Ärkeängeln Michael via Ailia Mira, 18 augusti

 

ÄrkängelM

Tiden är Nu – Var Dig Själv och Blomstra

ett meddelande från Ärkeängeln Mikael kanaliserat genom Ailia Mira

AA Michael:

Gudomliga Ljusvarelser, Vi hälsar er i kärlek.

Ni förfinar era energifält på ett sätt som gynnar er enormt. Detta kan kännas exceptionellt utmanande för er och vi vill att ni ska veta att om detta är fallet, är det inget som tyder på bakslag eller att komma ur kurs. Ni är på rätt spår i att utveckla er egen andes rena linjer in i formen och det är denna ljusacceleration i frekvens och kapacitet i er fysiska kropp, som nu manifesterar sig som dramatiska känslor och krav på er kropp.

Ljuset inom er är intelligent och samordnas med allt i Skapelsen. Ni blir friare än ni visste att ni någonsin skulle kunna bli. Ni initierar ett uttryck för ert Kristus medvetande i formen och detta öppnar upp nya möjligheter inom er egen helhet.

Ailia undrar om alla upplever detta och svaret är nej, men vi vet att de som kommer att läsa detta meddelande och vi talar ljusgemenskapen. Så om ni befinner er här, nu, konstaterar vi att ni kommer in vibrations överensstämmelse med det som ni kan tänka er, som er högre helhet. När vi talar med er om Kristus Medvetande, talar vi om er helhet i den 7: e dimensionen inklusive alla frekvenser under denna och i sanning. Vi talar om en medvetande frekvens, som är medvetet gudomlig och refererar till sig själv likt en säker skapare, som är en fullt medveten del av gudomligt ljus och kärlek. En närvaro som medvetandet uttrycker i rent ljus och sanning.

Så ni öppnar upp denna kapacitet inom er mänskliga form och det är faktiskt en stor sak. Således vad ni kan märka är ovanligt krävande fysiska förändringar och stark känsla av energiska nedladdningar.

Det enklaste sättet för er att delta i detta skapande samarbete är att bli medveten om era högre uttrycks visioner och sedan på något sätt, som ni just nu kan, är att stiga in i den och på alla sätt hävda att detta är vad ni väljer att utveckla.

Ni förstår, kära ni att det är upp till er att bestämma, inom er vetskap och ert medvetande, vad ni väljer att uppmärksamma. På grund av er uppmärksamhet gör ni något verkligt. När ni inkluderar allt i ert medvetande och begrunda det, reflekterar över det, använder det som referens i ert beslutsfattande och lever ert liv, har ni sagt, ”det här är vad jag väljer som verkligt.” Sedan agerar ni som om ni vet att detta är verkligt och det blir viktigt genom att ni fokuserar på det. Detta är er suveränitet i aktion, skapa ert liv. Ni har satt standarden för vad ni förmår, helt enkelt vad ni är tillgänglig för medvetet eller omedvetet med er frekvens och ert val av inriktning.

Ni kan ändra energitillstånd i varje ögonblick och ni kan ändra vad ni tänker eller uppmärksammar, tittar på, funderar på, berättelsen i ert sinne och hur ni är orienterade. Ni vet detta. Ni vet att ni kan skruva upp vibrationer i linje med högre nivåer inom er egen helhet. Om ni bara uppmärksammar något som gör att ni känner er lättare, friare, gladare, mer hela och levande, era energiförändringar. Om ni väljer det som ger er lugn, jämnas fältet ut och era frekvens stiger. Vart och ett av dessa sätt att ändra era vibrationer gynnar er på ett sätt, som höjer er till högre frekvenser.

Ni lever ert liv på tidslinjer, på stigar som utvecklas från frekvensen av ert fält och ni agera på idéer och föreställningar om vem ni är. Baserat på frekvensen genereras det medvetandetillstånd som ni befinner er i.

Allt detta är helt flytande. Plasticitet är en aspekt av er frihet. Ni är helt i stånd att uppfinna och återskapa ert tillstånd av att vara, kontinuerligt och till er fördel, naturligtvis, om ni väljer så. För att sköta er frekvens måste ni ta hand om den och behandla den – tillståndet i er energi – som verklig och viktig. Om ni vill ha mer energi, vilket är en typisk begäran av människor, måste ni prioritera det och höja upp er vibration och skapa mer anpassning, så att ni kan få ett större energiflöde. Ni kommer också att märka att det ni kallar anpassning är oupplösligt sammanflätat med er frekvens. Ni kan utnyttja detta om ni förstår hur ni kan komma i linje med er själv och vi vet att ni kan.

Frågan är – gör ni det?

De flesta av er har dessa insikter och har nu under en tid varit medvetna om dessa principer … tröskeln till behärskning genomkorsas av ständigt växande höjning av er frekvens.

Vi talade nyligen om vetande – förmågan att agera på insikt. Att leva från vad ni känner som sanning, för integrationen av vad som blivit uppenbart för er är viktigt eftersom potentialerna nu öppnar upp sig för er att flytta in i.

Om ni vill förkroppsliga de högsta potentialerna i människolivet, om ni vill vara ett instrument för er egen själ och uppvaknande, då måste ni behärska er förmåga att vara i överensstämmelse med de högre nivåerna av ert eget medvetande. Det handlar inte om perfektion, det handlar om hängivenhet. Upprepad uppmärksamhet till energitillstånd med omsorg och kärlek.

Om ni vill förkroppsliga er högsta potential då måste er energi status prioriteras … för er förmåga att vara sig själv, här och nu handlar om ert energitillstånd. Er förmåga att vara så positiva frekvenser så ofta som möjligt och så ihållande tid som möjligt expanderas, när ni väljer denna status att vara; anpassa ert energifält till ett högre ljus uttryck.

Detta innebär att ni kommer att behöva ägna uppmärksamhet åt er själv. Uppmärksamma er själv är en akt av kärlek. De insikter och kunskaper, som är kopplade till att uppmärksamma er själv är enorma. Detta är anledningen till att egenkärlek ofta diskuteras, som en nyckel till uppstigning. Älska er själv är viktigt eftersom att älska er själv är verklig omvårdnad och viktigt för hur ni känner och vad som händer inom er!

När ni väljer att prioritera er inställning och frekvens och som ni väljer att lägga märke till hur ni känner och sköter ert tillstånd av att vara, skapar och bygger ni i första hand överensstämmelse med de högre nivåerna i er egen helhet. Detta är sättet att stiga med ökande glädje och klarhet, vitalitet och nåd.

Eclipse Cykeln har börjat. Denna sekvens av överföringar kan anpassas och användas till er fördel. Frekvenserna strömmar in i er värld för att stödja er i att aktivera ett fylligare uttryck av er själ, ert väsen. Frekvenserna, som kan hjälpa er att skilja vad som är verkligt och avgörande för er och vad som är distraktion och kompletterande, valdes på grund av brist och begränsning är nu tillgängliga. Ju mer ni är i ett högre medvetandetillstånd, desto mer insikt och vetskap kommer ni att ha om allt detta och ni blir mer tillgängliga för ett fylligare spektrum av dessa galaktiska och universella överföringar av ljus.

Livet, Skapelsen, leder er in till ett fullständigare uttryck av sanningen om ert väsen. Denna utveckling är en stig, som ni har byggt, inte hoppat på. Med innebörd – ni är redo för detta! Ni är redo att göra anspråk på frukterna av er hängivenhet att älska och se helheten, när ni utvecklas i er frekvens längs denna tidslinje av ren medvetenhet och klarhet i enlighet med er väldiga varelse.

Ljuset inom er vägleder er, erbjuder överföringar som hjälper er på vägen och ni kan telepatiskt tala med detta ljus.

Det är fördelaktigt att kommunicera med ert eget väldiga medvetande och även lära er att kanalisera era egna högre nivåer – både telepatiskt när det gäller att förstå och ta emot insikt och förhöjd vägledning och när det gäller uttryck för ert liv.

Här är inriktningen att njuta och glädjas av ert liv. De kan verkligen inte förstås separata från varandra eftersom, när ni är i glädje är ni inriktade. Det är samma sak.

Er sanna varelse är fördelaktiga för övertonerna i denna värld.

Det finns ett stort och utsökt uttryck av Skaparen i spel och ju mer fullständiga ni är och som ni följer sanningen om ert väsen, i uttryck av kommunikation, att veta, desto mer avslöjas Guds ljus!

Ni visar världen aspekterna av det gudomliga, som ni sammanfattar.

Ni gör det gudomliga känt, tillgängligt, tillgängligt och närvarande, genom till synes de minsta ögonblicken av era val och på alla sätt när ni ger ett autentiskt uttryck. Detta är hur det är – ni är vidareutveckling av KÄRLEK, som gudomliga ljus och det är hur ni är här och det är sant, naturligtvis, att då ni kollapsar alla snedvridningar av ert väsen, väljer inriktning och öppenhet, blir ni ett rent flöde av gudomligt ljus och kärlek; detta är sanningen om ert väsen.

När ni låter er vara er själv, helt och fritt, litar på att ni medfött kan bemästra ett uttryck för det som ni älskar och som samtalar med er, antar ni Skaparens Profetior i ljus; ni blir som Kristus sa att ni skulle kunna allt som uttrycktes av andra gudomliga ljus, och mer. Ni blir en skapar Gud i form en gudomlig varelse, som uttrycker sanning om allt som ni är.

Det är utsökt att leva på detta sätt och helt naturligt och ändå här? Det är nytt! Ändå finns det inget speciellt eller superlativ om det – det är den ni är. Ni avslöjar ert ljus och låter det lysa. Ni bygger den fysiska, mentala och emotionella förmågan att vara er själv, här och nu, helt och fritt, integrerad ande med materia på ett djupt expanderade sätt och förändrar kapaciteten för det mänskliga medvetandet. Detta är uppstigning och ni i er kropp uppfyller löftet om uppstigning. Guds enhet blir och uppenbaras som det Gudomliga flödet av ert ljus, återinförs och återspeglas här.

Ni överbryggar himmel och jord på ett mycket bokstavligt sätt; som ett flöde.

Eclipse Cykeln och Equinox är en tidsram, en rad av galaktiska och universella överföringar. Dessa arrangemang driver er in i detta fullständigare uttryck. Vet att allt omkring er och inom er, intelligent ljus stödjer er och hjälpa er, som strålar och sänder frekvenserna och samordnar motsvarigheterna i formen, för att hjälpa er hålla er inriktning och strömma er essens, ren och klar.

Vi är också här, Ärkeänglarna, Uppstigna Mästarna, Rådet av Strålande Ljus, Stjärn Varelser och naturligtvis er egen gudomliga helhet. Vi är En och sanningen om allt som ni är, är känd av oss och eftersom er sol skiner in i er värld, när ni läser denna överföring, när ni centrerar och komma in i er egen inre kunskap som sanning, är vi förenade igen och igen genom ljuset inom oss, som förbinder oss med varandra och med allt som är, oändligt, oändligt och bortom all tid och rum.

Denna oändliga evighet är också ni och den är alltid tillgänglig inom er. Er eviga natur kan höja sig bortom varje utmaning eller någon känsla av brist eller begränsning, i själva verket är det er oändliga evighet, som möjlig gör ert gudomliga förkroppsligande.

Kom alltid ihåg att ni inte bara är en gudomlig varelse av kärlek … med i det här spelet? Ni är gjorda för det och ni spelar det, på ett mycket vackert och det mest perfekta sättet.

Kära vänner, ta åt er allt som vi har talat om och överfört till er idag.

Låt er känna ljuset inom er och ljuset runt omkring er.

Inrikta er med er vetskap. Vet inifrån att detta intelligenta ljus är närvarande, som allt före er och allt som uppstår inom er och de två vet hur man ska mötas! Det absoluta och distinkta är i sig självt anslutna. Världen före er och enheten inom er är tänkta att utspela sig i oändliga stunder av anslutning och förstärkning. Era önskningar visar er vägen att vara ni och drar er till handling, som utspelar sig enligt dessa anslutningar längs den rena linjen anden uttrycker oändligt.

Vi rekommenderar er, kära, att slutligen ge upp spelet för att vara någon annan än den ni känner allt för väl, autentiskt, verkligen vill vara. Det är naturligt för er att vara den ni är och frodas. Låt er vara er själv! Det är en lättnad och det är sättet att öppna upp för allt som ni är och låt det flöda … och tid för det är NU.

JAG ÄR Ärkeängel Michael

Du gillar kanske också...