Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 1 April 2016

 

ÄrkängelM

Lagen om Tillgängligt Återlämnande

 

Kära mästare, Strålarna av Gudomligt Ljus, vilka utstrålas helt igenom Skapelsen via de stora Ärkeänglarna, innehåller inte bara allomfattande attribut av vår Fader/Moder Gud, utan deras tankar och känslor av kärlek och visdom är också ständigt Utstrålad ”Ray-diated” genom hela Skapelsen.

 

Emellertid är det varje persons ansvar att vara mottaglig för denna gåva av Levande Ljus, att integrera så mycket som möjligt, och sedan skicka vidare en del till mänskligheten, och också en ”tionde” av Kärlek/Ljus och tacksamhet tillbaka till KÄLLAN AV ALLT.

 

Universell Lag mandat, att det måste komma en tid när alla medvetna Själar börjar återlämna en portion av de Gudomliga gåvorna av Kärlek/Liv, de har tilldelats – det kallas Lagen om Tillgängligt Återlämnande. (Law of Responsive Return)

 

När ni aktivt deltar i att dela er andel av Admantinpartiklar i tider av bön, affirmation, meditation och via Världs Pyramiden, uppfyller ni er skyldighet till våra Guds Föräldrar, som aktiva och omtänksamma med-skapare. Detta är den högsta och mest effektiva formen av tionde. Det är viktigt att dela med er av era Jordiska rikedomar, men ännu mer viktigt att dela er kärleksenergi, gåvor och talanger av Anden.

 

DEN HELIGA VITA KOSMISKA ELDEN

Admantinpartiklar, som ni magnetiserar till er, som en uppväckt Själv-mästare måste ständigt cirkulera. Endast en viss mängd – den som är lämplig för varje Själ att integrera på sin nuvarande nivå av Upp-lysning – kan lagras i det fysiska kärlet. Återstoden måste vara Ut-strålande ut i världs-formen. Den Högsta Skaparen består av oändlig, odefinierbar Essens kraft som är så överväldigande att ni inte ens kan föreställa er DESS omfattning. Denna förunderliga Essens kraft har minskat inom varje dimensionsnivå av Skapelsen, så att ni, Stjärn-Frö med-skapare, kan göra anspråk på er del av denna magnifika energi.

 

Varje mänsklig Varelse innehåller hundratals potentiella personlighetsdrag, som har blivit lagrade inom den genetiska strukturen av hans/hennes fyra kroppsliga system, (fysiska/ mentala/ känslomässiga/ eteriska). Det är upp till varje person att bestämma vilka personlighetsdrag han/hon kommer att utveckla och presentera för den yttre världen. Ju fortare ni neutraliserar eller harmoniserar era negativa personlighetsdrag, desto snabbare kommer er gudfruktiga potential, eller er ert mästar-Jag att komma fram. Först då kommer ni att få tillgång till er fulla potential som en med-skapar-mästare inom de fysiska existensplanen.

 

När ni uppnår en viss nivå av harmoni inombords, öppnar ni den fysiska kroppens portar eller portaler till de högre Dimensionerna; Uppstignings Chakrat eller förlängda märgen vid basen av skallen; baksidan av portalen av ert Heliga Hjärta; ert Heliga Sinne, som ligger i den övre, bakre delen av hjärnan; och expansionen av öppnandet av Kronchakrat och er pelare av Ljus. Dessa är stora fysiska steg i Uppstignings processen, för de kommer att rensa och expandera er koppling med Livs-Floden, vilken innehåller de Levande Ljuspartiklarna av Skapande som kallas Admantinpartiklar.

 

Vid den punkten börjar ni bygga ett kraftfält av det Fulla-Spektrum Ljus för detta Sub/Under-Universum, när ni strävar efter att bli en Själv-mästare och en medveten med-skapare, som bara skapar dessa saker, vilka är till största nytta för alla. Från denna tid och framåt, får era andningsövningar och affirmationer en helt ny innebörd.

 

För att bli en levande biflod för Livets Flod, måste ni förbereda er själva att tillåta Livets Essens att strömma in i och genom er. Ni måste använda vad ni behöver, och sedan tillåta resten flöda ut, redo och färdigt att användas i förunderliga skapelser av den nya Gudomliga Blåkopian. På detta sätt kommer ni att bli bärare och tjänare av Ljuset. Detta är det slutliga budskapet av alla läror vi har gett er under de senaste åren. Detta är målet för Själv-mästerskap. Detta är vägen till Uppstigning.

 

DEN HELIGA TRIADEN är fordonet genom vilken Guds-Frö-Atomen arbetar, precis som Själen arbetar genom personligheten på Jord Planet. Den Sjunde under-nivån, Fjärde-Dimensionella Kausalkroppen är ett fordon av högre Själs-medvetande. Kausalkroppen är den Spirituella Kroppen av Guds-Frö-Atom Själs Fragment, och det är en medlare mellan Ande och materia, liv och form.

 

DE TRE KOSMISKA SLADDARNA AV LJUS:

Det finns tre KOSMISKA GYLLENE SLADDAR (cords) AV LJUS INIFRÅN ER GUDS-FRÖ-ATOM, vilka strömmar ner genom era många HELIGA TRIADER in i er Fjärde-Dimensionella Kausalkropp, och sedan ner i er Över Själ/Högre Jag, in i det fysiska fordonet. De tre sladdarna är LIVS KRAFT ENERGI SLADDEN, MEDVETANDETS SLADD, OCH DEN KREATIVA SLADDEN.

 

  1. Andningen av Ande/Liv/Energi Kanal (vilken innehåller två Trådar av färgskimrande ljus) förankrar först inom Själs Stjärna, ÖverSjäl/Högre Jag.
  2. Medvetandets Sladd ansluter med er Över Själ/Högre Jag inom ert Själs Stjärn Chakra, och förankrar sedan inom Tallkottkörteln i hjärnan.

 

  1. Den Kreativa Sladden ansluter med den Högra Hjärnhalvan av det högre sinnet av intuition och inspiration, och med det Heliga Sinnet.

 

NÅGRA AV DE STORA PERMANENTA FRÖ ATOMER INOM DET FYSISKA KÄRLET:

 

  1. EN FÖRSTA STRÅLE, MENTAL FRÖ ATOM INOM TALLKOTTKÖRTELN.
  2. EN ANDRA STRÅLE, HJÄRT FRÖ ATOM INOM DET HELIGA HJÄRTAT.
  3. EN TREDJE STRÅLE, ASTRAL FRÖ ATOMEN INOM SOLAR PLEXUS.
  4. EN ROT CHACKRA FRÖ ATOM, INNEHÅLLANDE EN RESERV FÖR ADMANTINPARTIKLAR AV LJUS.
  5. EN ANDRA FRÖ ATOM I ROTCHAKRAT, INNEHÅLLER ER GUDOMLIGA BLÅKOPIA FÖR DEN FRAMVÄXANDE VATTUMANNENS TIDSÅLDER.

 

Ju högre visdom och förfinad energi som krävs för att genomkorsa under-nivåerna av Tredje/Fjärde Dimensionerna, tillhandahålls genom de tre Guds Stråle attributen och kvaliteter för varje mer förfinad, Över Själ/Högre Jag. Denna vitala energi flödar genom de Trefaldiga Liv/Ljus Sladdarna inom personens Ljuskanal: Livs Kraft Energi/ Medvetet medvetande/ Kreativitet.

 

När en person gradvis vaknar till knuffarna av Själen och det Högre Jaget, och därmed blir en Sökare av Högre Visdom, blir Medvetandet och den Kreativa Sladden aktiva, och vitala frekvenser av Själv-mästerskap och Uppstigning börjar flöda in i det fysiska fordonet. Tillslut kommer högre frekvenser, vibrations mönster att stråla ut från GUDS-FRÖ-ATOMEN, ner genom Livs Flod Ljus Pelaren – Antakarana – in till Själs Stjärnan, och sedan direkt in i Tallkottkörteln och Hypofysen, och även in i det Heliga Sinnet och Heliga Hjärtat. Det fysiska sinnet, tidigare kontrollerat av egots önske-kropp personlighet, kontrolleras nu av den högre frekvensen av Själs Jaget.

 

Varje Helig Triad minskades i Ljuskvot när den flyttades längre ut i tomrummet och tätheten av Skapelsen. Början av Femte-Diminsionellt stadium av medvetande – den tätaste första under-nivån – kommer att initiera ett fokus på mentalkroppen och integrationen av den Gudomliga Viljan. Specifika evlutionära lagar tillämpas på varje under-plan så väl som varje helt plan av medvetande.

 

Varje HELIG/SPIRITUELL TRIAD innehåller Essensen av de Tre Goda Strålarna för detta under-Universum: GUDOMLIG VILJA* KÄRLEK/INTUITION* INTELLIGENS I HANDLING.

 

ANDE LAGARNA INOM DEN FEMTE DIMENSIONEN MEDFÖR:

Att lära sig hantera energin i den fysiska materiella världen, med hjälp av de tre Guds Strålarna inifrån er GUDS-FRÖ ATOM via DEN HELIGA TRIADEN av den första under-nivån av den Femte Dimensionen, till vilken ni blir gradvis anpassade. Det är också oerhört viktigt att ni lär er att hålla er centrerade inom den Stilla Punkten av Oändlighet – NU ögonblicket av Guds Kraft.

 

TRE ENIGHET aspekten av de Tredje/Fjärde Dimensionerna, KROPP/ SINNE /ANDE, kommer att bli en perfekt DUALITET, en Själ-Ingjuten Personlighet – en fullständigt medveten Själ på det fysiska planet. Från den punkten och framåt, är den Själs-Ingjutna Personligheten direkt ansluten till den Femte-Dimensionella, nybörjar-nivån, Heliga Triaden, vilken är kopplad till alla av högre frekvens Heliga Triader helt igenom Multi-Dimensionerna. Efter att ha avslutat detta stadium i evolutionen, kommer det inte längre finnas en Över Själ/Högre Jag i de Tredje och Fjärde Dimensionerna.

 

HUVUD: HELIG TRIAD * VILJA/SYFTE

 

HJÄRTA: * VISDOM/INTUITION

 

SOLAR PLEXUS: * SJÄL-INGJUTEN PERSONLIGHET (detta händer efter att ego-önskans kropp har återvänt till sin riktiga roll som en tjänare av Själen, så att den sedan kan införlivas in i SOL KRAFT CENTRET.)

 

Själens främsta mål är att förbereda sitt fysiska kärls massa att integrera tillräckligt med Skapar Ljus, för att lyfta dess frekvenser, från den Tredje/Fjärde-Dimensionella omgivningen in i den Femte-Dimensionella basnivån. Vid denna punkt, blir det fysiska kärlet Själs-ingjutet, eller en bemyndigad Själ, inom ett uppskattat kärl. Varje person är som en miniatyr strömvirvel i en ocean av Skaparens dynamiska virvlande energi.

 

DEN HELIGA TRIADEN ÄR ETT UTTRYCK FÖR ER GUDS-FRÖ ATOM.

 

SJÄLS FRÖ ATOMEN ÄR ETT UTTRYCK/EN FACETT AV DEN HELIGA TRIADEN.

 

PERSONLIGHETEN ÄR ETT UTTRYCK FÖR SJÄLEN.

 

När ni korsar under-nivåer av Femte Dimensionen, finns där en Helig Triad stationerad inom varje av de Sju Under-Dimensionella-nivåerna, var och en minskad i storlek och Ljus Kraft från den ovanför. Alla de Heliga Triaderana sändes ut direkt inifrån Hjärt-Kärnan av er Gud-Frö-Atom, och de har blivit stationerade inom varje Under-/Hel-Dimensionell nivå – hela vägen ner till den lägsta – det första Under-Planet i den Femte Dimensionen.

 

Som mänskliga Varelser – Ande/ Själ/ fysisk kropp – är ni ingjutna med VILJAN att skapa, en känsla av mening, instinktiva incitament, och en komplex karaktär. Varje person kommer att ha unika lynnen, önskningar, egenskaper, ärvda komplexiteter, för varje inkarnation är den totala summan av de stora aspekterna av en persons tusentals livserfarenheter. Själen reflekteras genom personligheten tills Själ-integrationen är komplett, vid den tidpunkt Själs Jag Över Ljus personligheten, och uttrycker sig direkt genom den.

 

Er planet är nu inkopplad direkt in i Hjärt-Kärnan av den Stora Central Solen i Vintergatans Galax. De nya kosmiska vågorna av Skapar Ljus är en stor gåva till de uppväckta Själarna på planeten Jorden. Även om dessa förfinade, högre-frekvens Strålarna inte blir strålade ner direkt in i de lägre Fjärde- och Tredje Under-Dimensionella nivåerna, kommer de transformerande Ljusfrekvenserna gradvis filtreras in i, och påverka alla på och inom Jorden.

 

Som ett resultat av dess inriktning med det Galaktiska Centrum och instämning med den Stora Central Solen i Galaxen, är Jorden i färd med att höja sina frekvensmönster – sin Själs Sång – så att hon kan återvända till sin status som en Helig Planet. Detta Under-Universum uppgraderas också i vibrationsfrekvenser, som ett resultat av att vara bombarderat med Admantin Partiklar av Skapar Ljus via vår Universella Moder/Fader Gud.

 

Mina Kära, processen som nu äger rum, kallas Inandningen av Skaparen. En ny kraftfull och allomfattande strids-signal har ringt tillbaka på er planet, och miljontals har ännu en gång klivit fram för att besvara kallelsen. Vi samlar våra krafter, av vilken ni är en integrerad del, då förberedelser görs för att expandera Skapelsen ut i det stora tomrummet. Skaparens utstrålning är nu livskraftig och aktiv i er galax, solsystem, och på Jorden, och ni kan dra fram så mycket av detta förfinade Kärlek/Ljus som er fysiska kropp kan rymma, så länge ni använder allt ni drar fram för det större goda. Fråga och vi kommer att hjälpa er i varje strävan. Kalla på oss och vi kommer att stödja ert mod och lätta era bördor. Vet att de kommande dagarna är ljusa, med löfte när ni går vägen av mästarna före er. Vi duschar ner på er ett fullt mått av utstrålningen av vår Fader/Moder Gud.

 

Jag är Ärkeängel Michael

 

 

 

Archangel Michael: The Law of Responsive Return. Channelled by Ronna Herman. April 1, 2016. http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Transmitted through Ronna http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from: RonnaStar@earthlink.net

 

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

Du gillar kanske också...