Arkturierna via Suzanne Lie, 24 december, 2016

Arkturierna, 24 december 2016

Via Suzanne Lie

 

 

Vi, Arkturierna, är med er som alltid och vi vill att alla ska veta att ni kan kontakta oss närhelst ni behöver hjälp. Många av er har frågat oss om pengar kommer att finnas kvar, och vi kan tala om för er att många av er kommer att se slutet för pengar som betalningsform. Pengar var, och är fortfarande, en skapelse av de mörka, som ofta kallas Illuminaterna.

Pengar i er verklighet är inget annat än siffror eller pappersbitar, och mycket lite av de ”pengar” som människor får har något värde över huvud taget. De har inget värde eftersom det guld som är tänkt att ”backa upp pengarna” inte är anslutna till innehavarna av pengarna.

Guldet har bara makt eftersom dagens människor har bestämt sig för att tro att pengar har makt. Det är inte ”pengarna” som har makt, utan de som äger pengarna, och ”någonstans” inom Illuminaternas värld backar förmodligen guld upp pengarna.

De gamla Inkaindianerna hade så mycket guld att det inte hade något värde alls. Det var bara en glänsande sten. De vävde vackra föremål som de använde som pengar. Dessa vävnader hade ett verkligt värde, eftersom de bar på kärlek från de som skapade dem.

Men i er värld har pengar i första hand ”makt över andra” och är ett medel för att manipulera. Väldigt ofta, i själva verket oftare än inte, har de som är de största bidragsgivarna till er värld mycket mindre pengar än de mycket rika som samlar på sina pengar eller använder dem till att ha makt över andra.

Pengar har blivit ett kontrollmedel för många i er verklighet. Det är av den anledningen som den femdimensionella Jorden INTE kommer att ha några pengar, istället kommer det att bli en omedelbar manifestation.

Eftersom alla femdimensionella varelser har förmågan att omedelbart manifestera vad som är nödvändigt, finns det ingen anledning att köpa eller sälja, istället går ni helt enkelt till er replikator och skapar det. Era Star Trekfilmer hade rätt om ”replikatorerna.”

I själva verket har ni dem nu, men Illuminaterna har tagit dem och gömt dem. Om var och en bara kunde skapa vad de behövde, hur skulle då de Mörka få er att spendera era pengar för att köpa det ni behöver?

Faktum är att så fort replikatorerna släpps till HELA mänskligheten, kommer de Mörka inte att ha någon makt över mänskligheten, förutom genom de våldshandlingar de skapar för att återta makten över er. Men eftersom de måste ha makt över andra är deras medvetande så lågt att de inte kommer att förena sig med er i den femte dimensionen.

De Mörka kommer slutligen att vara tvungna att leva i Gaias Operativsystem i vilket den ”energi som sänds ut är den energi som kommer tillbaka”. När Gaia höjer sig till den fjärde och femte dimensionen kommer tid att avta för att slutligen försvinna.

Därefter kommer ”tiden”, mellan när de Mörkas negativa kontroll försvinner och den tid det tar för mörkret att återvända till dess avsändare, att upphöra. Därför, när de Mörka sänder ut rädsla och mörker, kommer de omedelbart att få tillbaka rädsla och mörker.

Samtidigt kommer alla de som har sänt ut kärlek och ljus att omedelbart få kärlek och ljus tillbaka. Välsignelser till våra uppstigna kära! Dagar med lidande kommer att ta slut. När det inte finns någon tid mellan vad man sänder ut och vad man tar emot, kommer Kärlek och Ljus genast att återvända till dem som har sänt ut det. Omvänt kommer de som har skickat ut rädsla och mörker att omgående få ta emot den rädsla och det mörker som de har sänt ut.

Det är inom detta NU som Gaia kommer att stiga upp.

Inom detta NU kommer de som har levt genom makt över andra inte längre att kunna ansluta sitt medvetande och därmed sin kropp till Gaias femdimensionella planet. Dessutom kommer den rädsla och bristande kontroll av sitt liv, som de Mörka har sänt ut, att omedelbart återvända till dem.

Det här är inget straff, utan en gåva. När Gaia sänkte sig till en lägre frekvens fick de Mörka inte uppleva återkopplingen av sitt själviska beteende under samma livstid som de sände ut det. Därmed lärde de sig inte.

På samma sätt kommer de som har sänt ut kärlek och ljus i många år och ofta lidit på grund av orättvisan i sin värld, att kunna ta emot den återvändande välsignelsen i all kärlek och allt ljus som de har delat med andra.

På så sätt kommer mänskligheten att lära sig – att skicka kärlek och ljus till andra skapar en fortgående cykel av kärlek och ljus. I denna energetiska cykel kommer mänskligheten lättare att minnas sitt Multidimensionella Jag, liksom sina högre dimensionella skepp och sin hemplanet.

De kommer också att komma ihåg att försiktighet och skydd, som hade varit så nödvändigt i alla tidigare tredimensionella inkarnationer, kan frigöras i den trygghet och det enhetsmedvetande som finns i femte dimensionens verklighet.

Eftersom femte dimensionens verklighet är baserad på Villkorslös Kärlek och Multidimensionellt Ljus, lever ALLA i Kärlekens och Ljusets skydd. Vi inser att det här konceptet nästan är obegripligt för många av våra kära som lever på den tredimensionella Jorden.

Dock kommer Gaias frekvens att börja göra framsteg i de högre frekvenserna när Hon träder in i femte dimensionens verklighet. Precis som en blomma släpper bladen som omger och skyddar blommans knopp tills den är redo att slå ut, kommer det tredimensionella skal som har omgett Gaia att också släppa.

När Gaias femdimensionella Blomma slår ut i sin verkliga glans, kommer den fysiska Jordens ”knopp”, som en gång omgav den, att glömmas bort. På samma sätt kommer mörkret, som nu håller er värld i skäck, att också snart glömmas bort. Redan nu håller strålar av högre ljus på att tränga sig djupare och djupare in i Gaias kärna.

Kärnan i Gaias Jord har förblivit femdimensionell, trots att hela planetens yta var kraftigt skadad genom plundring och krig, som har skapats av dem som sökte ”makt över andra.”

Eftersom de har tillbringat hela sitt liv i jakten på att bestämma över andra, har deras medvetande blivit så lågt att de inte kommer att kunna uppfatta det fantastiska ögonblick i vilket Gaia avslutar sin tredimensionella utblommande till sitt sanna multi-dimensionella, planetariska JAG.

Vi påminner er om att när er vibration återgår till den femte dimensionen, kommer den energi som ni har sänt ut under era många inkarnationer på Gaia att återvända till er, avsändarna. Eftersom orsak och verkan kommer att ske inom samma inkarnation, kommer det att bli lättare för dem som ännu inte har vaknat upp att också minnas sina Multidimensionella JAG.

De kommer också att minnas segrar, misslyckanden, kärlekar och sorger under andra inkarnationer, så att de inte längre behöver upprepa samma situationer i liv efter liv efter liv. När mänsklighetens utveckling accelererar, och så småningom fortskrider i femte dimensionens NU, kommer de att kunna läka många skador de har tillfogat sin Moderplanet.

När Gaia återvänder till sitt ursprungliga, Planetariska JAG, kommer Hennes planetariska uppstigning till femte dimensionen och bortom den att kraftigt accelerera. Samtidigt kommer de som har gett sin kärlek, sitt ljus och engagemang för att hjälpa Gaia och Hennes invånare, också att uppleva en acceleration av sin uppstigningsprocess.

Det har alltid varit meningen att Jorden skulle vara en ”Utbildningsplanet” där invånarna kunde lära sig att bemästra sitt eget energifält. Dock var de Mörka i stånd till att tillfälligt störa det ”inlärningsprogrammet” genom att skapa skräck och dominans, så att Jordens invånare tvingades till ren överlevnad.

Som informerade människor vet så ”dör” fler och fler av Jordens icke-mänskliga arter. Men de dör faktiskt inte, istället förflyttas de till den femdimensionella Jorden. Denna omflyttning är en form av uppstigning på så sätt att deras resonansfrekvens dikteras av Jordens frekvens, till vilken deras kropp kommer att anslutas.

Eftersom djurriket lever i ett enhetsmedvetande med planeten, bryr sig om sina familjer och är fria från girighet, lever de som medlemmar av planeten så som de högre astrala världarna gör. Därför kommer de naturligtvis att trivas i den högre femdimensionella verklighetens vibration.

Å andra sidan lever de Mörka INTE som medlemmar av planeten. Istället lever de som inkräktare på planeten, men när den tredimensionella Jordens cykel når sin fullbordan, kommer de inte att kunna behålla sitt medvetande eller sina kroppar i Gaias högre dimensioner.

På grund av sina val att ”härska över andra” är deras medvetande på en så låg frekvens att de inte kommer att kunna uppfatta övergången till femte dimensionen. Därför kommer de att stanna kvar i den verklighet som håller på att avslutas, istället för att ansluta sig till den verklighet som håller på att födas.

Den här situationen är inte menad som ett straff, men när Gaias tredimensionella cykel kommer till sin fullbordan och Hennes frekvenser går in i de högre frekvenserna av verkligheten, kommer de som klamrar sig fast vid den tredje och lägre fjärde dimensionen inte att kunna uppfatta eller uppleva Gaias ärorika uppstigning.

Å andra sidan kommer de som har sänt ut kärlek och ljus och hjälpt andra och Gaia, inte att kunna uppfatta de femdimensionella frekvenser av kärlek som kommer att lotsa Gaia och Hennes invånare tillbaka till deras inneboende femdimensionella frekvenser.

Denna process kommer att säkerställas av de högre ljusfrekvenser som flödar in på Gaias planet, liksom i alla Hennes livsformer. Men bara de som har lärt sig att ”energi som flödar ut är lika med energi som kommer tillbaka” kommer att njuta av den upplevelsen.

De som har skickat ut rädsla och kontrollerat andra kommer att få tillbaka den rädsla och kontroll som de har tvingat på andra människor, djur, elementen och Gaias kropp. De kommer inte att njuta av processen.

En del av dem kommer att inse vad de har gjort mot andra, och kommer att få möjlighet att ställa om sig till det högre ljuset genom att kärleksfullt hjälpa andra. Det är genom att ge hjälp åt andra som man kommer ihåg att Gaias Operationssystem innehåller ”energi ut är lika med energi tillbaka.”

Under tiden kommer ljusets Gamma- och Deltavågor att komma in i Gaias planetariska aura. Dessa frekvenser transporterar transmutationsfrekvensen av all verklighet från tredje/fjärde dimensionen in till den fjärde/femte dimensionen.

När mänskligheten är redo att ta till sig samma operationssystem som en stor del av växt- och djurriket alltid har levt under, vilket är att leva HÄR och NU, kommer människan att börja vakna upp till det faktum att Jorden är en levande organism i ett kosmiskt nätverk av olika frekvenser, som utgör många versioner av verkligheten.

Faktum är att i ert NU kommer högre och högre frekvensvågor in i er atmosfär, er planet och i allt liv, – inklusive mänsklighetens – som lever på Jorden. Se nedanstående illustration av hur dessa energivågor flyter runt om och genom Gaias Planetariska kropp.

För mer information om dessa ljusvågor klicka på HERE

Precis som dessa vågor av högre ljusfrekvenser kommer in i Gaias jordiska kropp, så kommer de också in i er mänskliga kropp för att aktivera det neurala nätverket i er hjärna liksom er fysiska kropp på ett sätt som de aldrig har aktiverats under någon av era inkarnationer på Jorden.

När nya områden i hjärnan och det övergripande nervsystemet är ”kalibrerade” till de högre ljusfrekvenserna kommer ert ”skräp DNA” att utlösas. Se HERE

När 97% av ert ”skräp DNA” blir påslaget av dessa högre ljusfrekvenser, kommer er högra och vänstra hjärnhalva att förenas för att aktivera hela hjärnan. När hela hjärnan är aktiverad (se ovanstående länk) kommer det att underlätta aktiveringen av ert femdimensionella medvetande.

Den här aktiveringen, tillbaka till ert inneboende femdimensionella medvetande, kommer att ge er full åtkomst till ert sanna Multidimensionella JAG, liksom de många versionerna av verkligheten som ert femdimensionella JAG är i stånd att införliva i era dagliga tankar och känslor.

Med andra ord kommer ni att återvända till ert JAG, till ert rymdskepp, till ert Hem och till de högre dimensionella uttrycken av ert multidimensionella JAG, från vilket ni separerade genom era begränsade tredimensionella tankar och känslor.

Är det dags för er att acceptera denna aktivering? Tänk på det för snart kommer ni kanske att uppmanas att göra det valet.

Välsignelser från Arkturerna.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...