Ärkeängel Uriel via Jennifer Hoffman, 22 februari, 2017

Ärkeängel Uriel

via Jennifer Hoffman

22 februari, 2017

Hur många gånger har ni bett om en bättre relation, mera pengar, ett bättre jobb, ett nytt hem, frid och glädje? Och hur många gånger upprepar ni era böner när ni inte får det ni bad om? Ber ni samma böner varje dag eller varje vecka? Tror ni på att era böner blir besvarade eller tror ni att Skaparen och Universum är döva, för att era böner förblir obesvarade? Vad gör ni då, känner ni er besegrade och maktlösa? Ber ni på nytt och hoppas att era böner ska bli hörda? Ni borde veta att varje bön når Källan och varje önskan i ert hjärta blir besvarad. Det faktum att det förefaller som om er bön inte omedelbart blir besvarad, är inget tecken på att ni inte blir hörda, utan att det finns andra lärdomar eller frågor som är involverade i resultatet.

En bön är ingen petition riktad till Gud för att ni ska få barmhärtighet, välsignelser och nåd, vilket religionen har lärt er. Medan ni kan ha fått lära er att om ni önskar något så måste ni be om det genom bön, som en maktlös botfärdig snarare än en mäktig mästare; detta är inte sant. Att behärska uppstigningen kräver att ni affirmerar er skapande kraft i egenskap av multi-dimensionella mästare, så när ni ber, affirmerar ni bara ert sam-skapande partnerskap med Källan och tar det som redan existerar, in i er verklighet som en ny potential. Affirmerar ni glädje, överflöd och frid, eller affirmerar ni sorgsenhet, brist och kaos? Allt som ni möjligtvis skulle kunna önska er är redan ert och era böner formar fram nya potentialer i er verklighet.

Det finns ett viktigt steg i att se bönens resultat och det är att bekräfta den nuvarande livsväg som ni och Källan redan har skapat. Om ni så bedömer den som bra eller dålig, glädjefylld eller sorglig, lätt eller svår, så är den vad ni med er kraft har skapat och hur ni har använt ert sam-skapande partnerskap. Kanske ni skapade den vid en tidpunkt när ni var omedvetna om de obegränsade potentialer som ni skulle ha kunnat använda till att skapa och den återspeglar er frekvens, vibration och era lärdomar i detta ögonblick i det förflutna. Har ni lärt er dess lärdomar? Om ni har det, så har ni också makten att förändra den.

Ett första steg i kraftfull bön är att bekräfta den rådande omständigheten som en kraftfull sam-skapare. Vadhelst som har gjorts kan inte göras ogjort, men det kan transformeras. Nu när ni har bekräftat er skaparförmåga, kan ni återigen bekräfta er skapande kraft och skapa någonting annat för er själva. Och det använder ni bönen till.

Det andra steget är att använda bönen som en deklaration, en bekräftelse och ett budord. Det är inte ett sätt att be om lättnad, som presenterar er som ett offer av era omständigheter och det är inte en del av er förbindelse med Källan. Ni kan inte vara ett offer och samtidigt en kraftfull sam-skapare. Bönen är en affirmation av er förbindelse till Källan, en bekräftelse på er potential och ett budord som ni använder till att flytta er energi i nya riktningar, frekvenser och vibrationer. Uppstigningen är en resa till gudomlig överensstämmelse, som är en process av att ta sig från healing cykler till helhet och multi-dimensionalitet.

Healing är en viktig del av uppstigningen men varje healing cykel måste avslutas och genom att använda sig av kraftfull bön bekräftar man detta avslut av begränsning, kraftlöshet, rädsla och offermedvetande. När ni vaknar upp till er skapande potential, väcker ni även upp nya möjligheter i ert fält av potential. Använd bönen som en deklaration av er skaparkraft, inte till att be Källan om barmhärtighet. Använd bönen till att uppmana energin att röra på sig, inte till att önska er lindring. Var medvetna om att varje bön alltid blir hörd och alltid blir besvarad, i rätt tid och under rätta omständigheter och när den blir uttalad med tillit som en affirmation av er kraft och sam-skapande förbindelse med Källan. Använd bönen för att stadigt etablera det gudomliga i ert liv så att era böner blir ett verktyg för manifesterande och hur ni skapar er himmel på jorden.

Detta är ett meddelande som har kanaliserats från Ärkeängel Uriel.

 

Archangel Uriel via Jennifer Hoffman, February 22nd, 2017

www.enlighteninglife.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...