Arkturierna via Suzanne Lie ,20 oktober, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

20 oktober, 2017

Den Nya Jorden Föds

Inom detta NU färdas multidimensionellt ljus från den femte dimensionen och har som avsikt att dela med sig av sig självt till allt liv. Därmed får alla varelser – planetariska, galaktiska, universella – och även människorna – medvetet eller omedvetet uppleva detta ljus.

Tidigare kunde vi endast uppleva fragmenteringar av tredje- och fjärde-dimensionellt ljus, men nu kommer ljuset in till oss utan denna fragmentering, in till de sju olika oktaverna. En kör av villkorslös kärlek och den violetta flamman medföljer det multi-dimensionella ljuset.

Gaias varelser, omfattande inte enbart människorna utan även valar och medlemmar i djur- och växtriket, skapar ständigt tunnlar av Ljus. Dessa tunnlar av ljus är också tunnlar av hopp och villkorslös kärlek.

Villkorslös kärlek är motgiftet för rädsla och mörker.

I och med att dessa ljus-tunnlar öppnas upp från Gaias kropp och färdas långt bortom den tredje dimensionen för att samla ihop det femte-dimensionella ljuset samt kärlek, tjänar de också som en healing kraft mot rädslan, som ständigt försöker öka sitt inflytande.

Därmed börjar frekvenserna av rädsla lösas upp, under det multi-dimensionella Ljusets inflytande. De som har levt inom, och blivit styrda av mörkret, är rädda för detta ljus, eftersom de fruktar att det ska avsluta deras liv.

På grund av att de inte har mediterat och på grund av att de inte har tillåtit sig själva komma ihåg sina drömmar, så har de ingen medvetenhet om det ljus och den kärlek som ligger precis bortom det fjärde-dimensionella Lägre Astral-Planet i Älvornas Land, samt bortom.

Därför tror dessa förlorade att de endast kan leva inom den tredje-dimensionella verkligheten och fruktar att den är på väg att komma till sitt slut. I själva verket blir de omgivna av tunnlar av ljus, men deras frekvens är så låg att de inte kan varsebli dessa.

Dessa tunnlar av ljus har öppnats av Gaias medlemmar, för att välkomna in helheten och enheten inom den villkorslösa kärleken samt inom ljuset. Detta multi-dimensionella ljus och denna kärlek rör sig till en början till de områden som har öppnat portalerna.

När det multi-dimensionella ljuset rör sig genom portalerna in till Jordens kärna, tar Gaia emot det och förstärker det, så att Hon ska kunna flöda ut till ytan av Sina SAMTLIGA planetariska områden. På det sättet kan Gaia dela med Sig av Sitt utvidgade ljus med ALLA varelser på HELA Sin yta.

Eftersom detta högre ljus strömmar ut, inte bara från de högre dimensionerna, utan även från Gaias kärna, kan de varelser som inte har varit tillräckligt lyckligt lottade att få vistas i ett område där det förekommer öppnade portaler, också få uppleva det högre ljuset.

På det sättet kan alla få uppleva det högre ljus som så generöst delas med Gaia via myriaderna öppna portaler. I och med att de som håller på att vakna upp börjar komma ihåg sina multi-dimensionella själv, förmår de kalla in sina högre uttryck för sina SJÄLV inom Ängla- och de Galaktiska världarna.

I själva verket efterfrågar och välkomnar många den hjälp som Arkturierna, Plejaderna, Sirianerna, Antarerna och Andromederna sänder till alla medlemmar på Jorden samt även till Moder Jord.

På grund av att Gaia är en planet för ”orsak och verkan”, måste processen av att transmutera mörker till ljus initieras av de varelser som till en början sände ut mörkret.

Dessa varelser finns enbart inom människoriket, eftersom djur-, växt- och de eteriska rikena lever inom en enhet av kärlek för sin planet. Sålunda behövs det att de som bär jordfarkoster sänder ut motgiftet. Det är av denna anledning som många högre varelser tog sig en mänsklig kropp för att hjälpa Jorden.

Fastän ett flertal av dem som bär en jordfarkost kanske inte var de som sände ut mörkret, så tog de sig en jordfarkost för att kunna hjälpa planeten.

Gaia är tillika en planet av orsak och verkan, så de mörka som har placerat fruktan in i Gaias verklighet, måste ta emot denna fruktan och transmutera den genom att villkorslöst älska och förlåta sig själva, såväl som andra.

Ifall de förmår göra detta, ifall de förmår acceptera följderna av sin orsak och transmutera dessa följder med sin egen villkorslösa kärlek, så kommer även de att förmå ansluta sig till den storslagna händelsen med den planetariska transmutationen. Ingen är alltför mörk för att bli förlåten eller alltför rädd för att kunna leva i kärlek.

De som använder sin fria vilja till att välja att hjälpa planeten med Hennes transmutation, kommer i hög grad att utvidga sitt medvetande. Detta utvidgande av medvetande sker för att de valde att bidra till den storslagna händelsen med den planetariska uppstigningen.

Därför har de sänt ut orsaken av att ”vi skapar en planetarisk uppstigning”, vilket återger en verkan av att vara ”en medlem av den planetariska uppstigningen”. Inom detta utvidgade medvetande kan de skapa portaler som öppnas allt vidare och ta sig till högre och högre frekvenser och dimensioner. Dessa ljusportaler kommer att kunna ta emot alltmer multi-dimensionellt ljus, samt villkorslös kärlek.

I själva verket kan dessa utvidgade ljus-flöden mer effektivt färdas:

Ner till Gaias kärnkristaller

Sedan stråla ut från kärnan upp till Gaias hela yta

Till Gaias aura/atmosfär

Bortom Gaias aura

Och in till och igenom den fjärde dimensionen

När detta högre ljus färdas in till Gaias kärna, vidare ut till de tredje- och fjärde-dimensionella verkligheter som är tidsbundna, frigör NUET inom ljuset koncepten gällande ”dåtid och framtid”, såväl som den separation och begränsning som har skapats av tredje-/fjärde-dimensionell tid.

I och med frisläppandet av separationskonceptet, sammanförs de tredje och fjärde dimensionerna till NUET i Gaias transmutationsprocess till en femte-dimensionell planet av högre ljus och villkorslös kärlek.

På detta sätt frigörs illusionen gällande separation mellan livet, som har uppfattats som att leva i en fysisk värld, och döden, som har uppfattats som att leva i en fjärde-dimensionell astral värld.

I och med att dessa illusioner frigörs, blir de ersatta med vetskapen om att ”Livet” är evigt och DÖDEN är en tredje-dimensionell illusion. Den fjärde dimensionen styrs inte heller av illusionen om död, för det är dit som människorna färdas när de har ”dött” ifrån sin tredje-dimensionella verklighet.

Men när man väl befinner sig i den fjärde dimensionen, upptäcker man att man inte är död. Det är då man inser att livet fortgår långt bortom det som är ens fysiska förkroppsligande.

När Gaia alltmer expanderar till ett femte-dimensionellt medvetande, kommer de som återvänder till en inkarnation ihåg att det INTE finns någon separation mellan liv och död. De kommer att minnas att det inte förekommer någon separation mellan den tredje dimensionen och den fjärde dimensionen.

I och med denna hågkomst inser de att all separation är en illusion inom den tredje och lägre fjärde dimensionen. De kommer ihåg att de inte är separerade från andra människor och att de inte är separerade från planeten.

Vidare, till och med de som ursprungligen tog sig en inkarnation på Jorden i egenskap av varelser av mörkret för att upprätthålla ett ’makt över andra – mönster’, lär sig att det INTE finns några ’makt över andra – mönster’, eftersom det inte finns några andra. Ytterligare, när Gaia allt snabbare genljuder till den femte dimensionen, så kommer ingen av dem som har en ”mörk agenda” längre kunna sända ut några skadliga, skrämmande, farliga tankar, för dessa tankar kommer omedelbart att återvända direkt tillbaka till avsändaren.

Då kommer den som sänder ut rädsla och mörker säga: ”Vänta lite, jag kan inte göra det här längre. Jag kan inte sända ut mörker, för det kommer direkt tillbaka till mig. Men någon skickade detta mörker till mig.”

Då kanske de säger: ”Vänta lite, om jag inte kan skicka ut mörker, så kan det mörker som sändes in till mig nu släppas.”

Kan ni föreställa er, GÖR det verkligen, föreställ er en verklighet i vilken alla som någonsin har drabbats av ett mörker som färgade dem till att bli mörkrets medlemmar, spontant skulle bli helade från det som till en början skapade detta mörker inom dem.

Kom ihåg att hela Gaia, allt liv på Gaia, allt liv på samtliga planeter, inom hela den tredje dimensionen, kom från de högre frekvenserna av ljus, som skickades genom flera filter för att bli uppdelade till olika oktaver.

Sedan blev dessa oktaver uppfattade som separata. Dessa oktaver uppfattades till och med så, att vissa var bättre och andra var sämre. Sedan gick denna uppfattning, som i själva verket var ett dömande, in i människorna.

På det sättet, var vissa människor goda och vissa människor var onda. Då fick de onda människorna andra människor att känna sig onda. Men hur skulle det vara ifall de goda människorna insåg att de inte var separerade från de onda människorna? Hur skulle det vara ifall de ”goda människorna” insåg att de är de älskade människor, som på något sätt har kommit ihåg att de är ETT med Ljus och ETT med Kärlek?

Hur skulle det vara ifall de delade sitt Ljus och sin Kärlek med ALLA människor som tidigare har identifierats som onda?

Hur skulle det vara ifall det inte fanns någon separation?

Hur skulle det vara ifall de som har definierat sig själva som onda, på något sätt förmådde släppa denna programmering och acceptera den villkorslösa kärlekens ljus, så att de villkorslöst skulle kunna förlåta och villkorslöst acceptera sig själva?

Skulle de då minnas att de är ETT med ALLT liv? Vilken strålande healing! Hur skulle det vara ifall hela mänskligheten blev helad inom Ljuset och allt mörker kunde släppas?

Det är ni, Gaias medlemmar, som har förmågan att skapa denna verklighet med er egen villkorslösa kärlek, villkorslösa förlåtelse och kraften i er egen transmutation via den Violetta Flamman.

Vi sänder er alla, goda, onda, mitt-emellan och vilka etiketter ni olyckligtvis har fäst på er medvetenhet om ert själv…

Vi sänder er ALLA Villkorslös Kärlek, i och med att vi Strålar, Strålar, Strålar den Violetta Flamman.

Välsignelser, vi är den ENDA – som de många som befinner sig i Uppvaknande har skapat.

Inom denna ENDA, föds den Nya Jorden.

Kära Läsare, vid någon tidpunkt i denna artikel blev den Sue som skrev början, en blandning av Sue och Arkturierna, för att sedan avsluta meddelandet i egenskap av Arkturierna.

Välsignelser från oss alla.

 

 

The Arcturians via Suzanne Lie, October 20th, 2017 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...