Meddelande från Arkturiernas och Plejadernas Rymdskepp via Suzanne Lie 13 december, 2018

Meddelande från Arkturiernas och Plejadernas Rymdskepp

”Väktarna för Gaia”

via Suzanne Lie

13 december, 2018

 

Hälsningar till alla! Vi, Plejaderna och Arkturierna, har alltmer kallats in av fler och fler varelser på Gaia för att hjälpa mänskligheten med sin transmutationsprocess. Den första komponenten i självet som ni kommer att transmutera är ert medvetande. Ert medvetande är mycket mer flexibelt och möjligt att transmutera än vad er fysiska jordfarkost är.

Er fysiska jordfarkost är begränsad till den tredje dimensionen. Men ert medvetande, som är kombinationen av era tankar och emotioner, förmår i högre grad förändra, framhäva och/eller utvidga er medvetandefrekvens. Ni kommer att vara medvetna om vilken medvetandefrekvens som ni genljuder till, genom de tankar och emotioner som samarbetar för att skapa ert ”medvetandetillstånd”.

Ert medvetandetillstånd är den medvetandefrekvens till vilken ni genljuder inom NUET i er vardag, såväl som de medvetandetillstånd ni har under sömnen och/eller i meditation. Ert medvetandetillstånd/er medvetandefrekvens är något som ni har kontroll över.

Men för att kunna kontrollera ert medvetandetillstånd, behöver ni vara en kärleksfull mentor för era många tankar och emotioner. Vi, er Plejadiska och Arkturiska familj, inser hur väldigt svår er tredje-dimensionella verklighet kan vara.

Det är av denna anledning som vi bjuder in er alla att komma till vårt Rymdskepp som ligger precis bortom era tredje-dimensionella apparaters uppspårningssystem. Men vi befinner oss INTE bortom er tredje-dimensionella fantasi. Fantasi är något som endast människorna har och det är en del av era fjärde-och femte-dimensionella medvetandetillstånd.

Ert ”medvetandetillstånd” är frekvensen i de synaptiska förgreningarna inom er fysiska hjärna och den påverkas i hög grad av era reaktioner och er samverkan med er tredje-dimensionella verklighet.

Det finns många utmaningar i er tredje-dimensionella verklighet som INTE existerar inom era högre-dimensionella medvetandefrekvenser. Er frekvens, eller ert medvetandetillstånd, avgör vad ni ska välja att uppfatta i er yttre tredje-dimensionella verklighet, såväl som de tankar och emotioner som existerar inom ert hjärta och sinne.

De emotioner som genljuder till Hjärtchakrat är mer benägna att rikta er uppmärksamhet till att placeras på det som ni gillar och önskar få uppleva. Men om ni vill ha en viss verklighetsupplevelse, så behöver ni vända er inombords till era egna tankar, eftersom det som ni tänker på, förverkligar ni.

För att vara ”Mästaren för Er Verklighet” så måste ni därför ha en grad av ”Mästerskap över era Tankar och Emotioner”. Vad menar vi med ordet ”mästerskap över” i denna situation? Vad vi menar med ”mästerskap över” är att ni förmår ha en grad av ”mästerskap över” er självuppfattning.

Om ni dömer er själv och inte uppmärksammar det, vilket ofta beror på att ni växte upp med alltför mycket dömande i barndomen eller till och med i ert nuvarande liv, så blir ”dömandet normalt”. När ett dömande är normalt – om det så är själv-dömande, eller dömande från någon annan – så är det ofta på grund av att ni växte upp med dömande.

När ett barn konfronteras med ständigt dömande, så tar man ofta till sig en coping-mekanism av att låtsas att ”det inte sårar en”. Sedan när man går vidare in i vuxenlivet, så kommer man att tillåta att själv-dömande och/eller dömande från andra, sakta tar sig in i ens dagliga tankar och emotioner.

Det är då som barnen glömmer de kärleksfulla budskap som kommer från deras Högre SJÄLV och de glömmer bort att de är Galaktiska Representanter på Jorden. Kära, tappra volontärer som tog er en jordfarkost i detta NU inom vilket Gaia dag för dag blir alltmer skadad och förbisedd, vi som är medlemmarna i er Galaktiska Familj, vill påminna er om att NI INTE ÄR ENSAMMA. Vi kan se hur så många av er gör ert bästa för att hjälpa Gaia, berätta för andra om Gaias svårigheter och ständigt sänder Villkorslös Kärlek och den Violetta flamman till Gaias kropp, för att hjälpa Henne med Hennes healing och Hennes transmutation tillbaka till Sitt inneboende femte-dimensionella Planetariska SJÄLV.

Problemet är att många människor ännu inte förmår uppfatta Gaia som en levande varelse. Därför behandlar de Henne som ett ”ting”, i stället för att ta hand om Henne och älska Henne på samma sätt som de skulle älska en familjemedlem.

Det är av denna anledning som vi, medlemmarna i er femte-dimensionella Galaktiska Familj, har kommit in i medvetandet hos så många människor som möjligt. Mycket ofta krävs det en stor del av deras ”Jordiska tid” innan de tror på att planeten är livslevande.

Men de vet att träden lever, eftersom dessa erbjuder virke för dem att bygga med och frukter som de kan äta. Endast de uppvaknade människorna förmår emellertid tänka på träd, blommor, grödor, djur och Gaia som levande varelser, vilka behöver samma mängd uppmärksamhet och kärlek som människorna. Men alltför många människor ser Naturvarelserna som ”ting”.

Man kan se oceanen som en plats där man kan dumpa sitt avfall och/eller släppa ut gifter från sina fartyg. Man ser luften som något som INTE är skadat av föroreningar eller av föroreningarna från ens bilar och fabriker. Detta beteende beror på att man INTE uppfattar Jorden som en levande varelse.

I stället uppfattar man träden som något att hugga ner och använda för att tjäna pengar för sig själv. Bryr man sig om att man INTE skördar träden på ett ekologiskt tillvägagångssätt? Ja, vissa människor gör det, men de flesta människor har INTE denna uppfattning.

Alla som väljer att läsa detta inlägg BRYR sig naturligtvis om Gaia, troligtvis FÖRSÖKER de göra sitt bästa för att sända Gaia den Villkorslösa Kärlek som Hon förtjänar. Många av oss, Galaktikerna, har tagit oss mänskliga farkoster med hopp om att människorna skulle lyssna till mer ifall vi verkade vara människor.

Men de många människor som INTE kan minnas sitt Galaktiska SJÄLV eller det uppdrag som de valde att åta sig under detta pågående förkroppsligande, kan inte vara till stor tjänst för Gaia.

Därför vill vi på nytt påminna er om att en stor mängd Galaktiker valde att ta sig en jordfarkost inom ert NU, i hopp om att de skulle finna ett sätt att väcka upp mänsklighetens multidimensionella minne om varför de valde att ta sig en jordfarkost inom detta nu. Därför vill vi ta ett ögonblick inom detta NU för att ber er att gå djupt in till era högsta medvetandetillstånd för att minnas det uppdrag ni valde innan ni tog er nuvarande jordfarkost.

Vi ska ge dig vissa ledtrådar genom att ställa några frågor till dig:

Vad ÄLSKAR du att göra?

Denna ”kärlek” är dörren till det Uppdrag som du valde.

Vad saknar du ifall du inte gör det?

Vänligen kom ihåg att du saknar att göra denna sak för att den på något sätt verkat ”uppfylla” dig.

Vad ÄLSKADE du att göra som barn?

Som barn var din fantasi mer levande och en del av din dagliga verklighet. Detta beror på att din ”fantasi” ofta är det som du kan minnas från ditt Multi-dimensionella SJÄLV.

När du var barn kunde du komma ihåg mer av din högre-dimensionella verklighet, eftersom det var okej för ett barn att ha en ”livlig fantasi”. Men vuxenlivets svårigheter och utmaningar fick dig ofta att glömma ditt högre-dimensionella liv, så att du alltmer kunde fokusera på det ”arbete som du måste utföra”.

Lyckligtvis glömde många av er emellertid INTE er ”fantasi”. I själva verket tog vissa av er beslutet att lita på de inre budskap som ni fick ta emot och bestämde er för att följa dessa budskap som kom från ert eget inre själv, snarare än att följa de yttre rösterna som ofta sade: ”Nej, det där kan du inte göra!”

Din kärleksfulla, inre röst som är ditt eget Högre SJÄLV, hjälper dig med att släppa taget om de yttre rösternas ständiga sorl, som ofta säger. ”NEJ, du kan inte”. I och med släppandet av ”NEJ, du kan inte” – rösterna, så blir det mycket lättare att följa din egen kärleksfulla röst som säger: ”JA, du kan!”

När du väljer att följa den kärleksfulla, underbara, inte rösten snarare än de ofta arga, eller ogillande yttre rösterna, så blir du allt starkare inom ditt SJÄLV. I själva verket låter du din ”barndoms fantasi” få samma erkännande som de ”yttre auktoritetsfigurerna”.

Allt med att tiden går får din inre röst mycket mer kraft än den ”yttre rösten av auktoritet”. När du allt mer lyssnade till din inre röst, som du nu känner igen som fylld med Villkorslös Kärlek, så kommer du att få allt fler ”drömmar” och ”fantasier” om din värld inombords.

Du fick vid ung ålder lära dig att inte diskutera eller avslöja vad din inre röst talade om för dig, men du kan fortfarande ha tagit beslutet att följa en del av råden. Men när du blev äldre och närmade dig vuxenlivet, tröttnade du på att dölja den som var DU och som du gillade mest.

Men ifall du ”kom ut”, skulle dina mänskliga vänner då inte vilja vistas i din närhet? Därför tog du beslutet att hemlighålla de inre rösterna från din yttre värld. Men på grund av denna uppsplittring blev du till två personer.

Du var personen som du visste var DU och du var personen som DE ville att du skulle vara. När ni var barn och tonåringar, så behövde många av er verkligen hålla er inre röst hemlig.

Men allt med att tiden gick fanns det tidseror såsom ”Hippie-dagarna”, då du kunde vara den DU som du mest av allt gillade i dina egna drömmar, i din fantasi och dina önskningar.

De av er som kunde gå framåt till detta fria, utforskande medvetandetillstånd kände en ”hemlig lycka” för att ni kom att inse att ni INTE var ensamma. Ni började förstå, och kanske till och med fick höra och/eller kommunicera med Högre Varelser. Ibland kunde ni förstå den inre rösten och ibland kunde ni inte förstå den, men ni gillade den alltid. Ni tyckte om den ”villkorslösa kärleken” som var mycket sällsynt i er 3D-verklighet, men som blev allt mer vanlig i era drömmar, meditationer och närhelst ni vistades i Naturen.

När ni vistades i Naturen fick ni känslan av att ni INTE var ensamma. I stället var ni tillsammans med Gaias många varelser, som ni inte kunde se, men som ni kunde höra. Snart lärde ni er att ifall ni inte dokumenterade vad ni fick ta emot från denna högre verklighet, så skulle er 3D-hjärna inte kunna minnas det.

Det var då som ni började undra: ”Varför valde jag att ta mig en jordfarkost inom detta nu?” Blotta faktumet att ni ställde er frågan, fick er att minnas att det fanns en annan verklighet som ni samtidigt levde inom, men inte helt kunde minnas.

Men om ni skrev ner era drömmar och/eller meditationsbilder och budskap, så kunde ni läsa detta budskap om och om igen. Då skulle ni INTE glömma bort era inre budskap. Det var också då som många av er insåg att andra hade samma upplevelser som ni.

Ni upptäckte detta faktum för att ni var tillräckligt modiga att dela de ”konstiga budskapen från de Högre Varelserna”. Det är intressant att det är OK att diskutera den senaste katastrofen på Jorden, den extrema väderleken samt andra problem i ert liv, men det är inte OK att prata om den Älva ni nyss fick syn på i er morgonmeditation eller det budskap som ni nyss fick ta emot från ert Högre Själv.

Lyckligtvis finns det fler människor som kan ha dessa diskussioner, men den gruppen är långt ifrån majoriteten. Därför ber vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, att NI, de tappra medlemmarna i vår Galaktiska Familj som valde att ta er en mänsklig kropp inom detta nu, att VÄNLIGEN dela med er av era Inter-dimensionella Upplevelser med andra.

Ni kan kalla det en ”konstig dröm”, vilket stämmer, det är en ”dröm”, en ”djup längtan” efter att få återvända till Gaias högre-dimensionella frekvens. När ni delar med er av denna längtan, så kommer ni i själva verket att börja minnas alltmer av ert Galaktiska Liv på ett Rymdskepp på sin omloppsbana och/eller upplevelser från er femte-dimensionella verklighet.

Ni glömde, för att det under många, många tidseror var ”otryggt” att dela med er av era inter-dimensionella upplevelser. Men inom detta NU börjar allt fler människor komma ihåg att de tog sig en jordfarkost inom detta nu, för att hjälpa Gaia. De flesta klimatkatastrofer är Gaia som säger: ”Hjälp! Jag behöver er hjälp!”

De flesta av de problem som har skadat Gaia beror på de jordiska människornas oförmögenhet att vara goda Väktare för Gaia. ”Att få mer pengar” har blivit viktigare än att ”rädda Gaia”. Men vad ska människorna göra med alla sina pengar ifall vädret är alltför extremt, enorma översvämningar och bränder uppstår och hela ekonomin kollapsar?

Det är NU dags, kära ni, att komma till er planets undsättning! Vi, er Galaktiska Familj, ska hjälpa er. I själva verket är många av ”er” som vi talar till, också Galaktiker, som valde att ta sig en jordisk farkost i detta NU för att hjälpa till med Gaias Planetariska Uppstigning tillbaka till Sitt femte-dimensionella planetariska uttryck.

Är det viktigare att arbeta hårt och tjäna pengar, till och med fastän det skadar Gaia, eller är det viktigare att ställa Gaias Planetariska Varelse FÖRST!!! Framför människorna, för vad ska människorna göra utan en planet att leva på?

Gaia ropar till var och EN av er. Därför ska ni lyssna på Hennes rop och hjälpa er Planet Gaia att bli helad från så många, många, många sår som ALLA, på något sätt, har skapats av människorna!

Kära människor, vänligen kom ihåg att ni valde att ta er en jordfarkost på Gaia för att heala Gaia och för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen! Vi, er Galaktiska Familj, inser att det är mycket lätt att råka vilse i de lögner och illusioner som fyller upp er tredje-dimensionella verklighet inom detta NU.

Men det är mänskligheten som skapade Gaias SAMTLIGA problem. Därför är det upp till mänskligheten att heala planeten innan det är för sent.

Välsignelser, vi är er Galaktiska Familj. Vi finns här för att hjälpa er att hjälpa Gaia. Bara be om vår vägledning och vi ska påminna er om vad ni valde att GÖRA för att hjälpa Gaia med Sin Planetariska Uppstigning.

Välsignelser.

Arkturierna och er Galaktiska Familj.

 

PS – om ni ser ett moln som ser ut som ett Rymdskepp, så är det ett Rymdskepp som ser ut som ett moln!

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...