Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 november 2019

Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 november 2019

 

Ärkeängel Mikael Genom Ronna Vezane ~ Vad Gör Ni Medan Ni Väntar På Att Stiga Upp?

1 november 2019, starquestmastery.com

https://tinyurl.com/y4cl9wng

Älskade mästare, när vi övervakar era framsteg, mäter ”Ljuskvoten” i era tankemönster, och observerar hur tappra och ståndaktiga ni är i era ansträngningar, för att integrera de underbara energierna av Skaparens medvetenhet, så blir vi mycket glada och förvånade, över era fantastiska framsteg.

Tidvattenströmmen av negativa tankeformer, som har virvlat runt i de tre nedre astrala planen, och som har påverkat mänskligheten under eoner av tid, ersätts gradvis av upplyftande tankesätt av hopp, inspiration, glädje. Detta visar, att rädsla bara är en obalanserad, negativ tankeform, som kan ersättas med en försäkran om att överflöd är allas Gudomliga födslorätt.

Allt ni behöver göra för att göra anspråk på ert arv, är att acceptera sanningen om att ni är värdiga, och sedan stärka det genom positiva tankar, handlingar och ageranden.

En underbar ny vision, en kraftfull sannolik framtid för mänskligheten och Jorden, väntar på ert inträde i en Femdimensionell miljö. Det ökar och förstärks ögonblick för ögonblick. Det är en framtid där hela mänskligheten, såväl som mineral-, växt-, djur-, Devorna- och Elementalernas riken, fredligt kommer att samexistera på Jorden.

Föreställ er en Jord som är orörd i sin skönhet, och som har glittrande klart vatten och ren frisk luft att andas. Det kommer att vara en värld av rikedom och överflöd, då ingen kommer att drabbas av brist på mat, utan tak över huvudet eller andra möjligheter. Det kommer att vara en värld där olika raser, kulturer, övertygelser och traditioner äras och respekteras – där ingen försöker tvinga sin tro på andra, eller förneka andra rätten att leva enligt sina sanningar, och följa sina egna seder.

När fler och fler av er långsamt drar tillbaka er uppmärksamhet och era tankar från de självbegränsande tankemönstren av det gamla, upplöses de gradvis och blir verkningslösa. Har vi inte sagt till er om och om igen att, ”era tankar har energi – positiv eller negativ – och det ni fokuserar på, förstärker ni”?

Många av er sitter så fast i en önskan om att stiga upp, och att leva i ett paradis av högre dimensioner, att ni glömmer och försummar skönheten, glädjen och fördelarna i att uppleva resans storslagenhet och under.

Varje fas av ny medvetenhet eller utvidgat medvetande, har sina speciella mirakel och fördelar, som kan avnjutas. Varje gång ni frigör någon gammal självbegränsande, smärtsam tankeform, vana eller disharmonisk energi inom er, förvandlas ni och tar bort en liten (eller stor) del av er förklädnad, vilket gör att ni kan integrera en annan Del av ert underbara Guds-Själv.

Genom att göra detta så skapar ni gradvis en ny bemyndigad du, och en ny verklighet öppnas för er där ni har tillgång till många nya koncept, såväl som många nya talanger, och er känslighet för de utsökta nyanserna av Anden, utvecklas på ett mirakulöst sätt runt er.

De av er som har följt vår undervisning genom åren, är medvetna om att det huvudsakliga temat för Anden/ den mänsklig upplevelsen på planeten Jorden, har varit separering, dualitet och polaritet, med det slutgiltiga målet av att återgå till balans, harmoni och enighet, med ert multidimensionella Själv och ett enhetligt medvetande med ALLA.

Var och en av er fragmenterade ert Gudomliga Själv i hundratals individuella gnistor av medvetande, i vågspelet med att uppfylla Skaparens Gudomliga Mandat, ”Gå ut och skapa nya världar utan slut, i mitt namn.” Längs vägen glömde många av er att det finns en universell lag som säger, ”Ni måste uppleva det ni har skapat.”

Det stora antal sökare som tagit sig tillbaka på vägen, som leder till harmoni och återförening med Anden, har främst gjort det eftersom de alla är trötta på smärtan och lidandet från det förflutna. Och då, fick ert Själ-Själv äntligen er uppmärksamhet, så att ni blev redo att lyssna på Andens viskningar.

De av er som enträget har sökt er högre sanning, och har strävat efter att leva och exemplifiera den sanningen, skördar nu belöningen. Ni lär er att ni har kontroll, och att ni inte kastas runt av ödets nycker. Ni blir inte straffade eller belönade av någon, för ni har insett att ni själva är ansvariga för era tankar och handlingar, och ni skapar er egen verklighet – Alltsammans! – via de harmoniska eller disharmoniska frekvensmönster ni utstrålar.

Ni har äntligen insett att ni inte ger upp någonting, men när ni anpassar er vilja till Skaparens, så ger ni utrymme för att obegränsade mirakel och möjligheter, ska kunna komma in i ert liv.

Vi har på djupet talat om att föra tillbaka alla Fasetter av harmoni i ert mångfaldiga chakrasystem, och vikten av att integrera och balansera effekterna, kvaliteterna och attributen för Strålarna av Guds Medvetenhet. Om någon Fasett i er inte är i balans, kan ingen av de andra fungera med sin fulla potential.

Ni är tänkta att vara en sammansatt Spirituell/ mänsklig varelse, med ett enhetligt medvetande. I de flesta människor, har kroppens fysiska sinnen och önskemål, åsidosatt de mer subtila sinnena av spirituell natur.

En person som mestadels lever i en tankevärld, saknar eller missar hjärtats underverk, styrka, glädje, förfinade känslor och Själen. En person som drivs av sina känslor, lever i en instabil värld som inte har någon grund eller struktur, och blir då mottaglig för de känslomässiga topparna och dalarna i de dagliga händelserna, och från de runt honom/ henne.

En person som har kopplat bort sig från Anden, lever ett liv utan hopp, och oavsett vad han/hon kanske uppnår eller ackumulerar i den fysiska världen, så lever han/hon ett liv som inte bär upp Själen, ett liv utan glansen av den i hjärtat upplevda tillfredsställelsen. Mänskligheten har fokuserat på andliga känslor i tusentals år, och har försummat de vetenskapliga eller mentala aspekterna av spiritualiteten.

Universum och hela skapelsen fungerar under de oföränderliga Universella Lagarna, som utformades av den Högsta Skaparen. Förstå lagarna och lev i harmoni med dem, så kommer ni att leva i linje med Skaparens vilja. Då kan ni vara säkra på att hela Universums skönhet, rikedom och överflöd, kommer att finnas till för er.

Att återvända till harmoni och balans inom det vi kallar, de fyra lägre kroppsliga systemen, de fysiska, mentala, emotionella och andliga, är nästa viktiga steg efter att ha förstått energierna, egenskaperna och attributen för varje chakra, och hur de påverkar de fyra kroppsliga systemen.

Det är viktigt att ni stimulerar och arbetar med er emotionella intelligens och er mentala intuition. Ni måste omvärdera er ego-styrda kropp, och återupprätta det rätta förhållandet mellan ert ego och ert Själs-Själv.

Egot utformades för att fungera under Själens ledning, inte tvärtom, och därför ska ni rikta uppmärksamheten till er inre värld av verklighet, istället för till illusionen i den yttre världen. Ni kommer då inte längre att leta efter någon händelse, person eller sak för att ge er ett ögonblicks tillfredsställelse eller lycka – saker som vanligtvis är flyktiga och som oftast inte ger er det ni förväntade er.

När ni vänder er inåt för att validera ert egenvärde, och för att ge näring till er känslomässiga och andliga längtan, så kommer ni att kunna använda den obegränsade tillgången i springkällan som finns där.

Många av er har valt att uppleva de kraftfulla Första, Tredje eller Femte Strålens energier, som ofta leder till en tendens att fungera nästan uteslutande från den vänstra (mentala) hjärnhalvan, med en linjär, utåtfokuserad, analytisk sinnesbild. Ett huvudfokus för era livs lektioner, är att lära er att använda den abstrakta/ emotionella högra strukturen, för att utforska och integrera de känslomässiga aspekterna i er natur.

Andra Strålens människor är benägna att vara mer balanserade i sin kroppsliga natur, och de utforskar och använder både den högra och vänstra hjärnhalvan, men det är inte alltid så. De som har valt att uppleva och balansera de Fjärde, Sjätte och Sjunde Strålarna under denna livstid, är dock benägna att mestadels fungera ifrån den högra hjärnstrukturen, och de tenderar att vara väldigt emotionella. Deras värld uppfattas ofta som en emotionell berg och dalbana, och det är mycket svårt att finna balans eller att leva ett harmoniskt liv.

Ert mål är att blanda och harmonisera de huvudsakliga kroppsliga chakrana inom er – att balansera era mentala och emotionella energifält, och Belysa dem med er Spirituella Essens. Vi kommer att definiera varje kategori, så att ni snabbt kan identifiera vad ni behöver fokusera på och korrigera.

Mentalt Kroppsfokus * När huvudfokuset ligger på den mentala kroppen, kommer era övertygelser, attityder och ert kunnande från läroböcker och historiska/ traditionella fakta, utan någon känslomässig eller andlig validering. Ni tenderar att vara väldigt analytiska, ofta rigida och dömande, och måste ha intellektuell kontroll. Ni har begränsade visionära förmågor, och ni tror bara på det som är konkret, och det som kan bevisas vetenskapligt.

Känslomässigt Kroppsfokus * När den känslomässiga kroppen är den drivande kraften i er, är ni sårbara för massans medvetenhet och ert föränderliga ego. Ni måste undersöka och upptäcka hur era känslor driver och kontrollerar er, genom era önskemål och det ni vill ha, och ni måste undersöka motiven närmare.

Den Mentala Kroppen med Spirituell Överlysning* Ni har lärt er att använda visdomar från ert högre medvetna sinne, då ni integrerar alla attribut, egenskaper och förmågor av er Gudsstråle och Själsstråle, och ni har lärt er att fokusera på Nollpunkten i NUET. Ni har fulländat processen med att heala det förflutna, skriva manuset för framtiden och leva i stundens kraft.

Den Känslomässiga Kroppen med Spirituell Överlysning* När de mentala och känslomässiga kropparna harmoniseras, kommer ni att ha lärt er att förlita er på er mentala intuition, när ni försöker validera och integrera de högre sanningarna, som ni får tillgång till i er oändliga strävan efter Upplysning. Ni validerar dera sanningar genom ert hjärta/ Själsmonitor, och sedan lever ni efter dessa sanningar av bästa förmåga. Nya expanderade tankar och begrepp blir normen.

Emotionell/Mental Kroppslig Förening = Emotionell intelligens* Det känslomässigt energetika ni utstrålar, tillsammans med er fokuserade intention, är några av de viktigaste komponenterna i skapelseprocessen. När det finns balans mellan era känslomässiga och mentala kroppar, börjar ni processen av att förstå er själva, och ni lär er identifiera drivkraften bakom era handlingar. Ni lär er att harmonisera er vilja med Guds, när ni börjar förstå hur de Universella Lagarna fungerar. Det önskade tillståndet är känslomässig avskiljning, när ni elegant och säkert rör er mot ert önskade mål.

Spirituellt/Mentalt Kroppsmedvetande* När ni börjar använda intelligensen i ert Själs-Själv, så tar ni er in i de obegränsade möjligheterna av den Kosmiska Strömmen från det Gudomliga Ljuset. Ni lär er koppla bort förvanskningen från den Tredje/ Fjärde Dimensionen, när ni skapar och använder er Pyramid av Kraft/ Ljuset i den Femte Dimensionen. Det är då miraklen verkligen börjar ske, och ni vet utan tvekan att ni samarbetar med Anden i allt.

Andligt/ Känslomässigt Kroppsmedvetande* Kärleken dämpar era känslor, och även om ni fortfarande har en mänsklig kropp så har ni lärt er att ha omdöme, och ni blir bortkopplade från allt negativt drama som pågår omkring er. Ni ser nu händelserna i ert liv från en högre utsiktspunkt- den av en Själv-Mästare.

Harmoniserat Spirituellt/ Mentalt/ Känslomässigt/ Fysiskt Medvetande * Ni erhåller näring från er inre Ande och från vår Fader/ Moder Gud via er Stråle från Gud. Ni slutar leta utanför er själva för att få validering av ert egenvärde. Ni upplever inte längre de tvära kasten av upp och nedgångar, när ni rör er in i ett tillstånd av glädje eller lycka. Ni lär er att leva i världen, omgiven av en sfär med högre frekvenser av Kärlek/ Ljus som ni har skapat, när ni utvidgar er medvetenhet för att integrera det stora utbudet av multidimensionella uttryck, som nu finns tillgängliga för er.

Ni lever nu i ett uppstiget tillstånd av medvetenhet, när ni förenas med de många fasetterna av ert Guds-Själv. Ni flyttar ut ur tillståndet för att hamna i ett tillstånd av VARANDE. Ni har utvecklat en tydlig och ren avsikt, och illusionens dimma påverkar er inte längre. Ni formar och skapar era största visioner och önskemål, från lagret av Gudomlig omanifesterad potential, och ni lever i harmoni med all Skapelse.

Ni utvecklar en osviklig försäkran om att ni kan få eller bli allt ni kan föreställa er, om ni är villiga att försöka uppnå era mål. Ni har lärt er att lita på hjälpen från era Änglar och ni får styrka och näring genom deras närvaro. Ni kommer då att ses och definieras som en förenad, strålande Andlig Varelse i Mänsklig Form.

Modiga hjärtan, vi kan erbjuda er verktyg och kunskap, och vi kan uppmuntra och inspirera er; ni måste dock vara villiga att förvandla kunskapen till visdom, och vidta nödvändiga åtgärder för att återta er Gudomlighet, och det härliga tillstånd som väntar er. Jag är er trogna följeslagare på resan, och ni är omåttligt älskade.

Jag ÄR Ärkeängel Mikael.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...