Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman, 28:e mars 2017

Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman, 28:e mars 2017

 

Kära mästare, majoriteten av mänskligheten har glömt att inom de universella lagarna finns en Gudagiven rätt, som gör det möjligt för varje människa att återta förmågan att kommunicera med de uppstigna mästarna, och de stora Varelserna av de högre rikena. Intern kommunikation består av ett direkt utbyte av tankar, utan ord eller ljud. Detta är ert naturliga varandetillstånd. Men det finns förutsättningar och villkor som måste uppfyllas, innan ni kan få access till de Universella telepatiska luftlinjerna.

När ni befinner er i Pyramiden av Ljus i den femte dimensionen, be era väktare, guider och änglahjälpare att vara med er där. Be er egen Rådgivare av Ljus, att hjälpa er i er strävan efter att stärka er beslutsamhet och ge er den kraft, vilja och visdom ni behöver, för att flytta till nästa nivå av andligt medvetande. Ni är i en viktig fas av er andliga tillväxtprocess, där ni uppmanas att släppa allt som håller er tillbaka från den andliga friheten ni söker. Detta innebär dysfunktionella och begränsande relationer, skadliga beroenden och dåliga vanor, tankemönster och ägodelar som tar för mycket av er tid och ansträngning.

Under skiftet i Tidens cykel, upplever ni en stor variation av transformerande förändringar. Ni återtar alla personliga Fragment av energi-/tankeformer som ni har skapat under er långa resa till den fysiska upplevelsen. Ni återförenas med de många Gnistor av medvetande, som utgör ert Gudomliga Jag och er Själsfamilj, och ni strävar också efter att bli en Andlig/vuxen människa medan ni samtidigt rent fysiskt befinner er i ett ständigt växande, flerdimensionellt rike.

De av er som har lagt grunden, och är på god väg att bli Egna Mästare, är nu redo för nästa nivå av andligt medvetande. Ni – Stjärnfrön, de modiga varelserna som har genomlidit, men nu kan triumfera, efter många mörka nätter i Själen, för att ni rensat bort gamla självbegränsande koncept och energimönster – är nu redo att kliva in i förgrunden som förtrupper och innehavare av Ljus för mänsklighetens utveckling, för en Ljusare och renare Jord. Ni måste medvetet undersöka era övertygelser och kasta de som inte längre tjänar ert högsta bästa. Ni måste ta er bort från de begränsningar och snedvridningar i övertygelsemönstret, i det kollektiva medvetandet från det förflutna. Genom att göra så, kommer ni gradvis att lyftas från den kvävande densiteten i den Tredje- och lägre Fyrdimensionella omgivningen. Ni måste befria er från isoleringen av felaktiga skyldigheter, verkliga eller inbillade restriktioner, och den förvrängda, försvagande tron, från de lägre rikenas fysiska dimension. Att leva i världen men inte av den, är en av de viktigaste sanningarna en spirande mästare måste lära sig att tillämpa. Ert huvudsakliga mål är att återvända till ett accepterat spektrum av dualitet, där er Energetiska Signatur vibrerar i ett harmoniserat frekvensmönster, som är kompatibelt med mitten av den Fjärde dimensionen eller högre. Det är den nivån av harmoniserande frekvenser som krävs, för att kunna utnyttja kraften och magin av transmutering med den Violetta Flamman, och för att kunna använda Admantinpartiklarna av Skaparljuset fullt ut. Detta ljus innehåller medvetande, och när ni assimilerar det, och sedan aktiverar det med er kärleksfulla intention – blir gåvan av högre medvetande er, till att använda och dela med er av. Kom alltid ihåg, att detta Skaparljus är er Livlina till ALLT SOM ÄR.

Världen inom fylls med magi, förundran och tillgång till förmågor som är bortom er föreställning. Ni har tillbringat mycket längre tid i icke-fysisk verklighet, än ni har i fysiska kroppar. Jordiska existenser är bara ett ögonblick i tiden, jämfört med evigheten i de högre rikena. Ert Heliga Sinne är ett magasin med tidigare erfarenheter, visdom och kosmiska lagar. När själen helt sammansmälter med det Heliga Hjärtat, blir det en stor återförening med monumentala proportioner. Själen, er intuition och era inre sensoriska förmågor, är alla eteriska Ljuskällor. När era avsikter är centrerade i kärlek, och projiceras med renhet, blir ni kraftfulla källor för den Heliga Flammans energi.

För många år sedan, (november 2003), gav vi er ett meddelande med titeln NI ÄR INANDNINGEN AV SKAPAREN. I det budskapet, sa vi till er ”Det har blivit några missuppfattningar om Inandningen, för många trodde att Skaparen vid lämplig tidpunkt, skulle komma och Andas In allt som skapats. Det är inte sant. Skaparen sänder ut SIN strålning för att införliva all prakt som någonsin har skapats.

”Älskade ni, ni gör Inandningen.” Ni kommer att andas in Essensen av Skaparen när ni är redo i er mänskliga kropp, för att få mer och mer rent Ljus, och förfina vibrationsfrekvenserna för de högre rikena. Ni, i era mänskliga kroppar, kommer att införliva Essensen av Skaparen som sprids i Jordens plan, såväl som i hela Universum.”

Vi kan inte nog understryka hur viktig andningen är, för att återta er Gudomliga natur. Inte den ytliga andning, som majoriteten av Jordens folk tillämpar. Denna ytliga andning har resulterat i många nedbrytande symptom och sjukdomar, och begränsar ert intag av den Gudomliga Essensen, som är avgörande för ert välbefinnande och återtagningen av Ljuskroppen. Vi har förklarat och betonat, Djupa/Långa Andetag, Dragspelsandning, och hur viktigt det är att tillämpa andning med intention. Djupandningen skulle kunna kallas Uppstigningsandning, eftersom den anpassar era galaktiska chakran till er fysiska kropp, och den renar och öppnar upp passagerna till de högre dimensionerna. Den snabbar upp processen för uppbyggnaden av er uppstigande kropp av Ljus, som kallas MerKiVah. Den underlättar också öppnandet av portaler till era Heliga Sinnen, och de främre och bakre portalerna till det Heliga Hjärtat.

Dragspelsandningen* har dubbla fördelar: den drar fram de Admantinpartiklar som lagrats i rotchakrat, och även de Admantinpartiklar som lagrats i er Eteriska Kopia, som finns i er Femdimensionella personliga Pyramid av Ljus. Detta Gudomliga Ljus strömmar ut från Ljusets Stad där ni har upprättat en anslutning. När denna process är aktiverad, levererar den ett kontinuerligt flöde av Skaparpartiklar, till och genom er fysiska kropp – sedan flödar det ut till er personliga Tolvstråles Skaparhjul, och slutligen ut i världen i formen av ett kraftfullt Tecken av Oändlighet.

*(TEKNIKEN FÖR DRAGSPELSANDNING kan hittas i Ärkeängel Mikaels Sjätte Bok av Meddelanden: HEMLIGHETER FÖR SJÄLVBESTÄMMANDE http://www.StarQuestMastery.com RV

Ni som Vägvisare och Vägfinnare måste Lysa upp er egen väg, och lita på er egen dyrbara inre visdom, som ni fått genom de många långa tiderna av erfarenheter, med prövningar och lidande, och till sist framgång. Eftersom ni är i en mycket viktig fas av er upplysningsprocess, en tid då ni är som mest utlämnade, men även om era prövningar och tester inte behöver bli lika dramatiska som i det förflutna, blir ni ganska ofta förvirrade, och vet inte vad nästa steg kommer att bli eller vilken sanning som kommer näst, som ska tas omhand i er ständigt föränderliga verklighet.

Var uppmärksamma så ni inte faller tillbaka i gamla mönster, genom att låta andra planera åt er och följa det utan att ifrågasätta, utan att validera vad som är er sanning, som ni gör när ni går inåt och ansluter till den ofelbara källan, er egen Gudomliga Närvaro. Många av er letar fortfarande utanför er själva, och vänder er till de ni tycker är mer kraftfulla eller mer kunniga än ni, och hoppas på att de kommer att visa vägen, så att ni inte ska behöva komma i förgrunden av ett oprövat territorium. Vi säger till er, älskade ni, det kommer inte att fungera.

Så många av er kämpar fortfarande i era relationer, vilket är ursprunget till en stor del av smärtan och lidandet hos den mänskliga arten. Är ni villiga att kalla in hjälp från ert Högre Själv som kan hjälpa er med granskning och analysering – från en högre vy – om varför ni agerar och reagerar som ni gör angående er partner, er familj och andra som ni har nära relationer till? Är ni rädda för att tillstå er sanning, och att stå fast vid ert beslut att ta ansvaret för ert eget öde?

** Försöker ni att bara ge det som känns bekvämt, från er själva, när ni lär er att följa reglerna av balans och harmoni av att ge och ta emot?

** Är ni fortfarande rädda att bli ensamma, förlora jobbet eller säkerheten?

** Tvivlar ni fortfarande på om ni kan hantera framgång, makt eller ansvar? Många av er kommer att ledas till kanten av avgrunden under de kommande åren. Det kommer att verka som om det bara finns mörker, ett stort tomrum eller ödeläggelse, men i själva verket kommer det att vara er Andes Själv som knuffar er framåt – utmanar er till att prova symboliska vingar och testar er för att se om ni är redo att sväva.

** Kom ihåg att när ni säger: ”Jag överlämnar allt jag har, och allt jag är för mitt högsta bästa” eller ”jag anpassar min vilja med den Gudomliga Viljan av vår Fader/Moder Gud för mitt högsta bästa och det högsta bästa för allt”, så betyder det inte att ni ger upp era världsliga ägodelar, eller er fria vilja. Det handlar om att lita på visdomen från er Högre Själ/Högre Själv och ert Gudssjälv, för dessa kloka, högre Delar av er Gudomliga medvetenhet, vet alltid vad som är bäst, och vad som är mest fördelaktigt för er, vid varje given tid.

Mina modiga, ni kan inte bli fega i hjärtat eller timida i Anden, för nästa steg på vägen mot fullt Självbemästrande, är att ta kontroll över er egen värld, att stiga fram med mod och beslutsamhet, när ni återtar ert Gudomliga arv. Det väntar på er; men ni måste dra det till er, integrera och aktivera Skaparens Essens – Admantinpartiklarna av Ljus – den Gudomliga substansen i all Skapelse som ni använder er av, för att stöpa och skapa er nya underbara värld.

Ni har alltid varit förutbestämda till att vara katalysatorer och ledare för er egen framtid. Ni måste ingjuta er vision, med känslor av upprymdhet och djärvhet; ni måste vara modiga och ha kurage när ni går mot strömmen av det allmänna; och ni måste ta er ut från järngreppet av massans medvetande. Ni måste använda ord som är i resonans med vibrationerna för framgång, och ni måste ha en inställning och handla som en triumferande vinnare. Ni måste våga riskera allt då ni bevisar för er själva, att när ni är i harmoni med Anden, och det ni ger fritt med en kärleksfull avsikt, returneras hundrafalt.

Ni har en väsentlig roll att spela – ni kommer inte längre att kunna avsäga er auktoriteten eller ödmjukt följa med då andra leder er. Ni är ämnade att ta aktiva delar och att spela den roll ni tilldelades av ert Gudomliga Själv – det som kommer att bli er gåva och ert bidrag till allt.

I er strävan att uppfylla löftet ni gav, innan ni inkarnerade in i denna mest viktiga tid på Jorden, lovar vi att vi kommer att hjälpa er på alla de sätt, den Universella lagen tillåter. Vi är alla tillsammans i den här resan, och vi är alltid i närheten för att vägleda och skydda er. Ni är mycket djupt älskade, JAG ÄR Ärkeängeln Mikael.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

https://www.starquestmastery.com

Du gillar kanske också...