Lord Maitreya via Natalie Glasson, 1 februari 2019

 

Lord Maitreya via Natalie Glasson, 1 februari 2019

Ni är Pionjärer för Nya Skapelser

Lord Maitreya

 

Ni är pionjärer för nya skapelser av Lord Maitreya

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Med den djupaste och renaste kärleken hälsar jag, Lord Maitreya, er. Jag uppmanar er att fokusera på er själva och andas djupt en stund. Jag vill uppmuntra er att se stillheten och renheten som liknar en pelare eller en laserstråle av ljus, som aktivt finns närvarande mitt i er varelse och kropp. Denna energi av renhet och stillhet kan vara ny eller bekant för er. Tänk er att renhetens och stillhetens energi öppnar sig, att den absorberas i kärnan av er. Var helt försänkt i närvaron av er inre renhet och stillhet, så att ni blir renheten och stillheten. Ta er tid för denna enkla övning, så ni blir den renheten och stillheten. En sanning som finns närvarande inom Skaparen, alla själar och ni själva.

 

Jag, Maitreya, ville leda er snabbt till er inre kärna av renhet och stillhet, eftersom det är från detta tillstånd ni lättare kan acceptera allt jag är och vill dela med er. Er inre renhet och stillhet har mycket att dela med sig av och upplysa er om, det är er direkta länk till er gudomlighet och de möjligheter ni kan skapa, i er verklighet från sanningen i era varelser. Ju mer ni förankrar er i er inre renhet och stillhet, desto mer kommer ni att känna igen er gudomliga kraft. Återvändandet av gudomlig kraft på Jorden är något som jag, Lord Maitreya, och många Uppstigna Mästare arbetar för att anstifta, för alla att uppleva som ett uppstigningsskifte.

 

Vad är renhet?

 

Energin och närvaron av renhet född från ert innersta väsen, sanning och Skaparen, är erkännandet av er själva bortom illusionerna. Om ni tvättade bort all känsla av illusion, rädsla och misstro från er själva och er verklighet helt och hållet, hur skulle ni då uppleva er själva? Kanske skulle ni uppleva er själva som djup kärlek, upplysning, sublimt ljus eller något annat. Det spelar ingen roll hur ni uppfattar er själva bortom illusionen, det är helt enkelt er ingång till ert innersta, ert högre själv och uttrycket för Skaparen ni förkroppsligar som själar. Att erkänna er inre renhet är inte detsamma som att försöka vara perfekt eller felfri, det är acceptansen av er själva som finns i närvaron av allt ni manifesterar nu. Er inre renhet visar er omedelbart er gudomliga kraft, och låter er komma åt, förkroppsliga och uttrycka er gudomliga kraft med lätthet.

 

Vad är Stillhet?

 

Ordet stillhet kan vara vilseledande, eftersom det indikerar på en tillvaro utan några ljud eller något oväsen. Istället kan stillhet används för att beskriva er expansiva energi av tillfredsställelse, harmoni och acceptans, av det gudomliga flödet. Stillhet kan vara en inre frid, förmåga att acceptera, förlåta och älska glödande, såväl som en känsla av lugn eller djup avkoppling. Stillhet kan ofta upplevas snarare än förklaras. Det kan vara oerhört healande, eftersom det stöder fullständig anpassning till Skaparen, och en upplevelse av Skaparen på Jorden. Stillhet är det utrymme där ni tillåter Skaparen och er gudomliga kraft att komma in och bo.

 

Vad är er gudomliga kraft?

 

Gudomlig kraft är ofta något mänskligheten räds, men det är den naturliga existensen av er varelse och ert väsen. Gudomlig kraft är er förmåga att känna igen Skaparens närvaro, inom och omkring er. Ert igenkännande och acceptans av Skaparen, skiftar era varelser och uppfattningar, så att ni positivt och kärleksfullt kan påverka ert varande, er verklighet och skapelse. Skaparens kraftfulla energetiska laddning, rör sig genom er och väcker er till den potential och förmåga ni äger, och rollen till den skapelse ni föddes till på Jorden för att belysa. Kan ni föreställa er att ni har en roll för skapande? Att ni föddes på Jorden för att skapa och manifestera Skaparen genom era varelser? Kan ni föreställa er att er gudomliga kraft är bränslet för att stödja manifestationen av allting, och allt ni väljer att skapa? Er gudomliga kraft är den direkta länken till Skaparen, acceptansen av Skaparen och uttrycket för Skaparen. När ni tillåter er att vara i närvaron av er gudomliga kraft, tillåter ni er att inte bara få en glimt av skatten inom er, utan också skatten i Skaparens kärna. Ni skymtar det okända, oförklarliga och gränslösa, samtidigt som ni känner igen det, som djupt meningsfullt, kraftfullt centrerande och fullständigt inspirerande.

Gudomlig kraft: En inblick i er potential från själen och Skaparens, på alla nivåer av er varelse och verklighet.

 

Mitt Nuvarande Uppdrag: Återkomsten av den Gudomliga Kraften

 

Många Uppstigna Mästare och ljusa entusiastiska varelser, talar om att få tillgång till och använda den inre kraften, och behovet av att väcka den. Mitt nuvarande uppdrag är att hjälpa Jordens uppstigning för att inleda återkomsten av den gudomliga kraften. Därför ligger mitt fokus på att hjälpa er och alla andra på Jorden, att skymtar kärnan i er varelse och i Skaparens, för att se potentialen och möjligheten att skapa och uppleva för er själva, och alla varelser på alla nivåer av existens. När ni ser in i kärnan av er och Skaparen, kan ni expandera ert sinne, uppfattning och perception, och uppleva att skapelser av alla former är möjliga, och att ni har förmågan och styrkan att manifestera dem i er verklighet och i andras. Kan ni föreställa er verkligheten då ni är gudomligt inspirerade och då välja att föra dessa befriande möjligheter till manifestation och upplevelse, för er själva och alla andra på Jorden? Föreställ er för ett ögonblick vad ni kan åstadkomma i världen, för att stödja världsfred, kärlek, harmoni och frihet. Tänk efter vad som kan bli synligt för er, när ni ser in i kärnan av er och Skaparen. Kontemplera över hur upplevelsen kan bli av det ni engagerar er i och sätter igång genom er närvaro, och med acceptansen av er gudomliga kraft.

 

Eftersom jag, Lord Maitreya, med stöd av många Uppstigna Mästare, hjälper till att återfå den gudomliga kraften till Jorden, uppmanar vi er att expandera ert sinne, tankar och uppfattning om er själva, världen och Skaparen. Därigenom ser ni allt på ett nytt sätt, därför att ni förkroppsligar, agerar, reagerar och skapar på ett nytt sätt, det är expansivt, befriande och livsförändrande. Det betyder att ni erkänner er närhet och enhet med Skaparen. Det viktigaste är att ni stärker hela er existens på Jorden och det inflytande ni kan ha på er själva och andra. Jag, Lord Maitreya, talar om er som pionjärer för nya skapelser på Jorden, i linje med Skaparens sanning, essens, renhet, stillhet och kärlek. Detta är er sanning och det finns så mycket för er att föra fram genom jordning, förankring och manifestation på Jorden, för att hjälpa er själva och alla andra. Ta er tid för att låta mina ord och sanningen jag delar med er, ta plats inom er och er medvetenhet. Ni kanske märker när ni låter det ske, att ni väcker en inre kunskap, som tänder ert intresse.

 

Hur man Tänder och Accepterar Återkomsten av den Gudomliga Kraften

 

Jag, Lord Maitreya, vill berätta för er, att det är genom erkännandet av er inre renhet och stillhet, som ni skymtar er gudomliga kraft. Se närvaron av renhet och stillhet inom er, som en pelare eller laserstråle av ljus i mitten av er. När ni låter er absorberas av er inre pelare eller stråle av renhet och stillhet, blir ni helt översvämmade och omfamnar dess närvaro. Om ni befinner er i närvaron av er renhet och stillhet, då kan ni be om att få en skymt av er gudomliga kraft. Acceptera alla känslor, insikter eller det uppvaknande som uppstår.

Närvaron av er gudomliga kraft, kan behöva upplevas ofta för att verkligen förstå det som finns tillgängligt för er. När ni är redo kan ni begära att få skymta Skaparens gudomliga kraft. Återigen, acceptera alla känslor, insikter eller det uppvaknande som uppstår.

Närvaron av er gudomliga kraft kan behöva upplevas ofta, för att verkligen kunna förstå det som finns tillgängligt för er. Det här är en process av upptäckter, för att expandera er medvetenhet och erkänna de möjligheter ni kan skapa i tillsammans med Skaparen.

Jag, Lord Maitreya, stöder personligen den själ som vill vara pionjär för nya skapelser på Jorden, ni kan kalla på mig om ni vill att jag ska jobba med er personligen, närhelst ni vill.

 

Lord Maitreya, jag accepterar mig själv som en pionjär för nya skapelser. Jag vill erkänna närvaron av renhet och stillhet inom mig, så att det kan leda mig till djupet av min och Skaparens gudomliga kraft. Hjälp mig att skymta min själs och Skaparens potential i min nuvarande verklighet. Stöd och vägled mig för att leverera nya skapelser till min egen verklighet och världen. Lord Maitreya, var vänlig och vägled mig på varje steg på vägen, eftersom jag vet att det är en stor resa av befrielse, närhet med Skaparen och acceptans av min sanning och kraft på Jorden. Tack.’

 

I renhet, stillhet och gudomlig kraft,

 

Lord Maitreya

 

Översättning: Maggan

You may also like...