Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 13 april, 2017

Lord Melchizedek

via Natalie Glasson

13 april, 2017

Hur man sammansmälter med sin Sanna Identitet

 

Jag, Lord Melchizedek, har som syfte att väcka upp er inre hågkomst vid denna tid. Jag finns närvarande för att stimulera ljuset inom er, så att sanningen kan uppstå inifrån er varelse, och komma in i ert medvetna sinne. Ni kan närsomhelst kalla på min närvaro, för att arbeta med er, och bjuda in mig till att väcka upp er inre hågkomst samt stimulera ljuset inom er, om ni så önskar få vägledning eller en djupare förståelse gällande någon specifik fråga eller helt enkelt fördjupa er uppstigningsprocess. Mitt syfte är vid den här tiden att stötta alla med att få kontakt med sin inre sanning, vakna upp och komma till insikt om allting som inombords är Skaparen. För att kunna hjälpa till, önskar jag, Lord Melchizedek, dela med mig av information gällande er identitet och hur ni, genom att kontemplera över er identitet, kan få uppleva större inre frigörelse och påskyndande av er uppstigning.

Illusioner och Sanningar om er Identitet

När ni talar om er identitet, är det ofta så att ni uppfattar er identitet som de vilka ni verkligen är, er sanning, källa eller kärna. Det finns flera aspekter av er varelse. Därför finns det flera aspekter av er själva och Skaparen för er att identifiera er med. Att säga att ni har bara en identitet, om den så är fysisk eller andlig, är en illusion. Att tro att ni utgår från en individuell energi, planet, stjärna eller civilisation är också en illusion. När ni önskar förstå er källa, essens, kärna eller sanning, är det viktigt att begripa att ni är både oföränderliga och ständigt växlande, allting och ändå tillika ingenting. Ni är Skaparen, och ni är gestaltlösa, oändliga och ständigt närvarande. När ni i sanning kan förstå er själva på detta sätt, inte med ert sinne, med ert hjärta och er inre vetskap, så blir ni ett förkroppsligande av Skaparens sanning. Med ett förkroppsligande får ni leva och uppleva Skaparens sanning i varje pågående ögonblick. Det är när er verklighet blir mödolös, i sanning njutbar och hisnande underbar.

Upplevelserna inom er nuvarande verklighet, ert förflutna och era framtida tidslinjer, så väl som er tillvaro inom olika dimensioner, blir berättelser, likt manuskript för ett skådespel i vilket ni har huvudrollen. Varje upplevelse är värdefull, vacker, tillväxtfrämjande och inspirerande, samt låter er utforska allting som är Skaparen. Dessa upplevelser, trots att de kan kännas verkliga och i stunden som en djupgående del av er, påminner i själva verket inte om ert sanna själv, det gestaltlösa, oändliga och ständigt närvarande och ändå ständigt växlande självet. Varje upplevelse blir en berättelse som beskriver er resa snarare än källan till er varelse eller vilka ni i sanning är. Många låter sin berättelse och resa bli sin identitet.

Det är intressant att fundera över huruvida en livstid där ni var väldigt vänlig, generös och medkännande beskriver eller skulle kunna beskrivas som er sanning? Det är min åsikt att denna livstid inte beskriver er sanna essens, inte mer än en livstid där ni var väldigt andlig, fattig, sjuklig, grym eller ovänlig. Varje upplevelse eller berättelse låter er få en glimt av en aspekt gällande er inre sanning, likt en underbar juvel som stegvis börjar visa sig inom er.

Er sanna Identitet

Era gärningar återspeglar och avslöjar så mycket om er. Men det som visar sig är inte er identitet, för det mesta är det en blandning av era övertygelser, upplevelser, föräldraprogrammering och så vidare. Er sanna identitet avslöjas kanske inte helt för er förrän de hinder, begränsningar och distraktioner om era tankar och känslor är fästade vid, har släppts. Er sanna identitet uppenbaras för er som glitter när ni befinner er i stillhet, förenad med Skaparen, kommunicerar med naturen eller utforskar er själva djupt inombords. Ofta finns ett behov att röra er bortom era tankar, känslor och uppfattningar gällande er identitet, till och med era andliga uppfattningar gällande er identitet, för att kunna ta kontakt med er sanna essens, er gestaltlösa, oändliga, ständigt närvarande och ständigt föränderliga aspekt av er själv. Jag delar med mig av mitt meddelande till er eftersom jag kan observera många människor på Jorden som bevittnar sitt inre själv, och när de gör det får många en glimt av sin sanna essens, Skaparen. Den glimt de får ta emot av sin inre Skapare är imponerande och utvidgande med så mycket att fundera över, att de accepterar denna Skaparens glimt som sin fullständiga sanning. De accepterar denna Skaparens sanning som sin identitet, och de känner att de har upptäckt allt som de ursprungligen önskade få veta om sitt sanna själv. Det finns så mycket av er själv att upptäcka. Därför är det viktigt att släppa taget om andliga upptäckter, insikter från tidigare liv, kopplingar till andliga civilisationer och så vidare, för annars blir dessa er sanna identitet. Snarare än en berättelse, ett manuskript eller en glimt av er sanning som leder er framåt till en större själv-medvetenhet, kan engagemang formas och ni stagnerar i er tillväxt, i tron att ni har upptäckt allt ni behöver gällande er andliga varelse och ert själv. Er tro på era upptäckter och er acceptans av dem när er identitet i viss mån kan erbjuda ytterligare tillväxt. Men det leder också till att ni blir blinda för eller distraherade från nya inre uppvaknanden, insikter och från att nya glimtar ska kunna uppstå.

Att släppa taget om ert fasthållande vid berättelserna, upplevelserna – tidigare, pågående, framtida – samt Skaparens glimtar, uppmuntrar er att vistas inom Skaparens flöde, att inombords skapa en lämplig sinnesstämning för ytterligare tillväxt, självacceptans, upptäckt och sant självskapande. Uppskatta och älska allt som ni är, allt ni har fått uppleva och har fått upptäcka om er själva, men kom ihåg att ert sanna själv är gestaltlöst, oändligt, ständigt närvarande och ständigt föränderligt. På det sättet löses engagemangen upp och sanningen uppstår ständigt inifrån er varelse. Därför blir era gärningar ett uttryck för er inre Sanning och ert Skapar-själv.

Harmonisera er med er Sanna Identitet

Ta er tid att observera era tankar. När ni gör det, kontemplera över huruvida ni använder era upplevelser, berättelser, inre reflektioner, övertygelser och Skaparens glimtar till att forma er identitet? Skapar ni den som ni tror att ni är, på en andlig och fysisk nivå genom era uppfattningar om er själv och världen runtomkring er? Lägg märke till hur fäst ni är vid era andliga upptäckter, de tankar och övertygelser ni har om er själv. Det är viktigt att låta era andliga upptäckter få inspirera er, fylla hela er varelse, till och med att ni ska kunna förkroppsliga de energier som uppdagats för er, och att bära dem vidare som en aspekt av er själv, utan att tro att detta är er nya fullständiga identitet. Om er uppfattning om er själv var att försvinna, skulle ni känna er befriad eller vilse? Genom att kontemplera kan ni utvidga ert sinne, er förmåga att varsebli Skaparen inom er, medan ni lägger åt sidan alla blockeringar eller begränsningar som förorsakar stagnerad energi inom er andliga tillväxt. Det finns ytterligare instruktioner eller riktlinjer för mig att dela med mig av till er, för jag vet att i och med er kontemplation, så kommer ni att avslöja insikter som stöttar er i att kunna transformera inombords, att släppa taget om ert engagemang och ert perspektiv, som förorsakar stagnerad energi inom er. Era naturliga förmågor kommer att vakna upp inom er, de stiger fram för att ytterligare vägleda och hjälpa er.

Ni kanske önskar göra en affirmation under en meditation eller stilla stund:

’Jag sammansmälter mitt perspektiv gällande min identitet med Skaparens gestaltlösa, oändliga, ständigt närvarande vibrationer.’

När ni tyst upprepar affirmationen inombords, föreställ er tunna trådar av fler-färgat ljus som flödar och flätas ihop, och kommer in genom ert kronchakra på hjässan, rör sig genom varje chakra och ner i jorden. Den energi ni får uppleva kommer direkt från Skaparen, den innehåller Skaparens egenskaper av gestaltlöshet, oändlighet, närvaro och ständig förändring. Ni kan föreställa er dessa heliga trådar av ljus som Skaparens ljus-DNA, som genomtränger och smälter samman med er varelse medan de väcker upp detsamma inom er. Denna affirmation, visualisering och inre vetskap kan utföras så ofta ni önskar, för att stötta er djupare förbindelse med samt ert uttryck för Skaparen.

I och med att ni upptäcker er inre essens och sanning, kommer era uppfattningar om er identitet naturligt att vika undan och uppenbara sanningen om Skaparen inom er.

Jag ärar det gudomliga inom er.

Jag finns närvarande för att tjäna Skaparen inom er.

Lord Melchizedek

 

 

Read More from Lord Melchizedek

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

 

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...