Master Kuthumi via Natalie Glasson, 20 april, 2018

Master Kuthumi

via Natalie Glasson

20 april, 2018

”Uppmärksamma, Uppgradera och Förkroppsliga Era Själskontrakt”

Hälsningar, jag är Master Kuthumi, Världsläraren på den Planetariska Nivån, jämte Master Sananda. Mitt syfte är att visa och demonstrera och påminna alla själar om att det är genom förkroppsligandet av kärlek som man kan få tillgång till visdom. Ni kanske önskar besöka mig i er sömn eller meditation, i mitt ashram på Sirius vid de Uppstigna Mästarnas Universitet. Jag finns tillgänglig för att utforska alla ämnen eller områden tillsammans med er, för att underlätta er andliga evolution, det finns bara ett behov för er att förtydliga er förfrågan till mig så kan vi tillsammans påbörja vårt arbete.

Jag, Master Kuthumi, träder idag fram för att belysa ett steg av uppstigningen som närmar sig och kräver er uppmärksamhet och observation. Under flera livstider på Jorden och de inre planen, har er själ skapat många kontrakt och överenskommelser för att främja er uppstigning, Universums uppstigning samt det större förenandet av allt med Skaparen. Vissa av dessa kontrakt uppnås med lätthet och utan större möda, i och med att man inom sin varelse skapar nödvändiga aktiveringar, i dessa fall åtaganden, och den energi som är kopplad till kontraktet blir omedelbart upplöst. I andra fall varar kontraktet under flera livstider och till och med civilisationer, och de kräver en hel del ansträngning för att kunna fullbordas. Varje kontrakt liknar ett löfte som er själ har gjort; ofta kan dessa löften finnas i Akashakrönikan på de inre planen; ett arkiv med samtliga själars upplevelser och visdom. Er själs överenskommelser görs ofta tillsammans med själar som inkarnerar på Jorden; Moder Jord, en Uppstigen Mästare, Ärkeängel, Ängel, er samling av guider och så vidare. Dessa kontrakt är inte ägnade att binda er samman, inte heller är det meningen att de ska tvinga eller pressa er in på vägar som ni inte önskar följa. Syftet med att er själ skapar ett energimässigt kontrakt är för att avlägga en avsikt som verkar som ett vägledande ljus för er själs uppfyllelse. Ni har valet att inte fullfölja kontraktet när det väl har ingåtts, detta beslut kommer från er själ snarare än er personlighet. Er själ kommer att välja kontrakt med andra själar eller ljusvarelser, för att skapa ett lärande på djupet och ett förverkligande som är möjligt och tillgängligt för er. Ibland kan er personlighet se detta som en börda eller svårighet, fastän ert medvetna sinne inte är medvetet om de själskontrakt ni har. Men er personlighets process att släppa taget och ha tillit till er själ är en aspekt av de upplevelser som er själ har önskat sig.

Den Pågående Uppstigningsvågen

Vissa själskontrakt skapades för så många civilisationer sedan och ändå kvarstår deras energi ofullbordad inom er varelse. Under detta pågående uppstigningsstadium genom vilket mänskligheten framskrider, för de energivågor som förankras med sig själskontrakten hos många själar till deras medvetna uppmärksamhet. Detta uppstigningsstadium har ett specifikt syfte att göra det möjligt för individen att upptäcka mer om sig själv och den resa som ens själ har gjort fram till denna stund. Det ger också en möjlighet till en djup rening och utrensning av er varelse. Vissa kontrakt behöver helt enkelt observeras för att kunna fullföljas och förkroppsligas; andra behöver endast släppas eftersom de inte längre är relevanta, medan vissa behöver förnyas och uppgraderas för att kunna tjäna er nuvarande verklighet och existens. Huvudorsaken till varför Skaparen tar era själskontrakt till er uppmärksamhet, är att ni ska kunna uppleva en förnyelse i er varelse och er väg på Jorden, tillföra energi till er andliga tillväxt och riktning så att ni med kraft och vigör ska kunna vara till service. Er andliga evolution har framskridit så långt att ni inte längre kan hålla fast vid energier som inte tjänar er och inte längre kan ni hållas omedvetna om den väg er själ så gärna vägleder er till.

Er samling guider kallar fram specifika Uppstigna Mästare för att arbeta tillsammans med er i denna fråga; det skulle kunna liknas med att gå igenom en gammal låda med fotografier, minnen dyker upp när ni också sållar bort allt som inte längre har någon betydelse för er. Under meditation eller stilla stunder, kan ni be om att er samling guider ska berätta vilken Uppstigen Mästare som de har kallat på att arbeta tillsammans med er. I Gudomlig tajmning kommer de att avslöja för er vem ni kan kalla på för att hjälpa till med att heala, sudda ut, förnya och uppgradera era själskontrakt. Ifall ni inte förmår upptäcka vilka Uppstigna Mästare som arbetar med er, så kan ni ändå kalla på dem för att få hjälp.

På de inre planen i de Uppstigna Mästarnas Universitet på Sirius, har en stor fyr skapats och en ny kammare för att husera denna ledstjärna. Kammaren har fått namnet ’Kammaren för Förnyelsen av Själskontrakt’ och fyren har benämnts ’Ledstjärnan för Berikandet av Själskontrakt’. Ledstjärnan har en djupt blå färg och håller syftet att radera kontrakt som inte längre tjänar er; den har därtill syftet att förnya och uppgradera kontrakten. Ni bjuds in till att sitta inuti ’Ledstjärnan för Berikandet av Själskontrakt’ och alla kontrakt som stiger upp till ert medvetande kan släppas för att permanent bli utraderade. Ledstjärnan kommer att radera kontraktets energi från er varelse. Medan ni sitter inom ledstjärnans ljus blir ni kanske medvetna om kontrakt som fortfarande är relevanta och behöver uppgraderas eller få ny energi. I det fallet, medan ni vistas inom den blå ledstjärnans ljus, håll kontraktet och er fokus i er själ, be om en direkt länk till och en syntetisering till den Högsta Skaparens ljus, för att det ska smälta samman med kontraktet och underlätta nödvändig transformation. I och med att ni observerar eller uppmärksammar processen, blir ni medvetna om hur kontraktet har transformerats, dess påverkan och syntetisering med er hela varelse för att underlätta förkroppsligandet.

Vilka Kontrakt Ska Ni Radera och Vilka Ska Ni Uppgradera?

Er själ och de Uppstigna Mästare som er samling guider har kallat på, stöttar er med att förstå vilka kontrakt som behöver släppas och vilka som behöver tillföras mer energi. Kontrakten kan dyka upp i er uppmärksamhet i formen av en begränsande övertygelse, ett tankemönster eller beteende som ni fortsätter att upprepa. Ni kan bli medveten om hur ni stöttar någon i ert liv för att ofta märka att de skadar eller begränsar er på något sätt. Detta är en möjlighet till att låta vissa människor lämna ert liv och andra relationer att bli healade. Krämpor i er kropp kan härstamma från kontrakt som har utgått och behöver släppas. Begränsande situationer kan också vara från kontrakt som inte längre tjänar er.

Ni kommer att lägga märke till ett kontrakt som fortsätter att gälla eller har blivit förnyat, för att ni känner er inspirerad och expanderad i er energi med en känsla av uppfyllelse eller en önskan om att skrida till handling. I och med att kontrakt förnyas, kan ni få ta emot vägledning, nya förmågor vaknar, minnen eller visdom stiger upp till er medvetna uppmärksamhet. Ni kan också upptäcka att ni själva medvetet skapar nya kontrakt för att främja ert förverkligande.

Det är viktigt att vara medveten om att era själskontrakt kommer att raderas eller förnyade om ni så aktivt tar del i processen eller inte. Detta är en aspekt i uppstigningen som nu äger rum för samtliga. Det finns förstås fördelar att rikta er medvetna uppmärksamhet för att fokusera på och utforska er själs transformation eftersom ni får lära er mer om er själv och er själ, samt skapa en djupare kontakt med er själ.

’Jag kallar på de Uppstigna Mästarna som av min samling guider har valts ut till att övervaka transformationen i mina själskontrakt. Vänligen närma er mig och omge mig med ert ljus, er kärlek och ert stöd. Det är min önskan att ständigt vara uppmärksam på det mest lämpliga sättet för mig i den transformation som min själ nu genomgår. Vänligen hjälp mig att bli medveten om kontrakt som min själ har skapat och som nu behöver släppas. Hjälp mig med att med lätthet och perfektion släppa taget om dessa kontrakt medvetet eller omedvetet till ’Ledstjärnan för Berikandet av Själskontrakt’. Hjälp mig att bli medveten om mina själskontrakt som behöver förnyas och uppgraderas inom ’Ledstjärnan för Berikandet av Själskontrakt’, om det så sker medvetet eller omedvetet, för att hjälpa mig i att få uppleva transformationens positiva inverkan inom min varelse. Stötta mig i att förbli balanserad och i frid genom hela processen, tack så mycket.’

I ständig Kärlek och Visdom,

Master Kuthumi

 

  

Channeled through Natalie Glasson – 20th April 2018 – Original Source: Sacred School OmNa

https://www.omna.org/

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...