Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 25 mars, 2018

Den Arkturiska Gruppen

via Marilyn Raffaele

25 mars, 2018

Hälsningar, kära Ni!

Åter en gång erbjuder vi med kärlek vår vägledning för att hjälpa till med er evolutionsresa under denna tid då så mycket kaos och förändring äger rum. Evolutionsresan har inget slut utan fortsätter helt enkelt att veckla ut sig till andra dimensioner, i och med att nya nivåer av medvetande uppnås. På grund av att varje enskild individ är ett uttryck för en Oändlig Verklighet, uppnår medvetandet som vecklar ut sig aldrig en punkt för fullbordan utan kommer snarare att uttrycka sig i oändlighet.

Gudomliga tankar bara är – de har ingen början och inget slut och utgör den substans ifrån vilken alla saker och ting har skapats, för man kan inte göra något utav ingenting. Dessa Gudomliga tankar (energin i Skaparens substans), kan bli förstådda i enlighet med betraktarens uppnådda medvetandenivå.

Vissa religiösa traditioner lär ut att världen är en illusion, men världen är ingen illusion, Gaia är ett rent andligt universum befolkat med Guds avkomma. Snarare är det de ouppvaknade tolkningarna och skapelserna i den mänskliga betingade hjärnan som utgör illusionen.

Allting inom det täta tredje-dimensionella trossystemet, mycket av det som ni har kommit att lära känna och tro på som verkligheten, representerar bara självaste den minsta toppen på ett vidsträckt isberg av verklighet som väntar på att få bli upptäckt. Det kommer ständigt att finnas fler, nya och spännande verkligheter att utforska. Att låta er själva utvecklas bortom det tredje-dimensionella trossystemet är en spännande resa utan slut, en som ni nu bara börjar förstå som en sådan.

Livet är ett pågående äventyr alltigenom samtliga dimensioner men de som ännu inte förmår förstå det, fortsätter att upprätthålla illusionerna av ett materiellt slag i tron att andlighet inte är verkligt, att det är irrelevant, långtråkigt, opraktiskt och inte värt att ägna sig åt.

Den allmänna uppfattningen att ”man bara har ett liv att leva” och därför måste ta ut allt ur det som man tror att ska tillfredsställa ens personliga önskemål, oberoende av dess konsekvenser för andra, har föranlett många personer till att leva fångna i separationsenergin långt efter att de var redo att ta sig bortom den. Att leva utifrån en falsk verklighetsuppfattning bortom den punkt då man är redo för mer, tjänar bara till att skapa och lagra energi i de livslärdomar som i slutänden måste bli manifesterade (kanhända i en annan livstid).

Det finns mycket att tala om, för världen befinner sig på randen till många nya och spännande avslöjanden. Världens kaos förefaller tvinga mänskligheten bakåt till det förflutna, men i verkligheten tvingar det människor att vakna upp till det faktum att mycket (gott och ont) i det som man alltid har accepterat som ”bara hur saker och ting är”, aldrig hade den makt eller den verklighet som man trodde att det hade.

När alltfler själar inser att det endast finns En Makt och att denna Makt redan finns närvarande i sin fulla styrka inom dem, så mister de den brännande drivkraften att söka efter en avlägsen Gud i alla möjliga värdelösa verktyg och metoder, riter och ritualer. Det uppvaknade medvetandetillståndet lever utan möda och manifesteras som en förmåga att stilla vila inombords, oberoende av yttre fenomen genom att man får insikten gällande En Makt.

Det finns inte längre något brännande behov av att bönfalla, tigga om, leta efter, frukta och ropa ut till något koncept om Gud som har gjorts till att likna människan och med liknande egenskaper. Man frågar inte längre: ”Hur kunde Gud tillåta allt detta?” och det föreligger inte längre något behov att be enligt gamla koncept gällande bön, utan snarare finns det ett ständigt inre lyssnande och en dialog med den Gudomliga Verklighet som redan finns närvarande inombords.

Frukta inte, kära ni, för varje dag rör sig planetens energi till en allt större Ljusenergi och detta kan inte hejdas vid denna tidpunkt, oberoende av hur de som motsätter sig detta kan försöka. Ni får nu bevittna detta i de handlingar som utförs av de unga och högt utvecklade själar som tar ställning för en förändring. Det är en kraftfull tid till och med för dem som inte har någon aning om eller ens intresserar sig för Gaias och mänsklighetens uppstigning.

Ni alla valde att vara här i dessa tider för att hjälpa till på något sätt, glöm aldrig det. Många som har hunnit långt på sin evolutionsresa märker att de ofta känner press från olika håll men detta är mycket som när en pil hettas upp när den styr pilens skaft. Ni är vägvisarna, pilens spets. Känn er inte nedslagna, med att tro att era ansträngningar inte betyder något, oberoende hur skenbart obetydliga de enligt någon världsåsikt skulle vara. Varje droppe Ljus som ni lägger till helheten har stor betydelse.

Den tredje-dimensionella världsövertygelsen är och har alltid varit att saker och ting behöver fixas – fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Ni är nu redo att leva, flytta på er, samt hålla er varelse i insikten om att allting redan ÄR för DET är allt som FINNS. Denna insikt är den Ljusenergi som ni lägger till det allmänna medvetandet och det bildar ”Ljusarbetet”. Ni kanske tror att ni inte gör något viktigt, men ert ljus är det Ljus som skiftar världens medvetande.

Vi vill tala om ämnet medvetande. Många tror fortfarande att den intellektuella kännedomen om någon sanning automatiskt framkallar dess uttryck i ens upplevelse och sedan till ens besvikelse och förvirring upptäcker man att de besvärande frågorna i ens liv inte blir bättre eller förändras i enlighet med ens förväntningar.

Problemen ökar vanligen i början för nya studenter av sanningen, för det Ljus som de öppnas upp till blottar alltsedan länge nedtryckta frågor som behöver åtgärdas. Det sker också för att dessa kära ger ut en hel del energi och uppmärksamhet till självaste den sak eller de saker som de hade hoppats bli av med genom sin upptäckt av en del sanningar.

Den intellektuella kännedomen om vissa sanningar är bara det första steget mot att det blir ens uppnådda medvetandetillstånd där det kan och kommer att fysiskt manifesteras utåt. Ert uppnådda medvetandetillstånd är den substans från vilken hjärnan tar ifrån och sedan manifesterar.

Medvetandet styr hur en person lever och uttrycker sig i alla aspekter av livet i en mänsklig kropp. Hjärnan är helt enkelt en kanal för en individs medvetandetillstånd. Till exempel, när ni till en början lärde er köra så tänkte ni på varje steg och övade dem separat. Detta var den intellektuella kunskapen (nivån för hjärnan) av att köra. Med tiden och med övning behövde ni inte längre tänka på stegen, de hade blivit automatiska – ert medvetandetillstånd.

Ett annat gott exempel är ärlighet. Vid det här laget skänker ni ingen tanke till huruvida eller inte ni ska vara ärliga, för ärlighet är ett medvetande, men det finns vissa som kämpar med konceptet om ärlighet, för det är fortfarande ett mentalt koncept för dem. Antingen tänker de inte på det och gör vad de vill, eller argumenterar med sig själva huruvida de ”borde eller inte borde”. Ärlighet som är en facett av enhet, har ännu inte blivit till deras medvetandetillstånd som de lever och andas.

Det är svårt för individer att intressera sig för, än mindre integrera uppfattningar som ”flyger i ansiktet” på deras trossystem. Många som är andligt redo men motsätter sig förändring måste uppleva obehagliga men nödvändiga händelser som kommer att tvinga dem att åtminstone öppna upp sig en aning för att förstå att det existerar en större bild än vad de hade accepterat. Många på jorden upplever nu dessa livslärdomar. Detta är hur evolutionen fungerar tills en person når denna nivå då ”väckningssignalerna” inte längre behövs. De flesta av er befinner er nu där.

Den tredje dimensionen kan inte och kan aldrig bli fri från uttryck för dualitet och separation, för energierna av dualitet och separation är det som bildar den tredje dimensionen. I den kommer alltid att finnas paren för motsatser (dualitet) och känslan av att vara smartare och bättre eller mindre än alla andra levande ting (separation). Det är värdelöst att tro att manifestationerna för dualitet och separation kan försvinna genom att man använder sig av tredje-dimensionella verktyg.

Krig och mänskliga kontrakt kan aldrig och kommer aldrig att uppnå fred, så länge som en substans för krig (separationens medvetande) fortfarande är vid liv och frodas. Till och med krigen mot beroenden, cancer osv, tjänar helt enkelt för att ge dessa saker mer energi med vilken de manifesteras för att ni är skapare. Att försöka lösa problemen på samma nivå som problemet kommer aldrig och kan aldrig fungera, det är en cirkel. Endast det upplysta medvetandet hos individer som blir i majoritet kommer att lösa upp uttrycken för ”gott och ont” genom att svälta ut dem från sin substans – övertygelsens energi.

Medvetandet är INTE hjärnan. Hjärnan är en plats för uppmärksamhet som tjänar till att återspegla ens uppnådda medvetandetillstånd. Tänk på medvetandet som ett massivt, oändligt organ för all Verklighet och hjärnan som en dörr som öppnar sig till detta oändliga organ för allt som är. Vissa har tillsvidare bara en mycket liten dörr med vilken de kan uppfatta och sålunda förmår deras hjärnor bara se en liten del av vad som är viktigt och de baserar sina liv och övertygelser på denna ”glimt” av Verkligheten.

Andra har för sig själva utvecklat en enorm dörr som gör det möjligt för dem att alltmer basera sina liv i Verkligheten. Men det finns vissa som inte har någon dörr överhuvudtaget och som helt enkelt lever och andas inom den Ständigt närvarande Verkligheten. Fullständigheten i deras uppnådda medvetandetillstånd är inte längre i behov av hjärnan för att översätta för dem, och det tillåter dem att helt enkelt ständigt vara Källan. (Mästarna)

Livsupplevelser tjänar till att bygga vars och ens dörr. Vid en tidpunkt då man är redo och som avgörs av ens Högre Själv, drivs en person till att öppna sin dörr, till att börja med vanligen bara en springa. Oberoende av hur stor eller liten ens dörr är, till och med bara en springa, kommer detta att låta lite Ljus strömma ut och till hjärnan där denna får tillgång till det, för att föda fram ett nytt kapitel i ens evolutionsresa.

Alla, utan undantag, har helheten av detta Källans (Guds) levande organ som andas och helt och hållet närvarar inombords, men de som ännu inte är medvetna om denna sanning är helt enkelt oförmögna att få tillgång till det. Det påminner mycket om att ha ett hemligt bankkonto som man inte har någon kännedom om. Kontot kanske innehåller miljoner, men kan inte vara till någon nytta för en förrän man känner till det och får tillgång till det.

Den ignorans som är inbyggd i det tredje-dimensionella trossystemet, tror att den mänskliga hjärnan är den ultimata källan för visdom och sanning, utan att inse att en hjärna som är betingad av falska koncept och övertygelser endast kan ha tillgång till det som flyter omkring inom detta opersonliga trossystem. Tills man kan uppnå förmågan att få tillgång till den kreativa Källan för alla tankar som någonsin funnits inom en, förblir man fastlåst i de tredje-dimensionella koncepten.

Vid en viss tidpunkt måste alla skapa och öppna sin dörr, helt enkelt för att detta är verkligheten och den kan inte utplånas genom att man ignorerar den. DEN inväntar tålmodigt och kärleksfullt att varje person ska upptäcka den helt enkelt för att DEN ÄR, den har alltid har funnits och den har inget behov av att någon ska upptäcka den för att få bli vad DEN redan ÄR …

Men individer behöver uppmärksamma DEN såsom essensen av sitt sanna Själv – den enda källan för allt som de har letat efter – fullständighet, helhet, överflöd, visdom osv.

Samt i synnerhet kärlek – det klister som håller allting samman.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...