Jesus via John Smallman, 3 december, 2020

 

Jesus genom John: Ni kan sannerligen inte ha någon aning om den enorma kraften av Kärlek, som flödar genom er alla varje ögonblick.

3 december 2020 av John Smallman

Idag vill jag prata med er om självacceptans, inte självkänsla, bara självacceptans.

Det är väldigt få bland er som inte drabbats av psykologiskt och emotionellt trauma när ni växte upp från spädbarn – ända sedan ert medvetande började uppstå i livmodern – till vuxen ålder. Dessa trauman ligger till grund för er rädsla och brist på självacceptans. Traumana var resultaten av dömande och skam från de som tog hand om er – föräldrar, nära släktingar, syskon, lärare – vilka alla, utan undantag, gjorde sitt bästa hela tiden.

De var också traumatiserade från barndomen. När du är traumatiserad så bygger din mänskliga natur automatiskt upp psykologiska och känslomässiga försvar, och när du blir lite självständig – då du börjar krypa, tulta omkring – då påbörjas dina första försök att bygga fysiska försvar, för att hjälpa dig att känna dig trygg, genom den kroppsliga fysiken och/ eller stark personlighetsutveckling.

Resultatet blir att de flesta människor, när de interagerar med andra, befinner sig i beredskap för att uppleva en situation där de känner ett behov av att försvara eller hävda sig, eller behöver bereda sig för att attackera någon annan. Detta är ett extremt stressande sätt att leva sitt dagliga liv på.

Detta har varit en aspekt av människans liv extremt länge, och nu, när den kollektiva uppvaknandeprocessen närmar sig slutet, har mängden ”saker” som kommit till människornas kännedom, för förlåtelse och frisläppande, blivit enorm.

Alla era triggers eller knappar som rör självacceptans har kraftigt aktiverats, vilket intensifierar upplevelsen av behovet att vara alert och vara på sin vakt, mot attacker av alla de slag. För ni känner av – även om ni inte är medvetna om det – andras energisignaturer, som naturligtvis förstärker denna känsla av hot, och behovet av att vara på alerten.

Därför vill jag ännu en gång påminna er om, att ni var och en av er utan några undantag, är Guds älskade barn, som Hon skapade som perfekta gudomliga varelser lika Henne Själv. Detta är den absoluta Sanningen, vänligen acceptera att det är så och ge er själva tillstånd att acceptera er precis som ni är.

Ja, som människor som spelar separationsspelet, så verkar det som om ni har en mängd brister, och naturligtvis gör ni fel och misstag när ni lever era mänskliga liv. Men istället för att döma och fördöma er själva för dessa fel och misstag, bli medvetna om dem och förstå de lektioner som presenteras för er när de uppstår, lär er sedan av dem och gå mycket positivt framåt, på era individuella vägar för andlig utveckling.

Att vägra acceptera er själva och sedan spendera överdrivet mycket tid på självkritik och negativt självfördömande – eller egoistisk förnekelse – av era fel och brister, dränerar er energi.

Påminn er ofta om er gudomliga härkomst och Sanningen om att Gud helt accepterar er precis som ni är – så är det verkligen – och därför är det av viktigt att ni hedrar och respekterar er eviga Enhet med Gud, er absolut oskiljaktiga Enhet med Gud .

Att göra detta höjer er energi enormt, stärker ert fält och säkerställer att ni på ett kraftfullt sätt delar och expanderar den kärlek ni är – kärleken som flödar oupphörligt genom era mänskliga kroppar – till alla dem ni interagerar med på något sätt, även om bara ett ögonblick – den heliga ögonblicket! Det är därför ni för närvarande befinner er på jorden i mänsklig form, och djupt inom er själva vet ni detta, så låt er själva bli medvetna, fullt medvetna om denna gudomliga Sanning.

Ja, det kan mycket väl vara svårt för er med ständig självacceptans, så kalla på mig eller någon annan i ert andliga supportteam, som ni vanligtvis eller normalt kommunicerar med, för att berömma och uppmuntra er i detta viktiga personliga åtagande, som i hög grad hjälper hela mänskligheten i det pågående och accelererande uppvaknandet.

Trots att kaos, konflikt och förvirring rapporteras av de flesta medier, går mänsklighetens kollektiva uppvaknande mycket snabbt framåt, precis som gudomligt planerat och tänkt. Den gudomliga Viljan, Guds Vilja uppnås alltid! Och varje medveten varelse är en aspekt av den gudomliga Viljan.

Därför är det bra, mycket bra, att fira när ni går framåt mot ert kollektiva uppvaknande, eftersom detta ökar intensiteten i er intention för uppvaknande, samtidigt som ni minskar eller släpper alla tvivel ni har om Verkligheten, Källans existens, Modern/ Fadern/ Gud och vad det innebär.

Varje gång under dagen då ni vänder er inåt, påminn er om er oskiljbara och oavbrutna anslutning med den Enda, med Källan. Att göra just detta, är allt ni behöver göra för att bli den förändring som världen behöver nu.

Ja, naturligtvis har vissa av er uppgifter att utföra i den fysiska omgivningen som hjälper människor att vakna, bli healade och befriade från sina ”grejer”, men tiden ni tillbringar inom er, för att hålla och återställa avsikten att bara vara kärleksfull, är en absolut nödvändig del av uppvakningsprocessen. Ju oftare och mer medvetet ni återställer den avsikten, desto kraftfullare flödar den genom er och healar mänskligheten.

Som människor i kroppar kan ni verkligen inte ha någon aning om kärlekens enorma kraft, som strömmar genom er alla i varje ögonblick, för att ni är gudomliga varelser.

Ni har en tillfällig upplevelse i kroppar för att kraftfullt hjälpa till med uppvaknandet.

Ni valde att vara här för att göra detta nu, i detta ögonblick när ni läser detta meddelande eller lyssnar på det. Det är meningen, som så många av er har sökt utanför er själva och beundrat hos de ni ser som mer andliga, upplysta eller utvecklade än ni själva. Sluta jämföra er med andra, det kan vara en stor distraktion från att vara sig själv, den Enda ni kan vara, och är!

När ni finner er själva göra jämförelser av den här typen, notera vad det är ni beundrar hos den andre, och inse att det bara är en spegelbild av ert eget vackra jag som reflekteras tillbaka till er.

Som individer är ni var och en perfekta men unika, olika reflektioner av den Enda, av Källan, och när ni tillåter er att bara vara, så är det vad andra upplever – den lugna, stabila och fridfulla skönheten som är Källan – och den reflekteras tillbaka till dem för att visa dem sina sanna jag.

Sluta underskatta de kraftfulla kärleksfulla varelser ni är, låt er själva ses och upplevas som den Kärlek ni verkligen är.

Vet att det är därför ni är här nu i detta enda ögonblick, detta ögonblicket som existerar för all evighet, då tiden för er upphör för en stund och gör er medvetna om denna magnifika och intensivt inspirerande Sanning.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...