Ärkeängeln Michael via Ronna Herman, 26 december

Ärkeängeln Michael via Ronna Herman:

En vision för framtiden

 

Älskade mästare, genom våra många tidigare meddelanden har vi försökt att hjälpa er att komma ihåg ert underbara förflutna och att acceptera att ni har sanningen inom er för allt, som behövs för att skapa en stor ny värld.

Vi har inte bara talat om era tidigare liv på jorden, utan vi har också försökt att ge er en inblick i om hur magnifika ni alla är. Vänligen acceptera det faktum att ni lämnade en vidsträcktare del av ert varande i de högre sfärerna, när ni inkarnerade och nu är det dags att påbörja processen med att återvinna de många aspekter av Guds-uttryck, som utgör hela ert verkliga NI.

Vi har sagt att detta är ett universum av stor mångfald och som en del av er träning, har ni upplevt många underbara äventyr på mycket speciella och komplexa platser. Ni förstår nu varför jorden är så viktig, eftersom på er planet fördes detta universums all mångfald samman.

Ni har haft en lång tid att spela spelet av dualitet och polaritet, där ni har skapat stor rikedom och sedan smärtsam brist. I andra liv visade ni upp förunderliga talanger och åstadkom stordåd som stridsmän, precis som ni också har upplevt många enfaldiga liv på ett snävt fokuserat sätt. Ni har alla upplevt alla tänkbara situationer, från lägsta till högsta, inom varje personligt uttrycks verklighet.

Nu är det dags att tränga igenom slöjan av illusion och återta er gudomlighet. När ni flyttar djupare in i gudsmedvetandet och utnyttjar de högre dimensionerna av skapelsen, börjar ni tänja era andliga muskler och ni är förvånade över hur snabbt ni kan manifestera vad ni föreställer er. De små miraklen förvandlas till stora och komplexa mirakel, eftersom ni blir mer kompetenta och vi vill berätta för er att det är ingenting jämfört med vad som finns i beredskap för er inom en snar framtid.

När förändringarnas flerdimensionella uttryck virvlar runt omkring er och tiden komprimeras och expanderar i en allt snabbare takt, måste ni lära er att gå med strömmen för att kunna existera i ett tillstånd av lätthet och grace. Som ni alla har upplevt på ett eller annat sätt, har livet på jorden förändrats drastiskt under de senaste femtio åren. Normen i den tredje / fjärde-dimensionella miljön gäller inte längre, när ni flyttar in i Skaparljusets mer sofistikerade nivåer.

Vi kommer att gå igenom några av tidens stora frågor för att ge er en större förståelse för hur mänsklighetens nya framväxande kollektiva medvetande kan jämföras med det gamla kollektiva medvetandets uppfattningar, som har rått de senaste tusentals åren.

Det är er Gudomliga födslorätt att leva i överflöd: Processen för omfördelning av jordens rikedomar pågår nu för fullt. Var medvetna om att flera företag och organisationer kommer att falla i onåd och glömska. Allt som är baserat på en grund av rädsla, girighet och kontroll av andra faller sönder.

Förr i tiden tog det ofta flera livstider för ett fel att rättas till och ni hade ingen möjlighet att veta när eller hur rättvisa verkställdes. För dem som nu har fastnat i illusionen av spelet om orsak och verkan, slår illdåd tillbaka nästan omedelbart i en bumerangeffekt. De som är egennyttiga och som missbrukar förtroende och tilldelad makt kommer inte längre att kunna dölja sina missgärningar. Vare sig det är religiösa organisationer, företag, verksamheter eller myndigheter, är det dags för räkenskapens timme.

Ljuset tränger in i de djupaste skuggorna, eftersom jorden innehåller mer och mer av Andens högre vibrations frekvenser. Själ och ande är byggare och ni är medskapare i det nya paradiset på jorden. Allt ni någonsin kommer att behöva kommer att levereras, men ni måste hålla fast vid er vision, för den högsta nyttan för alla och sedan våga koppla in er på de Kosmiska Pyramid förråden av rena AdmantinPartiklar av Skaparljus och forma dem till er vision.

Kära, sök ett överflöd av kärlek, glada kärleksfulla relationer, god hälsa, ungdomlig vitalitet och kreativitet, eftersom ni lär att det är inte bara saker som ger er lycka och förnöjsamhet, utan ett “Tillstånd av att Vara och livskvalitet.”

Förändringar i Jordens yta och skiftande vädermönster: Jorden genomgår en reningsprocess, en katharsis där länder som har utsatts för övergrepp av överodling, blandas med djupt rotade smärtsamma minnen av krig och våldshandlingar och där mänskligheten under århundraden har lidit av grymheter i ett till synes slumpartat sätt, som skändas av översvämningar, bränder, jord rörelser och destruktiva vindar. Allt är inte som det verkar, kära hjärtan, för processen är nödvändig för att rensa luften, rena landet och rena vatten, som mänskligheten så tanklöst har förorenat.

Under dessa radikalt föränderliga tider, kommer många söta Själar, som kämpar för sin existens runt om i världen lämna jorden och vi ber er att se övergångsprocessen i ett nytt ljus. Kan ni inte se att de lämnar ett lidande och en hopplös tillvaro genom eget val, eftersom de kliver in genom dörren till en värld fylld av kärlek, fred, glädje och överflöd – där de kommer förberedas att återgå till en mer raffinerad jordisk tillvaro?

Det kommer inte att finnas ett brett spektrum av obalanserad Tredje Dimensionell Densitet att återvända till. När de väljer att återvända, kommer det att vara till en värld där de kommer att få en möjlighet att lära sig, expandera i medvetandet och röra sig snabbt genom sina jordiska lektioner. Det är vad ni som Vägvisare, förbereder för dem. Snart kommer den tid då ingen själ kommer att födas in i ett gungfly av smärta och illusion som nu finns i många disharmoniska frekvensområden runt om i världen.

Många av er leds att flytta till olika delar av världen, ni är inte säkra på varför, men det finns en djupt rotad längtan av att resa ut i okänt territorium. Ni kallas till den plats på jorden där ni kan göra störst nytta – där de med liknande vibrationer och uppdrag kommer att ledas att gå med er.

Det är en tid av “Bygga Team” eller återförenas med era själs familjer och era kollegor med samma uppgift. Ni blir mer intuitiva när ni följer en allt mer inspirerad tanke från sfären av alla möjligheter. Er förflutnas instinktiva natur raffineras när den ansluter sig till sitt mångfacetterade Själv i framtiden.

Finjustera er fysiska kropp: Era behov och önskemål kommer att ändras när ni integrerar mer ljus i era fysiska kroppar. Livshotande sjukdomar och virus kommer att ha svårt att hitta ett hem i era utvecklade, mer elastiska kroppar av Ljus. Ni kommer inte att se en stor förändring i den fysiska kroppsbyggnaden på ett tag, men de inre eteriska förändringarna sker mycket snabbt.

När ljus membran runt era DNA gradvis löses upp och ni mer och mer får tillgång till den visdom som lagras i er hjärnas struktur, kommer era fysiska kroppar att bli starkare och friskare.

Det kommer att skapas underbara nya genombrott och tekniker inom healing, naturprodukter och mediciner, vilka kommer att ersätta de flesta av era syntetiska droger, som har så många giftiga biverkningar. Många av er vet redan att er kropp inte tolererar många av de populära förskrivna ämnen som läkemedelsföretagen erbjuder, som bara är intresserade av sina vinstmarginaler.

Fokus kommer att ligga mer på förebyggande underhåll, omvårdnad av hela livet, kondition och välmående, liksom naturliga botemedel och hur viktiga positiva, kärleksfulla tankar är i era Hälsofrågor. Ni kommer inte längre ignorera kroppens Elementals signaler, som skickas till er när den försöker att få er uppmärksamhet. Smärta är ett sätt på vilket kroppen låter er veta att något är fel. Förr i tiden tog man smärtstillande för att maskera symptomen tills det var för sent och radikala åtgärder måste vidtas för att rätta till obalanserna.

När ni anpassar er till kroppens olika medvetande nivåer, samt lär er att fästa avseende vid de signaler ni tar emot, så gör ni sedan de nödvändiga justeringarna så snabbt som möjligt för att uppleva minsta möjliga obehag och därför kommer ni snabbt att återgå till harmoni och en känsla av välbefinnande.

Slutligen kommer ni också komma till rätta med er unika kroppsbyggnad, attribut, talanger och sätt att uttrycka er och skapa. Ni har valt era föräldrar och den genetiska strukturen av er fäderneärvda härstamning av en anledning. Ni är unika och det är det som gör er så speciella – det finns ingen någon annanstans på jorden precis som ni – inte ens de själar som är födda som så kallade “Enäggstvillingar”.

Ett av de största hindren ni står inför under de närmaste åren är att acceptera er själv som ni är och att inse att ni är vackra och värdefull, oavsett vilket ytterplagg av kött ni väljer att bära för att uppleva denna ytterst viktiga livstid av alla livstider. Det är era lysande Själar och stora varma hjärtan, som vi ser strålar ut, kära; vi bryr oss inte om vilken köttsliga förklädnad ni bär.

Er Heliga relation med er Själ / Högre Själv: Tidigare var ert egos kropps – önskan främst kontroll över er dagliga tillvaro och er Själs Själv medvetande var en liten röst som ni oftast ignorerade. Tradition, religion, skyldigheter och anpassning programmerades in i tidig ålder och ni har lärt er tro vad andra personer tyckte om er var viktigare än vad ni själv funderat ut.

Ni har alltid letat utanför er själv för att validera er värdighet. Ni har ständigt sökt någon, något eller någon händelse som skulle ge er lycka, men den var oftast flyktig, ofta nedslående och lämnade er för att söka något bortom er själv för att ge er ett visst mått av livsinnehåll.

Nu har ni lärt er att vända er inåt för validering, inspiration och vägledning, eftersom ni har haft vad som har kallats en Själs-Sammanslagning och ni ansluter nu till flera aspekter av ert Högre Själv. I processen, integrerar ni större mängder rent Kosmiskt Ljus Medvetande, som hjälper er att släppa alla föråldrade begrepp utan skuld, efterhand som ni integrera de nya högre sanningar som kommer till er i en häpnadsväckande takt.

Ni inser nu att Gud inte finns på något högt, fjärran Överjordiskt Kungadöme, som drar i trådarna och mäter ut belöningar och straff. Ni acceptera det faktum att ni har ALLT som behövs inom er, som en del av er Gudomliga födslorätt, att manifestera en kärleksfull, glad, fredlig och riklig existens. Gamla traditioner och vanor förlorar sitt grepp om er när ni söker yttrandefrihet: skapar nya sätt att fira helgdagar och speciella evenemang; och för att hedra vår Fader / Moder Gud och den Högsta Skaparen.

Dyrkan är inte reserverat för en dag, för ni lever er andlighet varje dags ögonblick. Ni lever varje dag som en mästare genom att övervaka era tankar och handlingar. Ni vet att era avsikter måste vara rena, för ni är ansvariga för varje minimal energi Atom, som ni skickar vidare.

Ni tränar urskiljning och övervakar ständigt de föreställningar som ni tillåter att ge uppehållstillstånd i er Varelse, för ni vet att det inom de sanningar ni påstår, som era egna, är de regler som ni måste leva med. Ni vet att ni alltid måste göra de högsta valen, så att när ni går den Gyllene medelvägen i fred och harmoni, kommer ni så småningom gå bortom Karma lagar och in i ett tillstånd av nåd.

Din relation med andra: Ni lär er efterhand att när ni ökar er känsla av självkärlek och inre värdighet drar ni mer och mer kärlek / Ljus från Skaparen det är en aldrig sinande källa till andlig näring. När ni fyller er själv till bristningsgränsen, strålar detta underbara elixir ut från er i en ständigt växande krets av ljus. Ni börjar söka relationer som ger tillfredsställelse på alla nivåer – fysiska, känslomässiga, mentala och andliga.

I framtiden blir det ingen känsla av självuppoffring i relationerna; det kommer att finnas en grundläggande tillit och ni kommer att söka och stödja fullt uttryck av individuella intressen, talanger och andlig sanning. Engagerade partners kommer att komplettera styrkan i varandra och med icke-dömande och tålamod, kommer de att hjälpa varandra att arbeta sig igenom sina svagheter och rädslor.

Det är viktigt att ni delar en gemensam vision med dem, som ni är nära förknippade med och att det inte finns någon tolerans för kraft- och styrspel. Ni börjar intuitivt känna igen en medlem av er Själs familj och de som ni har djupa andliga band med. Därför hittar ni mer komfort och glädje i era relationer än ni någonsin trodde var möjligt. Ni kommer inte längre söka relationer baserade på “behov”, utan genom en önskan av att gemensamt dela er resa och era kunskaper när ni går framåt i en ny och spännande Tidsålder.

Hur föreställer ni er framtiden? Upplevelsen av de kommande åren av stora förändringar är ert eget val. Ni kan flytta er till utsiktspunkten för en mästares högre medvetande och veta att allt utspelas planenligt. Ni inser att oavsett hur dyster världen ser ut, finns det Skaparljus som strålar ner på och tränger in i de mörkaste skuggorna – dolda platser på jorden – och in i hjärtat av mänskligheten.

Majoriteten av människor på jorden vill bara leva i fred, komfort och ha ett gott liv, att få uttrycka sin gudsfruktan på sitt eget unika sätt och de är villiga att låta andra ha samma rätt. Även om det kanske inte verkar så, de som vill dominera, erövra och ha kontroll är i minoritet och deras strypgrepp av makt på jorden och mänskligheten blir svagare för varje dag. Efterhand som fler och fler av er kliver in i ert mästerskap och gör anspråk på er gudomliga födslorätt, desto svagare och mer ineffektiva kommer de att bli.

Det kommer att finnas skärmytslingar och rykten om krig på många ställen på Jorden under en tid framöver. Men de som kämpar i okunnighetens mörker kommer att misslyckas – de kan inte förstöra det som är rätt och av Ljuset. Armageddon har redan besökt jorden, kära ni, och det värsta har kommit till stånd. Hädanefter kommer varje handling av våld och förstörelse direkt att mötas av Himlens styrkor, för er, som Freds Krigare, vinner striden med era vapen av Ljus, medkänsla och förlåtelse.

I varje ögonblick formar ni framtiden, varje tanke och handling, så det anstår er att fokusera på vad som är rätt i världen i stället för vad som är fel. Gör det till en vana att se det goda i de omkring er och vara säker på att erbjuda ord av uppmuntran och kärleksfullt stöd på alla möjliga sätt.

Ni är de som kommer att leda mänskligheten in i den skinande nya morgondagens värld. Ni har klarat de vildaste stormarna och promenerat genom många mörka Själs nätter och ni har triumferat. Bli inte avskräckta eller hjärtsvaghet vid denna sena tidpunkt, mina modiga vänner. Genom att ange “Ske din vilja för den största nytta för alla” ger ni oss tillåtelse att ingripa för er räkning och för att hjälpa er genom dessa tumultartade tider av stor förändring.

Vi vidarebeordrar vår Fader / Moder Guds kärlek till er och en förtunnad infusion av Ljus från Högsta Skaparens hjärta. Ni är övermåttan älskade och omhuldade.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

Kanaliserat genom Ronna Vezane * www.RonnaStar.com

 

“Ärkeängeln Mikael: En vision för framtiden”, kanaliserat av Ronna Herman, December 26, 2016,

You may also like...