Ärkeängeln Michael via Christina Preston, 15 maj

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, 15 maj 2016
via Christina Preston


Ljusarbetare och Solringen

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Var hälsade, älskade Ljusarbetare. JAG ÄR Ärkeängel Michael, minsann, och skulle vilja att ni förenar er med mig i en övning, där ni kan använda ert tredje ögas syn som ett heligt verktyg, inte bara för att etablera en relation med den älskade Närvaron av Gud i er, men också för att odla en med era Högre Jag, där en av de senare är den himmelska motsvarigheten av er Tvillingflamma. Effekten av att komma i närmare kontakt med er inre själsfamilj är mycket njutbar. Det heliga verktyget som kan användas är den elektroniska eldringen, som vi kallar en Solring, eftersom den härrör från Stora Central-Solen, även om det finns stora källor och reservoarer av denna kraft inom Solsystemet och denna Galax, precis som med den Heliga Elden och Violetta Flamman.

Ni kanske inte får de resultat ni önskar direkt, men om ni använder den här videon för att öva på Solringen och Ljusröret, lite i taget, kommer ni att upptäcka att ni får en känslighet för ljuset, att ni faktiskt få en starkare uppfattning av den elektroniska närvaron, och att det sker så snart som ni föreställer er den i ert sinnes ögon. Detta Ljusrör kommer att manifesteras på plattformen av Solringen. Vad ni känner eller upplever när ni använder dessa heliga verktyg kan vara svårt att beskriva, eftersom terminologin i denna värld knappast inkluderar ord för något som hör till de högre dimensionerna. Det kommer att åtföljas av en känsla av välbefinnande, kärlek och sällhet. Det är en övernaturlig upplevelse.

Solringen kan visualiseras runt er själv liksom andra ljusarbetare, och ni kan önska eller begära att den dras runt vissa av era familjemedlemmar, liksom människor ni är ansluten med på Internet. Detta kommer att dra till sig en alkemisk handling som kommer att leda till förändringar relaterade till beskydd, healing, uppvaknandet och andra förhållanden som rör Uppstigningen. Tänk på att detta bör göras för att manifestera Guds Vilja, inte för något som egot kan önska. Men det är lätt, gå bara in i övningen med avsikten att ni bara önskar Guds Vilja, och det spelar ingen roll om ni glömmer att tänka på detta senare. Om ni vill att Solringen dras runt ljusarbetare eller ljusbärare för någon typ av stöd, kommer änglarna att avgöra om de är lämpliga. Lämna det slutliga beslutet till änglarna om huruvida någon är bäst lämpad att ta emot Solringen. Bara att ha hört detta nu kommer att vara tillräckligt. Det kommer att lagras i ert undermedvetna.

Solringen är jämförbar med en vigselring då den binder er till det personliga och universella Kristusmedvetandet, den blåkopian, kraften och närvaron som medlar mellan den inkarnerade själen och den älskande Jag Är-Närvaron, Fader-Moder Gud, Elohim.

Om ni känner en strävan som är andlig och mystisk, om ni önskar manifestera Guds Vilja och agera för att påskynda Himlen på Jorden, kan ni säkra och öka ert band med alla i himlen med denna övning för det 3:e ögat, eftersom Solringen kommer att binda er i renheten av Kristusmedvetandet med Stora Centralsolen. En kontaktbåge kommer att manifesteras mellan ert hjärta och hjärtat hos Herren Gud Allsmäktig. Ni har en trefaldig flamma inuti den sakrala kammaren i ert hjärtchakra. Visualisera den som förstorad, så var medveten om dess existens vid början av övningen, och visualisera dess brinnande hopslingrade lågor som framträder i blått, rosa och guld.

Verkan av den Stora Centralsolens magnet kan avlägsna slöjorna av felskapelser och förvandla karma. De bilder som ni kommer att visualisera kan användas för elimineringen av oönskade tillstånd och för era framsteg på uppstigningens väg. Detta är också ett heligt verktyg som tillhandahållits av de Uppstigna Mästarna under tidigare årtionden för en tid av stort kaos, ett Armageddon på psyket.

Solringen kommer till er med den dubbla verkan av tvinnade medvetande-pelarna av Alfa och Omega, Elohim och deras gudomliga gemåler, Ärkeänglarna och deras gudomliga gemåler, de Uppstigna Mästarna och deras Damer, liksom er egen tvillingflamma. De stiger ner och omger er i denna dubbla vibration av ljus och kärlek. Solringen är verkligen en vacker invigningsring och den persona som ni är kan förfinas genom de skimrande eldarna av Kristusmedvetandet och den Violetta Flamman. Den måste också vara mättad i ljuset och vibrationen av de andra Strålarna av Guds ljus, som Ärkeänglarna och Mästarna av det Stora Vita Brödraskapet kan ge till ert hjärta, själ och sinne. Era Högre Jag kommer då att få större inflytande i ert liv, och agera i er. Ni måste föreställa er att detta ljus och violetta flamma tränger in i varje cell och atom av er varelse, och att det mättar er till den grad att alla orsaker, effekter, register och minnen, eller villkor, manifestationer, som är mindre än detta Kristusmedvetande har försvunnit, att ni blir healad. Och förresten, detta är Ljuskroppen som skulle kunna kallas Buddha-medvetandet. Det spelar ingen roll vilket andligt eller religiöst exemplar som väljs för att representera det. Denna visualisering kommer att ha en upplyftande effekt under några sekunder, eller minuter, som om ni fysiskt hade lyfts upp av ballonger. Det försvinner när ni återvänder till era mentala aktiviteter.

I detta Uppstigningsarbete är ni en andlig soldat, en riddare, eller lady, i skinande rustning. Ni utrustas också med Uppstigningsdräkten som är av solnatur. Det är Änglarnas natur, är det inte? Och ni kommer att vara fysiska änglar! Ert DNA har förberetts. Molekylstrukturen har omvandlats till kristallin. Era chakran har det arbetats på och ni har nu ytterligare sådana, men en viss anslutning av dessa chakran är inte aktiverad ännu. Ni har försetts med utrustningen för ett senare kvanthopp, och för kroppslighet i en högre dimension. Under tiden går vi framåt mot öppningen av en annan Uppstigningsportal inför nästa fas. Ni kan gå igenom den och återkomma med större kapacitet, inklusive en ökad kraft för att manifestera önskade förändringar i er Verklighet. Så denna övning för det Tredje Ögat är fördelaktig vid denna tid, som en förberedelse för denna magiska tid, då ni kommer att kunna heala, föryngra och påskynda förhållanden på ett mycket snabbare sätt än någonsin tidigare. Vi tränger djupare och på ett accelererat sätt in i tiden för avslöjande och övergång.

Ritandet av Solringen kan också göras i ert sinne runt projekt och städer, liksom nationer. Det kommer att resultera i ett uppvaknande. Solringen kan skydda nationerna och vara en vägledning för dem, precis som Ljuspelaren beskrevs vara vägledande för israeliterna under flykten med den bibliske Moses, även om det inte klargjordes att det som beskrevs av redigeraren uppfattades genom parapsykisk förmåga, eller hördes genom telepati. Allt klarnar, gör det inte?

Ni kan öva Solring- och Ljusrörs-visualiseringarna så fort ni har gått till sängs eller i sängen innan ni stigit upp om ni har tid att göra det eller som ni föredrar, kanske sittande i meditation som Mästare Buddha. Ni kan göra detta i tysthet eller i kraft av det talade ordet. Detta är den typ av bön eller anrop som ni kan göra med dessa heliga verktyg:

CHRISTINE:
Jag höjer nu mina tankar mot er, min egen älskande Mäktiga Jag Är-Närvaro, Fader-Moder Gud i Himlen och Elohim, jag njuter av att känna ert ljus och kärlek stiga ned och försegla mig som en ljusstav, för att förstora spektrumet av mitt medvetande och skydda mig. Vid lågan som ni har gett mig i mitt hjärta, ber jag er nu att hjälpa mig att rita, med kraften av mitt 3:e ögas vision, en Solring runt mig, medlemmarna i min familj, mina vänner och alla själar som jag är karmiskt bunden till, hela min själfamilj, liksom alla ljusarbetare, inklusive de som är involverade i de Uppstigna Mästarnas verksamheter. Jag ritar Solringen för att bilda en kraftfält av ljus runt deras hushåll och projekt, liksom mina egna, för att manifestera ett vackert öde för skapandet av nya Gaia.

Älskade Jag Är-Närvaro, i namnet Jag Är den Jag Är, framkallar jag nu Ljusröret från er. Låt det vara en oövervinnerlig rustning som skyddar mig och oss alla från all mänsklig energi, liksom astrala attacker, eller alla sådana attacker som använder teknik av en känd eller okänd natur.

Låt Solringen tillsammans med den dubbla effekten av de tvinnade medvetandena vara plattformen för Ljusröret, vars innehåll jag uppfattar och jag känner, då jag håller mina tankar fokuserade på er, och låt den stärkas för alltid.

Min Mäktiga Jag Är-Närvaro, vid den magnetiska kraften i den heliga elden i mitt hjärta, åkallar jag nu den Violetta Flamman av Saint Germain, liksom Mäktiga Arcturus och Ärkeängeln Zadkiel och Ametist. Jag ber att den ska omvandla återvändande karma, och rena elementen hos den materiella världen, ta bort deras föroreningar. Jag kallar på lösningar till våra personliga och globala problem. Lys upp med denna violetta flamman i allt mörker. Må det hjälpa oss att resa oss enligt er gudomliga Plan. Må det förändra varje negativt tillstånd, orsak, verkan, vittnesbörd och minne, till den positiva polariteten som kommer att tillåta ödet att manifesteras enligt er Vilja. Och med detta må världen genomsyras med Freden av den Uppstigne Jesus Kristus, den Universella Modern, och Freden som är så önskad av Ärkeängeln Michael då det är en del av hans Profetia förJorden. Jag åkallar beskyddet av Ärkeängeln Michael och legionerna av den Blå Strålen. Jag accepterar detta med full tillit. Jag accepterar att få detta gjort i dag. Det görs på Guds sätt. Det görs för att stanna. Låt det ske på Guds Sätt och jag är i tacksamhet för detta underbara verktyg av Ljuset som Mästarna har gett oss.

ÄRKEÄNGELN MICHAEL:
Er Jag Är-Närvaro kanske talar till er, och på grund av vibrationen eller karaktären på den elektroniska närvaro ni kommer att uppleva, blir det ingen tvekan i sinnet angående ursprunget av kommunikationen om ni har möjlighet att höra den. Ni kommer att märka en viss auktoritet men också kärleksfull omsorg och visdom.

I slutet av samtalet och visualiseringen är det viktigt att framföra att ni är tacksam för den här utgåvan av stöd från Guds eget hjärta, och att ni godtar i full tillit att det kommer att manifesteras.

Det kan fortfarande vara ett mysterium för vissa av er, vad som är kopplingen mellan ”Jag Är-Närvaron”, de Högre Jagen och själen i inkarnation. För detta måste jag återföra historien till er, att Jag Är-Närvaron skapade Högre Själar, men begränsade deras skapelse till 12 Själar var. Med andra ord, 12 Högre Jag. Från dessa Högre Jag projicerades 12 själsförlängningar in i inkarnation. Så det kan finnas så mycket som 144 själsförlängningar för varje Jag Är. Med tiden och evolutionsutvecklingen har vissa förlängningar återkallats eller kan ha stigit upp. Därför finns kanske inte 12 förlängningar av det HögreJaget i förkroppsligande vid varje given tidpunkt, och några bland de ursprungliga tolv kan ha funnits i andra världar, i högre dimensioner, och tar hand om er från deras plasmaskepp eller biosfärer, och ni kan vara ett Stjärnfrö som hade denna typ av kusiner på Jorden.

Ni har en direkt förbindelse med er Jag Är-Närvaro och det finns en sammankoppling på den Universella Kristus nivå, så detta hjälper er att förstå er själsfamilj men förlorar betydelse på högre nivå eftersom vi alla är En. Det är ganska vanligt att en uppstigen tvillingflamma, eller den gudomliga gemålen till ens Högre Jag, får uppdraget att agera som en skyddsängel, och även som mentor för själen i förkroppsligande. Detta berör endast kortfattat en aspekt som hänför sig till Händelserna i dag, och återföreningen av tvillingflammor om de inte är inkarnerade samtidigt.

Den magnetiska kraften mellan tvillingflammor har använts strategiskt i Uppstigningsprocessen, för att lyfta upp den inkarnerade tvillingflamman från den materiella dimensionen. Den tvilling som har uppstigit har någon gång stått på andra sidan av banken av Livets Flod, för att upphäva påverkan eller attraktionen av materia för tvillingflamman i förkroppsligande, men i denna Uppstigning är målet annorlunda än i forna tider. Tyngdpunkten ligger nu på Uppstigning under ens livstid nu, så den Uppstigna tvillingflammans arbete har mycket att göra med en integration, en höjning av vibrationer, manifestationen av en ny Verklighet och manifestationen av himmelriket på jorden. Denna heliga relation, mötet av det inre slaget, stör inte på något sätt ödet i fysikalitet för de själar som har ett förhållande med sina själsfränder eller karmiska band.

Jag är Ärkeängeln Michael, och fortsätter att ge er mitt beskydd, så långt som er Verklighets horisont tar er och oss alla.

Källa

 

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...