Arkturierna, 14 mars 2015

Arkturierna

Att Varsebli Energi Fält

14 mars 2015

Kanal: Suzanne Lie

Många av er har problem med ert minne. Ni kanske inte är säkra på om det problemet beror på att ni alltmer glider in i NUET, eller om ni har ett problem med er Jordiska kropp. För många av er, har denna “fråga” dykt upp eftersom ni tänker multidimensionellt med er 3D-hjärna.

Er 3D hjärna skapades inte för att tänka multidimensionellt. Men, eftersom ert medvetande expanderar bortom begränsningarna i den fysiska världen, måste ni “växla över” till  Multidimensionellt tänkande med ert Multidimensionella Sinne.

Er fysiska hjärna är kalibrerad för att uppfatta de tredje och fjärde dimensionella verkligheterna, medan ert Multidimensionella sinne är kalibrerat för att uppfatta den femte dimensionen och bortom det. Med andra ord måste ni kalibrera ert medvetande till de högre hjärnvågorna för att bearbeta det som ni  uppfattar vid kanterna av era tredimensionella varseblivningar.

Er tredimensionella uppfattningsförmåga har sträckts till sin gräns och försökt beräkna frekvenser bortom den fjärde dimensionen. Därför kan era korta glimtar av något som är precis bortom tredje / fjärde dimensionellt  seende och hörande, bara gå till en undermedveten nivå av er 3D-hjärna.

Era Jordliga kroppar känner att något är väldigt annorlunda, men kan inte avgöra vad “något” kan vara. Alla dessa förändringar i er uppfattning är för att ni gör övergången från tredje / fjärde dimensionella uppfattningar till femte dimensionella uppfattningar och även bortom det.

Fjärde dimensionella varseblivningar uppstår när ni drömmer eller när ni är engagerade i en kreativ eller lustfylld strävan. Gradvis, blir ni vana vid dessa uppfattningar. När ni vant er vid denna frekvens av stimuli, blir den era uppfattningars nya  “hemmabas-frekvens” .

Sen kommer ni att gå vidare till den femte dimensionens uppfattningar. Fler och fler av våra Jordade vänner upplever något som rusar förbi genom deras medvetenhet, flimrar till i kanten av deras synfält, viskar mjukt i deras öron och / eller skyndar förbi deras kroppar.

Dessa svagt märkbara varseblivningar ökar när ni blir indragna till den femte dimensionella verklighet som ALLTID har omgett er. Ja, den femte dimensionen har alltid varit en del av er verklighet, eftersom de högre frekvenserna av verkligheten existerar oändligt inom NUET av den ENDA.

Rädslans och ilskans täthet som har omgett kära Gaia under längre “tid” än ni kan räkna börjar äntligen försvinna bort. Gaia höjer gradvis sin planet till högre och högre frekvenser. Några av Hennes kära invånare kommer inte att kunna förbli i samklang med den högre, hemmabas-frekvensen och kommer att fortsätta leva inom 3D Matrixen.

Denna 3D Matrix tillhandahölls som en virtuell verklighet där varelser av den tredje dimensionen kunde leva på Gaias Jord. Gaia frisläpper nu Sin 3D Matrix, eftersom Hon är redo att återvända tillbaka till hennes femte dimensionella tillstånd. Ni förstår, Gaia saknar Sitt liv i  högre frekvens.

Lyckligtvis finns det också ett ständigt ökande antal människor som minns och saknar de femte dimensionernas verklighet som är fylld av Villkorslös kärlek och Multidimensionellt Ljus. Inom dessa realiteter det finns ingen “tid.” Därför, tiden startas eller avslutas inte, och verkligheten startas eller avslutas inte.

Livet i de högre frekvenserna existerar inom Flödet av NUET. Eftersom Gaias genklang flirtar med det femte dimensionella NUET, blir fler och fler av Hennes invånare medvetna om det frekvensskifte av deras verklighet. Vissa motsätter denna förändring, vilket gör dem rädda och arga.

Å andra sidan, inser många av er “nästan” att något håller på att förändras. Vi säger “nästan” eftersom ni vet att något är annorlunda, men er 3D-hjärna har ingen förklaring till vad som händer. De som har mediterat har förberett sig för detta skifte genom att lära sig att medvetet uppleva högre dimensionella medvetandetillstånd.

Vi vill påminna om att det finns många sätt på vilka våra Jordade kan meditera. Så även om ni kanske inte formellt mediterar, betyder det inte att ni inte utökar ert medvetande in i de högre dimensionerna. All form av kreativ strävan tjänar till att automatiskt utöka ert medvetande.

När ert medvetande väl börjar expandera till att omfatta er medvetna uppfattning av den femte dimensionen, börjar ni uppleva verkligheten såsom, vad er 3D hjärna skulle  beräkna som “energifält.” Eftersom er 3D hjärna inte är kalibrerad till att uppfatta den femte dimensionen och bortom den, kan den bara tolka era korta femdimensionella varseblivningar som “energifält.”

Er fysiska hjärna kan bara uppfatta det som är fysiskt som “riktigt”. Därför klumpas alla icke-fysiska varseblivningar ihop som “energifält.” Lyckligtvis, börjar fler och fler av Gaias UppStigande människor medvetet att uppfatta dessa energifält . Men eftersom dessa energifält är bortom illusionen av “tid” uppträder de som en blixt av energi.

Vi pratar med våra Jordade inom detta NUET att assistera de som Uppstiger för att bättre förstå hur man medvetet tar hand om dessa “glimtar av varseblivning.” Kom först ihåg att påminna ert Jag om att dessa blixtar är verkliga. Er 3D hjärna är oförmögen att acceptera den informationen. Kom därför ihåg att ansluta automatiskt med ert Multidimensionella sinne, vilket lyser över er fysiska hjärna.

Era Multidimensionella sinnen genljuder till frekvenserna strax bortom er fjärde dimensionella aura. Vi använder termen “bortom” för att göra vårt uttalande mer begripligt med ert 3D-tänkande. Dock är ert femte dimensionella JAG inte “bortom” er. Ert femte dimensionella JAG är “inom” er.

Med det förklarat, vi vill berätta att dessa “blixtar av varseblivning” faktiskt inträffar inom er kärna, som är portalen till ert Multidimensionella JAG. Det som händer är att ert kärnJAG – er Ljuskropp – håller på att aktiveras av de högre frekvensenergimönster som kommer in i Jordens atmosfär.

Dessa “blixtar” går in Gaias atmosfär, vilket är hennes planetariska aura, eftersom jorden allt mer genljuder till högre och högre frekvenser. De som uppstiger med Gaia genljuder också till högre och högre frekvenser. Därför aktiveras deras Ljuskroppar, som har legat latenta inom deras kundalinikraft inom deras ryggrad.

När Ljuskroppen väl börjar sin aktiveringsprocess börjar 3D hjärnan och det Multidimensionella sinnet att gå samman. Det är en sammanslagning av 3D hjärnan och Multidimensionellt sinne som gör det möjligt för uppfattningar av femte-dimensionens energifält att uppfattas medvetet.

Ni, våra Jordade, kan påskynda denna underbara process genom att påminna er själva att medvetet uppmärksamma de ständigt ökande varseblivningarna som vilken er 3D hjärna inte verkar ha någon förklarlig källa eller orsak till. Denna acceleration sker eftersom er 3D hjärna är i dess primära stadie av sammanblandning med ert Multidimensionella sinne.

Ni kan hjälpa denna process genom att berätta för ert Jag att det ni precis har börjat att medvetet uppfatta är “riktigt”. Den tanken är början av er brygga mellan 3D hjärnan och ert Multidimensionella sinne. Varje gång ni “går över bron,” skapar ni neurala synapser som ansluter er hjärna till ert Multidimensionella sinne via maskhål i ert “skräp-DNA”.

Forskning om Skräp DNA – scrolla ner på sidan till “FORSKNING OM SKRÄP-DNA”

Dessa maskhål är minimala, Multidimensionella portaler mellan er 3D hjärna och ert Multidimensionella sinne. När ni börjar uppfatta verkligheten genom ert Multidimensionella sinne, kommer ni uppfatta de högre frekvensernas energifält innan de har trätt in i “tiden” i er 3D Matrix.

När ni väl inser att dessa Multidimensionella energifält är fyllda med Villkorslös Kärlek, kan ni öppna ert hjärta och sinne för att helt acceptera dem. Å andra sidan, om ni identifierar att ett energifält innehåller rädslobaserade känslor, kan ni skicka det Villkorslös Kärlek och blåsa bort den med Violetta Flamman.

När ni arbetar med energimönster innan de uppenbaras i er fysiska verklighet, kommer ni att tjäna både er själva och Gaia genom att rena eventuella skrämmande verkligheter. Också genom att erkänna de högre frekvensernas energifält, som är baserade på Villkorslös Kärlek och Multidimensionellt Ljus, kan ni  helhjärtat acceptera dem i er personliga och planetariska verklighet.

När ni väl har godkänt dessa femte dimensionella och bortom dem, energimönster i er verklighet, så vänligen jorda dem i kärnan av er Kundalini, liksom i Gaia´s kärna. På detta sätt kommer ni att öppna de högre dimensionella portalerna till ert egna medvetande. Ni kommer också att fungera som de Portalernas Väktare genom att jorda dess energipaket i kärnan av Gaias planetariska farkost.

Ser ni hur VÄLDIGT viktiga ni är för Uppstigningsprocessen?

Till en början kommer ni förmodligen ENDAST att känna igen de negativa energifälten, då ert 3D medvetande ständigt är på alerten för problem. Så småningom kommer ni att känna er bekväma med er tjänstgöring av att arbeta för Uppstigning på energifältens grundnivå.

När ni älskar och omvandlas på nivån av ett energifält, kommer ni antingen att hjälpa ett kärleksfullt energiområde att jordas i Gaia, eller omvandla ett rädslobaserad energifält innan det manifesteras.

Så småningom kommer ni känner er säkra nog att acceptera de högre dimensionella energipaketen i er personliga portal. Det är genom medveten acceptans av dessa högre dimensionella realiteter in i ert JAG som ni kommer att börja det medvetna enandet med ert Multidimensionella JAG.

Vi önskar att alla våra Jordvolontärer omedelbart kunde uppleva en snabb återgång till JAGET, men vi vet hur stark “hjärntvätten” är under ert NU. Lyckligtvis kan vi informera er om att er Galaktiska Familj gör stora framsteg i processen att återlokalisera de som inte kan, eller vill, ta emot Ljuset in i sina medvetanden. Vi är mycket glada att ni, våra sändebud till Jorden, har varit så engagerade i processen av att hjälpa Gaia och ALLA hennes skapelser.

Då ert medvetande fortsätter att expandera, kommer ni att börja uppfatta mer och mer omväxlande, parallella och högre dimensionella realiteter. Ert Multidimensionella Sinne har alltid haft dessa varseblivningar, men fram tills nu var det alltför bortkopplat från er 3D hjärna för att ni medvetet skulle  vara medveten om dessa upplevelser.

Eftersom ert medvetande nu skiftar till en högre frekvens, släpper ni illusionen av “en verklighet i taget.” Nyckeln till denna frisläppande process är ordet “tid.” Kom ihåg, när ni flyttar in i ert femdimensionella medvetande är era uppfattningar inte längre begränsade av 3D regeln om polarisering, separata verkligheter.

Eftersom ni rör er mot till högre uppfattningar, börjar ni uppfatta flera verkligheter inom NUET, och alla dessa realiteter är konstigt blandade. Naturligtvis sker “den konstiga” komponenten endast i ert 3D-tänkande som fortfarande är begränsat till de gamla begreppen av separation, polaritet och begränsning.

Då ert medvetande blir mer Multidimensionellt, blir era uppfattningar Multidimensionella. Därför kan ni bli förvirrade “Vilken verklighet är den verkliga verkligheten?” Svaret är att alla dessa verkligheter är verkliga inom sitt eget energifält. Om ni skulle träda in i ett energifält av en viss verklighet, skulle ni uppleva tankarna, känslorna, tankeformerna och energifälten av den verkligheten.

Dock kommer ni inte veta det förrän ert medvetande har “läst” energin i denna verklighet. De energiområdena som omfattar varje verklighet fungerar som en människas aura. Det som finns i den mänskliga kärnan projiceras ut på aurans energi “skärm.” Det är samma för energifälten på så sätt att  energifältets kärna i detta område återspeglas mot  det “dimensionella membranet” av den verkligheten.

Dag för dag, börjar fler och fler medlemmar av mänskligheten att medvetet uppfatta dessa Multidimensionella energifält. Alla dessa energifält representerar lite olika frekvenser av genklang som ni kan uppfatta när ni är i olika medvetandetillstånd.

När ni uppfattar dem, upplever ni dem bara som en “energifält”. Men, som ni ser dessa energifält som auror av verkligheten, kommer ert medvetetande successivt expandera till att omfatta detta begrepp.

För er 3D hjärna, verkar dessa Multidimensionella verkligheter vara tredimensionella, eftersom det är den enda sätt på vilket 3D hjärnan kan tänka. Men dessa verkligheter är kopplade till 3D Matrixen, men utökar sin båge ut långt, långt bortom den tredje dimensionen.

Högre dimensionella verkligheter existerar inom dessa orber av verklighet. Först kanske ni tror att dessa orber är “nya”. Men de har alltid funnits där, men era uppfattningar var begränsade till den tredje / fjärde dimensionen. Det är inom detta NUET som ni börjar föreställa er vad som kan ligga bortom begränsningarna i ert 3D-hjärna.

Kommer ni ihåg när ni trodde att endast det som var kopplad till 3D Matrixen var verkligt? Nu inser ni att det som är fäst på Matrixen är en illusion och det som sträcker sig utanför matrixen är de högre dimensionella versionerna av denna verklighet. Alla dessa realiteter är “riktiga”, men bara för dem som genljuder till den frekvensen. Ni kommer bara att uppfatta de dimensionella verkligheter till vilka ni har öppnat ert sinne.

Dock kan ni vara djupt i meditation, kreativitet, eller till och med i något nöje, vilket expanderar ert medvetande in i dessa högre frekvenser, och sedan – i ett nafs – fångar 3D Matrixen er uppmärksamhet och ni är tillbaka i 3D Matrixen. Matrixen är som en nät där ni lätt kan fastna, och ju mer ni kämpar, desto mer sammanflätade blir ni.

Om ni kan koppla av i er process, kom ihåg att ni är SANNA Multidimensionella  upptäckare. Precis som Columbus inte visste vart han var på väg, men var tvungen att följa sitt inre kallelse, kommer ni ALLA också att följa era inre kallelser. Denna kallelse är Trumpetens kallelse som signalerar,

DET HAR BÖRJAT

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

You may also like...