Maria Magdalena via Lea Chapin, 8 september, 2017

Maria Magdalena

via Lea Chapin

8 september, 2017

Hälsningar mina Älskade, ja det är jag, Maria Magdalena. När jag träder in i era energifält, Kära Ni, kan jag se en del fruktan och bävan, men jag ber er släppa taget om denna energi, ur era hjärtan, för den är inte nödvändig. Jag har idag kommit för att förklara energin i de större förmörkelser som mest nyligen har ägt rum på er planet och jag ber er, Käraste Ni, att överväga att se på saker och ting lite annorlunda. Energin på denna planet är som ni vet i behov av ett ofantligt skifte och balanserande och de kraftfulla förmörkelserna har återfört in denna energi av omkalibrering samt balans till planeten.

Detta har stor betydelse, Kära Ni, för som ni vet var den främsta uppgiften för Jeshua och mig i vår kärlekshistoria, i vår bok Divine Union, ’Gudomligt Förenande’, att återinföra balansen samt att införa kärleken och freden, så att denna planet och hela mänskligheten skulle kunna återgå till sitt ursprungliga tillstånd av Enhet. Detta har stor betydelse, att förmörkelserna och tajmingen av publicerandet av vår bok under de senaste månaderna har koordinerats och sammanfallit med dessa förmörkelser. Käraste Barn, det är av stor betydelse att förstå, att när Jeshua och jag lämnade våra avtryck och vår energi här för att ni alla skulle kunna återgå till balans, så befinner sig dessa större förmörkelser och energin i de ljuskoder som håller på att sändas till denna planet, i direkt linje med samtliga frekvenser som Jeshua och jag framkallade för att hjälpa till att assistera Moder Jord.

Därför, Älskade Barn, förstå vid denna tid att allting befinner sig i harmoni, inklusive den enorma orkan som har skapat omfattande förstörelse över Texas och omgivande områden. Det är extremt olyckligt att flera liv har gått förlorade och skador har uppkommit och ändå behövs den kraftfulla balanserande energin inte bara i denna specifika region, utan också för alla själar som en påminnelse om vad som är viktigt för dem. Att om-prioritera betydelsen av familj, tro samt vänner. Familj, tro och vänner. Du förstår, Kära Du, att er nuvarande civilisation har uppnått en kritisk punkt där det behövs balans för att er nuvarande civilisation ska kunna blomstra och överleva. Så många individer har om och om igen fått ta emot detta budskap, gällande att återvända till balans, att finna den stilla punkten inifrån, för att börja vända sig inombords, men människorna tenderar att inte vilja lyssna. De tenderar att vända bort sina huvuden och inte vara medvetna om sina egna handlingar och sina egna reaktioner, vilket förorsakar en stor oordning på det jordiska planet. Vad jag försöker säga är: Jag ber var och en av er att återgå till balans för att finna frid inom era liv. Att finna den plats inom er själva där ni kan hitta självkärlek och frid. Detta är det mest väsentliga i vår bok, ’Gudomligt Förenande’; att Jeshua och jag kämpade oss igenom vår egen individuella ångest för att kunna finna friden inom oss själva och att vi där kunde upprätthålla en modellbeskrivning och en energi, så att mänskligheten skulle kunna återgå till frid.

Vi ber att ni vid denna tid ska hålla kvar denna frekvens av balans och frid inom er själva. Det är varför så många människor nu kämpar med sina egna känslor och varför så mycket har varit upp-och-ner. Det är varför allting förefaller vara kaotiskt och, javisst, människor skiftar ut ur relationer, människor förflyttas bort från vissa platser, människor lämnar sina gamla sätt bakom sig, för det är sannerligen nödvändigt att lyfta fram energin av frid och balans, inte bara till denna planet, utan till alla kännande varelser. Som ni vet, lever de älskade varelserna i Telos, Lemurierna, i frid och balans och harmoni. Och, Kära Du, detta är möjligt att kunna uppnås även för er nuvarande civilisation. Detta är möjligt att uppnås för varje själ som väljer att återgå till balans. Det är av yttersta vikt, Käraste Ni, att ni ger akt, först på er själva och sedan på denna planet. Den underbara planeten Venus, kärlekens kraft, sänder ut sin energi på denna planet vid den här tiden. Den kraftfulla energin från Gudinnan Venus, den underbara kärleksplaneten, sänder ut dessa frekvenser så att planeten ska kunna återgå till kärlek på ett mer kraftfullt sätt än vad ni kan förstå. Det kan vara svårt för er att inse att det förekommer många osynliga krafter som hjälper er och er planet att återgå till balans. Jeshua och jag råkade vara budbärarna, eftersom vi har lämnat kvar våra avtryck i våra energikroppar för er alla att stiga in i. Så många ljusvarelser hjälper denna planet, så många ljusvarelser hjälper Moder Gaia att återgå till balans. Så nu, Käraste Barn, förstå vid den här tiden att de som har påverkats av vår nyligen inträffade orkan, de som har påverkats av naturkatastrofer, de som har påverkats av det som vi kallar obalansen, Kaoset, av andra människors obalanserade energier, blir nu insvepta i kärlek, en ofantlig, ofantlig kärlek. Börja förnimma denna vibration av kärlek från den underbara planeten Venus i och med att hon sänder all sin energi till var och en av er.

Detta kan förefalla som en mycket svår tid, och det kan förefalla som om er värld höll på att komma till sitt slut, men Kära Du, var medveten om att detta är en ny begynnelse. Era liv håller precis på att börja och de startar på nytt. Öppna ditt hjärta till denna underbara kärleksfrekvens, öppna ditt hjärta till frekvensen från Gudinnan Venus, känn kraften i hennes kärlek inom din själ. Och känn intensiteten i denna kärlek när den börjar fylla upp varje cell, varje fiber, varje por i din varelse med kärlek. Ofantlig kärlek, som fyller upp varje cell i din gestalt med kärlek. Var medvetna om att vid denna tid, Käraste Barn, kallar Moder Jords hjärta er att stiga fram och återgå till balans tillsammans med henne. Moder Jord kallar er till att återgå till balans och att återgå till en plats av vad ni kallar frihet, där ni inte längre har energier som påverkar er från de yttre krafter som omger er. Vänligen föreställ er att ni befinner er i Moder Jords centrum, i självaste den kristallina kärnan inuti Moder Jord, tillsammans med Moder Gaia. Kan ni känna hennes beskyddande hölje omkring er, så att ni kan återgå till balans? Det som sker är att Moder Venus, Gudinnan Venus, sänder sin kärlek direkt till alla själar och javisst, denna energi strålas in i Moder Jord. Det är som om det fanns ringar av energifält av kärlek som flödar till denna planet och till självaste Moder Jords kärna. När ni stiger in i den inre cirkeln, Moder Jords inre kärna, börja förnimma att ni omges av denna frekvens. Kraften av kärlek, frid, lugn, harmoni, balans, glädje. Glädje för världen, glädje för världen. Känn denna balans inombords när den börjar stråla ut från er gestalt. Vid denna tid inom era liv, Käraste Ni, ber vi att ni centrerar er och framkallar energin av kärlek, kalla fram mantrat ’Jag är frid, Jag är frid, Jag är frid. Jag är kärlek, Jag är kärlek, Jag är kärlek. Jag är glädje, Jag är glädje, Jag är glädje.’ Frid, kärlek glädje, dessa är de frekvenser som ni sänder ut på er planet, tillsammans med flödet av de nya ljuskoderna på er Jord. När var och en av er blir om-kalibrerad och var och en av er på nytt blir balanserad, är det av stor vikt, Käraste Ni, att ni kallar in dessa frekvenser, för ni rensar nu ut de gamla frekvenser och de gamla energier som inte längre tjänar er. Alla energier som inte tjänar er måste släppas och rensas. Fastän ni inte förstår vad som inte tjänar er, så ber vi att ni ska släppa taget om och rensa ut alla frekvenser som inte längre tjänar er. Detta är en tid då ni lämnar det gamla paradigmet, gamla övertygelser, gamla vanor, gamla energier, gamla rädslor, så att ni ska kunna stiga framåt i er kraft och vara utan fruktan och förmå kalla in kärlekens energi.

Känn essensen av frid i er själ och var vid den här tiden i ert liv medvetna om att alla energier som framträder i sanning är till för hela mänsklighetens högsta goda. De nya ljuskoder och frekvenser som sänds ut, för nu med sig en kraftfull frekvens till detta jordiska plan, precis som ni kan se de ljuskoder som dyker upp på det jordiska planet. Kanske ni kan se dessa frekvenser med tredje ögat. Kanske ni förmår se de geometriska frekvenserna och geometriska symbolerna, ljuset som sänds ut till det Jordiska planet. Dessa oerhörda frekvenser är förberedelsen för den Nya Jorden. Detta är Den Nya Jorden, detta är förberedelsen, Käraste Barn, för den Nya Jorden. Detta är förberedelsen för att alla ska få leva i balans, harmoni och fred. Vad ni många gånger tidigare har fått höra är att detta är slutet på en cykel, och javisst, vid slutet av varje cykel förekommer olyckligtvis kaos och disharmoniska energier som behöver rensas ut. Därför är detta vad ni får uppleva på ert Jordiska plan, hela ackumuleringen av de disharmoniska energier som har byggts upp inom denna planets kollektiva medvetande. Därför, förstår ni, är detta utsöndrande av de energier som nu blir utrensade inte bara av det som ni ser i jordförändringarna och i orkanen, utan ni får även se de nya ljuskoder som kommer in och de bryter upp energimönstren och frid, kärlek och glädje ersätter nu de disharmoniska energierna. Ni börjar få se ett anstånd i era månader september och oktober, fram till början av året. Ni får se detta under denna månad, att det lugnar ner sig och en känsla av frid kommer in över planeten. Om ni tonar in er på dessa frekvenser, börjar ni känna av dem. Därför, var inte rädda, utan inse vid den här tiden att det förekommer mycket som skiftar och förändras som är för det högsta goda för alla berörda. Vänligen ber jag er att vid den här tiden andas djupt. Jag ber er att andas in dessa frekvenser av frid, kärlek och glädje. Andas in frekvenserna av frid, kärlek och glädje, kalla in de underbara ljuskoder som dyker upp på er planet. Javisst, Käraste Ni, frid, kärlek, glädje kommer att rensa och hela alla ostämda energier, inklusive de energier som har funnits inkodade inom er från tidens begynnelse.

De kraftfält som omger detta Jordiska plan blir nu omstrukturerade och är fyllda med kärlek. Er underbara Moder Jord kan nu föryngra sig själv. Kanske ni har sett många av de träd som väljer att göra en övergång och att inte längre finnas på detta Jordiska plan. Kanske ni ser de arter som blir utrotade eller som nästintill är utrotade. Det förekommer många energier som väljer att inte stanna kvar i de gamla frekvenserna här på Jorden. Så därför, Käraste Ni, är detta en pånyttfödelse. Detta är en tid för att välja ren kärlek, balans och frid. Först för er själv och sedan för planeten. Håll ljuset så kärt och så nära intill ert hjärta som möjligt, för när ni andas in dessa frekvenser, börjar er kropp att anpassa sig och om-kalibreringen inom er egen fysiska gestalt och i er egen DNA börjar skifta. Ja, Käraste Ni, er egen DNA börjar förändras av dessa ljuskoder och ni börjar förmå upprätthålla en modellbeskrivning av rent ljus inom ert eteriska fält och ni förmår ta in detta ljus till er fysiska varelse, till ert medvetande, in genom era emotioner. Och där, Käraste Du, kommer du att kunna upprätthålla kärlekens kraft inom din varelse. Strålande, kraftfull kärlek som strålar ut genom varje cell, varje partikel. In till ditt elektromagnetiska fält, drar du till dig de människor, de platser, de saker som stöttar dig och som är av kärlek. De människor, de platser, de saker som stöttar dig och som är av kärlek. Därför, Käraste Du, se dig själv som en magnet, att du drar till dig enbart det som är för ditt högsta goda, detta är en kraftfull tid av manifesterande, det som du tänker kommer du att få skörda. Det som du önskar frambringa kommer du att så. Detta är ett nytt paradigm av energi, ja de gamla strukturerna håller på att brytas upp, allting löses upp för ditt högsta goda. Du kanske ser att det är i slutet av att det gamla viker undan för det nya, men var inte rädd. För du har stigit ombord på denna resa och du har valt att stiga fram och rida på vågen. Du har valt att genomgå detta paradigmskifte för att hjälpa Moder Jord, din frekvens återtar balansen till Moder Jord, det är delvis du som kan känna av den emotionella berg-och dal-banan, du hjälper Moder Jord att på nytt balansera sig själv.

I och med att ni på nytt balanserar Henne själv, så förmår ni återigen balansera er själva. Kom ihåg, Käraste Ni, att ni är Moder Jords ankare och vad Moder Jord känner, det kan ni känna. Vad ni känner, det känner hon. Därför, Käraste Ni, har det varit synnerligen svårt, men jag lovar er att det inom kort kommer att jämnas ut och före slutet av ert år, kommer det att råda stor lycka och stor glädje och era emotioner kommer att fortsätta jämnas ut och vika undan. Vänligen stå upp för de mantran för frid som jag har gett er: ’Jag är frid, jag är kärlek, jag är glädje’. Där finns kraft när ni uttalar dessa ord. Jag är frid, jag är kärlek, jag är glädje. Det finns kraft i era ord, Käraste Barn. Låt ingen energi förbruka er, som inte består av det högsta ljuset och den högsta frekvensen. Varje själ gör ett val att återgå till frid och oberoende av vad ni förstår, så har ni i exakt detta ögonblick valt att uppleva och få leva i dessa allra mest mäktiga tider. Ni har valt att vara ankare och att föra in ljuset till världen. De mängder som har gett sig av upprätthåller energin från den andra sidan, så tacka dem, inklusive er vän Mahri. Hon håller ljuset för er alla från andra sidan. Vänligen ta emot denna gåva från er kära vän när hon upprätthåller denna frekvens för er alla. Hon önskar för var och en av er att ni ska förstå att det ljus som just nu strålar till planeten, är fyllt av stor upplysning och glädje. Inse därför, Mest Älskade Barn, att i och med att ni kallar på dessa frekvenser in i ert system, så kan ni ta emot dem med samma avsikt som de gavs ut.

Många av er känner er yra och omskakade och ur balans. Detta, Käraste Barn, är justerat med Moder Jords kärna och axel. Jord-Modern har känt sig ur balans och snurrar som en snurra för att kunna om-kalibrera sina frekvenser, för att hålla den polära axeln i både norr och söder i direkt linje. Ni förstår, Käraste Barn, allting blir påverkat av dessa frekvenser. Till och med Moder Jord i sin fulla kraft, i sin fulla glans, har svårigheter att upprätthålla sin egen balans. Därför, Käraste Du, är detta varför så många galaktiska varelser och planeten Venus stiger fram, de sänder sin kraftfulla kärleksenergi till Jorden. Kärleken kommer att hela allting, detta är sanningen. Kärleken ska hela allt, detta är sanningen. Kärlek helar allt. Frukta därför inte, Käraste Barn, när ni ser de förändringar som sker runtom på jordklotet eller i ert individuella liv. Återgå till centrum, återgå till balans, återgå till kärlek. Allting kommer att falla på plats. Ha tillit och ni ska få ta emot. Tro så ska ni få ta emot. Det är dags att släppa det gamla och verkligen göra plats för det nya. Ni alla kommer att få större skiften som kommer att ske, vilka låter er ta er framåt till nästa steg på er resa. Detta är mycket viktigt, för var och en av er stiger in i processen av att röra er i en ny riktning. Era liv kommer att ta en ny vändning och en ny krök. Detta är den om-kalibrering som nu sker. Därför, Älskade Barn, förstå vid denna tid att när ni öppnar era hjärtan för att ta emot dessa underbara gåvor som alla äger rum för er, vänligen ta emot dem, vänligen lägg märke till dem, vänligen var medvetna om att alla de förändringar som har ägt rum för er, sker med ett syfte och för det goda. Många som har påverkats kommer att upptäcka att deras liv börjar veckla ut sig på ett ännu större sätt än vad de kunde förstå eller förvänta sig. Därför, överlämna er, ha tillit, tillåt, och ta emot, likt de stjärnor ni är. Överlämna er, ha tillit, tillåt, och ta emot, likt de underbara stjärnor ni är.

Det är av största betydelse, Käraste Barn, att ni hedrar denna stund i tiden. Överlämna er, ha tillit, tillåt och ta emot. För ni förstår, Käraste Ni, att så mycket erbjuds er just nu. Precis som Jeshua och jag fick gå igenom våra egna kamper, så står vi tillsammans med er medan denna nya kraftfulla frekvens kommer med en Ny Jord. Ni, Käraste Barn, är den Nya Jordens varelser och ni befinner er här för att leva och fungera utifrån en ny frekvens. Och er egen DNA, såsom vi tidigare har sagt, förorsakar skiftet inom er själva för att få komma ut ur det gamla, det är som om ni vore så obekväma inombords att ni är redo att sprängas. Så många kan känna denna press inom sig, förstår ni, Käraste Ni, ni blir pånyttfödda. Precis som Moder Jord föds på nytt, så blir ni pånyttfödda som en ny Jord-Varelse. Detta är av högsta betydelse, att ni går igenom födelseprocessen. Detta är kanske den mest obekväma tid som ni någonsin har känt av, men inse att ni går igenom en större pånyttfödelse och detta har stor betydelse, att ni ärar denna tidsperiod, ni lever inom den Nya Jordens vibration och frekvens. Var medvetna, Käraste Barn, vikten av att leva och andas och att vara en del av denna Nya Jord. Detta är en gåva från Gud, för ni har valt det och ni har valt att vara här, i och med ett Gudomligt möte. Missunna er inte ert liv, misstyck inte någon endaste aspekt av vad ni får uppleva, för ni finns här för att upprätthålla ljuset för denna underbara planet och därför ska ni veta, Mest Älskade Barn, att ni nu fullbordar cirkeln och allt som ni gör är mycket betydelsefullt. Från vad ni gör varje dag, det som ni kallar det vardagliga, till det som ni känner att har stor betydelse, vänligen ära varje aspekt av ert liv som viktigt, eftersom ni förankrar dessa frekvenser för att den Nya Jorden ska få växa fram.

Så, Kära Du, förstå just nu att Moderns hjärta får ta emot den balans som är så nödvändig att få råda. Och var och en av er, i och med att ni har kämpat, finner den gåvan, så att ni ska kunna återgå till frid, att vara i frid samt att centrera hjärtat in till den kärlek och glädje som behövs så väldigt mycket på den här planeten. Andas in frekvenserna av frid, kärlek och glädje, andas in vibrationen: ’Jag är frid, Jag är kärlek, Jag är glädje’ och låt hjärtat fyllas av denna essens. Nu när din fysiska kropp blir omjusterad, som vi säger, till de nya ljuskoderna, så kommer kroppen att återgå till sitt centrum och sin balans. Yrseln kommer att vika undan och dina emotioner börjar återgå till en nivå av frid och lugn och den fruktan som du kan känna av, eller den depression som du kan förnimma, eller energierna av att vara orolig, eller ur balans, eller osäkerheten, dessa kommer nu att avta. Så nu, Käraste Ni, centrera hjärtat och fyll hjärtat med glädje när ni återgår till balans. Det är vad Jeshua och jag var välsignade att få ta emot när vi individuellt gick igenom denna samma omjustering. Före, under och efter Jeshuas korsfästelse, så att vi skulle kunna finna frid inom oss själva och finna en nivå av att förstå vad det var som vi skulle framkalla, för alla att få gå i våra fotsteg, framkalla frid och överlämna sig till kärleken, vilket är av yttersta vikt. Var vägvisarna och budbärarna så att även andra kan följa i era fotspår. När ni stiger fram, ta emot denna gåva, att ni har återvänt hem och att ni på nytt har centrerat er själva och att ni har fullbordat denna cirkel. Ni har tagit in denna underbara energi såsom en ande till Jorden och ni har nu återvänt hem. Ni kan se detta som en del av ert uppdrag, Käraste Barn. Ni har fullbordat cirkeln genom att ta in frid, kärlek och balans till denna planet, ni har gått med på att stiga framåt och göra det arbete som ni har blivit kallade till att göra för så många eoner sedan vid det Stora Sammanträdet, då ni valde att bli en Jord-volontär. Och nu, är ni fysiskt barn av den Nya Jorden och ni har en Jord-kropp. Nu käraste Barn, gå i närvaron av Guds Levande Ljus i egenskap av de underbara barn som ni är. Stig framåt till nåden, och återvänd till friden. Vi tackar er för er tid, vi tackar er för er uppmärksamhet, vi tackar er för livets största gåva. Därför ska ni förbereda er på att få ta emot, förbered er för att få ta emot, förbered er för att få ta emot. Gå nu i frid, och stig framåt till Guds Levande Ljus.

Mary Magdalena!

 

Source – Channel: Lea Chapin

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...