Arkturierna via Sue Lie och David Miller, 28 juni, 2017

 

Arkturiska Perspektiv med ’Special Guest’ David Miller

 

David K. Miller kanaliserar Arkturierna:

Shalom, Shalom och Hälsningar! Jag är Juliano och vi är Arkturierna. Denna tid är oerhört viktig och det är en tid då samverkan har ett kraftfullt inflytande på ”Arbetet”.

Det stämmer att många av Stjärnfröna likt er själva, har öppnat upp sig för ert Själs-Uppdrag och ert Själs-Ljus. Men det stämmer också att vi behöver utveckla tillvägagångssätt för att tillämpa fler grupp-åtgärder på planeten och inom planetens medvetande.

Detta är den tid under vilken människans medvetande på ett unikt sätt är sammanlänkad med Jordens utveckling och dess energifält. Detta är den tid då hela utfallet för planeten beror på vad mänskligheten har för sig.

Om mänskligheten fattar fel beslut, så kan hela biosfären med alla växter och djur vändas i en mycket nedåtgående riktning. Vi befinner oss på punkten av ett uppvaknande och det finns många människor som är angelägna om att följa vårt ledarskap.

Det finns även många människor som är angelägna om att få direktiv gällande hur de ska framskrida. Det förefaller vara så att de är angelägna om att få reda på vilken riktning som är den rätta, vilket det rätta resultatet är samt det rätta sättet för att skifta den planetariska energin.

Vårt uppdrag har varit att aktivera och styra, utan att ingripa i den planetariska processen, som är processen att höja kvoten hos andligt liv. Vår huvudsakliga uppgift är att besvara frågan som vi är övertygade om att ni själva har ställt er.

Frågan är: ”Vilken är den bästa metoden för att manifestera den femte-dimensionella energin och tillika Ljuset, till ett positivt resultat och för att få en positiv effekt för den planetariska situationen?”

Denna fråga är något som vi, Arkturierna, under våra galaktiska resor har studerat. För, som ni vet, har det förekommit andra planeter vid samma punkt, vilka har kämpat med denna konflikt.

Den konflikt vi hänvisar till är konflikten gällande teknologi vs. andlig visdom. Det har observerats att denna fråga inte alltid har blivit löst på ett fördelaktigt sätt. Ett antal planeter har i själva verket kollapsat. Vissa planeter har inte framgångsrikt kunnat lösa denna konflikt och har då fortsatt till nästa stadium av planetarisk utveckling.

Därav är vårt uppdrag och vår uppgift att se vilka sammankomster, vilka samverkansgrupper, vilka styrkor en planet har, som kan säkerställa att förbindelserna med den femte dimensionen i själva verket kan producera den healing och enhet som behövs inom Jorden.

Nåväl, det som ni har sagt stämmer; att denna planet på flera sätt är mångskiftande, vilket på många sätt är ett plus, beroende på den Andliga friheten och Valmöjligheterna enligt den Fria Viljan.

Men nackdelen i detta multi-mångskifte är att det blir mer komplicerat och svårt att bringa mänskligheten samman i enhet. Se på hur många olika individuella grupper det finns.

Se på hur många olika religioner och hur många olika språk det finns. Detta är bara en indikering på den komplexitet som förekommer. Och detta gäller också inom de andliga grupperna och inom de femte-dimensionella, multi-dimensionella grupperna. Vi har hittat många olika grupper som har olika nyanser och olika fokuseringspunkter.

Så därför säger vi, Arkturierna: ”Vad beror det på att dessa grupper INTE har kommit samman? Är det en återspegling av symptomen på mångfald och polarisering, som också förekommer? Om det är så, tror vi att med all mångfald och alla olikheter, så skulle de andliga grupperna vara ledare. Och varför?

Svaret är mycket enkelt. Denna planet har en historia av missbruk av andligt ledarskap och andliga grupper. Otaliga gånger har det förekommit att andligt ledarskap har missbrukats för ego-syften och dominans.

Så till och med vid denna tidpunkt, som vi skulle kunna benämna en ”planetarisk kris”, förekommer en tvekan hos grupperna att förena sig. Fastän det skulle vara för det högsta goda och i allas intressen att hitta en väg av enhet, så finns inte denna enhet!!

Därför måste frågorna gällande motstånden åtgärdas, men vi upprepar, det är mycket gynnsamt att samarbeta inom det Högre Ljuset i riktning mot ett större mål: att höja upp den Andliga Ljus-Kvoten på denna planet!

Jag är Juliano. Jag önskar er en god dag.

 

Sue Lie kanaliserar Arkturierna:

Ja, vi Arkturierna genom Suzanne Lie, önskar ytterligare säga något och vi håller fullständigt med det som David har sagt under en annan del av vår Arkturiska gestaltning. Vi önskar också tillägga att en mycket viktig utmaning inom ert NU är utmaningen som gäller en enhet av mångfald.

När det väl förekommer enhet inom mångfalden så kommer det alltfler lösningar att finnas. Men för att kunna få till en enhet inom mångfalden, måste det finnas en acceptans gällande mångfald. Och för att helt kunna acceptera mångfalden inom varje person, måste ni acceptera mångfalden inom ert eget individuella själv.

Var och en av er måste kunna gå in i ert eget Hjärta, er egen Själ, ert eget Tredje Öga och ert eget Höga Hjärta för att samla ihop de många inkarnationer som ni har upplevt på denna underbara planet, Gaia.

På det här sättet kan ni förstå att ni själv är ett perfekt exempel på enheten av mångfald.

Precis som Suzille föddes med förmågan att minnas andra livstider, förmår ni minnas era många inkarnationer. Sedan, när allt fler människor tillåter sig själva att minnas andra inkarnationer, kan även de sammanföra en enhet av mångfalden inom sig själva.

På det sättet kommer många av er att få upptäcka att vissa av de människor som ni kanske har dömt, är människor som ni i själva verket var, eller är, inom en annan frekvens, eller tidslinje av ert själv.

Nåväl, denna enhet av mångfald inom alla era inkarnationer är något som i rätt så hög grad är omöjlig inom sfären för ett tredje-dimensionellt medvetande. Lyckligtvis tillåter ert fjärde-dimensionella medvetande var och en av er att ha förmågan att få större flytkraft inom ert uttryck av SJÄLVET, såväl som att ha många drömmar, planer och visioner som påminner er om ert större SJÄLV.

Men det är det femte-dimensionella medvetandet som kommer att låta er alla, vår markbesättning, börja komma ihåg alla inkarnationer som ni har haft, eller åtminstone de betydelsefulla inkarnationer som ni har haft, så att ni ska kunna samla ihop alla olika liv, olika inkarnationer, olika varelser och olika människor som ni har varit, såväl som de olika planeter på vilka ni har levt.

Till att börja med drar ni in er egen enhet av mångfalden till ert eget själv. Sedan, när varje person inser, förstår, och är medveten om att de många liv som finns inom ens eget personliga själv, blir det mycket lättare för er att acceptera, förstå och omfamna kollektivet av samtliga varelser på Jorden, såväl som kollektivet av alla varelser på det fjärde-dimensionella Astral-Planet, vilket är i linje med er fysiska varelse, såväl som er femte-dimensionella Ljuskropps-gestalt.

Eftersom det förekommer en högre känsla av harmonisering, så förekommer det också en större känsla gällande trygghet. Det förekommer också en större känsla av trygghet när ni känner er friare att uttrycka vilka ni i sanning är. Ni kommer även att ha självkänslan att låta ert femte-dimensionella själv tala till er, utan fruktan för att någon annan ska döma er, eller tycka att det finns något som är fel på er.

I och med att ni kan minnas, kommer ni att veta att ni är en multi-dimensionell varelse som har kommit till jorden inom detta NU, till denna plats, vilken plats ni än befinner er på, för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningsprocessen.

På det sättet tar ni er bortom de önskningar och behov som finns inom era personlig själv, era mänskliga själv, eller till och med ert multi-dimensionella själv, för att fullständigt inse att planeten är en levande varelse. Samt, att levande varelser behöver oss. Vi har i själva verket haft många inkarnationer på Gaias Jord, och det är dags att återgälda henne.

Välsignelser till alla er som är villiga att genomgå denna process och i första hand tänka på vår planetariska varelse, som har gett oss alla underbara och tidvis mycket utmanande upplevelser, vilka har väckt upp oss till den person som vi har blivit inom detta Nu.

 

 

The Arcturians via Sue Lie and David Miller, June 28th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...