskar förändra.

Genom att etablera och ständigt uppgradera ert Skapar-Hjul för Livet, så planterar ni Fröna för fokuserad förändring och ni kommer att få ta del av Skapelsens Heliga Flamma som behövs för att manifestera vad ni har föreställt er. Ert främsta mål måste vara att uppnå Själv-Mästerskap medan ni befinner er i den fysiska farkosten. När era åtaganden riktas till mänsklighetens högsta goda, ges en speciell utdelning och en större mängd av Skapar-Ljus görs tillgänglig för er.

Kära Ni, föreställ er hur det skulle kännas att ha tillgång till ett obegränsat utbud av Gudomlig Skapar-Essens. Föreställ er själv som en storslagen energispiral, som pulserar med kraft och sänder ut storslagna Strålar i lysande färger och strålar ut vågor av energi och skapar allting som ert Själs-Själv kan föreställa sig.

Förnim hur ni skulle känna er när de energier som ni projicerar virvlar och solidifieras, i och med att strukturen och formen blir urskiljbar, underbar och omåttligt unik – era skapelser – genom kraften i era tankar, er kärlek/era emotioner och inspirerade fantasi. Vi har för avsikt att hjälpa er förstå varför ni och Jorden är så viktiga under dessa kaotiska tider på er planet. I detta galaktiska experiment är Jorden stället att vistas på under denna extraordinära evolutionsperiod hos detta Sub-Universums arter expansion.

Bygg upp er egen vision, mina tappra och trogna! Börja med ert eget Heliga Hjärtcentrum och gör anspråk på denna kraft och storslagenhet som är ert Gudomliga arv. Börja sedan stråla ut denna kraft och perfektion till er fysiska farkost och utåt till er värld; era relationer, er arbetsplats, ert samhälle, ert land och er värld.

Låt allting som inte längre tjänar er fortsätta på sin väg av begränsning eller att följa med er till sfären av högre frekvenser för obegränsad potential via transmutationsprocessen. Vägen till Ljuset och den väg som rör sig i spiral längre in i mörker, har nu kommit till en avlägsen punkt för separation. Ni tvingas till att möta, en gång för alla, Självets återstående skuggor – samtliga obalanser och restriktioner som håller er tillbaka från ett fullständigt bemäktigat Själv-förverkligande.

Att vara en Självets Mästare är inget för de timida eller svaghjärtade, kära ni. Ta emot mitt Svärd av Ljus, som är kodat med vår Fader Guds GUDOMLIGA VILJESTYRKA och ta emot en skinande BÄGARE AV KÄRLEK/LJUS från vår älskade Moder Gud, när vi tappert framskrider till den nya TIDSÅLDERNS begynnelse. Jag finns hela tiden i närheten för att vägleda, styra, inspirera och beskydda er.

Jag är Ärkeängel Mikael.

Archangel Michael through Ronna Vezane, April 30, 2019, starquestmastery.com

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...