Maria Magdalena via Lea Chapin, 11 maj, 2016

m_magdalena

Maria Magdalena

via Lea Chapin

11 maj, 2016

Hälsningar Kära Vän, ja det är jag, Maria Magdalena. Jag har kommit för att vara med dig på denna dag som vi benämner en högst dyster dag. Detta är domedagen som ni känner den. Det kan kännas något främmande för dig, men detta är i sanning slutet på den gamla världsordningen. Detta är dagen då energin upphör enligt den gamla världsordningen, som har svävat över Moder Jord i eoner och eoner av tid. Idag är dagen för pånyttfödelse, och vi har flera gånger tidigare talat om detta. Många har talat om att energin under 2012 skulle komma att vara tidernas slut och många människor tror att det blev det ursprungliga väktarskiftet. Idag sker verkligen ett väktarskifte i det gamla paradigmets energi, som i sanning har upprätthållits på denna planet. Den upphör och ja, en utrensningsperiod ägde rum från 2012 fram tills nu, den 9 maj 2016.

Därför önskar jag förklara för dig att ifall du har haft en mycket svår tid med din förståelse av djupet i dina emotioner och känslor, som om ditt liv var över; om du har upplevt dessa emotioner helt nyligen och upplever en sann tomhetskänsla, så har du också befunnit dig i den energivåg som har blivit transmuterad över denna planet. Det är lite av en dyster tid, för många människor har lämnat och kommer att lämna sina fysiska kroppar, för detta är en övergångsperiod, en tid för död och pånyttfödelse. Det är av stor vikt att du förstår att denna tidsperiod verkligen är en tid för storslagen förnyelse. Låt ditt hjärta öppna sig och vakna upp till storheten i detta ögonblick, den nya jorden och det nya paradigmet. Så många människor talar om detta och inser inte helt vad det i sanning innebär. Vi är här för att hjälpa dig att förstå att den 9 maj 2016, är Moder Jords pånyttfödelse. Det är den slutliga födelseprocessen i Moder Jords uppstigning till den femtedimensionella frekvensen av ljus och högre. Många av er har gått igenom denna födelseprocess med henne och har kommit ut på den andra sidan.

Du måste inse att det är av stor vikt att vara väl förberedd, för du är en del av ljusarbetarna som befinner sig här för att hjälpa Moder Jord i hennes uppstigningsprocess. Bli inte rädd på grund av det som har skett i ditt eget fysiska liv, samt i och med det som du kallar din egen övergång av död och pånyttfödelse. Var medveten om att vadhelst som har ägt rum i ditt liv är en del av dödscykeln, att släppa taget om allt som inte längre tjänar dig samt att också Moder Jord, vilket vi många gånger förut har talat om, har gått igenom sin reningsprocess på det jordiska planet. Jordens förändringar ökar i takt, vilket vi många gånger tidigare har berättat om, de har accelererat och för många har de också blivit en del av deras egen utrensning. Moder Jord vill aldrig orsaka några svårigheter, men även hon måste rensa sin yta, för att kunna gå framåt i sin uppstigning. Jag ber att var och en av er idag tar ett djupt andetag och börjar andas in energin i Guds vita ljus. Börja andas in denna energi på den dag som vi kallar befrielsen. Detta är en befrielsens dag. Detta är en dag av frihet, detta är en dag av helig glans.

När ni öppnar era hjärtan till denna frekvens, är det av stor vikt att ni nu förstår att även ni har skiftat från det gamla gardet, från den gamla världsordningen. Ni är inte längre fångar i era egna energifält som har varit snärjda i den gamla världsordningen. Jag vet att vi tidigare har sagt detta, men som vi har sagt så har det kollektiva medvetandets energi runtom på planeten varit extremt tät, inom denna planets rutnätsystem. Helt nyligen har jag berättat om detta, men nu talar jag om för er att detta innebär en befrielse. Energin har äntligen rensats ut från planetens rutnätsystem och Moder Jord är sannerligen fri. Och därför, Käraste Barn, eftersom ni har varit Moder Jords stewarder, så är även ni fria. Ni kan känna det som om en tyngd har lyfts av era axlar och ni är inte längre hopklämda i ett energifält av täthet och tyngd och begränsningar. Möjligheter kan öppna sig upp för er, för nu accelererar alla till en högre ljusfrekvens. När ni når denna förståelse, att ni har varit en del av uppstigningsteamet, så är ni alla, Käraste Barn, en del av uppstigningsteamet. Ni har ridit på vågorna och upprätthållit ljusfrekvensen för Moder Jord alltsedan begynnelsen och påbörjandet, när ni kom till denna planet, för eoner och eoner och eoner sedan.

Det är mycket viktigt att du förstår att medan du upprätthåller frekvensen i ditt hjärta, så håller du den inom din själ. Medan du träder in i den nya frekvensen av ljus och förståelse, så befinner du dig här enligt en överenskommelse att ta del av uppstigningsteamet. Du är här enligt en överenskommelse att vara en del av uppstigningsteamet. När du träder in i detta medvetandetillstånd, ta idag till dig att du ska tillåta ditt hjärta att öppna sig till förståelsen om att du har gett och gett och gett och nu är det dags för energin att finnas till för dig att få ta emot. Acceptera ljusets gåva och acceptera denna gåva av förståelsen om att allting är i sin ordning. Vänligen förbered dig på att nu få ta emot accelerationen av energin, som om du bokstavligen flög genom luften. Du kommer att lyftas och tas till nya höjder och bli lyft upp, in till en ny energiportal. Vi har berättat att detta år 2016 är en stor övergång, nu idag förstår du vikten av denna övergång. Ni förstår vikten av det som sker och som har skett i era liv och också med Moder Jord. Denna slutliga knuff, som vi säger, av transmutationens flamma, av St. Germains energi på Mt. Shasta i september 2016, är en större portal, det är extremt viktigt att utsedda ljusarbetare finns på plats för att upprätthålla kärleken och energin för Moder Jords slutliga övergång.

Idag sker återfödelsens begynnelse, men på den utsedda timmen, den utsedda tidpunkten, är det av största vikt att de största medspelarna finns där för att upprätthålla ljusfrekvensen. Det finns redan flera utnämnda som inom sitt innersta väsen har gått med på att upprätthålla ljuset. Inalles kommer det att bli sju som har gått med på att komma och hålla frekvensen där på Mt. Shasta, upprätthållande transmutationens flamma, som om den var symbolen för frihetsstatyn, hållande flamman av frigörelse och frihet för resten av ljusarbetarna. Det är det som kommer att ske vid Mt. Shasta, för dem av er som kanske inte förstår vad som kommer att utlösas vid denna magnifika och ädla festlighet.

När ni idag upprätthåller det vackra, vackra kärleksrummet för er egen del och för Moder Jord, gällande frigörelsen och friheten, vänligen lägg alla bekymmer som gäller era gamla liv bakom er. Lägg era egna bekymmer gällande det liv som ni en gång har levt bakom er. Lev i glädjen och i åminnelsen av vilka ni i sanning är. Jag ber er att ta ytterligare ett djupt andetag och andas, andas in energin i Guds vita ljus, andas in frihetens energi, andas in helhetens energi, andas in enhetens energi. Andas in fredens essens, andas in glädjens essens, andas in ljusets essens. Nu träder de vackra blå och röda ljusstrålarna fram och de omger era energifält med en ofantlig, ofantlig kärlek. De blå strålarna är där för att lugna er, de rubinröda strålarna finns där för att antända er. Ni kommer att antändas av lugn, inte av rädsla, irritation eller oro, utan av lugn. Andas in energin och essensen i Guds vita ljus, andas in essensen i Guds vita ljus och tillåt de blå och röda strålarna att antända er med lugn.

Andas in fridens essens och närvaro, andas in kärlekens essens och närvaro, andas in glädjens essens och närvaro. Så Högst Älskade Barn, när den blå strålen och den rubinröda strålen träder in i ditt medvetande, låt ditt hjärta öppna sig upp för åminnelsen av allt som du är. Du ser, Kära Du, du är en del av uppstigningsteamet och det är meningen att du ska föra in fred och lugn, att antända världen i denna nya våg av ljus och kärlek. Som uppstigningsteamet kallar vi nu på er alla, vågryttarna, ni kommer att rida på vågorna i de nya ljusfrekvenserna och de nya ljuskoderna på denna planet, med kärlek, lugn, och med lätthet, upplysning, upprymdhet och upphetsning i den nya energin, som drivs fram på denna planet. Ett lugn lägger sig över Moder Jord och en stillhet som många av er kommer att känna av. Hon är äntligen lättad över att ni har gått igenom det nya paradigmets födelseprocess, skiftet av den tredje dimensionella frekvensen till den femte, och nu rör hon sig till upprymdheten och upphetsningen i den sjunde och bortom den. Tillräckligt många ljusarbetare har hjälpt Moder Jords medvetande så att denna födelseprocess skulle kunna äga rum. Det har varit en lång ”förlossning” för Moder Jord och för er alla som tagit del i uppstigningsteamet. Men idag är en frihetens och frigörelsens dag. Stig inte tillbaka, rör er framåt. När de utnämnda antänder facklan på Mt. Shasta, kommer varelserna från Underjorden nedanför, från Telos, stiga fram och bli så uppspelta över att den nya Jorden nu kommer att vara trygg, så att de ska kunna komma ut och åter en gång få ta del av sin rättmätiga plats på den här planetens yta. Ja, Lemurierna och den underjordiska staden Telos under Mt. Shasta kan stiga fram, detta kommer att bli mycket spännande. Vissa kommer att kunna se dem, vissa inte, men de kommer att stiga fram. Adama, ledaren, kommer att tala via Lea och berätta om detta och vad det betyder för dem, för Lemuriens civilisation och för hela mänsklighetens framtid.

Detta är extremt, extremt, extremt viktigt, detta förberedande arbete som kommer att bli utfört mellan nu och september 2016. Vi håller på att förbereda Lea för detta och det har varit rätt svårt, men det kommer att bli ett strålande, strålande ögonblick, när frihet och frigörelse åter kommer till människorna på planeten. Detta är varför man inom er politiska regering och ert lands befolkning i USA känner ett behov av förändring. Ni har en revolutionskänsla, folk svarar an på era bägge politiska kandidater Donald Trump och Bernie Sanders, man känner av kallelsen inom sig med de vet inte vad den handlar om. Ingendera av de nominerade har en full förståelse för vad de håller på med, men de blir triggade som kanaler. På ett visst plan triggar deras själar dem till att bli använda som kanaler. Det är i extremt hög grad nödvändigt att vi har vågryttare för uppstigningsteamet, såsom ni själva, som kommer in för att, som man säger, försegla sigillet. För att samla ihop folket och hjälpa dem att i sanning förstå vad som händer. Detta är den andliga revolutionen, det är verkligen en andlig revolution för alla. Man kan inte få en förändring till stånd på det fysiska planet, förrän en förändring inom alla människors andliga medvetande sker.

Den som känner hat och ilska eller rädsla eller fördomar, kan inte upprätthålla den andliga uppstigningens medvetande. Ja, ni alla har mänskliga emotioner som har kommit igenom er, men vi säger att det som verkligen finns i ert medvetande är det som vi talar om. Ni förstår att sambandet mellan detta politiska år stämmer överens med Moder Jords återfödelse, mänsklighetens pånyttfödelse, för att kunna återvända till fred, kärlek, frihet, frigörelse, harmoni och balans. Jag vet att det flera gånger tidigare har sagts, men Käre Kryon har skapat rutnätet och har berättat för oss att detta är de 10.000 sista åren innan freden ska segra. Så vi befinner oss nu i de 10.000 åren, vi är i begynnelsen av att sann fred ska råda på planeten jorden. Det är det som idag, den 9 maj 2016 verkligen symboliserar – fred. Det kan vara svårt att föreställa sig, men det kommer att ske. Ni är ljusarbetarna, ni är de som har befunnit er i löpgravarna och som har lett vägen, det har inte varit lätt. Vi vet att det har varit svårt, vilket vi tidigare har sagt, och jag håller på att upprepa mig själv, men för dem som är de hårdast arbetande ljusarbetarna har detta inte varit någon lätt inkarnation, ingen lätt resa. Men vi tackar er för er målmedvetenhet, vi tackar er för er uthållighet, vi tackar er för er fortsatta kärlek och ert stöd för att tjäna mänskligheten och er älskade Moder Jord.

När ni idag stiger fram i denna vackra energi av barmhärtighet, frihet, kärlek och frigörelse, så önskar jag tacka er alla utifrån våra hjärtan; Jeshua, Moder Maria, Joseph, Den Heliga Familjen, Sarah och jag själv tackar er, vi tackar er för er hängivenhet, vi tackar er för ert tjänande, vi tackar er för ert engagemang, precis som när vi levde för 2.000 år sedan så hade inte vi heller någon lätt resa, vi förberedde oss för Jeshuas korsfästelse och efter återuppståndelsen med hans fortsatta arbete, som måste utföras i hemlighet och under anonymitet. Jag fick mitt liv slitet itu, så att säga, vilket inte var vad jag hade förväntat mig. Men jag gjorde det i alla fall, och därför lovordar vi er för dem som har upprätthållit energin i eoner och eoner av tid. Var medvetna om att tacksamhetens och mottagandets energi denna gång kommer att ges till var och en av er, tacksamhet och mottagande. Det är som om även ni blir ärade, för även ni har tagit examen. Även om vissa av er är nya inför dessa koncept, så har ni tagit examen och detta är er examensdag.

Så, Käraste Barn, var medvetna om att hjärtat i era hjärtan blir välsignat för allt arbete, allt ert flitiga arbete, som en del av uppstigningsteamet. Idag är er examensdag, Moder Jord har tagit sin examen och blivit pånyttfödd, ni kan nu röra er framåt och stiga framåt. Tomheten som vi har talat om är nu nästintill överstånden, till en viss del är den det idag. Vi önskar att ni ska veta att vi aldrig har övergett er, ni måste förstå att denna period i Moder Jords uppstigning har varit extremt arbetsam. Ni, Käraste Barn, upprätthåller ljusenergin för denna planets pånyttfödelse. Vi vet att ni har fått höra detta, men kan ni verkligen förstå det som en del av uppstigningsteamet? Ni är upptagna med era personliga liv och plikter och vidare är ni, er själ och er fysiska kropp kanaler för detta högre syfte. Jag vet att det är svårt att förstå, för ni bekymrar er över ert dagliga liv och era dagliga sysslor. Det är inget under, Käraste Barn, att ni är trötta, inget under Käraste Barn, att ni är utmattade, inget under Käraste Barn att ni är fullkomligt slutkörda. Vi förstår. Ni har valt en svår väg, att vara i en fysisk kropp. Så när ni välkomnar de nya själarna, de nya barnen som är på väg, så kommer de att få ett lättare liv än vad ni har. För den nya energin som de föds in i kommer att göra deras liv lättare. Ni föddes i en tidsperiod före denna uppstigning, de individer som föddes mellan 1942 och 1972 fick de största ansvarsförbindelserna som ljusarbetare, för att införa förändringar för denna planet.

Käraste barn, jag vill säga att ni ska berömma er själva. Ni är de mest hängivna ljusarbetarna, som valde att komma under denna period av pånyttfödelse och att förbereda och ta emot och att nu vara fysiskt vid liv på den utsedda tidpunkten. Jag vet att det kanske förvånar er, några av er ser jag att tappar hakan, och ni säger: Varför gjorde jag detta frivilligt? För att era själar gick med på det. Ni är hängivna. Jag vet att ni inte kan minnas dagen för Sammanträdet, i sin fullaste helhet. Men när Jeshua talade till folksamlingen, han var vid den tiden känd som Lord Sananda, så var ni ivriga frivilliga. Så nu driver jag min fråga ända fram, bara helt enkelt för att han önskar tacka er. Vi vill att ni åter en gång ska veta att vi förstår att vägen har varit lång och svår. Men jag har goda nyheter, vi är så glada att få se energin i det nya paradigmets födelse, då fler och fler energivarelser vaknar upp på denna planet. Tidsåldrarnas skifte kommer att tillåta det som vi lär ut, till att infiltrera fler och fler själars hjärtan. Det som ni upprätthåller och placerar inom ert medvetande kommer att genomsyra människohjärtat på en djupare nivå, till allas hjärtans centrum.

Nu kan ert arbete bli accepterat och mottaget. Ni förstår, när detta energifält har rensats, kommer det inte att behövas några buffertar eller filter som man säger, över mänsklighetens hjärtan. Det är som om mänsklighetens hjärtan denna dag, den 9 maj 2016, har blivit befriade. Till och med de hårdaste av hjärtan kan helas med kärlek. De hårdaste av hjärtan kan bli berörda av vänlighet. Detta är sannerligen en dag som Gud har skapat och den är god och den är riklig. Och ni, Käraste Barn, har befriats, sannerligen har ni blivit befriade, ett ögonblick i taget. Kan ni känna att ni nu kan flyga, era själar svävar, mina barn, och de är mycket lyckliga och de svävar. Ni har uppnått vad ni planerade att utföra. Ni har på ett andligt plan uppnått det som ni hade för avsikt att få gjort. Käraste Barn, det spelar ingen roll i ert fysiska liv, och jag vill upprepa det, det spelar ingen roll vad ni har uppnått i ert fysiska liv, om inte det är viktigt för er. För ni har uppnått vad ni hade för avsikt att göra med er andliga avsikt, som en uppstigning, som en del av uppstigningsteamet. Känn ingen ånger, känn inga samvetskval och känn säkerligen inte att ert liv är slut, ni har knappt börjat. Tiden är lättare, tiden är inne.

Jag känner en del av andras förvirring, upprymdhet och uppspelthet. Jag vet att det är svårt att helt förstå, eftersom ni befinner er i er mänskliga form. Men ni har gjort en så stor skillnad för denna planet och när var och en av er gör er övergång ut ur era kroppar och helt går över till fullständig ande, så kommer ni att bli påhejade och firade för allt arbete som ni har utfört. Ert arbete har inte varit för intet. Käraste Barn, även om ingen i er fysiska värld bekräftar er, så spelar det ingen roll. Vad ni känner inombords spelar roll och att ni förstår att vi är stolta över er och allt det arbete som ni har utfört för Moder Jord och fått till stånd på denna frihetens och uppstigningens dag. Uppspeltheten fortsätter nu att byggas upp, energin byggs upp från och med den här dagen fram till den 28 september 2016, när ljusfacklan hålls upp för den här planeten och Lemurierna kan bli fria.

Det är så många av er som upprätthåller denna vackra Kärleksenergi för att få freden att segra på planeten. Ändå är ni oroliga över att mörkret verkar ha fått övertaget. Men det är en illusion. Det är alltid mörkast precis före gryningen. Nu kan er planet återgå till lugn och stillhet. Era liv kan återgå till lugn och stillhet, minns vad jag tidigare sade, den blå och rubinröda strålen. Bjud in dem inom er varelse, bjud in dem inom er essens, bjud in dem inom ert psyke, bjud in dem i ert hjärta, den blå och rubinröda strålen.

För några av er kan det passa att bära koppar för att hålla er jordade, kanske ett koppararmband för att jorda er till den nya energin av frid och stillhet, så att ni förblir centrerade och lugna när ni upprätthåller ljusfrekvensen i den blå och rubinröda strålen för denna planet. På Mt. Shasta kommer den Gudomliga Moderns Kärleks rosa stråle att förenas med den blå och den rubinröda strålen, och Fader/Moder Guds vision kommer den 28 september 2016 i sanning att återvända till planeten i sin fullaste essens. Så, Käraste Barn, idag är en dag av lov och pris, det är en firandets dag, på ett sätt är det en lyckans och dysterhetens dag, att planeten har gått igenom en så svår tid, men det innebär glädje för vad Moder Gaia har slutit sig samman med. Detsamma gäller för er, släpp taget och tillåt Gud, släpp taget och tillåt Gud. Låt ert ljus lysa och var i frid med allt och vet att ni är Gud. Låt ert ljus lysa och vet att ni är Gud.

När ni idag träder in i er hågkomst att ni är en vågryttare, blir detta er nya titel som ni fått. Ni rider nu på en våg av fred, harmoni, balans, välstånd, överflöd och glädje. Ni rider på en våg. Och som jag tidigare har sagt så känns det som om ni nu flyter, flyter genom tid och rum. Allt är i sin ordning och allt är som det ska vara. Så bär era koppararmband och driv inte bort.

Inse att den långa resan nu är över. Alla är trötta, planeten är trött, det är som en lång, arbetsam födelseprocess, med födslovåndor, den här planetens förlossning. Hon är extremt lättad och vi hoppas att även ni nu kan känna det. Mina barn, gå i frid, gå i ljuset och förståelsen av att allt är i sin ordning och allt är som det ska vara och öppna era hjärtan för stillheten och den frid och den kärlek som är ständigt närvarande för denna planet och för hela skapelsen. Vi älskar er.

Kanaliserad av Lea Chapin

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...