Hilarion via Marlene Swetlishoff, 6 september

Hilarion via Marlene Swetlishoff: Ett Autentiskt Uttryck av Er Själ

Kära Ni

Det har blivit ett skifte i energierna på Jorden och inom er. Ni har stått på tröskeln till två världar och har gjort ert val. Ni har åter engagerat er i tillväxten och utvecklingen av er själ och detta har fört er till de högre frekvenser som nu omsluter er.

Det finns en ny aspekt av hela ert varande som nu börjar komma upp till ytan. Många av er lider fortfarande av plågor från en reningsprocess, reningen av de fyra lägre kropparna och kommer att fortsättningsvis känna av detta.

Några av er blir ibland chockade av de ord och tankar som kommer upp i ert medvetande… det är ert ego som försöker föra er tillbaka in i dess kontroll genom ett försök att distrahera ert förnyade engagemang i självet.

De goda nyheterna är att ni nu upptäcker vad som sker och kan motverka detta genom att ändra dessa tankar när de kommer upp. Ni börjar verkligen bli alkemister, förvandlande blyet i de lägre dimensionerna av livsupplevelser till det renade guldet i ert Heliga Kristus Själv.

Att älska andra är en väsentlig del av er andliga varelse. Ibland förefaller, för er själva, era ord och handlingar kanske lite extrema, men sen blir ni överraskade av den positiva effekt som dessa har på andra. Detta är ni som talar er sanning, utan hetta, helt objektivt, och man lyssnar på er.

För en del av er är detta en ny upplevelse, att bli hörd och sedd av de som finns omkring er i den fysiska sfären. Det är ett direkt resultat av att ni ger kärlek och vänlighet till er själva, vetande att ni är värda det.

När man älskar sig själv på ett icke-egoistiskt sätt kan det bara leda till gott. Genom att balansera energierna av dualitet i alla fasetter av er inre och yttre varelse skapar ni ett nytt jag.

Genom att omfamna de ljusa och mörka aspekterna som er andliga varelse består av, och att på ett balanserat sätt acceptera detta, uppnår ni mästerskap av de lägre dimensionerna och rör er mot nästa fas av tillväxt på er andliga evolutionära resa tillbaka till enhet med Källan.

Det finns ett inslag av mirakel i de energier som omger er nu. Varje stund lever med oändliga möjligheter när ni expanderar magiken som finns inom er. Ni sträcker er inåt för att komma till nya sfärer av glädjerikt skapande och fylls med förväntan om segerrika prestationer. Det finns en känsla av att något underbart och totalt oväntat kommer att ske.

När ni dagligen går inom, bekräfta och tacka för de oräkneliga mirakler och välsignelser som nu manifesteras i era liv. När ni lyssnar på maningarna från era fysiska kroppar och högre guider och tillåter er själva välbehövd djup vila och avslappning, uppnår ni healing inombords vilket ger er förnyelse och styrka i processen av att manifestera era djupaste drömmar.

De högre aspekterna av er varelse tar fram visdomen i er själ och ni betraktar världen från ett högre perspektiv. Det finns ett pågående skifte mot högre frekvenser inom er, och när detta sker erhålls nya nivåer av varseblivning och detta hjälper er att nå en djupare förståelse för den rådande situationen manifesterad i era liv, och att bli bättre utrustad för att klara av den. Alla aspekter av ert varande kommer att komma ihop och detta kommer slutligen att hjälpa er att återvända till enhet med Källan.

Ni har lärt er att för att kunna skapa måste man vara involverad i upplevelsen på ett personligt sätt. Ni reser er över de världsliga frågorna i era dagliga liv för att se vad som krävs för lösa dem. Ni använder de energier som flödar genom er som ett autentiskt uttryck för er själ.

Ni finner glädjen i denna process av underkastelse till de högre verksamheterna i era livs syften och inser att er själ och högre jag i sanning har er välsignelse och ert välmående i sitt hjärta.

När ni rör er i riktningen mot den stora potential som lever inom er, blir ni medvetna om den väg som tillåter denna process att utvecklas. Ni vet att ni inte kan stå kvar på samma ställe av bekvämlighet längre, och att ni måste låta den inre tillväxt ni erfarit att växa utåt till alla fasetter av era liv.

Allt som var blir nu ändrat och transformerat på ert livs väg. Acceptera denna process, för det är en del av er gudomliga plan och en utåtriktad spegling av det inre åtagande för tillväxt av självet som ni medvetet har valt. Stå för er sanning i detta perspektiv och rör er framåt i den nya riktningen mot att uppnå era högsta potentialer.

Ni har alltid allt ni behöver tillgängligt inom er. Ni har visdomen från tidsåldrar inom er som er själ har samlat och lärt genom dess många erfarenheter på Jorden och i kosmos. Fortsätt att ståndaktigt följa er egen stjärna då den strålar allt klarare på denna planet!

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning: Markku Pärssinen

You may also like...