Kollektivet av Guider via Salena Migeot 28 oktober

Teamet

Kollektivet av Guider via Salena Migeot

28 oktober 2015

Ett Meddelande från Era Guider

Kära Ni

Vi ber er känna och äga er egen exceptionalitet mer och mer för varje dag. Några sätt att göra det är att minnas den tid ni kände er helt och fullt älskade, helt och fullt som ett med er omgivning, helt och fullt i ert element på något sätt. När ni återkallar dessa minnen, skapa om dem eller skapa nya, ni går in i den energi av Kärlek som skapade er och som avsåg att ni alltid skulle kunna komma till detta tillstånd, om ni vill och när ni vill. Den ursprungliga avsikten var att ni aldrig skulle hamna utanför minnet om hur ni kontinuerligt kan få tillgång till dessa tillstånd. Det har varit en lång historia som har hindrat ert vetande och därför ert liv med denna enkla sanning – att ni är gudomliga Med-Skapare med Moder/Fader Gud, och allt som inte tjänar ert intresse har ni makten att ändra, att modifiera, att korrigera så det går i linje med era önskningar. Så länge era önskningar inte avser att skada någon har ni nästan obegränsad makt att skapa. Genom mänsklighetens historia har många aspekter av er gudomlighet blivit nedtryckt på en rad olika sätt. Det är därför som mänskliga samhällen utvecklades från sådana som levde ganska fredligt under mycket lång tid, i rätt relation till Moder Jord och Alla Hennes varelser, till samhällen som hamnade i krig, antingen i en offensiv eller defensiv position. När väl krigets frön var planterade växte de allt eftersom rädslan växte. Människor utvecklades bort från Skaparen när de förändrade sitt perspektiv till mer rädslobaserade individer och samhällen. Då de byggde försvarsanläggningar, hamstrade mat och förnödenheter, och fokuserade mer och mer energi på anskaffning, lagring, övning och användande av vapen, växte de bort från sin gudomliga födslorätt till ovillkorlig kärlek för Skaparen och Allt Liv.

Kyrkor och regeringar blev beskyddare och genomdrivare av lagar genom att sätta skräck i människor och intala dem att om de inte följer vissa regler blir de ensamma, oskyddade, utsatta och i fara. De människor som upplevt krigets härjningar var rädda att upprepa den upplevelsen och gav så bort sin makt till dessa organisationer i utbyte mot fred och beskydd. Vad de inte förstod var att dessa samma organisationer var de som förde krigen och vann mest på det genom landinnehav, resurser och nya skattebetalare eller undersåtar. De mer avlägsna folken som inte gav efter för rädslan och upprätthöll sina fredliga samhällen fortsatte att leva i fred i många århundraden, ända tills kyrkans och/eller regeringars gissel till slut nådde dem. I skrivande stund finns det mycket få av dessa kulturer kvar – några av dem lever i medvetande om modernare kulturer och några i total ovetskap.

Vi vill att ni ska förstå detta från en mycket praktisk tolkning av bibelcitatet, ”De saktmodiga skall ärva Jorden”. Saktmodig, i detta citat, refererar till någon som lever mycket nära Jorden. De som är mest medvetna och förmögna att se vidden av den skada era moderna samhällen gör på Moder Jord vänder sig till de som fortfarande lever i rätt relation till alla varelser. Som sådana blir de Moder Jords nya tjänare när det nuvarande maktkonglomeratet erkänner att de inte har alla svar, att de begått allvarliga brott mot miljön, mot mänskligheten och alla livsformer, och att det inte kommer att finnas något kvar att styra eller kontrollera om de inte genomför några drastiska förändringar.

Vi säger er detta nu för det pågår stora förhandlingar som närmar sig sitt slut och som pågått i årtionden. NI har alla levat i en illusion om att er värld är på ett visst sätt och när den illusionen synliggörs kommer ni att inse att saker och ting verkligen är mycket annorlunda mot vad ni letts att tro. Av denna orsak ber vi er att, från er själva, ta bort mycket av det som föder er moderna livsstil och att överväga att omfamna ett enklare sätt att leva och vara. Den utsträckning som ni tillåter er att göra detta kommer att korrelera med den grad till vilken ni tar bort stress och återvänder till att lita på Skaparen och er förmåga att med-skapa en vacker värld genom ert åtagande att göra så. Det betyder inte att ni kommer att ges alternativen att fortsätta som ni gör eller att leva ett ”grönare” eller mer asketiskt liv. Det betyder att det kommer en global förändring inom området fri energiteknik som gör fri energi tillgänglig och åtkomlig för alla. Ert beroende av fossila bränslen kommer att minska kraftigt. När utvinningen av fossila bränslen upphör går Jorden in i ett tillstånd av återställning. Detta kommer att bli en kritisk tidpunkt för er alla, därför att samtidigt kommer er ekonomi, era regeringar och vetenskapliga industrier att genomgå massiva förändringar. Det finns inga tvivel om att er vetenskapliga industri är just det – industri. Den finansieras av vissa intressen som vill att ni ska tänka på ett visst sätt och de lägger triljoner dollar på att ni ska fortsätta med det – utformat att hålla er i rädsla och brist och skild från er personliga makt och förmåga. Allt eftersom dessa avslöjanden fortgår kommer ni att få en ny relation med Allt liv. Ni kommer att inse att ni är och alltid har varit Ett med Hela Skapelsen. Ni kommer att kunna kommunicera på sätt som kan förefalla mycket science-fiction för er just nu. Era transportsystem kommer att uppgraderas och samtidigt förenklas för att bli mycket effektivare och nästan gratis. Ni behöver inte bära kostnaderna för någon av dessa nya teknologier för, i sanning, de har utvecklats i årtionden och tillgängligheten för genomsnittsmänniskan kommer att handla om några veckor eller månader beroende på ett antal faktorer som ingår i slutförandet av de nu pågående förhandlingarna. Vi vill att ni ska veta att inte en enda varelse behöver lida i dessa förändringar. Med det sagt, givet mänsklighetens natur och den nivå av rädsla och brist som inpräntats i er under århundraden, är det mycket troligt att människor kommer att skapa en verklighet av rädsla och lidande för sig själva genom sina tankar. Förändring är stressande oavsett om det är positiv eller negativ stress. De varelser som för närvarande förhandlar om att befria er från bojorna av rädsla, brist och lidande förhandlar också om att saker ska avslöjas på ett lämpligt sätt med full öppenhet. Oavsett hur flödande, lägliga, välgörande och effektiva förändringarna är kommer det att finnas de som är rädda för det som skapas helt enkelt för att det är så underbart annorlunda. Ni har blivit programmerade att misstro sådant som verkar ”för bra för att vara sant”. Ändå är så många av er medvetna om att positiva förändringar är önskvärda och behövda.

Ha tillit till att allt som händer är ett svar på era böner såväl som ett slag med pendeln tillbaka till balans – en större känsla av balans än Jorden upplevt på många årtusenden. Det ÄR så betydelsefullt. Så, ert millennieskifte var inte så händelsefattigt som det verkade för ett stort antal förändringar har varit på gång ganska länge. Dessa förändringar var planerade att implementeras år 2000. Emellertid, på grund av många förhandlingsrundor med de som varit så motvilliga att ge upp sin makt, kommer dessa förändringar att implementeras i stor skala först år 2016. Vi ber er att studera ren energi och fri energi teknologi såväl som genombrott på det medicinska området, och det förestående upphörandet av alla krig och krigsförhandlingar för att bekräfta vad vi säger. En annan sektor som kommer att genomgå stora förändringar på kort tid är ert system för matproduktion. Den skenande misshandeln av djur, det storskaliga avfallet och gifterna i denna sektor kommer att upphöra och det kommer att finnas mycket finansiering riktad mot att utbilda människor att odla sin egen mat på hållbara sätt. Detta kommer inte att bli ett krav då många är frivilliga och andra kommer att se fram emot att njuta av meningsfulla karriärer i andra sektorer.

Samhället kommer att bli mycket mer samarbetsinriktat och ömsesidigt beroende och stora skaror människor kommer att aktivt och ivrigt involvera sig i förändringarna från att bygga och distribuera ren, fri energi till att bygga mycket gröna lågpåverkande hus och boendekomplex som är mycket vackrare än något som nu existerar. Det kommer att finnas sysselsättning av något slag för alla. De som är annorlunda begåvade med förmågor eller marginaliserade i ert nuvarande samhälle kommer alla att spela en produktiv roll på något sätt. Varje människa har gåvor att erbjuda helheten. Vi ber er att alltid hålla det i ert sinne och hjärta. Kära ni, vi älskar er kraftfullt och vi är mycket glada att se alla under som finns i lager för er, och att se hur mycket ni kommer att njuta av den skönhet, enkelhet och effektivitet som ni snart kommer att få uppleva.

All Vår Kärlek, Kära Ni

Och så är det

Kollektivet av Guider

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...