Arkturierna via Suzanne Lie, mars 21

Oneness7sig
Remembering What You Always Knew–The Arcturians

3-21-16

Att komma ihåg det ni alltid vetat

Del 1

Arkturierna

Den fysiska kroppen är era första ”resonans receptorer” för att ta emot det ständigt växande högre frekvensenergimönster som kommer in i era dagliga liv. Era hjärnor styr era kroppar, men era kroppar styr också era hjärnor. Era hjärtan har sista ordet, i synnerhet då det transmuterar i era Höga Hjärtan.

Genom denna transmutation måste era fysiska sinnen och hjärtan arbeta tillsammans-och-i era ständigt växande medvetanden, eftersom era fysiska hjärnor transmuterar era Multidimensionella Sinnen och fysiska hjärtan in i era Höga Hjärtan.

Era Multidimensionella sinnen uppfattar och accepterar högre frekvenser av tankeformer från interdimensionella tankar och delar dem med era Höga Hjärtan. Då accepterar era Höga Hjärtan och översätter dessa högre frekvenstankeformer genom att kombinera de interdimensionella tankarna med de interdimensionella känslorna.

Med tankar och känslor i kombination, kommer de översatta meddelandena av ljus att delas med era Multidimensionella Sinnen. På detta sätt samarbetar era Multidimensionella sinnen och era Höga Hjärtan för att återställa era jordkroppars perceptuella fälts baslinjefrekvenser från tredimensionellt – till fyrdimensionellt – till femdimensionellt.

På detta sätt, istället för att uppleva era verkligheter som tredimensionella med ett fyrdimensionellt synsätt, blir den fjärde dimensionen era primära verkligheter, och ni uppfattar den tredje dimensionen mer som ”minnen” snarare än en pågående realitet.

På detta sätt ändrar ni era uppfattningar och därmed det totala operativsystemet för era fysiska kroppar. Så småningom kommer ni inte längre att känna er som tredimensionella människor med fyrdimensionella drömmar.

Istället kommer ni att uppfatta er själva som fyrdimensionella varelser med en lägre frekvens hos era tredimensionella SJÄLV, vilket förankrar era Portaler i den fysiska kroppen av planeten Jorden.

Denna självuppfattning är det första steget av att flytta era ”operativsystem” från det tredimensionella operativsystemet till det fyrdimensionella operativsystemet. När denna perceptuella förändring sker, börjar ni på allvar rikta er uppmärksamhet mot den femte dimensionen, som i allt högre grad kommer in era expanderande perceptuella fält.

Till en början, går den femdimensionella perceptuella justeringen inte att uppfatta, eftersom denna dimension har ett helt annat operativsystem än det i tredje och fjärde dimensionen.

De tredje och fjärde dimensionerna är realiteter av tid/rum, medan den femte dimensionen har ett operativsystem för här/nu. På samma sätt som de tredje och fjärde dimensionerna responderar till tid, vilket skapar rum, responderar den femte dimensionen till det tidlösa NU av ETT.

Lyckligtvis, när era Multidimensionella Sinnen och Höga Hjärtan är ”online” med era medvetanden, expanderar er perception kraftigt. Via era Multidimensionella Sinnen kan ni uppfatta och medvetet acceptera interdimensionella energivågor i 3D-hjärnan.

Då kan ni integrera dessa energimönster i ATMA:n (universella själen, övers. anm.) hos era Höga Hjärtan där er Trefaldiga Flamma av Oändlig Visdom, Multidimensionell Kraft och Ovillkorlig Kärlek, lätt kan översätta alla Interdimensionella Ljusmeddelanden.

Dessa översatta meddelanden delas sedan med era Multidimensionella Sinnen som skickar dem till Hypofysen i era kroppar.

Hypofysen uppfattar resonansen av frekvens och energimönster och distribuerar meddelandet av dessa mönster till era fysiska kroppar via binjurarna.

Binjurarnas flöde tränger in varje del av era fysiska kroppar. Det är därför era fysiska kroppar är ”receptorer av högre resonansenergi.”

Lyckligtvis, genom sammanslagningen av er medfödda interdimensionella visdom, makt och kärlek i er ATMA, börjar er tre-/ fyrdimensionella hjärna att förvandlas till ert Multidimensionella Sinne, som lätt kan ”läsa” och helt ”förstå” alla högre dimensionella meddelanden. Ni förstår ofta inte komplexiteten i era möjligheter att ”kanalisera” högre dimensionella meddelanden.

Men då ni blir medvetet medvetna om dessa högre frekvenser av ljus som kommer in i ert medvetande, kommer era högre dimensionella frekvenser av era SJÄLV, att hjälpa er att komma ihåg hur man ska tolka dessa energivågor, via era fysiska jordkroppar.

Det första steget i tolkningen, är bara att medvetet inse att ni har fått ett Interdimensionellt meddelande. Var och en kommer att upptäcka sitt eget sätt av att ”veta” att ett meddelande har kommit till era medvetanden.

Som vi har sagt, om ni avsätter en viss tid och plats, som ni kommer tillbaka till regelbundet för att meditera, kommer era tredimensionella hjärnor ihåg ”tiden” och kommer gradvis att vänja sig vid ”känslan” av ett inkommande interdimensionellt meddelande.

Ni kommer också att komma ihåg att när ni känner en våg av rädsla komma, med alla dess dolda delar av ilska och sorg, kan ni säga, ”Jag vägrar delta i detta, och jag skickar Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman till den.”

Det sägs att det finns bestämmelser som stänger ute eventuella meddelanden så att ni INTE behöver ta del av dem. När ni börjar komma ihåg er sanna inre kraft och er förmåga att gå in i det femdimensionella ETT, kommer ni att förstå att ni är kallade till ”aktiv tjänst.”

Initialt är denna aktiva tjänst INTE fysisk. Den första formen av ”aktiv tjänst” sker inom era medvetanden. Som förberedelse för aktiv tjänst i den fysiska världen, kommer ni att uppmanas att aktivt transmutera de myriader av parallella, föregående, växlande och samtida verkligheter som pågår inom er.

Sedan, när era inre jag är fria från bördan av många andra fysiska inkarnationer, kan ni enklare vända er uppmärksamhet till er nuvarande verklighet, som ni en gång trodde var er ”enda verklighet.”

Vid slutförandet av denna viktiga förberedelse för transmutingen av era inre själv, med Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman, har ni större möjlighet att vägra delta i det som sänker ert medvetande och/eller distraherar er från er ”anledning till inkarnationen.”

 

Med denna aktiva hågkomst av er egen inre kraft,

kommer era medvetanden att expandera exponentiellt.

Gaia har varit vänlig nog att erbjuda en planet där ni kan spela era ”krigsspel.” Många av er vill inte spela krigsspel nu. Alla förlorar i ett krig, med undantag för två procent av de mörka som stödjer båda sidor av kriget, och skor sig på det.

Dessa förlorade, bryr sig inte om konsekvenserna av krigen eller andra planetstörningar. De spelar ett spel med sina mörka vänner och den som tjänar mest pengar, vinner spelet.

I ert ”förflutna”, frågade ingen hur dessa mörka tjänat sina pengar, eftersom ni var alltför upptagna med att försöka överleva i en orättvis värld, fylld med krig och ångest. Men nu är ni, våra uppvaknande, som upptäcker den inre kraften i era egna Multidimensionella Sinnen och Höga Hjärtan.

Älskade ni, alla människor, även de på ”bortom-kraft” sidan, måste hitta sin egen inre kraft, innan ni ens kan överväga att flytta till en högre frekvens av verkligheten.

Det är därför ni, de ständigt expanderande medlemmarna av ”kraft-inom” sidan i den tredimensionella polariserade verkligheten, får era transmuterade medvetanden från:

”Varför kan jag inte” arg-medvetandet,

”Varför kan jag inte” offer-medvetande,

”Jag kan göra det snart,” dröm-medvetande,

-TILL-

”Jag gör det nu,” auktoritets-medvetande,

”Jag gör det nu för Gaia”, globalt medvetande.

När ni inser att ni har utvecklats tillräckligt, och tänker på er själva som hjälpare för er Planet, som är en intelligent, levande varelse, då expanderar era Planetariska Medvetandetillstånd snabbt till ett femdimensionellt Enigt Medvetande.

Det är inom detta NU som ni börjar att komma ihåg varför ni valde att ha en fysisk kropp i den tredje dimensionen, liksom detaljerna i era ”före-födseln-kontrakt”, som ni skrev innan ni förkroppsligades.

Vi, Arkturierna, är glada att säga att mer och mer av er vaknar till det faktum att ni inte bara är era fysiska kroppar. Ni, våra volontärer för att hjälpa Gaia, minns mer och mer om era sanna, Multidimensionella Själv.

Faktum är att många av er är medvetet anslutna till en högre frekvens av era SJÄLV som lyser och guidar er. Detta högre uttryck av ER bär Multidimensionellt Ljus.

I själva verket, dessa NI förbereder er för er transmutation till Ljuskroppar. Vi hör er alla fråga, ”När, när kommer det att ske?” Vårt svar till er är:

”När era medvetanden expanderar bortom tredimensionell tid och till NU i den femte dimensionen och bortom, då kommer NI att skina i era Ljuskroppar.”

Kan ni föreställa er hur det kommer att bli när ni vet exakt vilka ni är?

Kan ni föreställa er hur det kommer att kännas när ni plötsligt är i resonans med den femte dimensionen av Här och Nu?

 

Kom ihåg att fantasi är femdimensionella tankar som flödar från ert Multidimensionella Sinne. Kom också ihåg att Villkorslös Kärlek ständigt flödar från era Höga Hjärtan.

Det är aktiveringen av er femdimensionella fantasi och er femdimensionella Ovillkorliga Kärlek som är föregångaren till ”att skina i Ljuskroppen.”Ni skulle alla bli mycket förvånade om ni visste hur nära ni är då.

3D-världen har lärt er att vara ”måttliga” eftersom ni fick höra att det var ”förmätet” att tänka alltför mycket på sig själv. Men vi säger, ”Snälla, snälla, tänk mycket på er SJÄLVA eftersom era
”SJÄLV” har resonans till en mycket HÖG frekvens!

När ni ”tänker höga tankar” om er SJÄLVA, kommer ni att ha villkorslösa kärleksfulla interdimensionella tankar och känslor. Dessa högfrekventa tankar och känslor, guidar er till att snabbare bli era SJÄLV i era dagliga 3D-liv.

De Uppstigna Mästarna fick tillbringa många årtionden för att lära sig att bli herrar över alla sina tankar och känslor. För att bli mästare, måste ni till fullo förstå hur era tankar och känslor blandas till en för att bli fruktbärande paket av verkligheten.

Detta ”paket av verkligheten” kommer att visa sig i Nuet då ni TÄNKER med era Multidimensionella Sinnen och KÄNNER det i era Höga Hjärtan.

När ni väl kommit till det tillståndet av medvetande, och tänker på ett interdimensionellt sätt, har ni förmodligen redan kommit ihåg många av era andra inkarnationer.

Då kan ni komma ihåg alla andra liv när ni försökte Stiga Upp, men inte kunde. Eller, kanske, kan ni komma ihåg ett liv där ni försökte Stiga Upp och gjorde det.

Kan ni titta tillbaka på dessa liv, fria från era egos skam och/eller skuld? Kan ni titta på dessa liv, utan uppfattningar om att ni gjorde något bra, eller att ni kunde gjort något bättre?

Så fort ni tänker på er själva i termer av ”bra” eller ”dåligt” sänks era medvetanden eftersom dessa termer är domar. Processen för Uppstigning är inte en belöning. Processen för Uppstigningen är lika naturlig för er Ljuskropp, som döden är naturlig för era fysiska kroppar.

I era tredimensionell liv, är ni födda, har ni ett liv, och sedan dör ni. Till skillnad, så vet ert femdimensionella själv att ni är flerdimensionella och har erbjudit er att gå in i de tre-/fyrdimensionella kropparna. Era Ljuskroppars SJÄLV vet att ni kommer att använda era fysiska kroppar så länge ni behöver, för att slutföra era uppdrag.

När uppdraget är slutfört, kommer ni tillbaka till era sanna Multidimensionella Själv. Men inom detta NU finns det ett annat alternativ för era femdimensionella Ljuskroppars SJÄLV, i att ni också kan välja att bebo den femdimensionella Nya Jorden.

Med vilket som av alternativen, kommer ni tillbaka till NUET av ETT och kommer att hitta alla uttryck för ert SJÄLV, som väntar på att omfamna er med Villkorslös Kärlek.

Arkturierna

 

{Slut Del 1}

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

Du gillar kanske också...