Arkturierna via Sue Lie, 2 oktober, 2018

Arkturierna

via Sue Lie

2 oktober, 2018

”KÄRLEK Är Det Tysta Språket”

Kärlek är ett energifält, en resonans, en frekvens som fungerar som en bärande våg för att förmedla alla dina meddelanden till dig själv, till andra samt till planeten. Kärlek är det tysta språket. Ni alla är bekanta med rädsla som en bärande våg, såväl som ilska som en bärande våg, när ni råkar in i rädslans och/eller ilskans energi.

Din kropp varnar dig genom att få nackhåren att resa sig, adrenalinet att rusa genom ditt system och du blir hyper-vaksam på att hitta källan till det osynliga budskapet. Man kan känna rädslan som ett rop när den aktiverar ens fly- eller fäkta-respons och gör en uppmärksam på något, men man kan inte alltid veta vad.

Å andra sidan så är kärleken en viskning, en mild bris, en känsla av frid och en känsla av välmående. Allting i din kropp försätter dig i beredskap vid rädsla och förbereder ditt biologiska system för kamp, men vad förbereder kärleken dig för? Det är begripligt varför du fruktar rädsla, men varför är så många av er rädda för kärlek?

I själva verket, varför är er tredje-dimensionella verklighet så fylld av rädsla, medan kärleken är alldeles för sällsynt? Svaret är ”överlevnad”. Under er långa färd genom era tredje-dimensionella verkligheter har ni fått lära er att ifall ni inte uppmärksammar rädslan, så skulle era liv kunna utsättas för fara.

Men vem vill leva ett liv utan kärlek? Olyckligtvis, för vissa människor, hålls kärleken i bästa fall flytande. Men det beror ofta på att denna kärlek är en ”mänsklig kärlek”. Den mänskliga kärleken upplever ofta rädsla, ilska, sorg, dömande samt villkor.

Precis som människor kan fyllas med rädsla, så kan emellertid människor fyllas med kärlek. Lyckligtvis finns det också villkorslös kärlek, som baserar sig på ens förmåga att förmå ge och ta emot kärlekens gåva UTAN NÅGRA VILLKOR.

Det är den Villkorslösa Kärleken som INTE är fångad i den tredje-dimensionella matrisen av rädsla, ilska, separation och begränsning. I själva verket är Villkorslös Kärlek en femte-dimensionell egenskap hos verkligheten, inom vilken femte-dimensionell, Villkorslös KÄRLEK är det kraftigaste energifältet i er tredje-dimensionella verklighet.

Medan mänsklig kärlek, som också kan vara underbar, genljuder till den tredje dimensionens frekvens, så genljuder Villkorslös Kärlek till den femte dimensionens frekvens och bortom. I själva verket så genljuder den villkorslösa kärleken bortom frekvensen hos tredje-dimensionella, mänskliga emotioner.

Villkorslös kärlek är resonansen hos de högre multi-dimensionella frekvenser som kan fästa sig vid varje person, plats, situation eller sak, i samtliga dimensioner i hela Kosmos. Villkorslös kärlek är en mild bris på en klar dag och Livets andetag för hela evigheten. Villkorslös kärlek är det lim som håller samman allt liv, samt hela skapelsens healingkraft.

Viktigast av allt, villkorslös kärlek är det tysta språk som kan delas för att skapa lugn, frid, enhet och visshet. Villkorslös Kärlek kan hela varje kommunikation och lösa varje problem.

Men för att kunna använda Villkorslös Kärlek som en bärarvåg för era dagliga kommunikationer med ert Högre SJÄLV, med andra och till och med tillsammans med er planet, så måste ni vara medvetna om dessa budbärarvågor av Villkorslös Kärlek som ni för närvarande får ta emot och förhoppningsfullt delar med andra, såväl som att ni delar dem med kära Gaia.

När ni väl blir medvetet uppmärksamma på resonansfrekvensen i de tankar och emotioner som tjänar som era kommunikationers bärarvågor, så förmår ni bättre KÄNNA de energifält som ni sänder ut till er verklighet.

Ni kommer också att veta vad ni sänder ut, eftersom ”energin som går ut är lika med energin som kommer tillbaka”. Med andra ord, frekvensen hos bärarvågen i varje meddelande som ni sänder ut till er verklighet, är i själva verket viktigare än budskapet. Något som hör och känner frekvensen i de ord och tankar som strömmar in till, såväl som igenom, er fysiska kropp.

Det är resonansen och frekvensen i era tankar och emotioner som fungerar som bärarvågen för vår kommunikation, vi kan välja att ersätta den lägre resonansen i bärarvågen, såsom ilska, rädsla, sorg eller villkorlig kärlek, med villkorslös kärlek.

Ytterligare, för att tillåta villkorslös kärlek in i vårt medvetande, så behöver vi först älska vårt själv – villkorslöst. Därför måste vi börja genom att lyssna till den bärarvåg som vi använder när vi talar till vårt själv.

Jag är det ”JAG ÄR” som jag vet att ”JAG” Är!

Processen för den personliga och planetariska uppstigningen är inget för ”klenhjärtade”. Processen för den personliga och planetariska uppstigningen är befriad från tiden och existerar inom NUET! Men inom vilket NU existerar denna process för uppstigningen?

Den frågan har ett annorlunda svar för varje enskild individ. I själva verket är varje individ en ”pusselbit” i det kosmiska pusslet som rör skiftandet av verklighetsfrekvenser.

Det är på grund av detta ”skiftande av verklighetsfrekvenser” som många Galaktiker har valt att ta sig tredje-/fjärde-dimensionella jordfarkoster inom detta NU. Vi har skyddat, väglett och så långt som möjligt inom denna karmiska plan, assisterat Gaia med att återgå till sin sanna fjärde-/femte-dimensionella verklighetsfrekvens.

Varje planetarisk verklighet har en ”resonansfrekvens”. Resonansfrekvensen är den primära frekvens till vilken denna planet och/eller civilisation genljuder. Men när en verklighet tar sig in i en ”process för pånyttfödelse” genom att utvidga sin resonansfrekvens till följande oktav, så kan denna verklighet vara mycket utmanande.

Det beror på att dessa verkligheter i omdanande inkluderar en verklighet som är redo att övergå till en högre frekvens, såväl som en verklighet som INTE är beredd på att utvidga sig till den högre verklighetsfrekvensen.

När en planetarisk varelse, såsom Gaia, är redo att ”skala av sig sin 3D-Matris” och transmutera till en högre verklighetsfrekvens, så måste allt mörker bli avslöjat så att det på ett kärleksfullt sätt ska kunna transmuteras till de högre frekvenserna.

De som frivilligt ställde upp på att ta sig en jordfarkost inom detta NU, tog sig en jordfarkost för att bättre kunna hjälpa Gaia. Men det är mycket viktigt att våra ”volontärer” som hjälper Gaia NU vaknar upp till minnena av sina högre-dimensionella SJÄLV och de löften som de gjorde innan de valde sin nuvarande jordfarkost.

Vänligen tänk på att er ”jordfarkost” är den kropp som ni för tillfället bär, som består av tredje-dimensionella elementaler för att skapa en fysisk form. Er ”jordfarkost” inkluderar även det högre-dimensionella medvetandet i era fjärde-, femte- och bortom uttryck i ert Multi-dimensionella SJÄLV.

De allt högre frekvenserna i ert medvetande, såväl som den fysiska farkost som omger, omfattar och jordar ert multi-dimensionella medvetande till Gaias tredje-dimensionella, planetariska kropp, är nyckeln till er personliga och planetariska uppstigning in till Jordens femte-dimensionella frekvens.

Den uppvaknade mänskligheten tjänar som det ”planetariska uppstigningsteamet” som frivilligt ställde upp för att hjälpa Gaia med Hennes uppstigning från Hennes tredje-/fjärde verklighetsfrekvens in till Hennes inneboende femte-dimensionella verklighetsfrekvens.

Samtliga krig, bomber, gifter, föroreningar och Tjernobyls strålning, såväl som andra områden som har utsatts för ”bombtester”, omfattande föroreningar och krig, behöver transmuteras tillbaka till sina högre verklighetsfrekvenser.

Flera av Gaias skadade områden, såväl som den girighet och själviskhet som skapade dessa skador, kommer att behöva bli transmuterade av alla som håller på att Uppstiga och vilka frivilligt ställde upp på att lämna sina kärleksfulla, trygga och inspirerande femte-dimensionella världar, för att ta sig en farkost för att assistera Gaia. Dessa blir högt ärade av sin Galaktiska Familj.

När denna verklighet genljuder till en högre frekvens, såsom vändpunkten mellan den tredje dimensionen till den fjärde och/eller den fjärde till den femte dimensionen, så sker en stor förändring inom denna verklighet.

Från perspektivet hos den femte-dimensionella verklighetsfrekvensen, till vilken vi/ni kommer att återgå, så liknar ert tredje-dimensionella själv mycket en bil som ert mänskliga själv har köpt för att vi lättare ska kunna färdas genom den tredje-dimensionella verkligheten.

Tidvis sammansmälter mänskligheten så på djupet med sin ”bil”, sitt tredje-dimensionella själv, att de tror att det är deras SJÄLV. Det stämmer att er tredje-dimensionella jordfarkost är en förlängning för ert högre-dimensionella SJÄLV som valde att bära en jordfarkost inom detta NU i det planetariska skiftet.

Men NI är INTE er jordfarkost. NI BÄR er tredje-dimensionella jordfarkost för att ni ska kunna samverka med och hjälpa till med transmutationen av de tredje-/fjärde-dimensionella verkligheterna, tillbaka till deras sanna, femte-dimensionella verklighetsfrekvens.

Vi Galaktiker tänker oss inte att ”verkligheter” är platser. Vi tänker oss att verkligheterna är frekvenser. Därför skulle en fysisk ”plats” kunna ha många olika verkligheter inom Gaias planets olika frekvenser.

Utifrån vårt perspektiv kan vi uppfatta de många versionerna av verkligheter som ”överlappningar”, med de lägsta verklighetsfrekvenserna nederst på överlappningen och de högre verklighetsfrekvenserna inom de högre resonansfrekvenserna.

Den första delen av ”Det Stora Skiftet” infaller då invånarna på de tredje/fjärde dimensionerna av ”mänsklig habitation” börjar skifta sitt medvetande från sina inneboende beta- och alfavågors-medvetande i de tredje-/fjärde dimensionerna, till theta-vågs-medvetande.

Eftersom ens medvetandetillstånd styr den verklighetsfrekvens som man kan uppfatta, så skiftar en jordbunden/ en Galaktiker i mänsklig klädnad/ sitt medvetande från de tredje-/fjärde-dimensionella hjärnvågorna till medvetandet i enlighet med de femte-dimensionella gammavågorna, ens varseblivningsfält börjar utvidgas till att omfatta de fjärde- och femte-dimensionella perspektiven.

Med ett högre fjärde- och femte-dimensionellt medvetande bär människorna vanligen fortfarande sina tredje-dimensionella jordfarkoster, men de kan komma ihåg hur de ska utvidga sitt medvetande till den fjärde-dimensionella ”skapande verkligheten”, såväl som till den femte dimensionens ständiga HÄR och NU.

När de fjärde/femte dimensionerna är ens främsta ”habitationsfrekvens” så kan man lättare se auror, utvidga sina instinkter och sin kreativitet, såväl som kommunicera med sina egna högre-dimensionella uttryck för sitt Multi-dimensionella SJÄLV.

Detta skifte är ofta en stor utmaning för våra ”jordbundna”, för deras ”inre, högre-dimensionella SJÄLV” strävar ständigt och uthålligt efter att påminna sitt ”fysiska själv”, vilket omger och omfattar medvetandet, om att minnas och fullfölja det Uppdrag som de valde medan de bar sitt Multi-dimensionella SJÄLV.

Alltför ofta blir det Högre Självet bortglömt under den långa och ofta svåra processen av att bära en tredje-dimensionell jordfarkost. Vi påminner SAMTLIGA våra frivilliga som tog sig en jordfarkost för att hjälpa Gaia med Hennes Planetariska Uppstigning, om att ni INTE är ensamma!

Vi, uttrycken för de högre frekvenserna i ert multi-dimensionella SJÄLV, upplever allt som ni, våra tappra volontärer vilka tog er en jordfarkost på den uppstigande Gaia, för tillfället upplever.

En av de främsta saker som vi, er Galaktiska Familj, hjälper er med är att upprätthålla ett medvetande som genljuder till den mellersta fjärde dimensionen och in till den femte dimensionen. Vi vet att de flesta av er är upptagna i era liv. Därför är de högre medvetandetillstånden något som ni kan besöka medan ni mediterar osv.

Återigen önskar vi påminna er om att VI, er Galaktiska Familj i den femte dimensionen och bortom, ständigt finns tillsammans med er. Eftersom vi genljuder bortom 3D-illusionen av tid och rum, förmår vi vara med er varsomhelst och närsomhelst som ni behöver det.

Vi varseblir ert fysiska plan som ett äventyr av ”tid/rum” för att minnas er inneboende tid/ert NU och ert rum/HÄR inom den femte dimensionen och bortom, som vi observerar från tryggheten och den villkorslösa kärleken i vår femte-dimensionella, samt bortom, verklighet.

En av de saker som för mänskligheten är svårast att förändra, är ens övertygelser. Vi vill påminna er om att ni INTE behöver förändra era övertygelser, utan placera dem igenom filtret i ert femte-dimensionella medvetande.

Eftersom ert femte-dimensionella medvetande inte är bundet av tid eller rum, så kan det sväva till HÄR och NU i de många verkligheter som genljuder till den femte dimensionen och bortom.

 

The Arcturians via Suzanne Lie, October 2nd, 2018 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...