Lord Buddha via Natalie Glasson, 4 maj, 2018

Lord Buddha

via Natalie Glasson

4 maj, 2018

”Sinnesfrid”

Hälsningar, jag Lord Buddha sänder ut min energi till er från mitt Planetariska Logos Ashram på de inre planen, där jag sitter omgiven av mina Tolv Buddhas som stöder min roll som övervakare över de energier och själar som existerar på de Planetariska Nivåerna. Tillsammans laddar vi ner energi, ljus och medvetande från den Kosmiska Nivån genom hela Skaparens Universum till den Planetariska Nivån, för att distribuera det till Jorden och alla själar på Jorden. Vi förenar oss för tillfället med Skaparens energier av frid, harmoni, stillhet och lugn med syftet att förankra dessa heliga egenskaper till Moder Jords mentala kropp samt till de mentala kropparna hos samtliga själar på Jorden. Igenom vår egen process rensar vi tankeformer, perspektiv och mentala vanor som inte längre tjänar själarna som står i färd med att accelerera på sin uppstigningsväg. Vi riktar vår energi i synnerhet till alla som är andligt uppvaknade och försöker framskrida genom nivåerna i sin uppstigningsprocess. Vi önskar ge er dessa heliga egenskaper som gåva för att de ska tjäna er i att få tillgång till frid, harmoni, stillhet och lugn inom er mentala kropp och er upplevelse i ert sinne.

Varför behöver er Mentala Kropp Frid, Harmoni, Stillhet och Lugn?

Jag, Lord Buddha, ägnar min existens på de inre planen till att stötta andras inre lycka, frid och uppfyllande, genom att jag visar att det som de söker efter redan finns som en integrerad närvaro inom dem. När man får tillgång till sin inre lycka, frid och uppfyllande, så dansar man i en rytm tillsammans med Skaparen, man existerar i det gudomliga flödet och får ta emot vägledning och förstår de gärningar och reaktioner som man skapar. Det är mitt syfte, att uppmuntra själarna till att observera sin existens utifrån en plats av meditation och observation inombords. Meditation är inte bara att andas djupt eller att följa en teknik, det är att vara medveten om sig själv på en fysisk, emotionell, mental och andlig nivå. Detta betyder inte att man måste förstå den transformation och de reaktioner som äger rum inom ens varelse, i stället ska man vara villig att observera, acceptera och avgöra huruvida det som man observerar tjänar en i att ta kontakt med Skaparen på en djupare nivå.

Kom ihåg att det inte förekommer några misstag; fastän ni skulle tillåta er att ge energi till något som separerar er från Skaparen, så kan ni enkelt rensa er varelse, förändra era perspektiv, be om vägledning och börja följa en annan väg medan ni bär större visdom och styrka med er.

När ni befinner er i vanan att observera och meditera över er existens i och med att ni framskrider genom er dagliga verklighet, så aktiverar ni naturligt energierna av frid, harmoni, stillhet och lugn inom er mentala kropp och hela varelse. Detta innebär att ni förmår uppleva livets fullständighet snarare än de utmaningar och det lidande som många går igenom. Frid, harmoni, stillhet och lugn stödjer frisläppandet av tvivel, onödiga rädslor, dömande, ovärdighet, envishet, skuldbeläggande, samt de många energier som skapar kaos och omvälvningar inom er varelse och er verklighet. När det negativa pladdret i sinnet har lugnats ner och ni förmår släppa det, genom att ni löser upp fasthållandet vid dess närvaro och inflytande, så får ni förmågan att med större klarhet fokusera på essensen i er själ samt vägledningen från er själ och Skaparen.

Ni börjar lägga märke till Skaparens skönhet och det liv som rör sig igenom er. I och med att ni medvetet släpper taget om ert fasthållande vid närvaron och inflytandet av det negativa tjattret i ert sinne – eller för att benämna ert ego på ett annat sätt – så hindrar ni det inte, ni förbjuder det inte, ni utestänger det inte från att finnas närvarande inom er varelse, i stället skapar ni gränser gällande när det negativa tjattret eller egot är passande och när det inte tjänar er. Ni tar kontroll och ansvar över ert uttryck för samt er existens på Jorden. Energierna av frid, harmoni, stillhet och lugn låter er bli balanserade, och låter er uppleva jämvikt med er själ, Skaparen samt ert ego. Detta är en nödvändig nyckel för samtliga själar som ger sig in på uppstigningen; på det nuvarande stadiet av uppstigningen finns det ett behov av balans inombords samt med alla aspekter i er varelse. Med balans kan ni vara säkra på att klarhet och gudomlig inspiration strömmar genom er varelse i vetskapen om att ni inte blir besudlade med något som begränsar er enhet med Skaparen. I sanning är det en tid av självbemäktigande i och med ett harmoniserande med Skaparen, som gör det möjligt att ni ställer er i linje med att kärleksfullt transformera er varelse och verklighet på samtliga nivåer.

Vilken är skillnaden mellan Frid och Tystnad i Sinnet?

Under er uppstigningsprocess kan ni få höra om att ni ska stilla sinnet eller tankarna, att släppa egot eller att under meditation uppleva tystnad i sinnet. Många människor tolkar detta som ett släppande eller avlägsnande av alla tankar och alla spår av egot. De önskar uppleva tystnad i sitt sinne och tror att detta innebär fullkomlig tystnad eller nästan en känsla av att tysta ner sinnet, den mentala kroppen och egot. Att tysta ner sinnet och egot ska inte tas bokstavligt. Ert ego, era tankar och reaktionerna i er varelse gällande er verklighet, om de så är negativa eller positiva, är en naturlig och nödvändig aspekt av er varelse, de skapades av en anledning, densamma som era organ skapades av. Att tysta ner sinnet är på många sätt inte lämpligt, för ni förnekar att en del av er själva får uppnå något som var meningen. Att skapa frid inom ert sinne, mentala kropp och mellan er och ert ego är mycket mer ändamålsenligt. Frid är förnöjsamhet, lugn, stillhet och harmoni, dessa är alla aspekter i er varelse som är älskade, uppskattade och som arbetar i harmoni som ett team. Ofta ges alltför stor makt till egot, det skramlande sinnet och de negativa rädslorna, när mer kraft behöver delas med er själ, er intuition och ert kärleksfulla hjärta. Ifall makt ges till ert heliga själv så backar egot, sinnet och den mentala kroppen och faller in i den roll som de planerades att ha, snarare än att de försöker leda er genom er verklighet.

Att fokusera på att tysta ner eller dämpa sinnet och egot leder enbart till en separation med er själva och det skulle kunna innebära att ni dämpar den gudomliga inspiration som strömmar in i er varelse. Ert sinne begåvas med gudomlig inspiration genom ert kausal-chakra, ifall sinnet fullständigt tystas ner så kan den gudomliga inspirationen inte tas emot från kausal-chakrat.

När ni vandrar längs med er uppstigningsväg på Jorden, så är en av de största lärdomarna (jag, Lord Buddha är medveten om att det finns många) acceptans av samtliga aspekter i er varelse. Acceptans bereder rum för att healing, transformation och balans ska kunna manifesteras inom er varelse i och med att ni blir medvetna om, vakna och känsliga för Skaparens närvaro inom och runtomkring er. Tillåt er själv acceptera ert sinnes vanor eller andra aspekter i er varelse. Acceptera dessa och ifall ni känner att de kräver transformation, acceptera dem och inse att de helt enkelt är ur balans eller inte uppnår en önskad roll inom er varelse. Er målsättning är frid, det är även er naturliga existens. Frid kommer att bringa allting i balans och skapa Skaparens fullständighet och helhet inom er varelse och verklighet. Frid är varje aspekt av er varelse som existerar i balans och harmoni; i likhet med allting som utgör Skaparen.

Att ladda ner Sinnesfrid

Det är omöjligt att ladda ner sinnesfrid till ert sinne, er mentala kropp och ert ego. Men ni kan ladda ner de energier som vi kontemplerar över och delar inom vårt Planetariska Logos Ashram. Vi bjuder in er att ta emot energierna av frid, harmoni, stillhet och lugn vilka vi uppbådar från Skaparen, samt att helt förankra dessa i ert sinne, er mentala kropp och ert ego för att skapa balans, jämvikt och för att återställa kraften där den behövs och krävs inom er varelse.

Lord Buddha samt de Tolv Buddhas i Planetariska Logos Ashram, jag kallar på er uppmärksamhet och fokus för att nu rikta de energier som ni kontemplerar över in till min varelse. Vänligen ladda ner de heliga egenskaperna av frid, harmoni, stillhet och lugn till min varelse för att dessa ska aktivera samma egenskaper inom mig. Låt denna nedladdning och aktivering inom min varelse skapa en större förståelse gällande min inre frid och väcka upp frid i mitt sinne. Stötta mig i att i sanning bli medveten om min sinnesfrid. Jag är redo att få ta emot och observera allting som jag är.’

Föreställ er en ’skur’ av energi in i och över er varelse från Planetariska Logos Ashram. Absorbera och ta emot med uppmärksamhet.

I frid.

Lord Buddha.

 

Channeled through Natalie Glasson – 4th May 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

https://www.omna.org/

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...