Ärkeängeln Mikael, 3 maj 2015

Ärkeängel Mikael:

ANDLIG FILOSOFI FÖR MÄNSKLIGHETEN I UTVECKLING

Kanal: Ronna LM-05-2015

Kära mästare,

Många av er känner er som om ni befann er på den sista sträckan i en lång, svår tävling och er energi och entusiasm sackar efter. Ni blir alltmer desillusionerade beträffande glamouren i er världsliga existens och saker som brukade väcka ert intresse förefaller något bleka och tråkiga. Det beror på att ni har skiftat in i och ut ur två olika verkligheter eller flera dimensioner på samma gång. Era fyra lägre kroppssystem (de fysiska, mentala, emotionella och eteriska) försöker också anpassa sig till och komma ikapp de många Aspekterna i era Högre Jag, vilka ni regelbundet integrerar i en ökande takt. Detta har förorsakat mycket stress och ansträngning för era jordiska farkoster.

Ett stort antal av er har förberett och är i färd med att förbereda er för att ta ett kvantsteg in i det Femte Dimensionella medvetandet, och i och med det viker ert värdsliga Tillstånd-av-Varande undan mycket snabbare än vad ni kan integrera de förfinade energierna/vibrationerna och begreppen om er nya existens i en högre frekvens. Då ni blir medvetna om vad som håller på att ske, kommer ni inte att vara så stressade och förvirrade. Var vänliga och tro oss när vi säger: ”Lindring finns tillhanda”. En av våra högsta önskningar är att få hjälpa er i processen så att er övergång med lätthet och elegans kan genomföras.

Under de senaste åren har mycket av den information, de meditationer och övningar som vi har gett er fokuserat på att omvandla gamla negativa energimönster, och också på att utvidga och förfina er medvetande uppmärksamhet. Denna process är nödvändig för att kunna bana väg för infiltrationen och integrationen av de förfinade cellerna i Skaparens Ljus – de kraftfulla nya Strålarna av högre frekvens med Individuellt Riktade Uttryckssätt, som strålar ut från Den Högste Skaparens förfinade riken.

Vi erbjuder er ett urval av högre sanningar för att assistera er i utvecklingsprocessen, som nu under denna tid som aldrig tidigare skådats, är på gång i sin fulla styrka. Några av dessa avancerade läror har ni tidigare fått, men de är tillräckligt viktiga för att repeteras. Vi föreslår att ni fokuserar på ett eller två koncept varje dag så att ni kan nöta in dem djupt i ert medvetande tills de har blivit en del av er nya ANDLIGA FILOSOFI FÖR ERT EGET MÄSTARSKAP.

* Ni lär er att leva i ett upphöjt medvetandetillstånd då ni stegvis förenar er med de återstående Aspekterna i ert högre Fjärde Dimensionella Själs Jag. Ni rör er ut ur ett tillstånd av blivande till ETT TILLSTÅND AV VARANDE, vilket betyder att ni lär er att leva i ögonblicket som är NU i er ”Guds Kraft”. Då ni utvecklar klarsynthet och ren avsikt, kommer illusionens dimma inte längre att påverka er. Ni börjar forma och skapa era högsta visioner och önskningar ur källan av Gudomliga Frön – tankar av oförverkligad potential, då ni långsamt förfinar era samskapande förmågor. Ni utvecklas gradvis till förenade, strålande ANDLIGA VARELSER I MÄNSKLIG SKEPNAD – SJÄLS-FYLLDA PERSONLIGHETER.

* Att finna sitt eget mästarskap är en ständigt pågående process då ni lär er att integrera mer och mer av vår Fader/Moder Guds förmågor, kvaliteter och egenskaper. Det krävs ständig uppmärksamhet och övning; men belöningarna är gränslösa.

* Det är dags för er att minnas varför ni är på Jorden. Minns att ni är en förlängning eller en Aspekt av vår Fader/Moder Gud, som i sin tur är större Aspekter av den Högste Skaparen. Omfamna lyckan i er nya verklighet då ni skapar större och större harmoni inom er personliga värld. Våga er på att dra full nytta av er nyligen harmoniserade och upphöjda verklighet – ta vara på alla sensationer och givande upplevelser det Jordiska planet har att erbjuda, medan ni också njuter av den skönhet, de under och den magi som finns i de högre rikena.

* Ljus, ljud och färg är healingens områden och de är nödvändiga verktyg för att hjälpa er att utvidga ert medvetande och att förfina er personliga verklighet. En student/nyligen invigen lärling som fokuserar på det andliga och är på Väg mot högre medvetande måste lära sig att använda några av de viktigaste verktygen för att finna sitt eget mästarskap, dessa är en del av er Gudomlighet och er födslorätt. Att tona och att lära sig att använda heliga Ljud och mantran kommer att hjälpa er att korrigera många av de symptom på svårigheter eller sjukdom som ni för tillfället går igenom, för de hjälper er att stegvis omvandla era eteriska, emotionella och mentala kroppar till mer harmoniska tillstånd av Varande.

* Var och en av er har förmågan att bidra med något personligt och unikt till den Gudomliga Planen, som har utformats för mänsklighetens framtid och för Jorden. Ni har fått en utomordentlig gåva av Fader/Moder Gud – den Gudomliga förmånen att få delta i skapandet av ert eget livsöde. Var och en av er har potentialen att bli en lovprisad dödlig. Ni håller på att bli Ande-fyllda dödliga, vilket försäkrar er en ständigt utvidgande, odödlig status. Ni är mångfasetterade och ni har ett medvetande på många fler plan än vad ni vid det här laget kan förstå. Ni är odödliga Själar med dödliga sinnen och dödliga kroppar. Ni befinner er i en process av Själs-utvidgande, genom vilket ni kommer att få förmågan att integrera tillförseln av högre och högre Ljusfrekvenser.

* Kosmisk tid existerar, den är flytande och formbar, och det finns dödlig tid som är linjär, strukturerad och händelseinriktad. Ni lär er att leva som Andliga Dödliga som kan få tillgång till det flexibla och storslagna i Kosmos. Det finns skolor av Kosmisk Filosofi där ni har studerat, och som ni återigen kommer att kunna ha åtkomst till när ni får förmågan att korsa över aspekternas högre sfärer.

* Livsödes Väktare finns för er vägledning och de visar er vägen. Be om deras hjälp och de kommer att bli era hängivna tjänare. Varelser av Ljus representerar många olika synsätt och de har haft många olika personliga erfarenheter, precis som dödliga har det.

* Sann andlighet kräver inte specifika ritualer eller stela övertygelser; det är ett sätt att leva er högsta sanning med helhjärtad hängivenhet. Ni skall söka er till en blandning av er högsta intellektuella, emotionella och Andliga Filosofi i era liv.

* Ni är Gudomliga Gnistor och ni borde hedra och värdesätta er själva och andra högt. Ni vanärar er Fader/Moder Gud när ni inte gör det. Ni borde alltid söka er till frihet och sanning för er själva och också för andra.

* Hur skall ni veta när ni har förflyttat er in i ett Tillstånd av Grace? Ni vet när andra återspeglar era Själars skönhet tillbaka till er. Ni vet när ert överflöd börjar flöda. Ni vet när era hjärtan utvidgar sig i kärlek för hela Skapelsen, och när era Själars Sång genljuder alltigenom era Varelser, och ut i världen och de högre sfärerna. Ni vet när ni inte kan hålla tyst och ni känner att ni måste dela med er av era glädjefyllda upplevelser med alla som vill lyssna. Och ni vet när det är lämpligt att vara tysta vittnen.

* Meditera varje dag och varje kväll, ännu bättre, bli en levande meditation så att varje vaket ögonblick är fokuserat på det högsta bästa för alla. För samman er kärlek och kraft för att skapa Ljusmeridianer och fokuserad energi så att er kraft cirkulerar alltigenom era fysiska farkoster och sedan strålar ut från era Solar Kraftcentra, uppåt mot himlarna, utåt till hela mänskligheten och neråt till er Moder Jords kärna.

* Ni skall inta mästarnas ädla sätt att se på världen: lugnt, ömt, kärleksfullt stående bredvid, observerande, hjälpande när det är möjligt, icke dömande, för ni vet att allt som händer har en orsak och allt som händer har ett högre syfte.

* Sprid ut ert kärleksfulla Ljus och er närvaro så långt och vida kring som möjligt, kära ni. Vägled dem som leds till er. Genom era gärningar kommer ni att bli kända och de som behöver ert Ljus och er visdom kommer att dras till er.

Glöm aldrig att ni är eviga och odödliga. Er fysiska kropp är ett tillfälligt tempel i vilket en Gudomlig Aspekt av Gud bor. Det Heliga Hjärtat är Själens tempel. Däri finns Livets Innersta Väsen där sann Kärlek bor och där ert medvetande av Evigheten börjar. Guds Cell av Diamant Kärnan inom Det Heliga Hjärtat innehåller Guds Medvetandes Tolv Strålar för denna Sub-Universella upplevelse. Dessa Gnistor av Gudomlighet är kraftfulla VITA ELD –ATOMER AV  GUDS-FRÖN – eteriska kristallprismor av brutet ljus som kallas STRÅLAR – och som ständigt strålar ut den innersta Livs/Kärleks essensen från vår Fader/Moder Gud alltigenom detta Sub-Universum.

För att kunna manifestera era drömmar, era visioner, och för att skapa era personliga paradis, måste ni alltid vara uppmärksamma och försöka tona in er på viskningarna från era Själar och Högre Jag. Det uppnås genom att man använder frekvenserna i era ÖverSjälar/ Högre Jag, och blir medvetna om er högsta potential. Att bli era egna mästare är kraften som kontrollerar era liv och livsöden och visdomen att använda den för allas högsta bästa. Då ni gör så, är det mycket viktigt att ni står fast jordade och balanserade inom en godtagbar räckvidd av dualitet medan ni agerar inom den Tredje/Lägre Fjärde Dimensionella verkligheten. Ni måste också sträva efter att etablera emotionell harmoni och frid inom den illusoriska världen i den högre Fjärde Dimensionen då ni ger er i kast med att acklimatiseras till det mentala planet i den Lägre Femte Dimensionella omgivningen.

Er omvandling in i det Egna Mästerskapet, liksom Uppstigningsprocessen, kommer storligen att accelerera när ni väl har utvidgat er egen personliga Livslinje av Gud Ljus – en eterisk tub av Ljus – som är er främsta förbindelse till er Guds Frö Atom/JAG ÄR Närvaro. Ni är också i färd med att återinföra er förbindelse till Livets Flod via er personliga Antakarana (Regnbågs Bro av Ljus), som innehåller Skaparens Innersta Väsen och kallas Adamantine Partiklar av Skaparens Ljus. Under de många år som förflutit, har mänskligheten minskat sin förbindelse till Livets Flod/Ljus så att, hos de flesta människor, den endast har blivit till ett litet droppande, som av den forntida befolkningen kallades ”SILVERTRÅDEN”.

Var och en av er har en sfär av strålar runtom er fysiska kropp som produceras av era vibrationsmässiga mönster inom ert Aurafält och er Kosmiska Själs Sång. Uppstigningen innebär att kroppens hela chakrasystem bringas i balans, vilket kommer att möjliggöra utrensning, förfinande och balansering av den Eteriska Kroppen/Aurafältet. En viktig del av målet för er Uppstigning är att fokusera på processen som återför era Eteriska Kroppar och Aurafält till den ursprungliga Gudomliga Planen, vilket är den mänskliga planen för ert ursprungliga kroppsuttryck som kallas Adam/Eva Kadmon Ljus Kroppen. Vi observerar er via färgbanden inom era multipla kroppssystem, det fysiska, mentala, emotionella och Eteriska, vilka har skapats av era tankar, gärningar och handlande alltigenom era många livstider under alla år.

Kära hjärtan, vi ber er att ta hand om er själva, att lägga uppmärksamhet som aldrig förr till era fysiska farkoster och de signaler eller meddelanden era kroppars visa Naturväsen gör er uppmärksamma på. Hur skall ni kunna njuta av den underbara världen av kärlek, glädje och överflöd som ni nu skapar om era värdefulla fysiska farkoster inte är pulserande och sunda?

Slut er samman med oss i er Ljus Pyramid, mina modiga, och låt oss hjälpa er att förflytta er igenom processen med lätthet, grace och stor glädje. Låt utstrålningen från vår Fader/Moder Gud flöda över er och fylla er med det Eviga Livets Ljus. Vet att vi alltid är så nära för att vägleda och skydda er.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Transmitted through Ronna  *STAR*QUEST* 775-856-3654  * www.RonnaStar.com * www.QuestForMastery.org * Email:RonnaStar@earthlink.net

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...