Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 12 juli, 2019

Lord Melchizedek

via Natalie Glasson

12 juli, 2019

”Utforskande av Dimensionerna 1 – 5”

 

Jag Lord Melchizedek, stiger fram för att delge er en del information gällande dimensionerna i Skaparens Universum. Mitt syfte med det ska vara för att stötta er ytterligare integrering och upplevelse av Skaparens egenskaper, vibrationer och frekvenser som finns tillgängliga för er. Varje dimension i Skaparens Universum liknar en insikt om en aspekt och ett uttryck för Skaparen. Varje dimension är en källa till stöd och vägledning för er egen andliga evolution, medan de igångsätter initieringar och lärdomar för att utveckla er relation med Skaparen. Ni kan kalla på en viss dimension att bli jordad in i er gestalt och verklighet som stöd och aktivering, handlande eller skapande av en upplevelse i er verklighet. Vi kan uppmärksamma dimensionerna som en källa till healing och själv-uppvaknande, såväl som en källa till inspiration och upplysning.

Den definition och beskrivning av dimensionerna i Skaparens Universum som jag delger er, är ett enkelt uttryck för att uppmuntra er till att få ta del av, ladda ner och uppleva energierna för att främja er uppstigning. Andra kanske beskriver dimensionerna i Skaparens Universum på ett annorlunda sätt, men de är när allt kommer omkring överflödande i energi, visdom och uttryck, det finns mycket att ta del av, få tillgång till och det finns flera olika sätt att beskriva dimensionerna. Varje beskrivning blir ett uttryck för sanning och en accesspunkt för större utforskande. Ert syfte med dimensionerna i Skaparens Universum är att få ta del av och utforska energierna, utveckla er egen förståelse och era möten med Skaparen, sålunda uppmärksammande Skaparens närvaro i er verklighet på flera olika sätt.

Jag Lord Melchizedek, inbjuder er till att känna in i energin i varje dimension, i och med att ni gör det så får ni er egen upplevelse om dimensionerna som ställer sig i linje med er nuvarande uppstigningsväg och evolution, samt erbjuder er det som är väsentligt för att främja er accelerering. I sanning så är den förståelse som ni får från varje dimension sammankopplad med det som ni behöver för att ta följande steg i er andliga evolution, på samtliga nivåer av ert väsen.

Första Dimensionen

Den första dimensionen har inte fått detta namn för att beskriva att den är den lägsta energivibrationen eller för att säga att den är mindre värd än någon annan dimension. Den första dimensionen inkapslar det ultimata målet; processen av att få tillgång till och förkroppsliga ett åstadkommande och fullföljande av vadhelst er fokus eller avsikt kan vara. Den kunde beskrivas som förkroppsligandet och integrerandet av ett slutförande.

Om ni påbörjar ett projekt, en skapelse eller fokusering, så är det en god idé att ställa er i linje med och ladda ner den första dimensionens ändamålsenliga och nödvändiga energier för att förkroppsliga målets slutförande, därmed blir er kurs utlagd. Ni blir, ni är närvarande med och ni förkroppsligar slutresultatet, vilket låter er skapanderesa bli lätt och sker utan möda, eftersom ni stöttas med allt vad ni behöver från Skaparen.

 

Andra Dimensionen

Återigen, så heter den andra dimensionen inte så för att den skulle vara något mindre än den första dimensionen. Den andra dimensionen är likvärdig med alla dimensioner och sammanfaller i synnerhet med den första dimensionen. Den andra dimensionen drar till sig Skaparens energier och egenskaper för att skapa, för att igångsätta energi och avsikter till handling och bli manifesterade. Den andra dimensionen stöttar er i att skapa grundvalar gällande allt som ni uppnår eller riktar er fokus på, medan den även framkallar en rörelse-energi som driver er framåt.

Det är oerhört värdefullt att kalla på detta uttryck av Skaparen när ni känner att ni har fastnat, när ni inte får stöttning, när ni inte förmår se någon ny väg eller möjlighet i ert liv eller er andliga evolution. Det är lika värdefullt att be om att få jorda den andra dimensionens energier om ni påbörjar ett nytt åtagande av något slag, eftersom ni kommer att bli entusiasmerad av energin, styrkan och livskraften för att skapa och få tillgång till vad som behövs.

 

Tredje Dimensionen

Den tredje dimensionen uppmuntrar och erbjuder er en sann upplevelse av det fysiska livet på Jorden. Ni uppmuntras till att fördjupa er själv i de fysiska upplevelsernas underverk, såväl som er förmåga att skapa genom förmågorna i er fysiska kropp, materia, form och upplevelser på Jorden. Medan Skaparens energi såsom en fysisk form kan skapa en fokus av separation med Skaparen, så är dess syfte att låta er utforska vissa av Skaparens egenskaper till fullo, medan ni får tillgång till er inre kraft och skapande natur. Den tredje dimensionen inbjuder er till att observera och lyssna till er fysiska kropp och världen runtomkring er. Den uppmuntrar er att engagera er i Skaparens energi och egenskaper på ett sätt som är påtagligt och extremt verkligt. Att njuta av livet kan upplevas för att ni ska rikta er fokus inombords för att inse Skaparens glädje, salighet och kärlek som är ständigt närvarande. Denna dimension kan skapa känslor av att vara begränsad eller att ha ett begränsat perspektiv om fokus enbart läggs inom den tredje dimensionen; detta kan ni lägga märke till såsom känslor av att ha fastnat, vara hjälplös eller isolerad.

Ifall ni för det mesta fokuserar på er andliga evolution och känner att ni alltmer behöver jorda er till den fysiska verkligheten, fastän det förekommer en ovilja att göra det, så kan det stötta er om ni förankrar den tredje dimensionen. Den tredje dimensionen stöttar er i att på djupet utforska hur Skaparen till fysisk form uttrycker sig, vilket kan vara en magisk upplevelse. Medan många människor känner att den fysiska verkligheten är något som man önskar fly ifrån, så är den en invecklad värld av sam-skapande tillsammans med Skaparen, som stöttar den mest accelererande andliga evolutionen för alla. Ni uppmuntras till att skapa en balans inom er varelse och verklighet med stöd från den tredje dimensionen.

 

Fjärde Dimensionen

Den fjärde dimensionen är förbunden med och stöttar den emotionella kroppen och dess olika plan. Skaparens egenskaper som kan upplevas genom emotioner, inre känslor och era sinnen, finns alla tillgängliga inom den fjärde dimensionen. Att få tillgång till tillstånd av kärlek, frid, lycka och frihet uppmuntras av de fjärde-dimensionella energierna. Skaparens gudomliga flöde finns närvarande och aktiverar fördjupade upplevelser av det gudomliga flödet inom ert väsen och gör det möjligt för er att existera i samstämmighet med Skaparens ständiga flöde. Den fjärde dimensionen uppmuntrar er till att uppmärksamma Skaparens perfektion i samtliga förkroppsliganden; vilka till sin essens är den gudomliga planen, vägledning samt Skaparens närvaro. Som ett resultat av att engagera sig i denna dimension kan ni inom er gestalt aktivera och jorda egenskaperna av förverkligande, smidighet, samstämmighet och harmoni. Andligt utforskande, upptäckter och utvärderandet av nya gudomliga tankar är alla en del av de fjärde-dimensionella energierna.

Ifall ni vill ge er själva emotionell näring, hjälp och främja er förbindelse med andra, om de så befinner sig på Jorden eller inom de inre planen, såväl som att känna er stöttade och närda i ert liv och er andliga uppstigning, så uppmuntrar jag er att kalla på den fjärde dimensionen. En av den fjärde dimensionens största gåvor är att uppmärksamma självet som en förenad energi med allting som utgör Skaparen.

 

Femte Dimensionen

Den femte dimensionen har flera benämningar, min favorit är ’Eran av Kärlek’, för den uppmuntrar er inte bara till att se, förnimma och uppmärksamma kärlek, den inspirerar er även till att förkroppsliga och uttrycka kärleken i ert väsen och hos Skaparen. Kärlek är det resultat och den inspiration som uppmuntrar er till att ladda ner och acceptera ert gudomliga själv på flera nivåer inom er. Den femte dimensionen stöttar er med att skapa och få tillgång till frihet från ert förflutna och de tidigare upplevelser som håller er tillbaka i er nuvarande verklighet, om ni så är medveten eller omedveten om dem. I skapandet av frihet och frigörelse inom ert väsen låter ni er själv få tillgång till en ny aspekt av er själv som står i djupare resonans med Skaparen.

I den femte dimensionen betonas ett skapande av balans inom sinnet, den mentala kroppen och uppmärksamheten så att Skaparens sanning lätt kan uppmärksammas, vilket uppenbarar det andliga självet. Att experimentera med andliga koncept och tankar medger för ett större uppmärksammande av självet och Skaparen. Att finjustera sinnet och fokusera på att skapa manifestationer utifrån kärlekens närvaro och kraft är en nyckelaspekt i den femte dimensionen, vilket låter er ta ansvar över er verklighet, medan ni inser att ni skapar och väljer era upplevelser på Jorden. Kärlekens närvaro är oerhört helande och gör det möjligt för er att utforska själens närvaro inom er.

Om ni vill betona er kärlekskvot, bringa klarhet till sinnet, finjustera era manifestationer, utforska ert andliga själv och era förmågor såväl som att skapa en healing för det förflutna, be då att den femte dimensionen ska laddas ner till er varelse.

När ni mediterar kanske ni önskar kalla på varje dimension 1-5 individuellt, och be om en nerladdning av de mest ändamålsenliga energierna, egenskaperna samt att visdom ska jordas till ert väsen. Ta er tid att observera energiernas inverkan på er varelse. Vissa dimensioner kan kännas mer verkningsfulla än andra, vilket får er att förstå vad er kropp, ert sinne och er själ behöver under ert nuvarande steg i uppstigningen.

 

Jag, Lord Melchizedek, fortsätter mitt utforskande av dimensionerna nästa vecka, då jag utforskar dimensionerna 6-9.

Med helig stöttning och kärlek för er.

Lord Melchizedek

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...