Er Gudomliga Gnista är Odödlig och Evig | Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane, 1 september, 2021

 

Er Gudomliga Gnista är Odödlig och Evig | Ärkeängel Mikael via Ronna Vezane

 

 

https://tinyurl.com/2t2bj2b2

 

Älskade Mästare, glöm aldrig att er anledning till att Vara är att bli en medveten medskapare, och att vår Fader/Moder Gud är er Livgivande Kraft. Ni måste släppa det raka, linjära tidsbegreppet där era val är begränsade och påverkade av det förflutna.

En Självbemästrare fungerar inom Cirkelns Lag, konceptet med en Oändlig Loop, (en horisontell åtta). En Oändlig Loop som kontinuerligt flödar ut från er och som är fylld med Gudomlig potential; dock måste den Oändliga Loopen runt er i ert personliga Skaparhjul, innehålla tankeformer av harmoniska frekvenser för att stödja er vision.

Ni kan vara säkra på att era önskningar och visioner kommer att manifesteras på det perfekta sättet och vid den perfekta tiden, om ni förblir centrerade i ert Heliga Hjärta och upprätthåller klarhet i tanke och handling. Kom ihåg att den mänskliga Anden inte kan besegras, den är Gudomlig och är därför oförstörbar. Den Gudomliga Gnistan som har tilldelats var och en av er, är odödlig och evig.

Den värld ni nu lever i är inte en återspegling av den värld som var planerad för er. Lagrade i ert DNA finns eteriska tidsatomer som innehåller Minnesessensen från alla era tidigare liv. Ni har separerat och refrakterat er själva tusentals gånger; ni har dock minnesceller från er Gudomlighet som väntar på att bli åtkomlig och integrerad i er Varelse. Dessa minnesceller är byggstenarna för er Ljuskropp.

Det är en tid för anpassning till medvetandet hos era kroppars element, och ni måste ta er tid för introspektion, för att utveckla andlig sensibilitet. Ni måste ha för vana att ständigt övervaka och kontrollera ert SINNESTILLSTÅND, när ni går djupare och djupare in i uppstigningsprocessen och expansionen av ert medvetna medvetande. Så småningom kommer en stor del av ert minne av tidigare händelser att börja blekna, när ni flyttar ut från den instinktiva hjärnans och det medvetna sinnets rike, och in i det högre sinnets rike.

Med tiden blev mänskligheten sinnesmedveten istället för att vara i Gudsmedvetandet, och förlorade därigenom möjligheten till Självförverkligande. Inspirationen och vägledningen från det Högre Självet och Själen ersattes gradvis av egots knuffar med önskemål. Ursprungligt tänkande kom att höra till det förflutna när mänskligheten fastnade i tankens illusionära, kollektiva medvetande.

Era övertygelser och begrepp om sanning blev rigida, strukturerade och ofta förvrängda. När ni sedan efterhand tappade kopplingen till er inre vägledning, började ni fokusera på omvärlden, och ni blev mest någon som reagerade snarare än en initiativtagare.

De som fungerar inom miljön i frekvensen för den oeniga tredje och fjärde dimensionen, förlitar sig på sitt undermedvetna och medvetna sinne, för att lagra information och kunskap. Vissa är bättre på att behålla och hämta information än andra; den är dock ineffektiv eller i många fall förvrängd.

Kom ihåg att kunskap måste integreras och användas på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt för att användas som visdom. Chakran är medvetna centra. I början fungerade dessa centra i perfekt harmoni; men efterhand som tiden gick, blev dualitetens spektrum starkare och mer utbrett, och era vibrationsmönster blev mer motsägelsefulla.

När chakrasystemet är balanserat och harmoniserat, börjar chakranas maktcentra arbeta unisont för allas bästa, i stället för att kriga med varandra om sin överlägsenhet.

När ni existerar i de fyra första inre dimensionella nivåerna i hjärnan, då är ni i ett jordbundet medvetandetillstånd. Fokus ligger på ”jaget”, era personliga intressen och de fem yttre sinnens kroppsliga förnimmelser: syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Detta är riket med egokroppens önskningar och riket för det egna självet, eftersom större delen av ert Själsmedvetande har dragit sig tillbaka till er Själsstjärna i det åttonde chakrat, ungefär 15 till 25 cm ovanför ert huvud. Det finns då ett starkt, trångsynt fokus på andra och världen, med rigida, självuppfyllande åsikter.

För att åstadkomma förändring måste ni medvetet välja ett positivt alternativ till de vanligtvis negativa svaren. Ni måste idogt sträva efter att släppa och rensa gamla tankeformer av påverkan, som håller er fast i begränsningen. Många av er har gjort stora framsteg i processen att balansera eller rensa bristerna i era aurafält. Det är absolut nödvändigt att ni rensar bort det tidigare destruktiva eller förvrängda tankemönstret, så att ni kan skapa en ny, stark framtidsplan.

Under er nattliga återblickar på er dag, visualisera ett positivt alternativ till negativa situationer i ert liv, och fokusera sedan starkt på den visionen. Ni måste hålla kommunikationskanalen öppen mellan Själen och hjärnan via sinnet. Detta initierar den långsamma reaktiveringsprocessen av Tallkottkörteln, och öppningen av portalen till det Heliga Sinnet, som är beläget i den bakre delen av hjärnan, nära huvudets hjässa.

Efterhand som ni går in i den högre, semibalanserade Tredje Dimensionen och de lägre undernivåerna i den Fjärde Dimensionen, börjar medvetenheten expandera till att omfatta andra utvalda – de som passar in i de av er accepterade rikena av tänkande och varande. Er acceptans och kärlek till andra har villkor, för era personliga behov och önskningar är fortfarande viktigast. Men er kärlek och medkänsla börjar växa till att omfatta de som på ett komfortabelt sätt passar in i er bild av verkligheten.

Ni börjar lyssna på den lilla rösten i ert medvetande eller Själsjälv; ni följer dock inte alltid dess vägledning. Några av era djupt inrotade vanor blir till bördor, och ni påbörjar processen med att försöka ändra eller göra er av med dem. Då börjar kampen mellan egot och det Högre Självet.

Efter hand intar egot en sekundär position som en Själens tjänare. Er personlighet börjar sakta förändras, för egot styr inte längre era känslor och era lustimpulser. Er syn på andra förändras gradvis också, och ni börjar se situationer från en högre och vidare synvinkel. Uppstigning är sinnesvidgande, en process för att gå från ett medvetandetillstånd till ett annat.

Er medvetenhet utvidgas gradvis till att omfatta hela mänskligheten, Jorden, solsystemet och de högre universella lagarna. Ert fokus på det lilla jaget har försvunnit. Det slutliga målet är att bli en Galaktisk Varelse och så småningom uppnå ett Universellt medvetande.

När ni uppnår och upprätthåller några av frekvensmönstren för den högre Fjärde Dimensionen och nivån av vibrationsmönster för inträdet i den Femte Dimensionen, börjar en nedladdning för en sammanlänkning med Själen i Fasetten av ert Högre Själv, som finns inom er Själsstjärna.

Det Högre Själsjälvet sänder gradvis ner Essensen (Minnesfröatomen) av ert Högre Själv till ert Heliga Hjärtcenter. I sin tur kommer denna åtgärd att tända mer av den Trefaldiga Flamman (Gudomlig Kärlek, Gudomlig Visdom, Gudomlig Vilja/Kraft) i ert Solkraftcenter, vilket omfattar hjärt-, tymus- och halsområdet.

När denna process är klar, kommer ni att ha integrerat attributen, kvaliteterna och dygderna i den delen av ert Själsjälv. Därefter kommer nästa högre nivå av ert eteriska Högre Själv att komma ner och ta sin hemvist i er Själsstjärna, i väntan på SIN tur att sammansmälta med er. Denna process kommer att upprepa sig om och om igen, medan ni sammansmälter med allt större Fasetter av ert Gudomliga Själv.

Ju tidigare i livet ni börjar lyssna på er Själs och det Högre Självets knuffar, desto lättare är det att få kontroll över egot och det personliga självet. Ert Själsjälv, som har en medfödd känsla av rätt och fel, kommer att växa sig starkare och starkare om ni tar hänsyn till det. Men om ni inte gör det, så blir det efter hand allt tystare.

När Själens kraft ökar så ökar känsligheten och era tankar, önskningar och handlingar blir mer förfinade och kärleksfulla. Intellektet och förnuftets Ljus ger visdom och förståelse, för det förser den mentala naturen med bränslet som gör att ni kan förstå och bemästra världens beskaffenhet.

Var medveten om att förlåtelse innebär att frigöra eller lösa obalanserade frekvensmönster som ni har skapat mellan er själva och andra, när ni strävar efter att återvända till ert centra. Förlåtelse innebär att befria er från negativa känslor så att ni kan fortsätta ta emot Adamantinpartiklarna av Gudomligt Ljus. Kom ihåg att Skaparens rena Essens som ni drar in i ert Heliga Hjärta, måste antändas och aktiveras via frekvenserna av ovillkorlig kärlek.

Fiskens 2000-åriga Ålder styrdes av den emotionella naturen och Astralplanen i den Fjärde Dimensionen. De kommande 2000 åren i Vattumannen, kommer nu att fokusera på vetenskapen om andlighet och den mentala naturen, när mänskligheten gradvis går in i och blir acklimatiserad till de högsta nivåerna i den Fjärde Dimensionen, och för inträdet i de lägre nivåerna av den Femte Dimensionen.

Med er, Stjärnfrön, som leder vägen, kommer mänskligheten efter hand att anpassa sig till en ny, utökad Självmedvetenhet, som stegvis kommer att bli den accepterade normen. En aspirant på vägen måste korsa de lägre Astralplanen och få kontroll över den emotionella/ astrala kroppen – den lägre naturen – och därigenom balansera de tre nedre chakra-centren och initiera aktiveringen av Kundalinins Heliga Eld, som finns lagrad i Rotchakrat.

I framtiden kommer det också att vara normalt att leva inom auran hos en Mästare, ett framstående Ljusväsen eller, vid sällsynta tillfällen, en Ärkeängel. Ni, aspiranterna på vägen, bygger en bro mellan den materiella världen och Andens värld. Ni måste vara idoga i ert sökande efter sanningen, och ni måste ha en intensiv lust och vilja att tjäna, om ni vill gå i Mästarnas led.

Ni håller nu på att anpassa er till de högre frekvenserna av elektromagnetiska Ljusfrekvenser. Själsjälvet uppmuntrar er att bli medvetet medvetna om de Universella Lagarna så, att ni kan dra full nytta av era Gudagivna skapande förmågor. Alla Fasetter av manifestation börjar inombords, och ALLA koncept eller abstrakta idéer som ska födas, måste gå igenom ett stadium av inkubation innan de kan bli till form i världen.

Ni måste återta den personliga makten ni har gett till andra. Att medvetet släppa den energi som alla andra har placerat i ert aurafält eller kopplat till ert Solar Plexus, är också en viktig fas för att återvända till balans och harmoni inombords, vilket krävs för att ännu en gång bli en mästare av Självet. Vägen till högre medvetande kommer så småningom att resultera i att direkt uppleva ert Gudssjälv/ JAG ÄR-närvaron och Skaparens prakt och majestät, i några av dess många former.

Låt oss ge er några saker till att tänka på tills vi kommer samman igen.

Kunskapens ljusfrekvenser blir visdomens ljus:

Kunskap = det personliga ljuset

visdom = själens ljus

intuition = hjärtats ljus

Ni kan förneka alla KÄLLOR, men vår Fader/Moder Gud, kommer aldrig att förneka er.

Kom ihåg att bara för att ni tror att något är sant så behöver det inte vara så.

Ensamhet är en illusion. Vänd er inåt så hittar ni det kärleksfulla sällskap ni söker. Det är viktigt att ni förblir i det skyddade förvaret med den gyllenvita sfären av Guds Ljus, där ni är försäkrade om er säkerhet, inspiration och vägledning. Ni förser era andetag med energin av era intentioner. Era Heliga Andetag och intentioner ger bränsle till era visioner. Den mänskliga Anden kan inte besegras, för den består av “Guds Ljus” och är därför oförstörbar. Ni måste bygga ert eget Ljus-center för att göra anspråk på ert Sol-Skepp.

Triaden på ert Sol-Skepp:

Glansen i er diamantkärnas Gudscell,

er själs ljus och

glöden i ert heliga hjärta …

… skapar utstrålningen från ert auriska ljusfält.

Vi understryker återigen, det finns ett akut behov av utbildade, dedikerade VÄRLDSTJÄNARE. Initiering är nu en grupphändelse – inte bara en individuell prestation. När ni strävar efter Självbemästrande måste ni vara villiga att hjälpa de på Vägen bakom er på något sätt, så att hela mänskligheten också lyfts upp när ni ni gör det. Själen har en naturlig böjelse för gruppmedvetenhet. Det är er själ som söker återförening, inte personligheten.

Mina modiga varelser, var mycket säkra på att ert primära fokus i ert nuvarande skede, är på det ni önskar uppleva under de kommande åren av dramatisk medvetenhetsexpansion, och de monumentala världsförändringar som nu pågår. Var uppmärksam och medveten hela tiden, så att ert fokus blir målinriktat och tydligt, för ni skapar den nya morgondagens värld med en tanke i taget. Vi är alltid nära för att vägleda och instruera er. Ni är så älskade.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

 

Översättning: Maggan

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

 

You may also like...