Matt Kahn – ”Att heala den feminina och den maskulina Skuggan”, 6 februari, 2018

Matt Kahn

6 februari, 2018

”Att heala den feminina och den maskulina Skuggan”

Efter ett längre uppehåll från publicerande av dessa skrivna överföringar, kände jag idag en knuff från Spirit att dela med mig några övergripande teman gällande healing vilka för tillfället äger rum inom så många av oss.

När man talar om feminina och maskulina energier, hänvisar jag inte nödvändigtvis till könstillhörighet, utan jag identifierar dessa två grundläggande polariteter inom varje människa, såväl som de två samverkande roller som spelar ut sig i relationer, om det så gäller kärlekspartners, föräldrar och barn, eller till och med inom vår vänkrets. Det maskulina representerar hjärnan eller Universums centrum för visdom, medan det feminina representerar hjärtat eller Universums kreativa och emotionella centrum. I och med att de maskulina och feminina aspekterna transformeras från skuggor till gudomliga aspekter, smälter hjärnan och hjärtat samman för att tända upp det uppvaknade hjärtcentrerade medvetandet.

För tillfället befinner sig de feminina och maskulina aspekterna genomsyrade av viktiga stadier av healing, eftersom de transformeras från skuggaspekter till gudomliga motsvarigheter hos en enda evig själ. För att kunna bli transformerad till det gudomliga feminina och gudomliga maskulina, måste var och en av aspekterna healas till fullbordan. Vi får för tillfället uppleva healing av de maskulina och feminina skuggorna, både såsom de två sidorna av polarieter inom varje person, såväl som den dynamik som spelas upp i relationer.

Att Heala den Maskulina Skuggan – steg 1

Vid den här tiden rensas det maskulina ut från sina bekanta referensramar, genom att det som anses vara normalt inom den pågående realiteten skakas om, i och med att det omedvetna i förgångna felsteg kommer upp till medvetandets ljus. Detta görs för att rena skuggan till det maskulinas heder, ödmjukhet och mod. Detta har offentligt spelats upp när många kändisar och auktoritetspersonligheter kallas till att stå till svars för sina gärningars omedvetenhet, om det så handlar om deras pågående medvetandenivå eller skelett ifrån det förflutna, vilka håller på att rensas ut från deras garderober av ånger.

I och med att den maskulina hjärnan bekänner färg gällande att den har påtvingat, dominerat, misshandlat eller manipulerat det oskuldsfulla feminina hjärtat, så börjar den maskulina skuggan sin process av att bli reformerad genom en väg av självförlåtande.

För alla som befinner sig på detta stadium av integrerande, är transparens den bästa vägen av agerande. I stället för att invänta en offentlig häxjakt som spårar upp ens mest beklagansvärda gärningar, så är det nu dags för den maskulina hjärnan att erkänna sitt mest oaptitliga beteende.

Vad vi nu bättre än tidigare känner till, så är det sätt på vilket vi i sanning visar att vi har tagit lärdom från våra tidigare misstag, att vi rensar upp luften med dem som har drabbats av oss, oberoende av risk eller kostnad. Om någon annan erbjuder en förlåtelse eller inte, bara genom att bekänna vårt beteendes begränsningar och att uppmärksamma den negativa inverkan den potentiellt hade på någon annans leverne, så tar vi ett modigt kliv framåt i riktning mot självförlåtelse, för att hjälpa den maskulina skuggan att bli friköpt i stället för att bli förlöjligad.

Att heala den Maskulina Skuggan – Steg 2

Vid det här laget har ni utfört en viss mängd av ert inre arbete och kanske till och med kan omfatta egenskaperna hos det gudomliga maskulina. Medan fullföljandet av steg 1 ger uttryck för det gudomliga maskulina genom ord och gärningar via personligt ansvar, kan steg 2 bli en aning vanskligare. Det är för att det maskulina genom steg 2 inte längre healar sin personliga maskulina skugga, utan ger rum för att hjälpa till att heala det femininas arketyp genom spelen i personliga relationer.

Det här betyder att ett gudomligt maskulint i färd med att vakna upp ofta ställs i ett läge för att heala karma och emotionella blockeringar i sina feminina motspelare från sin historia av förflutna relationer. I steg 1 healar det maskulina på en personlig nivå. I steg 2 healar det maskulina relationens dynamik genom att hjälpa till med att transformera det feminina från en skugg- till en gudomlig aspekt. Det kan tyckas orättvist att vara tvungen att stå för den karmiska barrunda som andra har ordnat till det framför en, men det är ett betydelsefullt steg i överlämnandet av sig själv.

Från djupet av detta överlämnande, ger det maskulina tålmodigt rum för att låta det feminina utveckla sin tillit och tro på att överlämna sig till hjärtat hos sin maskulina motspelare. Metaforiskt sett har detta feminina överlämnande till det maskulina inget att göra med att lämna över sin makt till en partner, utan det är symboliskt, i och med att det feminina hjärtat sammansmälter till ett med himlens kosmiska hjärna.

I och med att det maskulina bereder rum för att hjälpa heala de sår som det feminina bär från cykler av övergrepp och förföljelse, visar det maskulina på sin linjering med Källan för att ge det feminina tillåtelse att sammansmälta till gudomlighetens ljus, vilket kan framställas som att två hjärtan blir ett.

Precis såsom den uppvaknande hjärnan lär sig att bereda rum för hjärtat, för att det troget ska kunna öppna sig, måste det uppvaknande gudomliga maskulina vara den öppenhet, konsekvens och villkorslösa kärlek som inbjuder skuggan att överlämna sin försvarsställning och låta det oskuldsfulla feminina hjärtat komma fram ur sitt gömställe.

För alla som befinner sig på detta stadium av integrerande, är den bästa vägen att handla genom att utveckla ett dagligt utövande av tacksamhet och självkärlek, medan man upprätthåller ett tappert utrymme för de feminina aspekterna inom och alltigenom, för att finna styrkan att återigen ha tillit. Ett andligt ego genomsyrat av arrogans kanske tänker: ”Detta är inte rättvist. Jag borde inte behöva heala dessa lager som inte alls angår mig.” Under tiden säger ett uppvaknande hjärta som är rotat i ödmjukhet: ”Kan jag få omfamna äran att få hjälpa min älskade att healas, så att det inte ska finnas någon barriär som skiljer oss från den kärlek som förde oss samman.”

Att Heala den Feminina Skuggan – Steg 1

Den feminina skuggan är cellulärminnet i förgångna cykler av övergrepp som skyddar sig självt från potentiell skada genom att avfärda alla som kommer alltför nära. Eftersom den omedvetna övertygelsen förmodar att ytterligare skada kommer att inträffa närhelst vi är öppna och sårbara, så avfärdar den feminina skuggan alla med vilka de vill uppleva närhet, eller försöker bilda intima relationer med emotionellt otillgängliga partners.

Många gånger handlar det om en historia av emotionellt otillgängliga partners som skapar denna energi av att dra till sig-skjuta ifrån sig, när man befinner sig i närvaron av dem som är öppna och har förmågan att älska. Denna omedvetna självuppfyllande profetia återspeglar oundvikligen den feminina skuggans tendens till att bli så sårad, hjärtekrossad och påpucklad av det maskulinas tidigare dåliga omdöme, så att den försöker matcha det maskulina undermedvetna, som ett sätt att hålla sig själv skyddad.

För dem som befinner sig på detta steg av integrerande, är det mycket viktigt att göra en inventering av sin relation för att säkerställa att man inte förevigar ’giftighet’ i något av sina livsområden. När giftiga relationer råder, kommer ni garanterat att bli kallade till en likadan skuggaspekt bara för att hållas flytande inom partnerskap som kanhända tjänar era personliga önskningar, men som inte har som mål att reflektera hållbarheten i ett verkligt intimt partnerskap.

När det inte längre förekommer några starkt framträdande toxiska distraktioner som drar i er, så är nästa viktiga steg att utveckla ett djupt band till er själva och till dem som ni har tillit till, så ni kan börja ta itu med att öppna upp er och vara sårbara tillika med att förmå känna er trygga. När detta inträffar blir världen en stabil omgivning som ger möjligheten till att attrahera mera meningsfulla och långlivade relationer, i stället för att vara ständiga reflektioner gällande ett smärtsamt förflutet.

Ett av de mest effektiva sätten att heala den feminina skuggan genom steg 1, är att finna modet att tala om sina upplevelser. På grund av att den dominerande upplevelsen i ett övergrepp är att bli tystad och kvarhållen mot vår vilja, så ger berättandet om våra upplevelser en röst till de delar inom oss som inte har någon talan och erbjuder de val som verkade saknas närhelst övergreppet ägde rum.

Personligen ger jag mitt bifall till rörelser såsom #MeToo, för att de ger det feminina hjärtat rösten att få uttrycka sin smärta. När smärtan får en röst för att bli hörd, får det feminina tag i modet och styrkan att förlåta det maskulinas undermedvetna, i stället för att bekämpa eld med eld, så att säga. I steg 1 finner det feminina en röst för att uttrycka sin smärta, rensa ut toxicitet från relationer, medan det lär sig att öppna upp inom sig själv och andra, utan att känna sig hotat eller ett behov av att antingen gå till angrepp eller sluta till sig. Detta förbereder det feminina för steg 2, där en djupare dykning till medveten kommunikation, tillit och förlåtelse banar vägen för att en sann försoning ska kunna nalkas.

Att Heala den Feminina Skuggan – steg 2.

I och med att ni hittar tryggheten att vara öppen för er själv och andra, börjar det feminina, i likhet med det maskulina, att arbeta med att transformera relationernas dynamik. Precis i likhet med det maskulina som håller ett utrymme för det feminina att få blomstra, så lär sig det feminina att utveckla en tillit till sina motpartners för att möjliggöra att ett överlämnande till sann intimitet kan få veckla ut sig. När den feminina skuggan blir transformerad genom steg 2, möjliggör det feminina att de rådande omständigheterna blir annorlunda än de tidigare cyklerna av övergrepp.

Viktiga uppsättningar av färdigheter för det feminina i steg 2 är öppenhet och kommunikation. Öppenheten besvarar frågan: ”Hur kan jag idag vara mer intim i mina relationer och ifall jag inte förmår ta ett steg framåt till intimitet, kan jag kommunicera mina behov till dem som jag älskar?” Medan det är naturligt för en partner att bli besviken varje gång ens älskade inte kan möta en inom ett intimt utrymme, så inbjuder man sin partner genom förmågan att kunna kommunicera om var man befinner sig, in till sin upplevelse, i stället för att man förstärker hur utelämnad, otillfredsställd eller ouppmärksammad man känner sig.

När det maskulina är integrerat i en relation med sund dynamik, ger det utrymme för den feminina aspekten att få känna sig trygg och omhändertagen, genom pålitligheten i det maskulinas mest bemäktigade medvetna gärningar. Medan det maskulina ger utrymme för det feminina att överlämna sig och att öppna upp sig, låter det feminina varje dag bli ett steg framåt i om-skrivandet av historien gällande cykler av övergrepp, genom att vara intim med trogna tillitsfulla partners. Ifall man inte förmår göra det, låter nödvändigheten av kommunikation det maskulina att känna sig inbjuden till att heala det feminina, om det så tillhör deras förflutna eller i egenskap av en kvardröjande återstod från orelaterade upplevelser.

Medan det maskulina kan anse fysisk intimitet vara ett sätt att uttrycka sina känslor för sin feminina motpart, så innefattar även sann intimitet att hålla varandras händer, ge fotmassage, att titta djupt varandra i ögonen, utöva andningsarbete, att kramas och att engagera sig i aktivt lyssnande.

När det feminina väl kan ha tillit till att det maskulina har intresse av att ta kontakt och inte bara att det kroppsliga ska tillfredsställas, utvecklar det feminina tilliten att öppna upp sig, släppa taget och bjuda in all den kärlek som deras maskulina motspelare längtar efter att få dela.

Ytterligare ett viktigt element i att heala den feminina skuggan i steg 2 är att aktivt förlåta det bristande omdömet hos den maskulina skuggan i steg 1, i stället för att förödmjuka det maskulina pga vad det maskulina har åsamkat det feminina under historiens lopp. Precis som det maskulina kanske inte tycker att det är rättvist att betala de karmiska barrundorna från sin älskades förflutna, så kan det feminina likaväl tycka att det är orättvist att vara så förlåtande gentemot den maskulina skuggan, i synnerhet i efterspelet till sådana vettlösa och brutala cykler av övergrepp.

Att inte förlåta den maskulina skuggan innebär att upprätthålla en skuggaspekt i egenskap av det feminina. När detta inträffar, så är vi trevliga på ytan men skoningslösa mot alla som vågar korsa vår väg och villiga att svika alla eller allt för att få det som vi vill. Oundvikligen upprätthåller detta ett krig med inre konflikter som enkelt kan urskuldas genom åsikter som gäller rättfärdigande. Som ett sätt att hjälpa bägge aspekter till en harmonisering med gudomlig perfektion; ifall ni stöter på en offentlig person som ställs till svars för några brott, låt oss hedra den rättvisa som sker, medan vi förlåter deras själ, så att de ska kunna renas, i stället för att evinnerligt bestraffas.

Samvetslös bestraffning kan vara den bästa beskrivningen på hur det feminina har behandlats av det maskulina, men det är det femininas chans att få hjälpa till med att omforma det maskulina med hjälp av större nåd, medkänsla och kärlek än vad det förflutna någonsin kan återspegla. Tillika så är det det maskulinas plikt att förankra det gudomliga feminina såsom två likställda aspekter av densamma alkemiska helheten.

Trots våra djupaste önskningar, kan inget av dessa steg påskyndas. Till och med när vi önskar att vi befann oss längre fram än vad vi önskar, så är det synnerligen viktigt att vara ärlig med sig själv och andra gällande var vi befinner oss på vår healing resa. När vi gör det, så kan allas individuella och kollektiva medvetande heala de frakturer och uppdelningar som alldeles för länge har åtskilt det maskulina och det feminina till skuggaspekter.

När det maskulina reformeras till att känna vördnad och respekt för det feminina, reser sig det feminina till likvärdig makt, utan att behöva uttrycka sin vilja på ett maskulint sätt. Från denna plats av jämlikhet, lyssnar och älskar det gudomliga maskulina utan att fasthålla, medan det gudomliga feminina öppnar sig upp för intimitet och kommunicerar sitt behov inom tryggheten i ett heligt partnerskap.

Det spelar ingen roll var på er resa ni befinner er, måtte ni känna ljuset i er sanna perfektion och in till ert hjärta välkomna kärlekens extas som bor inombords i och med vartenda andetag. Det kanske inte är enkelt eller ens förefaller vara rättvist, men det finns ett ljus i slutet på tunneln. Det återspeglar klarheten hos den som är villig att lyckas, misslyckas, resa sig själv upp, borsta av sig själv och fortsätta framåt – mot alla odds.

Min kärlek finns med alla våra hjärtan nu och för alltid.

Många välsignelser mina älskade,

Matt Kahn

 

 

© Copyright 2018 True Divine Nature, LLC

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...