Maria Magdalena via Pamela Kribbe, 5 juni

m_magdalena

Maria Magdalena

Via Pamela Kribbe, 5 juni 2016

Själens Inlärningsprocess

Kära vänner. Jag är Maria Magdalena och jag hälsar er alla med glädje och en känsla av gemenskap.

Ni är alla engagerade i er inre utveckling med stor beslutsamhet. Det enda som ger er verklig tillfredsställelse är när ni börjar höra och förstå rösten från ert eget hjärta och er själ. Det är, för er alla, lika viktigt som luften ni andas, och lika viktigt som den mat och den vätska som ni ger er kropp för att överleva.

Och det engagemanget innebär att en förändring i ert medvetande redan har skett, vilket för många av er var syftet innan ni föddes in i denna livstid. Er själ befann sig i en viss fas i sin utveckling. Den kände att det nu var dags att inkarnera på Jorden, så att den kunde utvecklas vidare.

Det tar ett antal jordiska liv innan ni hör själens kallelse på det här sättet. I tidigare liv var det nödvändigt och lämpligt att skaffa sig erfarenheter av livet på Jorden. Själen behöver tid för att vänja sig vid livet på Jorden och dynamiken i känslor och det fysiska, som spelar ut sig själva här. Att vara här är en inlärningsprocess för själen. På sätt och vis vet själen redan allt innan den påbörjar en inkarnation, men den vetskapen har ännu inte upplevts, så den har inte rotat sig på djupet.

Denna vetskap är därför inte en kunskap som baserar sig på erfarenhet. Enkelt uttryckt handlar det om skillnaden mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap. I grund och botten vet själen redan allt, men genom att uppleva livet i olika former och inkarnationer blir denna vetskap till en visdom som är påtaglig och greppbar, och det är så kärlek föds.

När själen stiger ner till en jordisk mänsklig form, är det inte bara en teoretisk kunskap som karaktäriserar individen, utan snarare den värme, kärlek, tålamod och medkänsla som individen utstrålar mot andra. Och det betyder att alkemi har inträffat, en transformation i själsmedvetandet hos den personen. Denna förändring kunde endast ske därför att själen åtog sig att inkarnera – upplevelsen av kött och blod, smärta, toppar och dalar av alla slags känslor.

Dessa erfarenheter är nödvändiga för att kärlek ska kunna uppstå. Ur denna synvinkel – att bli en jordisk människa, att födas i en kropp, att behöva handskas med okunnighet, rädsla, smärta och tvivel är en heroisk gärning. Ni låter medvetet en del av ert medvetande och er inre kunskap fördunklas, så att ni kan förkroppsliga visdom på en mycket djupare nivå.

Vad jag beskriver här är faktiskt vad kanalisering, eller att vara en kanal, innebär i sin vidaste bemärkelse. Kanalisering är inte bara ett mottagande av meddelanden, det är en hel process av att ansluta er gudomliga kärna genom en själ till en jordisk kropp, genom en fysisk inkarnation och en sammandragning av medvetandet, så att ni blir i en specifik form i tid och rum.

Vad som verkar vara en nedstigning till mörkret och en begränsad tillvaro skapar vägar till ljuset, ett större ljus som inte har funnits förut. Det är den kreativa process ni går in i tillsammans med er egen själ. Det betyder en hel del när ni har blivit en mänsklig varelse på Jorden och ni återigen förenas med er själ, ert ursprung, och försöker förkroppsliga den i ert dagliga liv.

Det är en del av en själs utveckling. För att få erfarenhet måste den glömma sig själv under en lång tid och vänja sig vid den jordiska tillvaron. Av den anledningen är det nödvändigt att ni är omedvetna om er ursprungliga visdom och kunskap och att ni dras in i Jordens kraftfulla energier.

Men för vissa av er är det nu dags att gå tillbaka till Källan och att erkänna Den och återigen höra er själs röst. På så sätt kommer ni att verkligen börja förstå syftet med er utveckling – att förena det himmelska riket av gudomlighet och visdom med det jordiska riket av känslor och upplevelser. Då är ni en kanal mellan Himmel och Jord och ni skapar något nytt, något som är meningsfullt för Skapelsen som helhet. Med andra ord är ni redo.

Jag vill kortfattat beskriva vad som är viktigt i föreningen med er högre visdom och er själs energi, vilken redan har blivit mycket erfaren genom era många tidigare inkarnationer. Vad som för det mesta håller er tillbaka från att låta den ursprungliga energin av er själs förvärvade visdom att manifestera sig, är att ni förminskar er själva.

För att möjliggöra för er själs energi att visa sig här och nu, måste ni våga tro på er egen storhet. Ni måste acceptera att ni verkligen är den strålande Ljusängel som har skapats av en Gudomlig Hand och formats av många inkarnerade livstider där ni har kämpat för att övervinna smärta och ångest, och har blivit alltmer medvetna om vilka ni är.

Ni måste erkänna er egen storhet och er egen historia och säga: ”Jag är det.” Det är det steget ni måste ta, så att er själ fritt kan flöda genom er jordiska kropp.

Jag vill nu be er att fråga er själva på vilket sätt ni anser er ovärdiga, inte tillräckligt bra eller till och med dåliga, som om ni har gjort något fruktansvärt. Kanske har ni en känsla av att ni är syndiga eller misslyckade. Titta på ert eget energifält och se om där finns en mörk fläck någonstans. Det kan visa sig som smärta eller spänningar, som kan vara negativa tankar om er själva. Det är en börda ni bär omkring på.

Ni har blivit så vana vid en del av dessa bördor att ni inte längre upplever dem som sådana. Ni tror att de här bördorna är en del av ert normala tillstånd. Men ett normalt tillstånd är ett glädjefyllt sådant. Det normala, balanserade tillståndet är att ni accepterar er själva och livet och säger ja till det med en känsla av att ni är bra som ni är.

Inte för att ni är perfekta, enligt vissa ideal som ligger utanför er själva, utan att ni är bra helt enkelt för att ni är en oskiljaktig del av helheten. Ni är viktiga och ni är fria att utforska vad helst ni vill.

Ilskna eller negativa tankar eller känslor är tillåtna, liksom tvivel, förtvivlan och motstånd. Titta för ett ögonblick på vad som finns där. Se om det finns en motvilja inom er, eller en negativ känsla eller ett motstånd mot livet på Jorden. Eller om ni inte känner er välkommen här, eller om ni känner er sårade därför att ni inte tycker ni blir sedda, eller om ni har fått höra att ni inte är tillräckligt bra som ni är.

Hos nästan alla finns det en bild av ovärdighet och det är viktigt att upptäcka dessa föreställningar och omsluta dem med ert ljus, eftersom det i själva verket är detta som blockerar er kanal. Och med kanal menar jag, i ordets vidaste bemärkelse, att vara öppen för er själ.

Ta ett djupt andetag och bjud er själs energi att komma in i er kropp, in i ert hjärta och i synnerhet in i er mage, vilken är det energetiska sätet för kraft och jordande, men som också är platsen där ni kanske har djupa sår. Se om ni kan skapa och uppleva en känsla av värdighet. Er mage vet hur den ska göra det; den är förbunden med Jorden och vet att ni har en naturlig plats här och i Kosmos; att ni är välkomna här på Jorden.

Finns det en underförstådd vetskap i er mage om att ni är okej? Anslut till den kunskapen och gör bokstavligen plats för er själva. Föreställ er att det finns ett energifält runt er kropp, så stort som ni känner är rätt för er och tillräckligt stort för att innehålla ert ljus. Låt fältet runt er kropp nå hela vägen ner till fötterna och även ner i Jorden. Känn att ni verkligen är här.

Det är möjligt att en del av er kommer att känna att er själs energi vill skjuta sig tillbaka uppåt när ni gör det här, på grund av minnen om avvisanden och även om våld, som gör det för smärtsamt att över huvud taget vara här. Men jag ber er att gå dit ändå och tala om för er själva att det är tryggt att vara där. Fyll er mage med ljuset från er själ och känn att ni är välkomna här.

Ljuset rör sig genom era ben, lår, knän, vader, fötter och ner i jorden. Det är syftet med kanaliseringen, att ert väsen förenar sig med Jorden. Känn hur viktig och vacker och kraftfulla ni är, och hur er storhet inspirerar andra och hjälper dem.

Det här är mitt budskap idag. När det gäller att kanalisera er själ, håll utkik efter gamla föreställningar om ovärdighet som fortfarande finns i era liv, och träna på att fylla er mage, era lägre chakran, med er själs ljus. Det är där det blir verkligt och greppbart och flödar in i Jorden. Detta är avsikten och det är det som tillfredsställer er mest.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://www.jeshua.net

Du gillar kanske också...