Arkturierna via Suzanne Lie, den 3 januari, 2019

Arkturierna

via Suzanne Lie

den 3 januari, 2019

”Femte-dimensionella Varseblivningar och Kommunikationer”

 

Hälsningar till våra kära jordbundna människor. Vi säger ”jordbundna människor” eftersom det finns MÅNGA humanoida varelser som är med oss i de högre-dimensionella världarna och ombord på våra multi-dimensionella Rymdskepp.

Ett flertal av er upplever alltfler sensationer från er femte-dimensionella verklighet, såväl som känslor som nästan är alltför intensiva för att upprätthållas av er fysiska kropp. Dessa känslor och sensationer kommer i vågor, vilket låter er uppleva och gradvis anpassa er till var och en av vågorna i detta femte-dimensionella energi-svall.

Energivågorna kan ge er sensationer som i hög grad liknar att doppa kroppen i mycket kallt, eller mycket hett vatten. Ni vill doppa er i detta ”vatten”, men ni måste ge er tiden att vänja er vid något som till en början känns mycket chockerande.

Men när ni vänjer er vid den ”nya sensationen” så blir den alltmer naturlig. Anledningen till denna anpassning till en högre resonansfrekvens, är för att NI gradvis börjar anpassa er till er egen femte-dimensionella Ljuskropp.

Alla dessa sensationer uppträder för att när ni träder in i den femte dimensionens resonans, så blir era samtliga nervöverföringar, såväl som funktionerna i hjärtat, lungorna, synen, hörseln och känseln – alla dessa är komponenter i er tredje-dimensionella uppmärksamhet – plötsligt kalibrerade till en högre resonansfrekvens.

Vad vi menar med en ”högre resonansfrekvens” är att ni tar kontakt med och beblandar er med en verklighetsfrekvens som ni sällan har upplevt alltsedan ni tog er en Jordfarkost. I själva verket tar ni kontakt med ert eget inneboende femte-dimensionella själv, som frivilligt ställde upp för att ta sig en jordfarkost för att hjälpa Gaia att bli en femte-dimensionell planet. Ert eget femte-dimensionella ”Ljuskropps-Själv” har upprätthållit en förbindelse med ert tredje-/fjärde-dimensionella ”Jord-Kropps-Själv”. Sedan, närhelst ert 3D-/4D- fysiska själv medvetet är sammankopplat med ert 5D-Ljuskropps-SJÄLV, så kan ni ta emot och förstå era högre-dimensionella varseblivningar och upplevelser.

Er femte-dimensionella Ljuskropp är mycket likt ett jättestort hus med många passagevägar, tunnlar, trappor och fönster, vilka i själva verket är portaler. NI har hållit på med att aktivera dessa portaler genom att kombinera er Villkorslösa Kärlek och ert Multi-dimensionella Tänkande.

Er hela villighet, hängivenhet och pliktkänsla för att dela de energifält som strömmar genom portalerna i er jordfarkost, transmuterar aktivt de ”tredje-/fjärde-dimensionella energifälten för Tid och Rum” till ”femte-dimensionella energifält för HÄR och NU”.

I och med att ni hittar vägen till de femte-dimensionella energifälten för HÄR/NU, så inser ni att dessa verklighetsfrekvenser alltid har omgett er, men era tredje- och fjärde-dimensionella medvetandetillstånd var alltför låga för att ni skulle kunna varsebli dessa energifält på ett medvetet sätt.

Därför upptäckte ni dessa energifält medan ni befann er i djup meditation, då ni blandade era högra och vänstra hjärnhalvors verklighetsuppfattningar. När ni väl hade en medveten insikt om denna sammanblandning, började ni förstå att olika verklighetsfrekvenser fungerar för olika verklighetsupplevelser.

Vi säger ”verklighetsupplevelser”, för verkligheten skiftar och förändras i och med att medvetandet hos den som upplever denna verklighet skiftar och förändras till olika frekvenser i ens varseblivningsfält. Vi definierar ”varseblivningsfält” såsom de element i er verklighet som Hjärtat/Sinnet har bestämt såsom varande ”verkliga”. Men endast de som förmår gå med på att Gaia är en multi-dimensionell planet, kommer att kunna förstå processen av att uppfatta samma personer, platser eller saker i enlighet med resonansen hos detta specifika ”frekvensfält”.

Ert ”frekvensfält” är ert medvetandes frekvenshastighet, samt den inverkan som detta medvetandetillstånd har på er fysiska kropp, såväl som det ”frekvensfält” som uppstår från er kropp.

På Rymdskeppen förmår de många olika resonansfrekvenserna hos de olika medlemmarna på Skeppet upprätthålla ett enhetsmedvetande med alla de verklighetsfrekvenser som finns inom och runtomkring dem.

Precis som människor kan uppfatta olika färger och kan sortera dessa färger i grupper, vilka var och en har en egen specifik färg, så kan vi, Galaktikerna, uppfatta och identifiera varelser via frekvensen i deras resonans. Det är av denna anledning som vi, Galaktikerna, kan uppfatta vilka människor som är redo att kommunicera med oss. De människor som är redo att kommunicera med oss har tagit sig bortom sin rädsla för ”olika sorts varelser”.

Därför kan Galaktikerna kommunicera med Jordens tredje- och fjärde-dimensionella varelser, om det så är en människa, ett träd, en växt, ett berg, en ocean, ett moln eller någon annan form av Naturandar, på samma sätt som människorna på Jorden kan kommunicera med andra människor.

Men på Jorden finns det många olika språk, vilka härstammar från många av Jordens olika kulturella områden. Att ha ett annorlunda kommunikationssätt än andra kan skapa en separation från dem som skiljer sig från ens egen kroppsfrekvens och/eller medvetandefrekvens.

Om man kan återfå och upprätthålla sitt inneboende ”inter-dimensionella medvetande”, så är det mer sannolikt att man förmår minnas hur man ska kommunicera med andra varelser, såväl som med andra komponenter hos olika verkligheter, via sitt eget, inneboende multi-dimensionella medvetande.

Ett multi-dimensionellt medvetande möjliggör att man kan uppfatta olika verklighetsfrekvenser för att bättre kunna förstå hur de olika frekvenserna hos dessa olika varelser i själva verket kan uppfatta och kommunicera med varandra.

Varseblivningens femte-dimensionella frekvens låter en medvetet vara uppmärksam på personer, platser, situationer och/eller saker som existerar inom verklighetens femte-dimensionella oktav.

Dessa varseblivningar är inte tillgängliga för dem som inte förstår hur en femte-dimensionell kommunikation fungerar, på grund av att femte-dimensionella verkligheter och kommunikationer inte är separerade till ord, koncept eller olika budskap.

Detta faktum beror på att femte-dimensionella kommunikationer är befriade från den ”tid” som det tar att sända och ta emot tredje-/fjärde-dimensionella kommunikationer. Å andra sidan är en femte-dimensionell kommunikation inte separerad till ord, meningar och stycken.

En femte-dimensionell kommunikation sker inom en känsla av att man vet och förstår summan/helheten hos hela budskapet. Med en femte-dimensionell kommunikation finns allas tankar och emotioner tillgängliga för allas varseblivningsfält. Detta beror på att alla i den femte dimensionen är förbundna med alla andra, via sina egna femte-dimensionella energifält.

Precis som många olika länder och folkgrupper har skapat ett ”språk” med vilket de kan kommunicera med varandra, så kan vi Galaktiker kommunicera med varandra, såväl som med SAMTLIGA varelser, via en ”känsla av att känna till” den information som vidarebefordras till en annan femte-dimensionell varelse.

Men detta vetande är INTE uppdelat i specifika ord, stycken, koncept eller tankar, för orden, styckena, koncepten och tankarna strömmar ögonblickligen från Hjärtat/Sinnet hos den ena femte-dimensionella varelsen till Hjärtat/Sinnet hos den andra femte-dimensionella varelsen.

Detta naturliga ”flöde” sker inom den femte dimensionen för att det inte existerar någon TID mellan att man har en tanke och när man delar den med någon annan. Den femte dimensionen och bortom fungerar som ett ”Ljusflöde”. Om man tänder lampan i ett mörkt rum, så kommer ljuset att flöda genom rummet utan någon hjälp från den som tände ljuset. När man kommunicerar på ett femte-dimensionellt sätt, så tar mottagaren av meddelandet emot det på samma sätt, inom samma NU när meddelandet sändes.

Dessa femte-dimensionella meddelanden är inte begränsade till någon ljus- eller ljudfrekvens, eftersom de strömmar från det ”levande medvetandet” hos en varelse in till det ”levande medvetandet” hos en annan levande varelse. Dessa energifält av information skulle kunna varseblivas via mänskligheten på samma sätt som när människorna uppfattar ljus.

Ljuset separeras inte från sin källa, eftersom ”ljuskällan” ÄR ljuset. På samma sätt så är ert ”personliga medvetande” INTE separerat från medvetandet hos ”andra” personer, platser, situationer eller saker.

Medvetandet ÄR! Därför strömmar medvetandet genom all verklighet och finns tillgängligt för alla som kan matcha frekvensen i sitt personliga medvetande med detta.

Med andra ord, så befinner vi Galaktiker oss i en ”ständig kommunikation” med alla er som sänder er ”uppmärksamhet och önskan att kommunicera” till våra högre-dimensionella verklighetsfrekvenser. Den människa som sänder en önskan att kommunicera med högre-dimensionella varelser kanske eller kanske inte i själva verket förmår vara medveten om att man har sänt ut denna önskan till de högre-dimensionella energifälten. Anledningen till denna ”omedvetenhet” är att ens tredje-dimensionella medvetande kan vara, eller kanske inte förmår vara medveten om sitt eget högre-dimensionella själv.

Majoriteten av mänskligheten är INTE medveten om konceptet gällande Inter-dimensionella Kommunikationer för de är inte medvetna om sitt eget Inter-dimensionella Medvetande.

Detta högre-dimensionella medvetande finns inneboende hos många, om inte hos de flesta människorna. Men de flesta människorna är inte medvetna om denna inre vetskap, för den ligger ”dold” djupt inne i Hjärnan och i Hjärtats kärna.

Men när man kan minnas, eller får en kort upplevelse av, sitt eget Inter-dimensionella medvetande, så får man också en kort glimt av sina egna Inter-dimensionella varseblivningar.

Välsignelser från Arkturierna.

Genom Suzanne Lie.

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...