Maria Magdalena via Pamela Kribbe, 15 februari, 2017

Maria Magdalena

via Pamela Kribbe

15 februari, 2017

Kära män och kvinnor,

Jag är Maria Magdalena. Jag närvarar här med glädje. Jag har varit en människa precis som ni och jag älskade att vara människa!

Jag vet att ni ofta känner att det ger er många bördor att vara människa, men vänligen var medvetna om att det bara är genom att vara mänsklig som ni kan få uppleva intensiv känsla och uppenbarelse. Det är sant att er själs uppmärksamhet delvis är beslöjad när ni är människor och befinner er på Jorden, men detta delvis beslöjande ger er möjligheten att mycket intimt och djupt få uppleva livet med alla sina med- och motgångar. Och det är djupet av er upplevelse som i slutändan gör er visa. Enligt mig är en gammal mans eller kvinnas ansikte, ett rynkigt ansikte med blida ögon, mycket vackrare än en ängels ansikte. Jag ärar människan.

Människor är antingen män eller kvinnor och deras kön är en djupgående del av vilka de är. När ni genomgår er upplevelse av att vara människa, påverkar ert kön i hög grad hur ni svarar an på livet. När ni kommer ner till Jorden som en själ som inkarnerar i en mänsklig kropp, plockar ni upp männens eller kvinnornas kollektiva energier, när de vistas på Jorden. Så alla ni, när ni endera blir man eller kvinna, bär vissa av bördorna från det förflutna.

När ni väljer att bli en kvinna på Jorden, får ni möta vissa av de frågor som kvinnor under flera generationer har fått möta. Ni identifierar er mestadels med den feminina energin och när ni växer upp tänker ni på er själva först och främst som en kvinna. Jag ber er, om ni är en kvinna, att känna er feminina energi mycket tydligt, och om ni är en man, att tydligt känna er manliga energi. Nu ber jag er att inse, fastän ni är medvetna om denna kvinnliga eller manliga energi, att det även finns en aspekt av en medvetenhet inom er som sträcker sig bortom det manliga och det kvinnliga. Och på grund av denna medvetenhet som sträcker sig bortom dualiteten, kan ni börja känna energierna inom dualiteten.

I den tid som nu råder, sker en medvetandeförändring och en av de viktigaste aspekterna i denna förändring är att relationen mellan män och kvinnor håller på att förändras. Män och kvinnor har fjärmats från varandra. På grund av mycket ensidiga bilder i det förgångna, hos både män och kvinnor, har könen fjärmats från varandra. Naturligtvis har det förekommit våld mellan könen, och självaste sexualiteten, som är ett heligt område, har blivit vanhelgad. I samhället runtomkring er, via tidskrifter, televisionen och filmer kan ni se en hel del bilder på sexualitet och skönhet, men en verklig och sann intimitet mellan män och kvinnor är rätt sällsynt och denna situation behöver förändras. Vi kan bygga upp en ny värld först när män och kvinnor återigen börjar älska varandra.

Jag önskar först tala om kvinnornas energi. När en kvinna känner sig disrespekterad i sin feminina energi, drar hon sig tillbaka från kroppens lägre centra, huvudsakligen bukområdet. De mest extrema fallen av disrespekt är misshandel och sexuellt våld och detta kan bli så traumatiserande för en kvinna att hon tenderar att dissociera sig från sin kropp. Det förekommer även mindre extrema former av våld, som när kvinnor uppmanas att bli som män och inte värdesätta sin kvinnliga energi. Då blir deras sanna natur förnekad eller nertryckt, så det är sällsynt för kvinnor att i sanning kunna befinna sig väl till mods med sin kvinnlighet och sig själva.

Speciellt under den här tiden behövs kvinnors hjärtan för att verkligheten ska kunna förändras. Förmågan att djupt få kontakt med andra, förmågan till empati, behövs i så hög grad för att överbygga klyftan mellan människor och nationer. Men om kvinnor inte i sanning kan känna stolthet över sig själva och uppta sin rättmätiga plats, kan inte deras underbara hjärt-energi i sanning bli uttryckt i världen. Så jag ber att var och en av er nu går med er uppmärksamhet till området i buken och föreställer er att i mitten av den finns en kraftkälla av livskraft, av ljus. Här kan er själs energi rotas ner i Jorden. Föreställ er att ni med varje andetag, rör vid denna källa av styrka inombords. Känn Jordens kvinnliga energi och låt Jordens energi stiga uppåt genom benen.

Se om ni kan upptäcka en liten flicka inne i er mage. Hur ser hon ut? Känner hon sig bekväm med sig själv? Förmår hon uttrycka sig själv? Tycker hon att hon är vacker? Känner hon sig nöjd med sin egen kropp? Föreställ er att den lilla flickan är naken och fritt springer ute i naturen; hon kan känna luften, vinden, jorden under sina fötter och hon känner sig förenad med Jorden och med samtliga element. Hon oroar sig inte över hur hon ser ut, eller vad andra människor tänker om henne; hon är en vild flicka, ändå är hennes hjärta mycket rent. Det är denna energi som samhället behöver just nu. Den sanna feminina energin är vild och lekfull, samtidigt ändå mycket öppen och mild.

En stor del av era traditioner domineras fortfarande av en form av manlig energi, som kan vara mycket stelbent och baserar sig på strikta regler, så jag skulle också vilja säga något om denna mansbaserade energi. Den manliga energin har gått in i ett överlevnadsläge under de gångna århundradena. Den har känt sig åtskild från den kvinnliga energin och detta innebär att män, individuella män, har känt sig åtskilda från sin känslomässiga sida. När små pojkar lärs att prestera och tävla, att uppnå resultat i livet och att inte visa sina känslor, skiljs de sakta av från sin kvinnliga energi. Detta leder till en känsla av tomhet inombords och även en slags ilska eller misstänksamhet gentemot kvinnor, så de lider precis som kvinnorna, men på ett annorlunda sätt. Medan kvinnor inte tillåts använda sin kraft och styrka, blir männen avskärmade från sin mjuka och milda sida och resultatet är att män och kvinnor fjärmas från varandra.

Nu är det dags för healing, nu är det dags att börja förstå varandra. Inom er alla finns en medvetenhet som överskrider både det manliga och det kvinnliga, för ni har alla haft livstider i bägge kropparna, i bägge könen. Så när jag ber kvinnorna att återigen äga sin styrka och sin kraft, är detta inte en åtgärd av fientlighet gentemot männen. Jag ber kvinnorna att återta sin självständighet, att stå upp som de underbara visa kvinnor de är och att inte förlita sig på en man i sina liv, utan att ta bruk av sin egen manliga energi. När kvinnorna gör detta, känner männen att de är mer tillåtna att förena sig med sin kvinnliga energi, vilket är varför det är så viktigt att balansera de manliga och kvinnliga energierna inom er. När både män och kvinnor blir mer hela inombords, blir det lättare att nå ut till det andra könet. En partnerskapsrelation mellan män och kvinnor är en väsentlig del av att vara människa. Dessa relationer kan bli en sådan källa till glädje och inspiration, men detta kan bara ske när bägge könen tar ansvar för sitt inre sår och bemöter varandra med respekt.

Slutligen ber jag er att föreställa er någon i ert liv, kanske från det förflutna, som är av det motsatta könet och som ni kände, eller känner mycket väl och att använda er kvinnliga energi till att verkligen försöka förstå den andra personen. Kanske finns det något i denna persons beteende som har irriterat eller upprört er och som ni faktiskt inte förstod er på. Försök vara så öppen som möjligt och känn vad som har lett till detta beteende, eller hur det känns att vara denna person. Och även fast ni inte helt kan förstå det, att försöka göra det är en handling av vänlighet och bygger en bro i riktning mot det andra könet. När ni gör det, behöver ni inte ge upp er själva, ni kan förbli självständiga och sanna mot er själva. Det är när ni har en stark manlig energi som ni också kan ha en stark kvinnlig energi.

Tack till er alla för att ni kom hit idag. Jag älskar att vara tillsammans med er.

 

 

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...