Jesus via John Smallman, 19 april 2024

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

19 april 2024

nsklighetens väletablerade men vansinniga behov av att ha rätt måste förkastas.

Här i de icke-fysiska sfärerna väntar vi alla glädjefullt på mänsklighetens nära förestående kollektiva uppvaknande. Många av er som i åratal förväntansfullt väntat börjar tvivla och undra om det någonsin kommer att ske, eller om mänskligheten mycket snart kommer att förstöra sig själv och starkt skada ert planetära levnadsutrymme genom att – helt mot viljan hos den MYCKET STORA majoriteten av Världens folk – engagera er i ett stort krig med alla de så kallade ”världsmakterna” inblandade. Detta är en mycket kaotisk och konfliktfylld tid på er vackra planet. Dock är det också en tid av enorm och viktig förändring av det sätt på vilket ni hanterar era relationer, individuellt eller internationellt. Det är helt uppenbart för majoriteten av människor över hela världen att vägen framåt går genom respektfull diskussion av alla synpunkter, där alla inblandade hedrar och respekterar alla andra, och verkligen lyssnar på dem med öppna hjärtan, för att komma till full förståelse för dem och deras perspektiv. Mänsklighetens väletablerade men vansinniga behov av att ha rätt måste förkastas, annars kan inte sant lyssnande ske, och tillfredsställande lösningar inte åstadkommas.

Ni har så många gånger fått veta av mänskliga mystiker och av många av oss här i de icke-fysiska sfärerna: ”Mänsklighetens Uppvaknande är gudomligt Tillförsäkrad”. Således finns det absolut ingen orsak att tvivla på det nära föreståendet av denna gudomligt avsedda händelse. Guds Vilja uppnås alltid precis som Han avser. Ert uppvaknande är därför oundvikligt. Lita på er himmelska Fader och låt era tvivel upplösas. Då ni gör en poäng av att göra detta varje dag, kommer ni att se att ni får uppleva djup inre frid oftare och oftare, och ni kommer att bli mer och mer medvetna om den Kärlek som ni är flöda genom er och som vägleder era tankar, ord och handlingar, då vars och ens unika och heliga mänskliga vägar dagligen vecklas ut framför er.

Denna tid av enorma och viktiga förändringar av de sätt på vilket ni alla – hela mänskligheten – interagerar med varandra är, förstås, en del av Guds gudomliga plan för att vägleda er kärleksfullt tillbaka till fullt medveten hågkomst om vilka ni i sanning är. Någon separation från Moder/Fader/Gud inträffade aldrig och kan aldrig ske eftersom det bara finns Gud. Uppträdandet av en till synes mycket verklig miljö utan Guds närvaro, i vilken ni som människor lever era dagliga liv, är en imaginär, illusorisk eller overklig konstruktion. Ni – var och en av er – skapades från Kärlek som en oskiljaktig aspekt av Kärlek, och i det ögonblicket gavs ni Allt som Gud är. Ni har därför givits oändlig, outtröttlig och evig FRIHET att leva på alla sätt ni väljer, och kreativa förmågor lika Hans att njuta av och expandera dessa val.

Dock, i ett tokigt ögonblick bestämde ni er för att försöka uppleva separation och oberoende från Gud, er gudomliga Källa, eftersom det föreföll möjligt för er att uppleva ännu större frihet än den oändliga frihet ni gavs i ögonblicket för er skapelse. Problemet är att ni i och med detta inträdde på en overklig arena varifrån det inte verkar finnas någon utgång. Varför är det så? Det är så för att det ni avsiktligt konstruerade, även om det var overkligt, faktiskt var en obetydlig, oklar, men ändå skenbart enorm plats av stark begränsning. Det är lite likt en av dessa ”Spegelsalar” i era nöjesparker, där ni ser oändliga speglingar av er själva, av vilka inga är giltiga speglingar eller bilder av er. Och den ni konstruerade i detta vansinniga ögonblick verkar inte ha någon utgång, ni förefaller vara fast där i ett tillstånd som pålagts er av någon större makt än er egen. Det skrämde vettet ur er i det ögonblick ni inträdde i det eftersom det föreföll som om Kärlek var frånvarande, och ni först gjorde valet att glömma att den existerade.

Kärlek kan aldrig vara frånvarande, men ni kan vägra att erkänna dess Närvaro, och över eonerna har många gjort det eftersom det djupt inom dem finns en rädsla för att de skymfat Gud genom att separera sig från Henne. Gud kan inte bli skymfad eftersom Hon är oändlig Kärlek, och Kärlek oändligt, evigt och ovillkorligt, i varje ögonblick, älskar allt som Hon skapar. Denna skenbara ”större makt” än mänskligheten är en konstruktion av era egon, som känner skuld och skam över sig själva för att de försökt leva separerade från och oberoende av den Enda Källan, genom Vilkens Makt och Kärlek, själva Livet, hela tiden flödar inom dem, sålunda gudomligt tillförsäkrande deras eviga existens.

Ert uppvaknande kommer att ske när ni avfärdar alla tankar, föreställningar och övertygelser som inte är i total samklang med Kärlek. Att vara människa kan kanske liknas vid att vara djuphavsdykare som är ansluten till ett fartyg på ytan genom en ledning med andningsbar luft. I detta tillstånd lever hon eller han, och upplever vad som förefaller vara en allvarligt begränsad miljö under en kort tidsperiod, innan uppstigandet tillbaka ytan, till verkligheten som ni just nu förstår den som människor i form. Emellertid, när ni vaknar upp, vilket ni kommer att göra, kommer den Verklighet ni ser er själva i att vara oändligt bortom fantastisk!

Full hågkomst, full medvetenhet om vad Verkligheten i sanning innebär och är, ligger totalt bortom en människas förmåga att föreställa sig eller uppfatta medan den är förankrad i form. Var tacksamma över att vad ni just nu upplever som verklighet är ett tillfälligt tillstånd, och att den Glädje ni kommer att uppleva när ni ”återkommer till ytan” till Verkligheten absolut kommer att blåsa ert sinne och hjärta, då ni MINNS att detta är Hem, ert naturliga tillstånd, och att ni aldrig varit separerade från det.

Kom bara ihåg detta! Ni har aldrig varit separerade från Moder/Fader/Gud, inte ens i det kortaste av ögonblick, eftersom om det skulle ske så skulle ni direkt upphöra att existera, och det kan inte hända eftersom ni skapades i oändlig Kärlek som eviga, gudomliga och älskade varelser, Guds älskade barn. Ni befinner er för evigt i Hennes oändligt kärleksfulla Närvaro, och ni kommer att vakna upp till full medveten medvetenhet om detta förunderliga tillstånd av varande snarare än ni kan föreställa er!

Er kärleksfulle broder Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *